Om oss

Faktisk.no AS er en ideell organisasjon og uavhengig redaksjon for faktasjekk av samfunnsdebatten og det offentlige ordskiftet i Norge.

Vi ønsker å bidra til en åpen, inkluderende og faktabasert offentlig samtale. Ved å gjennomgå grunnlaget til aktuelle påstander som påvirker vår oppfatning av virkeligheten, jobber vi for et faktabasert ordskifte og en konstruktiv samfunnsdebatt.

Faktisk.no skal også avdekke og forhindre spredningen av oppdiktede meldinger som utgir seg for å være ekte nyheter.

Selskapets vedtekter pålegger Faktisk.no å jobbe etter de sentrale, selvpålagte etiske retningslinjene for norsk presse, nedfelt i Vær Varsom-plakaten. Vår redaksjonelle og organisatoriske uavhengighet er sikret gjennom Mediefridomslova og de samme vedtektene som pålegger oss å følge bestemmelsene Redaktørplakaten. Dette sikrer redaktøren uavhengighet i forhold til selskapets eiere og andre parter med interesser i Faktisk.

Faktisk.no har sluttet seg til det internasjonale faktasjekknettverket (IFCN) og er verifiserte signatarer av deres faktasjekk-plakat «Fact-checkers code of principles». Denne krever at vi er nøytrale og politisk uavhengige, og har full åpenhet om metoder, kildebruk, finansiering og organisering. Her kan du lese vår søknad og evalueringen av oss.

Vårt ideelle formål er sikret gjennom selskapets vedtekter. Faktisk.no skal ikke søke å genere økonomisk avkastning til aksjonærene. Dersom vi genererer overskudd skal dette overskuddet gå til å støtte arbeid relatert til vårt formål eller beslektede allmennyttige formål. Her finner du informasjon om regnskap og finansiering.

Faktisk.no AS er medlem av Mediebedriftenes Landsforening (MBL) som er medlem av Norsk Presseforbund.

Høsten 2018 ble Faktisk.no en del av Facebooks faktasjekksamarbeid, «Third-party fact-checking». Partnerskapet innebærer at Faktisk.no får tilgang til spesielle verktøy og funksjoner som også gir mulighet for økonomisk støtte.

Eiere

VG og Dagbladet ledet og finansierte prosjektet som førte frem til opprettelsen av Faktisk.no AS. En gruppe journalister, redaksjonelle utviklere og designere jobbet uavbrutt med konseptutviklingen fra desember 2016 til lanseringen 5. juli 2017.

Det var fra første stund bred enighet om at Faktisk.no skulle være et åpent prosjekt der flere ble invitert med på laget. I mars 2017 besluttet NRK å bli med på prosjektet. Det samme gjorde TV 2. Disse bidro hver med kr. 2 000 000 i driftsstøtte til det nyopprettede selskapet, tilsvarende hva VG og Dagbladet hadde investert i ressurser under prosjektfasen. 1. juni 2018 kunngjorde mediekonsernene Amedia og Polaris Media at også de går inn på eiersiden med et bidrag på 500 000 kroner hver.

Eierne av faktisk har i tillegg forpliktet seg til å støtte driften av Faktisk med et årlig beløp hver tilsvarende kostnadene ved et redaksjonelt årsverk - en million kroner. Summen utbetales i januar hvert år.

Årets nyskapning

I mai 2018 vant Faktisk.no en av de tre hovedprisene, prisen for «Årets Nyskapning», under Nordiske Mediedager i Bergen. Senere samme måned vant Faktisk.no prisen for «Årets digitaljournalistikk, liten redaksjon», en av de to hovedprisene til The Norwegian Online News Association (NONA). I september 2018 mottok Faktisk.no «Gold Award» for innovasjon fra Society for News Design Scandinavia (SNDS).

I desember 2017 ble Faktisk.no listet blant de seks viktigste mediesamarbeidene i verden i året som gikk av det amerikanske medietidsskriftet Mediashift. Samtidig ble Faktisk.no utpekt som «New project of the year» av Poynter Institute og det internasjonale faktasjekknettverket IFCNs kåring over de 10 ”Most noteworthy fact-checking highlights of 2017”.

Faktisk.no har allerede fått plass på Newseum i Washington, D.C. som eksempel på samarbeid som styrker pressefriheten i Norge.

Redaksjonen

Tidligere medarbeidere

 • Ann-Kristin Hanssen, Faktasjekker (STUP-hospitant)
 • Anne Lise Stranden, Faktasjekker (Fagpresse-hospitant)
 • Maren Sæbø, Prosjektansvarlig
 • Karianne Hinlo, Videojournalist
 • Ingeborg Rygh Hjorthen, Faktasjekker
 • Kjell Persen, Faktasjekker
 • Signe Karin Hotvedt, Faktasjekker
 • Adrian Steinbakk, Videojournalist
 • Ingvild Vik, Videojournalist

I tillegg var følgende medarbeidere sentrale i prosjekteringen, utviklingen og etableringen av Faktisk.no:

 • Gunn Karin Hegvik, journalist i VG
 • Ola Strømman, redaksjonell utvikler i Dagbladet
 • Ingrid Reime, designer i Schibsted
 • Audun Aas, designer i Dagbladet
 • Bjørn Reitzer Johannessen, utvikler i VG

Styret

Selskapets styre består av inntil 9 aksjonærvalgte styremedlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning. Dagens styre består av:

 • Styreleder Helje Solberg, nyhetsdirektør i NRK
 • Gard Steiro, ansvarlig redaktør og administrerende direktør i VG
 • Frode Hansen, nyhetsredaktør i Dagbladet
 • Karianne Solbrække, nyhetsredaktør, TV 2
 • Tove Nedreberg, administrerende direktør i Adresseavisen og Polaris Media Midt-Norge
 • Anders Opdahl, konserndirektør i Amedia
 • Kjersti Løken Stavrum, administrerende direktør i Stiftelsen Tinius og Blommenholm industrier
 • Arne Norheim, administrerende direktør i IBM Norge

Faktiskrådet

Faktiskrådet er et rådgivende organ redaktøren i Faktisk kan benytte seg av. Rådets medlemmer skal bistå redaksjonen i Faktisk med kunnskap og kompetanse, i tillegg til sine nettverk. Formålet er å ha ressurspersoner redaktøren kan rådgi seg med i forbindelse med faktasjekking. Medlemmene kan komme fra alle fagområder.

Ansvarlig redaktør peker ut medlemmene for en periode på to år. Det ligger ingen begrensninger for hvor mange perioder de kan sitte.

Faktiskrådet består i dag av:

 • Bernt Olufsen, tidligere ansvarlig redaktør i VG og redaktør i Schibsted Media Group.
 • Bente Kalsnes, førsteamanuensis ved fakultet for samfunnsvitenskap ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)
 • Ingvald Strømmen, dekan ved fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
 • Thea Selliaas Thoresen, førsteamanuensis ved det humanistiske fakultet ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
 • Jack Werner, journalist og debattør. Medgrunnlegger av «Viralgranskeren» i Sverige

Finansieringsutvalget

Faktisk.no skal søke finansiering gjennom tilskudd fra ideelle organisasjoner, stiftelser og andre sponsorer som identifiserer seg med selskapets formål eller som ønsker å støtte målsettingen og hensikten bak Faktisk.no. Finansieringsutvalget skal finne økonomiske bidragsytere og utvikle finansieringsmodeller.

 • Eierne av Faktisk AS, VG, Dagbladet, NRK og TV2, har finansiert oppstarten med to millioner kroner hver. Fra og 2018 forplikter eierne seg til ytterligere å finansiere driften med et årlig beløp hver tilsvarende kostnadene ved et redaksjonelt årsverk - en million kroner.
 • Støtten må være uten noen form for bindinger. Eierne av Faktisk ønsker ekstern finansiering som er minst på nivå med deres samlede årlige støtte fra år to; fire millioner kroner.
 • Finansieringsutvalget rapporterer til styret i hvert styremøte.
 • Utvalgsleder setter sammen utvalget.
 • Styret peker ut lederen for et år av gangen.

Finansieringsutvalget består i dag av:

 • Utvalgsleder Kjersti Løken Stavrum, administrerende direktør i Stiftelsen Tinius og Blommenholm industrier
 • Arne Norheim, administrerende direktør i IBM Norge

Vedtekter

Stiftet 27. april 2017. Sist endret 11. juni 2018.

§ 1

Selskapets navn er Faktisk.no AS.

§ 2

Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.

§ 3

Selskapets aksjekapital er NOK 300 000 fordelt på 600 aksjer pålydende NOK 500.

§ 4

Selskapets formål er å drive en uavhengig redaksjon for faktasjekk av samfunnsdebatten og det offentlige ordskifte i Norge.

Faktisk.no skal redigeres i samsvar med norsk lovgivning og prinsipper gitt av Norsk Presseforbund.

Faktisk.no skal jobbe etter Vær Varsom-plakaten og redaktørplakaten.

Selskapet skal ikke søke å generere økonomisk avkastning til aksjonærene, herunder utbytte eller andre utdelinger, jf. asl. § 2-2 annet ledd.

Dersom Selskapet genererer overskudd skal dette overskuddet ikke benyttes til å utbetale utbytte til aksjonærene. Overskuddet skal gå til å støtte arbeid relatert til Selskapets formål eller allmennyttige formål.

Ved en oppløsning skal midlene i Selskapet fordeles til allmennyttige formål. Dette er først og fremt til lignende virksomheter som driver med arbeid innenfor Selskapets formål.

§ 5

Selskapet skal ikke benytte midler til å erverve egne aksjer.

§ 6

Selskapets styre består av inntil 9 aksjonærvalgte styremedlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning.

§ 7

Selskapets firma tegnes av styrets leder og et styremedlem i fellesskap.

Faktasjekkplakaten

Det internasjonale faktasjekknettverket (IFCN) ved Poynter er forpliktet å fremme ekspertise innen faktasjekk. Vi tror upartisk og åpen faktasjekk kan være et kraftfullt verktøy innen etterrettelig journalistikk: I motsatt fall vil ufundert eller partisk faktasjekking øke mistroen til mediene og eksperter, og forgifte den offentlige forståelsen.

Faktasjekk-plakaten er for organisasjoner som regelmessig publiserer upartiske saker om presisjonsnivået til påstander fremsatt av offentlige personer, viktige institusjoner og andre massespredte påstander av samfunnsinteresse. Plakaten er blitt til gjennom drøftinger mellom faktasjekkere fra hele verden, og byr på de samlede prinsippene samvittighetsfulle utøvere streber etter i hverdagen.

1. En forpliktelse til nøytralitet og rettferdighet.

Vi faktasjekker påstander utfra standard hver gang. Vi konsentrerer ikke våre faktasjekker om en part alene. Vi følger den samme prosessen for hver faktasjekk, og lar faktaene konkludere. Vi verken promoterer eller tar stilling til temaene vi faktasjekker.

2. En forpliktelse til åpenhet om kilder.

Vi vil at våre lesere skal kunne gjennomgå våre funn selv. Vi oppgir alle kilder grundig nok til at leserne kan gjenskape vårt arbeid, unntatt i tilfeller hvor en kildes personlige sikkerhet kan bli truet. I slike tilfeller skal vi likevel gi så mange detaljer som mulig.

3. En forpliktelse til åpenhet om finansiering og organisering.

Vi er åpne om vår finansiering og finansieringskilder. Hvis vi tar imot midler fra andre organisasjoner, forsikrer vi om at disse ikke har noen innflytelse over konklusjonene i våre faktasjekker. Vi oppgir yrkesbakgrunnen til alle nøkkelpersoner i vår organisasjon og forklarer selskapsstrukturen og dennes juridiske status. Vi sørger for tydelige kommunikasjonskanaler mellom oss og våre lesere.

4. En forpliktelse til åpenhet om metoder.

Vi forklarer metodene vi bruker for å velge, undersøke, skrive, redigere, publisere og korrigere våre faktasjekker. Vi oppmuntrer leserne til å sende oss påstander vi bør faktasjekke, og er åpne om hvorfor og hvordan vi faktasjekker.

5. En forpliktelse til åpne og ærlige rettelser.

Vi har en åpen rettepolitikk, og følger den slavisk. Vi har tydelige rettelser og publiserer de åpent i tråd med vår rettepolitikk, for i størst mulig grad sikre at leserne ser den korrigerte versjonen.

Se engelsk versjon.

Etikkregler for Faktisk.no

Våre selvpålagte etikkregler er ment å supplere bestemmelsene i Vær Varsom-plakaten.

1. Vår rolle

1.1 Faktisk.no AS er en ideell organisasjon og uavhengig redaksjon for faktasjekk av samfunnsdebatten og det offentlige ordskiftet i Norge.

1.2 Vi ønsker å bidra til en åpen, inkluderende og faktabasert offentlig samtale. Ved å gjennomgå grunnlaget til aktuelle påstander som påvirker vår oppfatning av virkeligheten, jobber vi for et faktabasert ordskifte og en konstruktiv samfunnsdebatt.

1.3 Faktisk.no skal også avdekke og forhindre spredningen av oppdiktede meldinger som utgir seg for å være ekte nyheter.

2. Integritet og troverdighet

2.1 Selskapets vedtekter pålegger Faktisk.no å jobbe etter de sentrale, selvpålagte etiske retningslinjene for norsk presse, nedfelt i Vær Varsom-plakaten (VVP). Vår redaksjonelle og organisatoriske uavhengighet er sikret gjennom Mediefridomslova og de samme vedtektene som pålegger oss å følge bestemmelsene i Redaktørplakaten. Dette sikrer redaktøren uavhengighet i forhold til selskapets eiere og andre parter med interesser i Faktisk.no AS.

2.2 Faktisk.no er tilsluttet det internasjonale faktasjekknettverket (IFCN) og er verifiserte signatarer av deres faktasjekk-plakat «Fact-checkers code of principles». Denne krever at vi er nøytrale og politisk uavhengige, og har full åpenhet om metoder, kildebruk, finansiering og organisering.

2.3 Vårt ideelle formål er sikret gjennom selskapets vedtekter. Faktisk.no skal ikke søke å genere økonomisk avkastning til aksjonærene. Dersom vi genererer overskudd skal dette overskuddet gå til vårt arbeid eller beslektede allmennyttige formål.

2.4 Hver enkelt medarbeider i Faktisk.no plikter å kjenne til og leve opp den rollen Faktisk.no har og til de etiske krav som stilles. De skal medvirke til at alt Faktisk.no publiserer og offentliggjør bygger på grundige undersøkelser og at innhold og form er nøye overveid og kvalitetssikret.

2.5 Redaktøren og den enkelte redaksjonelle medarbeider skal verne om sin uavhengighet, integritet og troverdighet. Unngå dobbeltroller, verv, oppdrag eller bindinger som kan skape interessekonflikter eller føre til spekulasjoner om habilitet.

2.6 Redaksjonelle medarbeidere i Faktisk.no skal ikke sette seg i avhengighetsforhold til enkeltpersoner, grupperinger, organisasjoner, bedrifter eller andre utenforstående som kan påvirke integriteten i arbeidet. De representerer en redaksjon som får stor oppmerksomhet blant publikum og i andre medier. Som følge av vår posisjon i samfunnslivet, settes søkelyset lett på våre medarbeidere og deres opptreden. Dette må vi ta hensyn til når vi omgås og snakker med våre kilder, kontakter og lesere.

2.7 Vær oppmerksom på din rolle som redaksjonell medarbeider i Faktisk.no også når du poster innlegg, lenker eller bilder som ikke er en del av arbeidet. Gå ut fra at også innhold publisert i lukkede nettverk kan bli spredd og offentlig kjent.

2.8 Redaksjonelle medarbeidere skal ikke ha tillitsverv eller styreverv i politiske partier, eller i organisasjoner eller bedrifter som åpenbart svekker integritet og troverdighet som redaksjonell medarbeider i Faktisk.no. Redaksjonelle medarbeidere skal ikke delta i underskriftskampanjer eller aksjoner hvis det kan reise tvil om deres eller redaksjonens uavhengighet eller troverdighet.

2.9 Redaksjonelle medarbeidere skal uoppfordret opplyse til nærmeste overordnede om økonomiske interesser eller andre forhold, også i nærmeste familie, som har eller kan få betydning for egen habilitet eller redaksjonens omdømme.

3. Journalistisk atferd og forholdet til kildene

3.1 Faktisk.no skal så langt som overhode mulig være åpen om alle aspekter ved vår journalistikk - herunder kilder og metoder - så fremt det ikke bryter med bestemmelsene om kildevern nedfelt i VVP eller andre bestemmelser og retningslinjer som klart taler i mot.

3.2 Gi deg til kjenne som faktasjekker i Faktisk.no. Den som blir intervjuet, skal gjøres oppmerksom på at uttalelsene - både skriftlig og muntlig - kan bli offentliggjort, og i hvilken redaksjonell sammenheng offentliggjørelsen vil kunne skje. Dette gjelder også oversendt dokumentasjon og grunnlagsmateriale.

3.2 Kildevernet er absolutt, også i en åpen redaksjon som Faktisk.no. Derfor skal det avklares med kilder og redaksjonell ledelse før man eventuelt gir ut eller på annen måte offentliggjør upublisert kildemateriale en ikke uten videre kan forvente at kildene forstår vil bli offentliggjort.

3.3 Redaksjonelle medarbeidere har - på lik linje med alle andre - vitneplikt i retten, men hovedregelen er at man ikke skal forklare seg om upublisert materiale. Journalister kan nekte å stille til avhør, men kan ikke nekte å vitne i retten dersom man blir innkalt. Det vil være naturlig å forklare seg om publisert materiale. Kildevernet er absolutt og gjelder også overfor domstolene, jf pkt. 3.4 og pkt. 3.5 i VVP.

3.4 Redaksjonen og redaksjonelle medarbeidere skal vise varsomhet ved oppbevaring og behandling av fortrolig informasjon.

3.5 Faktisk.no redigeres på et fritt grunnlag, uten innblanding av intervjuobjekter og kilder eller andre aktører. Faktisk.no fører en restriktiv linje når det gjelder utlevering og opplesning av manuskripter. Kilder kan ikke kreve å få manuskript utlevert og/eller å endre innhold, men kan på forespørsel få forelagt egne uttalelser og kontekst slik at faktiske feil og misforståelser kan bli rettet.

4. Publiseringsregler

4.1 Faktisk.no skal så langt som mulig gi den eller de som faktasjekkes rikelig anledning til å forklare seg og fremme egen relevant dokumentasjon.

4.2 De som utsettes for sterke beskyldninger skal, så langt som mulig, gis rimelig tid til å områ seg før de kommer med en samtidig imøtegåelse. Dette er særlig viktig i kompliserte sakskomplekser. Publisering må ikke hindres ved at parter ikke er villig til å uttale seg eller medvirke til debatt, jf. VVP 4.14