Faktisk.

Vedtekter, etikkregler og faktasjekkplakaten

Vedtekter for Faktisk.no


Stiftet 27. april 2017. Sist endret 11. juni 2018.
§ 1
Selskapets navn er Faktisk.no AS.
§ 2
Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.
§ 3
Selskapets aksjekapital er NOK 300 000 fordelt på 600 aksjer pålydende NOK 500.
§ 4
Selskapets formål er å drive en uavhengig redaksjon for faktasjekk av samfunnsdebatten og det offentlige ordskifte i Norge.
Faktisk.no skal redigeres i samsvar med norsk lovgivning og prinsipper gitt av Norsk Presseforbund.
Faktisk.no skal jobbe etter Vær Varsom-plakaten og redaktørplakaten.
Selskapet skal ikke søke å generere økonomisk avkastning til aksjonærene, herunder utbytte eller andre utdelinger, jf. asl. § 2-2 annet ledd.
Dersom Selskapet genererer overskudd skal dette overskuddet ikke benyttes til å utbetale utbytte til aksjonærene. Overskuddet skal gå til å støtte arbeid relatert til Selskapets formål eller allmennyttige formål.
Ved en oppløsning skal midlene i Selskapet fordeles til allmennyttige formål. Dette er først og fremt til lignende virksomheter som driver med arbeid innenfor Selskapets formål.
§ 5
Selskapet skal ikke benytte midler til å erverve egne aksjer.
§ 6
Selskapets styre består av inntil 9 aksjonærvalgte styremedlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning.
§ 7
Selskapets firma tegnes av styrets leder og et styremedlem i fellesskap.

Etikkregler for Faktisk.no

Våre selvpålagte etikkregler er ment å supplere bestemmelsene i Vær Varsom-plakaten.
1. Vår rolle
1.1 Faktisk.no AS er en ideell organisasjon og uavhengig redaksjon for faktasjekk av samfunnsdebatten og det offentlige ordskiftet i Norge.
1.2 Vi ønsker å bidra til en åpen, inkluderende og faktabasert offentlig samtale. Ved å gjennomgå grunnlaget til aktuelle påstander som påvirker vår oppfatning av virkeligheten, jobber vi for et faktabasert ordskifte og en konstruktiv samfunnsdebatt.
1.3 Faktisk.no skal også avdekke og forhindre spredningen av oppdiktede meldinger som utgir seg for å være ekte nyheter.
2. Integritet og troverdighet
2.1 Selskapets vedtekter pålegger Faktisk.no å jobbe etter de sentrale, selvpålagte etiske retningslinjene for norsk presse, nedfelt i Vær Varsom-plakaten (VVP). Vår redaksjonelle og organisatoriske uavhengighet er sikret gjennom Mediefridomslova og de samme vedtektene som pålegger oss å følge bestemmelsene i Redaktørplakaten. Dette sikrer redaktøren uavhengighet i forhold til selskapets eiere og andre parter med interesser i Faktisk.no AS.
2.2 Faktisk.no er tilsluttet det internasjonale faktasjekknettverket (IFCN) og er verifiserte signatarer av deres faktasjekk-plakat «Fact-checkers code of principles». Denne krever at vi er upartiske og politisk uavhengige, og har full åpenhet om metoder, kildebruk, finansiering og organisering.
2.3 Vårt ideelle formål er sikret gjennom selskapets vedtekter. Faktisk.no skal ikke søke å genere økonomisk avkastning til aksjonærene. Dersom vi genererer overskudd skal dette overskuddet gå til vårt arbeid eller beslektede allmennyttige formål.
2.4 Hver enkelt medarbeider i Faktisk.no plikter å kjenne til og leve opp den rollen Faktisk.no har og til de etiske krav som stilles. De skal medvirke til at alt Faktisk.no publiserer og offentliggjør bygger på grundige undersøkelser og at innhold og form er nøye overveid og kvalitetssikret.
2.5 Redaktøren og den enkelte redaksjonelle medarbeider skal verne om sin uavhengighet, integritet og troverdighet. Unngå dobbeltroller, verv, oppdrag eller bindinger som kan skape interessekonflikter eller føre til spekulasjoner om habilitet.
2.6 Redaksjonelle medarbeidere i Faktisk.no skal ikke sette seg i avhengighetsforhold til enkeltpersoner, grupperinger, organisasjoner, bedrifter eller andre utenforstående som kan påvirke integriteten i arbeidet. De representerer en redaksjon som får stor oppmerksomhet blant publikum og i andre medier. Som følge av vår posisjon i samfunnslivet, settes søkelyset lett på våre medarbeidere og deres opptreden. Dette må vi ta hensyn til når vi omgås og snakker med våre kilder, kontakter og lesere.
2.7 Vær oppmerksom på din rolle som redaksjonell medarbeider i Faktisk.no også når du poster innlegg, lenker eller bilder som ikke er en del av arbeidet. Gå ut fra at også innhold publisert i lukkede nettverk kan bli spredd og offentlig kjent.
2.8 Redaksjonelle medarbeidere skal ikke ha tillitsverv eller styreverv i politiske partier, eller i organisasjoner eller bedrifter som åpenbart svekker integritet og troverdighet som redaksjonell medarbeider i Faktisk.no. Redaksjonelle medarbeidere skal ikke delta i underskriftskampanjer eller aksjoner hvis det kan reise tvil om deres eller redaksjonens uavhengighet eller troverdighet.
2.9 Redaksjonelle medarbeidere skal uoppfordret opplyse til nærmeste overordnede om økonomiske interesser eller andre forhold, også i nærmeste familie, som har eller kan få betydning for egen habilitet eller redaksjonens omdømme.
3. Journalistisk atferd og forholdet til kildene
3.1 Faktisk.no skal så langt som overhode mulig være åpen om alle aspekter ved vår journalistikk - herunder kilder og metoder - så fremt det ikke bryter med bestemmelsene om kildevern nedfelt i VVP eller andre bestemmelser og retningslinjer som klart taler i mot.
3.2 Gi deg til kjenne som faktasjekker i Faktisk.no. Den som blir intervjuet, skal gjøres oppmerksom på at uttalelsene - både skriftlig og muntlig - kan bli offentliggjort, og i hvilken redaksjonell sammenheng offentliggjørelsen vil kunne skje. Dette gjelder også oversendt dokumentasjon og grunnlagsmateriale.
3.2 Kildevernet er absolutt, også i en åpen redaksjon som Faktisk.no. Derfor skal det avklares med kilder og redaksjonell ledelse før man eventuelt gir ut eller på annen måte offentliggjør upublisert kildemateriale en ikke uten videre kan forvente at kildene forstår vil bli offentliggjort.
3.3 Redaksjonelle medarbeidere har - på lik linje med alle andre - vitneplikt i retten, men hovedregelen er at man ikke skal forklare seg om upublisert materiale. Journalister kan nekte å stille til avhør, men kan ikke nekte å vitne i retten dersom man blir innkalt. Det vil være naturlig å forklare seg om publisert materiale. Kildevernet er absolutt og gjelder også overfor domstolene, jf pkt. 3.4 og pkt. 3.5 i VVP.
3.4 Redaksjonen og redaksjonelle medarbeidere skal vise varsomhet ved oppbevaring og behandling av fortrolig informasjon.
3.5 Faktisk.no redigeres på et fritt grunnlag, uten innblanding av intervjuobjekter og kilder eller andre aktører. Faktisk.no fører en restriktiv linje når det gjelder utlevering og opplesning av manuskripter. Kilder kan ikke kreve å få manuskript utlevert og/eller å endre innhold, men kan på forespørsel få forelagt egne uttalelser og kontekst slik at faktiske feil og misforståelser kan bli rettet.
4. Publiseringsregler
4.1 Faktisk.no skal så langt som mulig gi den eller de som faktasjekkes rikelig anledning til å forklare seg og fremme egen relevant dokumentasjon.
4.2 De som utsettes for sterke beskyldninger skal, så langt som mulig, gis rimelig tid til å områ seg før de kommer med en samtidig imøtegåelse. Dette er særlig viktig i kompliserte sakskomplekser. Publisering må ikke hindres ved at parter ikke er villig til å uttale seg eller medvirke til debatt, jf. VVP 4.14

Den internasjonale faktasjekkplakaten

Det internasjonale faktasjekknettverket (IFCN) ved Poynter er forpliktet til å fremme ekspertise innen faktasjekk. Vi tror upartisk og åpen faktasjekk kan være et kraftfullt verktøy innen etterrettelig journalistikk: I motsatt fall vil ufundert eller partisk faktasjekking øke mistroen til mediene og eksperter, og forgifte offentlighetens forståelse av forskjellige temaer.
Faktasjekk-plakaten er for organisasjoner som regelmessig publiserer upartiske saker som tar for seg presisjonsnivået til påstander fremsatt av offentlige personer, viktige institusjoner og andre massespredte påstander av samfunnsinteresse. Plakaten er blitt til gjennom drøftinger mellom faktasjekkere fra hele verden, og omfatter de samlede prinsippene samvittighetsfulle faktasjekkere streber etter å etterleve i hverdagen.
1. En forpliktelse til upartiskhet og rettferdighet.
Vi faktasjekker påstander ut fra samme standard hver gang. Vi konsentrerer ikke våre faktasjekker om én part. Vi følger den samme prosessen for hver faktasjekk, og lar faktaene avgjøre hvilken konklusjon vi kommer fram til. Vi verken promoterer eller tar politisk stilling til temaene vi faktasjekker.
2. En forpliktelse til åpenhet om kilder.
Vi vil at våre lesere skal kunne gjennomgå våre funn selv. Vi oppgir alle kilder grundig nok til at leserne kan gjenskape vårt arbeid, unntatt i tilfeller hvor en kildes personlige sikkerhet kan bli truet. I slike tilfeller skal vi likevel gi så mange detaljer som mulig.
3. En forpliktelse til åpenhet om finansiering og organisering.
Vi er åpne om vår finansiering og våre finansieringskilder. Hvis vi tar imot midler fra andre organisasjoner, sikrer vi at disse ikke har noen innflytelse over konklusjonene i våre faktasjekker. Vi oppgir yrkesbakgrunnen til alle nøkkelpersoner i vår organisasjon og forklarer selskapsstrukturen og dennes juridiske status. Vi sørger for tydelige kommunikasjonskanaler mellom oss og våre lesere.
4. En forpliktelse til åpenhet om metode.
Vi forklarer metodene vi bruker for å velge, undersøke, skrive, redigere, publisere og korrigere våre faktasjekker. Vi oppmuntrer leserene til å sende oss påstander vi bør faktasjekke, og er åpne om hvorfor og hvordan vi faktasjekker.
5. En forpliktelse til åpne og ærlige rettelser.
Vi har en åpen rettepolitikk, og følger den slavisk. Vi har tydelige rettelser og publiserer dem åpent i tråd med vår rettepolitikk, for i størst mulig grad sikre at leserne ser den korrigerte versjonen.
Se engelsk versjon av faktasjekkplakaten.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?