Faktisk.

Dette vet vi om ukrainske flyktninger i Norge

Det vil være rundt 100 000 ukrainere i Norge ved utgangen av 2024, tror UDI. Nå vil regjeringen redusere ankomstene.

hovedbilde
Foto: Javad Parsa / NTB

Siden Russlands invasjon av Ukraina 24. februar 2022 har et stort antall ukrainere forlatt landet. Til sammen er over 6,3 millioner ukrainere på flukt, ifølge FN. De aller fleste har flyktet til andre land i Europa. Rundt 70 000 av dem har kommet til Norge som asylsøkere. De aller fleste har søkt om midlertidig kollektiv beskyttelse.

Her kan du se hvilke land som ifølge FNs høykommissær for flyktninger huser flest ukrainske flyktninger (uansett grunn til opphold):

Norge tar imot flest i Skandinavia

Ingen av de skandinaviske landene topper listen over land som har tatt imot flest flyktninger totalt. Da krigen brøt ut var det Sverige som tok imot flest i Skandinavia, mens det nå er Norge som topper den skandinaviske statistikken over hvem som tar imot flest i måneden. Dette gjelder også justert for folketall. Klikk på den blå knappen i grafen for å justere.

I deler av 2023 kom det rundt 1000 nye flyktninger til Norge fra Ukraina hver uke. Så langt i 2024 har dette avtatt, og tallene er nå lavere. Samtidig har andelen som kommer til Norge økt, ifølge UDI. I november 2023 lå Norges andel på seks prosent av alle tillatelsene gitt i EU.

UDI anslår at det vil være rundt 100 000 ukrainske flyktninger i Norge ved utgangen av 2024 – de 70 000 som allerede har kommet, pluss 30 000 nye i løpet av året. UDI understreker at tallene er usikre.

Slik ser utviklingen ut uke for uke hittil i år hvis vi sammenligner Norge og Sverige:

Vil redusere antallet ukrainere til Norge

Allerede tidligere i desember innførte norske myndigheter tiltak for å redusere flyktningstrømmen. Da mistet flyktningene retten til etterbetaling av barnetrygd for det første året, og muligheten for hjemreiser ble strammet inn.

Ifølge justisminister Emilie Enger Mehl er det ikke sikkert at dette har gjort utslag på tallene så langt i år.

– Det er for tidlig å si sikkert. Vi vet at det kommer færre nå, men det kan også være sesongvariasjoner. Det kan være tiltakene, men vi må litt lenger frem i tid før vi vet sikkert, sa Mehl på Politisk kvarter på NRK tirsdag denne uka.

Norske ytelser høyere enn svenske

Mandag denne uka la regjeringen frem flere forslag til flere innstramminger for å bremse flyktningstrømmen. Begrunnelsen er blant annet at Norge tar imot flere ukrainske flyktninger enn nabolandene, fordi tilbudet til flyktningene er bedre her.

At det kommer flere ukrainere til Norge enn til Sverige, kan nemlig henge sammen med at ytelsene er forskjellig i de to landene. I Norge har ukrainske flyktninger rettigheter tilsvarende andre flyktninggrupper, mens de med midlertidig kollektiv beskyttelse i Sverige får rettigheter som om de var asylsøkere uten vedtak om beskyttelse.

Norges kapasitet til å ta mange flyktninger og støtteordningene her i landet var blant diskusjonstemaene i NRKs Debatten 16. januar. Da hadde statskanalen nylig publisert en artikkel der Nav-sjefen i Asker fortalte at noen flyktninger fikk utbetalt ytelser tilsvarende en årslønn på 500 000 kroner før skatt.

Rett til introduksjonsprogram

I en rapport publisert i august 2023 sammenlignet forskere i Fafo ytelsene til flyktningene i Norge og Sverige.

For ukrainske flyktninger uten inntekt i Sverige kunne man på det tidspunktet motta opp mot 2130 skattefrie svenske kroner i måneden til dekning av mat, klær og andre personlige utgifter. I tillegg kan ekstraordinære utgifter til for eksempel briller, barnevogn og vintertøy dekkes. Ifølge rapporten har de med midlertidig opphold i Sverige ikke rett på stønader som barnetrygd, sosialhjelp eller dagpenger.

I Norge er det derimot slik at man gjennom deltakelse i introduksjonsprogrammet får rett på stønad som tilsvarer to ganger folketrygdens grunnbeløp på årsbasis. Da rapporten ble skrevet tilsvarte dette 18.759 kroner i måneden, nå er tilsvarende beløp 19.770 kroner.

Stønaden er skattbar og ment å skulle dekke alle kostnader til livsopphold, boutgifter inkludert. Flyktningene har også adgang til å søke behovsprøvde ytelser som sosialhjelp. Etter et års opphold blir de omfattet av folketrygdloven og kan for eksempel motta barnetrygd.

For dem uten inntekt i Sverige, kan boutgifter dekkes av kommunen. I Norge skal kommunene hjelpe flyktningene med å finne bosted, men introduksjonsstønaden skal i utgangspunktet dekke kostnader ved å bo.

Introduksjonsprogrammet inneholder også hjelp til å søke arbeid, mens forskjellige former for jobbsøkingskurs, annen kursing og generell veiledning tilbys via NAV. I motsetning til i Sverige, blir flyktninger i Norge tilbudt språkopplæring. De har også tilgang på helsetjenestene alle andre borgere har.

Hvorfor Norge?

På oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) har By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet undersøkt ukrainske flyktningers opplevelser av mottak, bosetting og integrasjon i Norge. Studien ble publisert i desember 2023.

Ifølge studien hadde de fleste tilhold i de sentrale, østlige og sørøstlige deler av Ukraina før de kom til Norge. Dette er regionene som er hardest rammet av krigshandlingene.

Tre av fire ukrainere som ble spurt i rapporten ankom Norge direkte fra Ukraina. Totalt halvparten hadde et nettverk her før ankomst.

På spørsmål om hvorfor man dro til Norge i stedet for andre land, er dette de vanligste forklaringene:

  • Rettighetene ukrainske flyktninger får i Norge (og at disse har vern)
  • Norge virker som et bedre valg enn alternativene
  • Man har allerede ukrainsk familie eller nettverk i Norge
  • Introduksjonsprogrammet der språkopplæring er inkludert

Hvem er de ukrainske flyktningene?

Studien viser at det er en overvekt av kvinner blant flyktningene som har ankommet fra Ukraina. Kjønnsbalansen var en litt annen i de tre første månedene etter den russiske fullskala-invasjonen, men siden har tallene stabilisert seg med en fordeling på 60 prosent kvinner og 40 prosent menn.

Omtrent to tredeler av respondentene i studien er i såkalt arbeidsfør alder, mellom 18 og 65 år. 30 prosent er barn og knappe 5 prosent er 66 år eller mer.

Studien er basert på fokusgruppeintervjuer med 39 personer fra flyktningtjenesten, voksenopplæringen, NAV, arbeidsgivere og frivillige, og intervjuer med 34 ukrainere, samt større surveyer til henholdsvis ukrainere og ansvarlige i flyktningtjenesten ute i kommunene.

Nesten tre av fire av de ukrainske flyktningene i studien har slektninger fra Ukraina som bor sammen med dem i Norge, og nesten halvparten er i Norge med sin partner. En tredel er her sammen med barn under 18 år, mens 17 prosent av dem har reist fra barn i Ukraina.

Ifølge studien har 75 prosent av de ukrainske flyktningene høyere utdannelse, men bare litt over en tredel behersker grunnleggende engelsk.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?