11. januar 2018
Det er feil å hevde at elbiler har små, om noen, miljømessige fordeler sammenlignet med fossilbiler
KLARE MILJØFORDELER: Flere studier, som tar utgangspunkt i såkalte livsløpsanalyser, slår fast at det er klare miljøfordeler ved elbiler sammenlignet med bensinbiler.
Tore Meek / NTB Scanpix
Denne faktasjekken er over 3 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.
Påstand
Elbilene [har] små, om noen, miljømessige fordeler – sett i et globalt perspektiv.
Konklusjon

Det er feil å hevde at elbiler har små, om noen, miljøfordeler sammenlignet med fossilbiler. For å beregne hvordan ulike biler påvirker miljøet, må man undersøke utslippene for hele bilens livsløp.

Flere studier viser også betydelig reduserte utslipp for elbiler sammenlignet med andre biler.

Forsker Linda Ager-Wick Ellingsen ved NTNU forteller at det er mer forurensende å produsere elbiler enn fossilbiler. Men fordi elbilene kan gå på fornybar energi, og fordi de er mer energieffektive, er de likevel betydelig mer miljøvennlige totalt sett, ifølge forskeren.

Venner lar ikke venner tro på usannheter. Del fakta.
Gjennomgang

I et leserinnlegg publisert hos Dagbladet skriver elektroingeniør og høyskolelektor Geir Martinussen ved Høgskolen i Oslo og Akershus om elbiler.

I innlegget «Myten om elbilens fortreffelighet», argumenterer lektoren for at fordelene ved elbiler overdrives. Tittelen på innlegget er endret, den opprinnelige tittelen var «Fem myter om elbilens fortreffelighet».

Han åpner innlegget på følgende vis:

Elbiler er ikke miljøvennlige. Faktisk er det en utbredt misoppfatning at elbiler er langt mer miljøvennlige enn bensin- og dieselbiler. Likevel bruker politikerne dette som argument når de bestemmer at elbiler skal prioriteres i nær sagt alle sammenhenger.

Én av påstandene Martinussen fremmer er en påstand om at elbiler har små, om noen, miljøfordeler sammenlignet med fossilbiler (for eksempel biler som går på bensin og diesel), dersom man tar hensyn til elbilproduksjonen og strømbruken. Martinussen skriver blant annet følgende:

Realiteten er at når det tas hensyn til produksjonen av biler og strøm, så har elbilene små, om noen, miljømessige fordeler – sett i et globalt perspektiv.

Mye delt innlegg

Mot slutten av artikkelen skriver høyskolelektoren også:

I anstendighetens navn må vi heretter ta hensyn til de miljømessige ekstrakostnadene ved produksjon av ny elbil, at utslipp fra nyere bilmotorer er vesentlig lavere enn fra tidligere generasjoners motorer, og i tillegg den ekstra strømproduksjonen som kreves for elbiler. Da blir en utvetydig konklusjon at den miljømessige gevinsten, i globalt perspektiv, knapt er til stede.

Martinussen mener derfor at «den overivrige elbilsatsingen» må ta slutt snarest. Leserinnlegget var en av de mest delte sakene i sosiale medier onsdag 3. januar. Faktisk.no har også mottatt flere tips om påstander i leserinnlegget.

I denne faktasjekken skal vi se nærmere på påstanden om at elbiler har små, om noen, miljømessige fordeler sammenlignet med bensin- og dieselbiler.

Viser til svensk bilblad

Martinussen viser til to artikler i det svenske bilbladet Teknikens Värld som dokumentasjon for påstanden. I den første artikkelen blir det vist til uttalelser fra professor Mike Berners-Lee ved Lancaster University.

Berners-Lee mener det kan være mer miljøvennlig å beholde din gamle bil, fremfor å bytte den ut med en ny elbil. Professoren har tidligere skrevet om denne tematikken for The Guardian. Begrunnelsen er at produksjon av nye biler generelt, og elbiler spesielt, i seg selv er svært forurensende.

I et scenario der en gammel fossilbil byttes ut med en ny elbil, vil den nye elbilen utløse et stort engangsutslipp av CO2, i forbindelse med produksjonen. For å spare inn dette utslippet, må den nye elbilen være mer miljøvennlig å bruke enn den gamle bilen.

Sammenligner epler og pærer

Hvor langt man må kjøre før man reduserer de totale utslippene i et slikt scenario, avhenger av hvor store utslipp som kreves for å produsere elbilen, hvor store utslippene er i bruksfasen for elbilen, og hvor store utslipp den gamle bilen har. Det er åpenbart mulig å sette opp scenarioer som tilsier at det vil lønne seg å beholde den gamle bilen.

Men et slikt scenario er ingen god sammenligning mellom elbiler og fossilbiler. Et riktigere bilde får man dersom man sammenligner en nyinnkjøpt bensinbil med en nyinnkjøpt elbil. Da sammenligner man epler og epler, fremfor epler og pærer.

Forurensende batteriproduksjon

Den andre artikkelen Martinussen viser til, trekker frem de store utslippene som produksjon av elbil-batterier fører til. Denne artikkelen er basert på en rapport laget av IVL Svenska Miljöinstitutet.

Ifølge rapporten fører batteriproduksjonen til et utslipp på 150 - 200 kilo CO2 per produserte kilowattime (kWh) batteri. Kapasiteten på elbilbatterier varierer, og ligger ofte et sted mellom 30 og 100 kWh.

Ifølge de svenske forskerne vil en elbil med batterikapasitet på 100 kWh ha sluppet ut 15-20 tonn CO2 før den blir kjørt på veien. På grunn av utslippene som stammer fra batteriproduksjon, mener forsker Mia Romare ved IVL Svenska Miljøinstitutet at man bør unngå unødvendig stor batterikapasitet.

Det hersker ingen tvil om at batteriproduksjon til elbiler er energikrevende, og at dette medfører betydelige utslipp av CO2. Men dette beviser ikke at miljøfordelene ved elbiler er små totalt sett.

Livsløpsanalyser

For å vurdere hvorvidt elbiler er mer miljøvennlige enn fossilbiler, må man se på hvor mye bilene forurenser gjennom hele livsløpet. Det finnes flere vitenskapelige studier som undersøker dette.

En studie publisert i Environmental Science & Technology sammenligner livsløpsutslippene av CO2-ekvivalenter per kjørte kilometer for 125 ulike biler. De ulike modellene inkluderer både fossilbiler, hybridbiler og elbiler.

Utslippene er videre blitt målt opp mot USAs klimareduksjonsmål for 2030, 2040 og 2050. Forskerne konkluderer med at de fleste hybrid- og elbilene er miljøvennlige nok til å oppfylle klimareduksjonsmålet for 2030.

For å nå kravene for 2050, vil det være nødvendig å benytte elbiler som nærmest utelukkende går på en lavkarbon-energimiks. For hvor miljøvennlige elbilene er avhenger også av hvor strømmen kommer fra. En elbil som går på strøm fra vannkraft, er langt mer miljøvennlig enn en elbil som går på strøm fra kullkraft.

Stor klimafordel i Norge

Forskerne bak den nevnte studien har også laget en infografikk på nettstedet carboncounter.com. Grafikken kan justeres ut fra flere forskjellige forutsetninger, for eksempel energimiksen i strømforsyningen.

Selv dersom man stiller inn energimiksen til kun å komme fra kull, er utslippene fra elbilene og hybridbilene fortsatt i snitt langt lavere enn for fossilbilene.

Justerer man energimiksen slik den er i USA, ser man tydelig at elbilene kommer bedre ut. Den norske energimiksen er imidlertid vesentlig renere enn den amerikanske. Grunnet vår store tilgang på vannkraft var norsk strømproduksjon 98 prosent fornybar per 2014. Med en slik energimiks kommer elbilene enda bedre ut.

Flere studier trekker i samme retning

En livsløpsanalysestudie utført på oppdrag for tankesmien Transport & Environment, slår fast at elektriske biler har lavere utslipp av CO2 enn dieselbiler, selv når elbilene forsynes med Europas mest CO2-rike energimiks.

En annen studie utført for Europakommisjonen, slår også fast betydelige miljøfordeler ved bruk av elbiler. Forskerne mener elbiler kan kutte utslippene av drivhusgasser med 60 prosent sammenlignet med bensinbiler, og 50 prosent sammenlignet med dieselbiler. Studien fra Europakommisjonen tar imidlertid bare for seg utslipp knyttet til bruksfasen.

De to ovennevnte studiene er tidligere omtalt av Teknisk Ukeblad.

Høyere utslipp før de begynner å kjøre

Forsker Linda Ager-Wick Ellingsen ved NTNU har forsket på bærekraftig transport, og har livsløpsanalyser som ett av sine kompetanseområder. Hun forteller at elbiler har en klar klimafordel sammenlignet med diesel- og bensinbiler i Norge. Dette skyldes blant annet at vi henter energien vår hovedsakelig fra vannkraft:

Før elbilene begynner å kjøre, har de høyere klimagassutslipp enn bensinbiler, fordi batteriene er energikrevende å produsere. Men de er mer energieffektive å kjøre, og kan lades opp med fornybar energi. Derfor gjør de opp for høyere produksjonsutslipp gjennom livssyklusen.

Hun mener elbiler også har en stor klimafordel i mange andre land, med en mer blandet energimiks, som Sverige og Frankrike.

Har særegen miljøbelastning – men er bedre i sum

Utslipp av drivhusgasser er ikke det eneste hensynet som må tas for å vurdere eventuelle miljøfordeler. Her kommer også andre faktorer inn, som forsuring, nedbryting av ozonlaget og luftforurensing. Når det gjelder luftforurensing kommer elbilene bedre ut, men de har også sine særegne miljømessige ulemper, forteller Ellingsen:

Det er mer intensiv bruk av enkelte materialer i produksjonen av elbiler. Det gjelder blant annet metaller som kobolt, nikkel og kobber. Det fører til en ekstra miljøbelastning sammenlignet med andre biler.

I sum mener imidlertid forskeren at elbiler kommer bedre ut enn fossilbiler, og at fordelene ved førstnevnte er ganske store.

Fordelene vil bare bli større

Ellingsen forteller videre at fordelene bare vil bli større etter hvert som elbilteknologien får modnet seg.

Vi sammenligner en helt ny teknologi, med en teknologi som har fått 100 år på å forbedre seg. Elbiler har helt klart større potensial for forbedring. Det er nesten urettferdig å sammenligne en så moden teknologi med en så ny. Likevel gjør elbilen det bedre på mange måter allerede.

Hun trekker også frem at produksjonsutslippene for batteriene vil reduseres etter hvert som strømforsyningen til kraftverkene blir mer fornybar. Forskeren viser blant annet til Teslas «Gigafactory», verdens største batterifabrikk, som etter planen utelukkende skal drives av fornybar energi.

I tillegg vil miljøgevinsten i bruksfasen bli større i flere land fremover, fordi energimiksen vil bli mer fornybar, forteller hun.

Tilsvar

Geir Martinussen gir Faktisk.no et langt tilsvar i et eget dokument, som kan leses her. Under følger en forkortet versjon av tilsvaret:

Jeg har ingen problemer med å godta beregningene som ekspert på CO2-utslipp, Mike Berners-Lee ved Lancaster University, har gjort, og jeg lurer på hva som kan karakteriseres som «helt feil» ved disse.
Hans undersøkelser refereres i Teknikens Värld. Som nevnt i innlegget støttes dette også av beregninger foretatt av professor H. P. Lenz ved Karlsruher Institut für Technik.
Jeg vil ellers bemerke at jeg på ingen måte har noe imot at elbiler kommer som alternativ til fossilbiler, men jeg synes diskusjonen rundt dette har blitt temmelig ensidig.
Samtidig benytter jeg anledningen til å vise til følgende nettadresser, som jeg håper du vil lese «med et åpent sinn»:
– Elbilstøtten er galskapspolitikk (Forskning.no)
SSB-forsker slakter norsk elbilpolitikk: Mener Norge er for lite til å påvirke elbil-utviklingen (Teknisk Ukeblad)
Elbilpolitikk i Danmark (Google-søk)
Fornuftig elbilpolitikk i Danmark (Hegnar.no diskusjonstråd)
Avgiftshopp ga elbil-stopp (E24)
Elbilsalget stuper i Danmark etter økt engangsavgift (Dagens Perspektiv)
Endringer
mode_edit
28. mars 2018 kl. 08.39

La til følgende setning: «Studien fra Europakommisjonen tar imidlertid bare for seg utslipp knyttet til bruksfasen.»

mode_edit
28. mars 2018 kl. 08.35

Fjernet ordet «andre» fra følgende setning i konklusjonen:

«Flere andre studier viser også betydelig reduserte utslipp for elbiler sammenlignet med andre biler.»

mode_edit
28. mars 2018 kl. 08.33

Fjernet følgende setning i konklusjonen:

«En livsløpsanalyse finansiert av Europakommisjonen slår fast en miljøgevinst på mellom 50 og 60 prosent, målt etter utslipp i form av drivhusgasser.»

Faktasjekket av
Publisert
11. januar 2018 kl. 09.29
Oppdatert
28. mars 2018 kl. 09.09
Embed