Faktisk.

Tall fra SSB viser at små kommuner er overre­pre­sentert i andel omsorgs­over­ta­gelser

Foto: Frank May / NTB scanpix.

Påstand

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at små kommuner er overrepresentert når det gjelder andelen saker der barnevernet griper inn og overtar omsorgen for barna.

Høyre. Høyres hjemmeside, 16.04.2018

Konklusjon

Barnevernet overtar omsorgen for en større andel barn i små kommuner enn i mellomstore og store kommuner. Det viser utregninger SSB har gjort for Faktisk.no. I små kommuner (under 5000 innbyggere) var i gjennomsnitt 1,08 prosent av barna under barnevernets omsorg ved utgangen av 2017. I mellomstore kommuner (5000–19 999 innbyggere) var andelen 0,91 prosent, mens den lå på 0,73 prosent i store kommuner (over 20 000 innbyggere). 124 små kommuner lå over landsgjennomsnittet for omsorgsovertagelser, mens 101 små kommuner lå under snittet. Det er dermed riktig å si at disse kommunene er overrepresentert når det gjelder saker der barnevernet overtar omsorgen for barna.

Påstanden er helt sann.
For noen uker siden dukket det opp en statistikk over barn som tas fra foreldrene og hvor det skjer oftest. Og i toppen av lista finner vi mange små kommuner. Det får barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland til å spørre: Er Trygve Slagsvold Vedum villig til å ofre de mest sårbare barna i sin kamp mot større kommuner? Harde ord, men hva er harde fakta?
Foto: Skjermdump/NRK.no.

Slik innledet programleder Bjørn Myklebust Politisk kvarter på NRK 16. april. Statistikken han viser til kommer fra SSB og er brukt i en kartlegging NRK har gjort.

NRK har regnet ut hvor stor andel barn mellom 0 og 17 år som er under barnevernets omsorg per 31.12 2017 i hver enkelt kommune. Høyest andel hadde Evenes, Steigen, Fosnes og Hasvik, alle kommuner med under 3000 innbyggere.

Argumenterte for større kommuner

Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) møtte Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum i Politisk kvarter. I debatten brukte statsråden den høye andelen omsorgsovertagelser i mange små kommuner som et argument for kommunesammenslåing.

Samtidig trakk programleder Bjørn Myklebust frem at flere kommuner med få innbyggere ikke var representert på toppen av statistikken.

Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H), Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og programleder Bjørn Myklebust i Politisk kvarter. Foto: Skjermdump/NRK.no.

Litt senere på dagen publiserte Høyre artikkelen «Sterkere kommuner gir sterkere barnevern» på hjemmesiden sin. Brødteksten starter slik:

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at små kommuner er overrepresentert når det gjelder andelen saker der barnevernet griper inn og overtar omsorgen for barna. 

Stemmer dette? Det skal vi se nærmere på i denne faktasjekken.

Avgjøres i Fylkesnemnda

NRKs oversikt, som Helleland tok utgangspunkt i i Politisk kvarter, er basert på Kostra-tall fra SSB over barn med omsorgstiltak ved utgangen av 2017, altså barn som barnevernet har overtatt omsorgsansvaret for. Omsorgstiltak gjøres etter §4-12 i barnevernloven, og saken avgjøres i Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker.

I 2016 hadde barnevernstjenesten omsorgsansvaret for 72 prosent av barna som var plassert utenfor hjemmet, ifølge Bufdir.

Statistikken NRK gjengir omfatter imidlertid bare 320 kommuner, siden SSB ikke publiserer tall for kommuner som har tre eller færre barn under barnevernets omsorg, på grunn av personvernhensyn.

Mangler 106 kommuner

Dermed mangler det 106 kommuner i NRKs oversikt. SSB har mottatt tall fra 105 av disse, men tallene offentliggjøres altså ikke. Dette er i hovedsak små kommuner, noe som kan ha betydning for om påstanden til Høyre stemmer.

Siden tall for enkeltkommuner med tre eller færre barn med omsorgstiltak ikke publiseres, kan vi ikke regne på saken selv.

Faktisk.no har derfor bedt SSB om å regne for oss. De har regnet ut gjennomsnittlig andel barn som er under barnevernets omsorg i alle små, mellomstore og store kommuner. SSB har brukt sin egen inndeling etter folketall:

  • Små kommuner: Under 5000 innbyggere.
  • Mellomstore kommuner: 5000–19 999 innbyggere.
  • Store kommuner: 20 000 innbyggere og over.

Flest i små kommuner

Utregningene til SSB viser at andelen barn med omsorgstiltak er høyest i små kommuner. I kommuner med under 5000 innbyggere har barnevernet overtatt omsorgen for 1,08 prosent av barna, ifølge SSB.

Nest høyest er andelen i mellomstore kommuner (5000–19 999 innbyggere). Her er omsorgen for 0,91 prosent av barna overtatt av barnevernet. I store kommuner (minst 20 000 innbyggere) ligger andelen på 0,73 prosent.

Gjennomsnittet for alle kommuner – uavhengig av størrelse – er 0,81 prosent. Faktisk.no har også bedt SSB om å regne ut hvor mange småkommuner som ligger under og over landsgjennomsnittet.

Ifølge SSB hadde 124 av de minste kommunene en større andel omsorgsovertagelser enn landsgjennomsnittet. 101 småkommuner lå under landsgjennomsnittet. Det er dermed riktig å si at små kommuner er overrepresentert når det gjelder saker der barnevernet overtar omsorgen for barna.

Vi har derimot ikke grunnlag for å vurdere kvaliteten på barnevernet i kommunene utifra disse tallene alene.

SJEKK DIN KOMMUNE HER.

Endringer kan gi store utslag

Siden disse kommunene har få innbyggere kan en mindre endring gi store utslag på statistikken. Dette kalles naturlig tilfeldig variasjon, og jo mindre utvalget er, desto større tilfeldig variasjon.

Vi kan illustrere dette med følgende eksempel:

Hvis barnevernet overtar omsorgen for alle de fire barna i en familie i en kommune med bare 1000 innbyggere, hvorav 200 er barn, vil dette alene utgjøre en andel av omsorgsovertagelser på to prosent i kommunen. Hvis familien skulle få tilbake omsorgen for barna, vil andelen omsorgsovertagelser falle med tilsvarende to prosentpoeng.

I dette tilfellet ville kommunen ha falt fra en plassering langt over landsgjennomsnittet til bunnen av statistikken, forutsatt at barnevernet ikke gjorde andre omsorgsovertagelser i kommunen i samme periode.

I større kommuner vil ikke enkeltvedtak slå ut like kraftig på statistikken.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?