Faktisk.

Det er ikke dekning for å påstå at norske arbeids­gi­vere er overveiende positive til foreldre­per­misjon

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix.

Påstand

Forskning viser at norske arbeidsgivere er overveiende positive til bruk av foreldrepermisjon.

Kristin Skogen Lund, NHO. Dagens Næringsliv, 07.02.2018

Konklusjon

Det er forsket lite på norske arbeidsgiveres holdninger til foreldrepermisjon. Skogen Lund viser til én rapport, som tar for seg holdningene til 24 arbeidsgivere. De er i hovedsak positive til foreldrepermisjon, men forskeren bak rapporten er klar på at dette resultatet ikke uten videre kan generaliseres til alle norske arbeidsgivere, slik Skogen Lund gjør.

Påstanden er delvis feil.

Dagens Næringsliv har i en rekke artikler skrevet om hvorfor høyt utdannede og godt betalte fedre føler seg presset til å prioritere jobb og karriere foran familie og pappaperm. Skikkelig temperatur ble det da nyutnevnt barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) kastet seg inn i debatten med følgende uttalelser:

Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H). Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix.
Vi må gå løs på arbeidsgiverne.

Det skremmer meg at så mange arbeidsgivere fremstår som den største bremseklossen for et mer likestilt arbeidsliv. Vi er nødt til å gjøre noe.

Dette fikk administrerende direktør i NHO, Kristin Skogen Lund, til å reagere. I et leserinnlegg i Dagens Næringsliv med tittelen «Tror ikke Helleland på egen rapport?», kritiserer hun statsråden for å gi arbeidsgiverne skylda for at likestillingen i norsk arbeidsliv ikke har kommet lenger:

Statsrådens udokumenterte påstander om arbeidsgiveres holdninger kan ikke få stå uimotsagt. Forskning viser at norske arbeidsgivere er overveiende positive til bruk av foreldrepermisjon.

Positive arbeidsgivere

Videre i leserinnlegget viser NHO-sjefen til en Fafo-rapport bestilt av Barne- og likestillingsdepartementet i 2017. Rapporten tar for seg arbeidsgiveres holdninger til foreldrepermisjon. Senior kommunikasjonsrådgiver Rune Kibsgaard Sjøhelle i NHO opplyser til Faktisk.no at Skogen Lund særlig har bitt seg merke i følgende utsagn i rapporten:

De fleste arbeidsgiverne vi har intervjuet, er positive til bruk av foreldrepermisjon. De fleste antok at de selv var representative for lederes holdninger, men noen antok at enkelte kunne være negative (...).

I rapportens oppsummering heter det:

Arbeidsgivernes holdninger i denne undersøkelsen kan dermed oppsummeres gjennom å peke på sterke ønsker om å tilrettelegge for de ansatte og høy villighet til å ta de kostnader som følger med permisjoner.

Intervjuet 24 arbeidsgivere

Mens Helleland beskylder arbeidsgivere for å være bremseklosser for et mer likestilt arbeidsliv, refererer altså NHO-sjefen til forskning som hun mener viser det motsatte. Faktisk.no har sett nærmere på Fafo-rapporten Skogen Lund viser til.

Undersøkelsen Fafo har gjort omfatter bare 24 arbeidsgivere, som har blitt intervjuet om «holdninger som kan påvirke ansattes muligheter til å benytte sine rettigheter i både negativ og positiv retning». I rapporten står det at:

Rapporten er en kvalitativ studie og gir ikke grunnlag for generalisering. Våre funn viser hvordan arbeidsgiver kan opptre, ikke hvor mange som opptrer på denne måten.

Kan ikke generaliseres

I rapporten står det også at:

Vi har imidlertid lite forskningsbasert kunnskap om hvilke holdninger som dominerer blant norske arbeidsgivere. Rapporten gir ikke noe grunnlag til å korrigere det rådende synet om skeptiske arbeidsgivere og avgjørende fedrekvote.

Faktisk.no har spurt forskeren bak rapporten, Inger Marie Hagen, om dette innebærer at man ikke kan konkludere med at «norske arbeidsgivere er overveiende positive til bruk av foreldrepermisjon», slik Skogen Lund gjør. I en e-post til Faktisk.no svarer Hagen:

Jeg har gjennomført en kvalitativ undersøkelse og den kommentarer du siterer er nettopp knyttet til det – nemlig at man ikke uten videre kan generalisere til hele populasjonen. Men min rapport sier klart at – blant dem jeg har intervjuet – var arbeidsgiverne overveiende positive.

Skogen Lund viser altså her til en rapport, som baserer seg på en undersøkelse gjort blant 24 arbeidsgivere. I rapporten slås det tydelig fast at resultatene ikke uten videre kan generaliseres til alle arbeidsgivere. Likevel er det nettopp det Skogen Lund gjør når hun hevder at «forskning viser at norske arbeidsgivere er overveiende positive til bruk av foreldrepermisjon».

Egen undersøkelse

Skogen Lund viser også til NHOs arbeidsgiverbarometer 2016, som hun mener bekrefter bildet fra Fafo-rapporten. Undersøkelsen er gjennomført blant 1695 av NHOs medlemsbedrifter. Noen av spørsmålene som er stilt, inkludert det Skogen Lund viser til, omhandler likestilling og mangfold. Undersøkelsen viser at tre av fire medlemsbedrifter mener det er viktig at både menn og kvinner tar foreldrepermisjon.

På nettsidene til NHO står følgende om resultatet:

Hele 72 prosent av bedrifter er helt eller delvis enig i påstanden det er viktig at både menn og kvinner tar ut foreldrepermisjon. NHO er tilhenger av den norske foreldrepermisjonsordningen med en lang fedrekvote. Til tross for at foreldrepermisjoner noen ganger kan oppleves som en praktisk utfordring i bedriftene, mener NHO at fedrekvoten har vært bra for næringslivet. Den fremmer både høy kvinnelig yrkesdeltagelse og likestilling i arbeidslivet.

Spørsmålet som er stilt dreier seg altså i hovedsak om hvorvidt det er viktig at både menn og kvinner tar ut foreldrepermisjon. Dette er ikke nødvendigvis det samme som om man som arbeidsgiver er positiv til bruk av foreldrepermisjon generelt.

Opplevd risiko blant fedre

Selv om det finnes lite forskning på arbeidsgiveres holdninger til foreldrepermisjon, er det forsket en del på årsaken til at ikke alle fedre tar ut full pappaperm. Institutt for samfunnsforskning kom i fjor med en rapport som viste at rundt ti prosent av fedrene som fikk barn i 2011 ikke tok ut foreldrepenger, mens omtrent 14 prosent tok ut mindre enn full kvote.

I en kvalitativ studie, hvor 12 fedre ble dybdeintervjuet, avdekket forskerne to hovedtyper av begrunnelser for at fedre ikke tar (full) fedrekvote:

  1. Opplevd risiko i forbindelse med jobb, inntekt og karriere. Dette varierer fra direkte trusler om oppsigelse hvis man tar permisjon, tap av lønnstillegg, bekymring for å miste goodwill hos arbeidsgiveren, særlig hvis man er ganske ny i jobben, og til mer uuttalte og indirekte hint om at man kan miste ansvar og oppgaver og bli hengende etter karrieremessig dersom man tar (full) permisjon.
  2. Problemer knyttet til NAV, som manglende informasjon, kompliserte søknadsskjemaer eller lav kompetanse hos NAV-ansatte.

Redd for å miste posisjonen

Da Dagens Næringsliv skrev om rapporten fra Institutt for samfunnsforskning, uttalte en av forskerne, Sigtona Halrynjo, følgende om fedrenes erfaringer:

Det som går igjen er at de opplever at selve fraværet kan utgjøre en risiko for karrieren. Dersom man jobber i yrker der man konkurrerer om prosjekter, ansvar og muligheter, opplever de at fraværet i seg selv kan skape risiko for den videre karrieren.

Forskerne fant ingen tegn til negative holdninger til fedrekvote blant mennene de intervjuet:

De er veldig positive til fedrekvoten og er veldig opptatt av å være en nærværende pappa og å delta hjemme. Det er rett og slett tanken på å tape posisjon og ansvar på jobben som gjør at de ikke tar mer perm.

Kristin Skogen Lund hevder uten forbehold at «forskning viser at norske arbeidsgivere er overveiende positive til bruk av foreldrepermisjon». Fafo-rapporten hun viser til konkluderer med at de fleste av de 24 arbeidsgiverne som har blitt intervjuet av forskerne, er positive. Det går også klart fram av rapporten at man ikke uten videre kan generalisere funnene til alle norske arbeidsgivere. Påstanden til Skogen Lund er derfor delvis feil.

Tilsvar

Administrerende direktør i NHO, Kristin Skogen Lund, skriver følgende i en e-post til Faktisk.no:

Vi tar konklusjonen til etterretning, og er enig i at det er forsket for lite på arbeidsgiveres holdning til foreldrepermisjon. Den forskningen som finnes, viser positive holdninger hos arbeidsgiverne og samsvarer godt med våre egne undersøkelser og ikke minst hundrevis av samtaler med ledere i våre medlemsbedrifter.

Vi erkjenner at dette ikke kan karakteriseres som forskning, men det er mer enn nok grunnlag til at vi vi finner det lite forankret i virkeligheten at statsråden retter skytset mot arbeidsgiverne når hun skal finne årsaker til at menn ikke tar mer fedrepermisjon.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?