Faktisk.

Nei, britisk rapport viser ikke at covid-19-vaksinene dreper tusenvis

En statistikk som viser hvor mange vaksinerte og uvaksinerte som dør i England, feiltolkes av blant andre Steigan.no.

Den samme artikkelen med de samme feilene har blitt publisert av de alternative nettstedene Steigan.no, Derimot og The Exposé. Foto: Rogelio V. Solis / AP Photo. Skjermdump: Steigan.no.

Påstand

En britisk rapport viser at dødeligheten per 100 000 er lavest blant de uvaksinerte i alle aldersgrupper. De vaksinerte, dobbeltvaksinerte og trippelvaksinerte har større sannsynlighet for å dø enn de uvaksinerte i alle aldersgrupper.

Steigan.no, Derimot.no, The Exposé. Steigan.no, 16.08.2022

Konklusjon

Påstanden er usann. Rapporten viser ikke at dødeligheten var lavest blant de uvaksinerte i alle aldersgrupper. Dødeligheten var for de fleste aldersgrupper lavest blant de trippelvaksinerte.

«Vi har endelig uomtvistelige bevis på at Covid19-vaksinene er dødelige og dreper mennesker i tusenvis».

Slik starter en artikkel publisert på de alternative norske nettstedene Steigan.no (arkivert her) og Derimot.no (arkivert her) 16. august. Artikkelen er opprinnelig hentet fra det engelske nettstedet The Exposé (arkivert her) og oversatt til norsk av en person med signaturen «Northern light».

«Publisert i det stille»

Ifølge artikkelen ble det såkalte beviset publisert «i det stille av den britiske regjeringen – mens de fikk oss distrahert av Boris Johnsons avgang som statsminister i Storbritannia».

Det vises til det britiske statistikkbyråets statistikk over døde i England, etter vaksinestatus for ulike aldersgrupper.

«Rapporten viser at dødeligheten per 100 000 er lavest blant de uvaksinerte i alle aldersgrupper. De vaksinerte, dobbeltvaksinerte og trippelvaksinerte har større sannsynlighet for å dø enn de uvaksinerte i alle aldersgrupper», skriver artikkelforfatteren.

Artikkelen ble opprinnelig publisert på nettstedet The Exposé og oversatt til norsk av Derimot. Skjermdump: Derimot og The Exposé.

Videre presenteres grafer som skal vise dødsrater for ulike aldersgrupper, etter vaksinestatus, for januar til mai. Når vi ser nærmere på tallene, er det imidlertid flere ting som skurrer.

Tolker tallene feil

Faktisk.no har fått flere tips om artikkelen på Steigan.no og spørsmål om påstandene om dødelighet og vaksiner stemmer. Det korte svaret er nei.

Tallene viser ikke at uvaksinerte hadde lavest dødelighet i alle aldersgrupper. De viser heller ikke at covid-19-vaksinene dreper mennesker i tusenvis.

– Det er definitivt ikke slik man kan tolke disse dataene. Det sier jo også de som publiserer dem i den tilhørende rapporten som det lenkes til, sier Jon Michael Gran, førsteamanuensis i biostatistikk ved Universitetet i Oslo.

Personer som faller i ulike grupper etter vaksinestatus, kan være ulike i utgangspunktet. Det forklarer Jon Michael Gran, førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo. Foto: UiO

Flere problemer

Even Fossum er forsker ved Seksjon for influensa og annen luftveissmitte ved Folkehelseinstituttet (FHI). Han har også sett nærmere på statistikken og artiklene.

Kort oppsummert er det flere problemer med artikkelen publisert av Steigan.no, Derimot og The Exposé:

  • Man sammenligner ulike grupper uten å ta høyde for at de kan være ulike i utgangspunktet, for eksempel ha ulik helse.
  • The Exposé har utelatt covid-19-dødsfall. Ser man på total dødelighet, så er den generelt lavere hos fullvaksinerte enn hos uvaksinerte.
  • Man har selektivt valgt tall etter hva som gir høyest dødelighet hos vaksinerte, og i mange tilfeller utelatt tall for trippelvaksinerte som tok siste dose for minst 21 dager siden. Dette er den desidert største gruppen i tidsrommet, og gruppen som generelt har hatt lavest dødelighet.

– The Exposé har valgt sine tall med omhu, og ganske selektivt valgt statistikk som drar opp dødelighet for vaksinerte. Generelt så viser tallene at totaldødeligheten er lavest for de trippelvaksinerte, sier Fossum.

– Det står veldig i kontrast til det de skriver.

Her er tallene hentet fra

Datasettet «Deaths by vaccination status, England» oppdateres jevnlig av britiske Office for National Statistics (ONS). Siste oppdatering har tall fra januar 2021 til og med mai 2022.

Statistikken viser døde per måned for grupper med ulik vaksinestatus og alder – for alle dødsfall (totaldød), covid-19-relaterte dødsfall og dødsfall som ikke relateres til covid-19.

For å ta hensyn til at antall personer og aldersfordeling kan være ulik i hver vaksinegruppe, beregnes aldersstandardiserte dødsrater som viser døde per 100 000 person-år. Person-år tar hensyn til antall personer og tiden tilbragt i hver vaksinasjonsgruppe.

I datasettet ser vi blant annet at uvaksinerte, gjennom hele perioden fra januar 2021 til mai 2022, har hatt høyere dødelighet enn vaksinerte, uansett dødsårsak.

Også når det gjelder covid-19-relaterte dødsfall, er den aldersstandardiserte dødsraten høyere hos uvaksinerte enn vaksinerte.

Hva viser tallene?

Brutt ned i ulike alders- og vaksinegrupper er variasjonen større mellom ulike grupper og måneder.

I perioden januar til mai 2022, var det trippelvaksinerte (minst 21 dager siden siste dose) som hadde lavest dødsrate for både covid-19-relaterte og alle dødsårsaker. Dette gjaldt for de fleste aldersgrupper.

Siden nær 60 prosent av alle i England over 12 år hadde tatt tre doser koronavaksine allerede 1. januar, er dette den største vaksinegruppen. Som vi skal komme tilbake til, har Steigan.no, Derimot og The Exposé i mange tilfeller utelatt tall for denne gruppen.

Andre grupper med én eller to doser, har tidvis høyere dødsrater enn uvaksinerte. Tall for disse gruppene er mer usikre, ifølge ONS, siden det er færre personer og dødsfall per gruppe, spesielt brutt ned i aldersgrupper.

ONS oppsummerer de nyeste tallene slik:

Siden september 2021, da boosterdosene ble introdusert, har den aldersstandardiserte dødelighetsraten for koronarelaterte dødsfall konsekvent vært lavere for de som har mottatt tredje dose/booster for minst 21 dager siden, sammenlignet med uvaksinerte eller de med én eller to doser.

For personer med én eller to doser, har dødsratene for covid-19-dødsfall siden mars vært ganske like uvaksinerte. Det kan tyde på fallende beskyttelse over tid. Men dette er usikre tall fordi det er færre i disse gruppene, skriver ONS.

Ulike grupper

Før vi ser nærmere på tallene i The Exposé-artikkelen, skal vi forklare hvorfor det kan være komplisert å sammenligne dødsrater i ulike vaksinegrupper direkte.

Det britiske statistikkbyrået presiserer selv at dødsrater må tolkes med varsomhet. Hovedproblemet er at gruppene kan være ulike i utgangspunktet.

– Det er mye mer enn alder som skiller de som får tilbud om og/eller velger å ta vaksine eller ikke. Helsestatus, adferd, bosted og så videre kan være forskjellig. Dette endrer seg veldig over tid med hvordan vaksinene rulles ut, forklarer Gran.

Fossum påpeker det samme:

– Siden underliggende helsetilstand og sosiale forhold kan variere betydelig mellom grupper med ulik vaksinestatus, så kan man ikke uten videre sammenligne disse direkte.

– Statistikken kan gi en pekepinn på noe som kan være interessant å se nærmere på. Men man skal være forsiktig med å konkludere utifra disse tallene alene, sier Even Fossum, forsker ved FHI. Foto: Ragnhild Eskeland.

Tallene har blitt brukt til å følge covid-19-relaterte dødsfall over tid i bestemte vaksinegrupper.

– Økende dødelighet hos eldre med tre doser kan for eksempel tyde på avtagende immunitet, men også her må man være forsiktig med å konkludere, sier Fossum.

Utelatt covid-19-dødsfall

Derimot, Steigan.no og The Exposé skriver også om dødelighet generelt, men har valgt tall der covid-19-relatert død er utelatt.

Dette vil ikke gi et godt bilde, mener Gran. For eksempel kan man tenke seg at de svakeste uvaksinerte, i større grad vil dø av covid-19 – før de «rekker» å dø av andre årsaker.

– Hvis vaksinen virker slik den skal, vil man altså kunne forvente at flere vaksinerte enn uvaksinerte dør av andre årsaker enn covid-19 – selv i en randomisert studie der gruppene ellers er like, sier biostatistikeren.

– Totaldød vil derfor ofte være et bedre mål.

ONS skriver i sin rapport at endringer i dødsraten for ikke-covid-19-relatert død, i hovedsak drives av at sammensetningen av de ulike gruppene endrer seg.

Utelater tall

Om vi likevel velger å se på dødsrater utenom covid-19, er det fortsatt noe som skurrer med tallene i artikkelen. I selve datasettet vises tall for flere undergrupper av vaksinerte, definert etter tid siden siste dose. Blant annet:

  • Trippelvaksinerte, mindre enn 21 dager siden.
  • Trippelvaksinerte, minst 21 dager siden.

The Exposé, Derimot og Steigan.no har av og til brukt tall for den første gruppen, og av og til den andre. Man sammenligner altså epler og pærer når tall for ulike grupper brukes om hverandre, og utelater tall som viser at trippelvaksinerte har hatt lavest dødelighet.

The Exposé skriver for eksempel at trippelvaksinerte fra 70–79 år i mai hadde 332 prosent større sannsynlighet for å dø enn uvaksinerte. Men trippelvaksinerte (minst 21 dager siden) hadde tvert imot lavere dødsrate enn uvaksinerte.

Eksempel på selektivt utvalg. I aldersgruppen 70–79 år, har The Exposé brukt tall for trippelvaksinerte (mindre enn 21 dager siden), markert med rødt. I tabellen ser vi at dødsrater for trippelvaksinerte (minst 21 dager siden), markert med blått, var lavere enn for uvaksinerte. Men disse tallene har man «glemt» å ta med.
  • For aldersgruppen 18–39 har The Exposé vist dødsrater for trippelvaksinerte, minst 21 dager siden.
  • For aldersgruppene over 50 år vises dødsrater for trippelvaksinerte som tok siste dose for mindre enn 21 dager siden.
  • I gruppen 40–49 brukes begge – for eksempel skriver man at dødsraten i mars var 116. I datasettet ser vi at dette er basert på totalt 3 dødsfall blant dem som tok vaksine for mindre enn 21 dager siden, mens dødsraten for de som tok dose 3 for minst 21 dager siden var 85.
  • Også for dobbeltvaksinerte finner vi eksempler der man har brukt tall for ulike grupper.

Må justere for forskjeller

Som forklart tidligere, er det ikke lett å si om disse dødsratene viser en effekt av vaksinen eller bare at gruppene er ulike. Men det stemmer altså ikke at uvaksinerte har hatt lavest dødelighet i alle aldersgrupper.

Det stemmer heller ikke at disse tallene beviser at vaksinene dreper tusenvis.

– Hvis man vil gjøre en seriøs studie av vaksinens effekt på død eller andre utfall, må man gjøre de ulike gruppene «like», med tanke på alle viktige karakteristikker, sier Gran.

Det kan man enten gjøre i randomiserte studier, eller ved å bruke statistiske metoder for å justere for forskjeller slik at gruppene blir så like som mulig.

– Utallige slike studier er jo gjort, og gjøres, verden over, uten at man har funnet noe slikt som det hevdes i denne artikkelen. Tvert imot har man sett store beskyttende effekter av koronavaksinene, sier Gran.

Derimot ikke enig i kritikken

Faktisk.no har tatt kontakt med Steigan.no, Derimot og The Exposé. Kun Derimot har svart. Redaksjonen i Derimot er ikke enig i at de har utelatt noe, men mener de kun har gjengitt offisielle tall.

– Det er bare en annen måte å presentere informasjonen på, skriver redaktør Knut Lindtner i en e-post.

Til det at man sammenligner ulike grupper, skriver han:

– Selvfølgelig er gruppene ulike, men ingen vet på hvilken måte de skiller seg fra hverandre. Det krever helt og langt grundigere undersøkelse. Poenget er at når vi får et tallmateriale som så tydelig peker i en bestemt retning, kan man ikke ignorere det og late som om det ikke eksisterer.

Lindtner mener at dersom vaksinen hadde hatt effekt, så skulle tallene vist motsatte effekt – altså at de uvaksinerte skulle ha kommet dårligst ut. Dette til tross for at de kun har brukt tall som viser ikke-covid-19-relaterte dødsrater.

– Kan ikke kontrollere alt som publiseres

Han oppgir ikke noen konkret årsak til hvorfor de velger å utelate covid-19-relaterte dødsfall, men skriver:

– Skal vi begynne slik, kan vi etterlyse dødsfall som følge av covid-tiltakene, som det også nå kommer rapporter om. Skal ikke disse regnes inn i statistikker over covid-dødeligheten?

Lindtner svarer heller ikke konkret på hvorfor Derimot bruker ulike tall for dobbelt- og trippelvaksinerte og utelater dødsrater for trippelvaksinerte (minst 21 dager siden).

Når Faktisk.no påpeker at påstanden om at uvaksinerte har hatt lavest dødelighet i alle aldersgrupper, kun stemmer dersom man utelater tall for store deler av den engelske befolkningen (som tok tre doser for minst 21 dager siden), skriver han:

– Som redaktør forstår dere sikkert at jeg ikke kan kontrollere alt som publiseres. Det kan hende dere har rett i den siste innvendingen, men jeg tror ikke det forandrer helhetsinntrykket.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?