Faktisk.

TV 2 har ikke dekning for å påstå at 60 000 barn blir slått av foreldrene

Illustrasjonsfoto: Sara Johannessen / NTB scanpix

Påstand

60 000 barn blir slått av foreldrene

Røde Kors, TV 2. TV 2, 01.10.2017

Konklusjon

Norges Røde Kors har regnet ut at 60 000 norske barn utsettes for grov fysisk vold i hjemmet. Påstanden ble uten forbehold videreformidlet av TV 2. Røde Kors baserer seg på en undersøkelse utført av NOVA. Den viser at 6 prosent av 18-19-åringene i et avgangskull på videregående oppgir å ha blitt utsatt for grov vold av minst én forelder. Ved å ta 6 prosent av alle barn mellom 0 og 18 år i Norge, har Røde Kors kommet fram til at dette gjelder for 60 000 barn. Forskerne bak NOVA-undersøkelsen går ikke god for regnestykket. 18-19-åringer har for det første hatt lenger tid til å «samle opp» erfaringer med vold enn yngre barn. I tillegg vet ikke forskerne om ungdommene som sa de hadde opplevd grov vold, hadde blitt utsatt for det bare én gang eller om de opplevde det jevnlig. Røde Kors og TV 2 har ikke dekning i NOVA-rapporten for å si at 60 000 barn «blir slått av foreldrene». I Norge har vi ikke pålitelige tall på omfang av vold mot barn.

Påstanden er ikke sikker.

Søndag ble sesongens første episode av TV 2-programmet Vårt lille land sendt. I programmet forteller komiker Rune Andersen og hans tre søstre om barndommen med en alkoholisert og voldelig far.

Også i TV 2 Nyhetenes 21-sending rett før sesongpremieren på Vårt lille land, var det fokus på vold mot barn. Nettsaken har tittelen «60 000 barn blir slått av foreldrene», og i ingressen heter det:

Bernt G. Apeland, generalsekretær i Norges Røde Kors. Foto: Røde Kors.
Ifølge en fersk rapport fra Norges Røde Kors utsettes hele 60.000 norske barn for grov fysisk vold i hjemmet.

Generalsekretær i Norges Røde Kors, Bernt G. Apeland, er intervjuet om det høye antallet:

Det er faktisk et helt årskull i Norge. Så det er et veldig høyt tall. Jeg må si at jeg ble veldig overrasket da jeg så det tallet.

Anslag på 8000 - 22 000

60 000 barn tilsvarer, som Apeland sier, omtrent et helt årskull barn i Norge. Kan det virkelig stemme at så mange barn blir slått av foreldrene, slik TV 2 skriver i tittelen på nettsaken?

Den ferske rapporten som TV 2 henviser til har tittelen «Humanitære behov i Norge» og er utarbeidet av Statistisk sentralbyrå (SSB) på oppdrag fra Røde Kors. Røde Kors har også laget en kortversjon av rapporten kalt «Sosial puls».

Verken i den originale rapporten eller i kortversjonen står det at 60 000 norske barn vokser opp med vold i hjemmet. Derimot omtales et langt lavere anslag:

Det er anslått at 8 - 22 000 barn observerer eller utsettes for grov vold årlig, men usikkerheten er stor.

Som kilde for dette anslaget oppgis rapporten «Samfunnsøkonomiske kostnader av vold i nære relasjoner», som Vista Analyse utarbeidet for Justis- og beredskapsdepartementet i 2012. I den aktuelle rapporten står følgende:

Barn utsatt for grov vold og vedvarende voldsrelasjoner i 2010: 8000 - 22 000. Store mørketall og lite kunnskap om hvor mange barn som utsettes for grov vold.

Usikkerheten rundt anslaget blir omtalt flere ganger i rapporten fra 2012:

Som nevnt foran er det stor usikkerhet om hvor mange barn og unge som utsettes for grov vold. Vi har tatt utgangspunkt i et intervall som går fra 8000 - 22 000 barn og unge som i 2010 (eller tidligere i livet) var utsatt for grov vold fra nære relasjoner. Mørketallene kan være store. Vi har regnet med et nedre anslag som vi med rimelig grad av sikkerhet kan si var utsatt for grov vold i 2010, eller tidligere i livet.

I tillegg refereres det til Røde Kors sin rapport til rapporten «Vold og overgrep mot barn og unge. Omfang og utviklingstrekk 2007–2015» som Velferdsforskningsinstituttet NOVA publiserte i 2016:

En landsrepresentativ undersøkelse blant avgangselever i videregående skole viste at 6 prosent av elevene hadde blitt utsatt for grov vold – slag med knyttneve, gjenstand, juling – fra en av foreldrene.

– 60 000 virker høyt

Anders Barstad, forsker i SSB. Foto: SSB.

Det var SSB-forsker Anders Barstad som utarbeidet rapporten for Røde Kors. Han sier til Faktisk.no at han ikke kjenner igjen tallet 60 000:

Det virker høyt. Med forbehold om at jeg ikke har rapporten foran meg nå, forbinder jeg 60 000 med antall barn som mobbes.

Barstad husker riktig. I rapporten står det at rundt 63 000 skoleelever mobbes regelmessig. Når det kommer til antall barn som utsettes for grov vold av foreldrene sine, viser Barstad til det usikre anslaget i rapporten, altså mellom 8000 og 22 000 barn.

Etter at Røde Kors-rapporten ble laget har det kommet en offentlig utredning om vold og overgrep mot barn. I tillegg til den allerede omtalte NOVA-rapporten viser barnevoldsutvalget til en intervjuundersøkelse Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) gjorde blant 16–17-åringer i 2015. Den viste at 1,7 prosent hadde opplevd grov vold fra foresatte, og at flertallet hadde opplevd det flere ganger.

Eget regnestykke

I saken til TV 2 oppgis altså «en fersk rapport fra Røde Kors» som kilde for påstanden om at 60 000 norske barn vokser opp med vold. Når Faktisk.no kontakter Røde Kors for å høre hvor i rapporten dette tallet er å finne, viser politisk seniorrådgiver Per Anders Torvik Langerød til statistikk fra Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). På deres hjemmeside finner man denne figuren:

Foto: Skjermdump/Bufdir.

Bufdir skriver at «6 prosent har vært utsatt for grov vold fra foreldrene sine». Kilden er den samme NOVA-undersøkelsen som er omtalt i rapporten til Røde Kors. Men heller ikke i NOVAs rapport kan man finne igjen tallet 60 000. Grunnen er at det er et tall Røde Kors har kommet fram til selv.

Langerød opplyser at organisasjonen har tatt utgangspunkt i at det er i overkant av 1,1 millioner barn i alderen 0–18 år i Norge. 6 prosent av dette utgjør rundt 67 000. Røde Kors har rundet dette tallet ned til 60 000.

Brukes av Barneombudet

TV 2s reporter Ronny Oksvold bekrefter at 60 000 er basert på Røde Kors sin utregning, og at redaksjonen ikke har funnet grunn til å betvile det. Han viser i tillegg til rapporten «Barns rettigheter i Norge – 2017» fra Barneombudet. Der står det:

Tall fra Barne- ungdoms- og familiedirektoratet, basert på ulike undersøkelser, viser at hver 20. person i Norge har opplevd å bli utsatt for alvorlig vold fra foreldrene sine før de fylte 18 år, de fleste gjentatte ganger.

Også i denne rapporten virker NOVAs undersøkelse å være en viktig kilde. I en e-post til Faktisk.no skriver Oksvold:

Jeg har også gjort intervju med Barneombudet i forbindelse med denne saken. Hun bruker også tallet 60 000 med henvisning til denne statistikken.

Minst én gang

Ifølge både Røde Kors, TV 2 og Barneombudet utsettes altså 60 000 barn for vold av sine egne foreldre. Kilden er NOVAs forskning som sier at 6 prosent av et kull avgangselever i videregående skole har vært utsatt for grov vold av minst én forelder. Men kan man – basert på dette tallet – si at 60 000 barn blir slått av foreldrene?

Kari Stefansen, forsker ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA. Foto: StudioVest / NOVA.

Faktisk.no har spurt forskerne Kari Stefansen og Svein Mossige, som står bak NOVA-undersøkelsen. I en e-post skriver de:

Grov vold mot barn er et alvorlig problem selv om tallene i artikkelen fra TV 2 skulle være for høye.

I sin undersøkelse har Stefansen og Mossige definert grov vold som å bli slått med knyttneve eller gjenstand, fått bank eller juling eller «utsatt for noe annet voldelig». 6 prosent av 18–19-åringene oppgir å ha opplevd grov vold fra minst én forelder, men forskerne vet ikke hvor mange ganger det har skjedd.

De som faller inn i gruppen som har opplevd grov vold, er de som har opplevd en slik handling minst én gang. Vi har ikke gode tall på hvor mange som har opplevd slik vold jevnlig.

Problematisk tittel

Tittelen på TV 2s nettsak er «60 000 barn blir slått av foreldrene». Forskningen som ligger bak tallet på 6 prosent, sier ingenting om hvor ofte barna blir utsatt for vold. Noen kan ha opplevd grov vold fra foreldre bare én gang, mens andre lever med det til daglig.

Foto: Skjermdump/TV 2/Facebook.

NOVA-forskerne mener tittelen til TV 2 er problematisk:

Målet på grov vold inneholder andre voldshandlinger enn det å bli slått. Og det er problematisk å bruke presensformen «blir slått» på funn som gjelder hele oppveksten.

TV 2 brukte den samme tittelen da saken ble delt på Facebook. 3000 personer har reagert på posten, og den har blitt delt nesten 300 ganger.

Går ikke god for regnestykket

Ungdommene som var med i NOVA-undersøkelsen som Røde Kors viser til, var 18-19 år da de svarte på spørsmålene. Røde Kors har brukt disse resultatene til å regne ut forekomsten av vold blant alle barn mellom 0 og 18 år. Det kan man ikke nødvendigvis gjøre, ifølge Stefansen og Mossige:

Det er en utregning vi ikke kan gå god for. De som har svart har hatt lenger tid på seg til å «samle opp» voldserfaringer sammenlignet med yngre ungdommer og små barn. Vi vet heller ikke om forekomsten er lik for alle årskull.

NOVA-forskerne viser også til at de bare har spurt ungdommer som gikk siste året på videregående skole. Siden det er stort frafall, er ikke tallet 6 prosent nødvendigvis representativt for hele populasjonen av 18- og 19-åringer.

Det kan være for lavt siden frafallet er større i grupper med høyere risiko for utsatthet. Når man skal beregne omfang i hele barnepopulasjonen må også dette tas i betraktning.

Mangler pålitelige tall

TV 2 har altså ikke har dekning for å si at «60 000 barn blir slått av foreldrene». Forskerne bak rapporten går ikke god for regnestykket som Røde Kors har gjort, og som TV 2 videreformidler.

I tillegg viser NOVA-undersøkelsen at 6 prosent har blitt utsatt for grov vold av mor eller far minst én gang. Ved å skrive «blir slått av foreldrene», fastslår TV 2 at 60 000 barn jevnlig utsettes for vold hjemme.

Likevel kan ingen med sikkerhet si hvor mange norske barn som opplever vold. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress skal i 2018 gjennomføre en undersøkelse blant ungdom mellom 12 og 16 år, for blant annet å kartlegge omfanget av vold. Hensikten er å få pålitelige tall over hvor mange barn og unge i Norge i dag som er, eller har vært utsatt for vold og overgrep.

Selv om Røde Kors og TV 2 ikke har dekning i forskningen de selv viser til for å bruke tallet 60 000, vet vi ikke om antallet stemmer eller ikke. Faktisk.no konkluderer derfor med at det faktisk ikke er sikkert om 60 000 barn blir slått av foreldrene.

Kommentar fra TV 2

Da Faktisk.no tar kontakt med TV 2 for en kommentar, viser Solbrække til en helt annen rapport, som TV 2 ikke nevner i artikkelen sin. TV 2s journalist har i en e-post til Faktisk.no oppgitt statistikk fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) som kilde. Bufdir oppgir rapporten Solbrække viser til som én av sine kilder. Solbrække skriver følgende i en e-post til Faktisk.no:

Vi registrerer at Faktisk.no tilsynelatende ikke har tatt hensyn til annen tilgjengelig statistikk, som vår journalist Ronny Oksvold har opplyst om fra arbeidet med saken. Eksempelvis Rapport nr 1, 2014, fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, der to av hovedfunnene var at: 1: 33 % av mennene og 27,7 % av alle kvinnene i undersøkelsen, hadde opplevd mindre alvorlig fysisk vold fra foresatte i barndommen (lugging, klyping, slått med flat hånd), og 2: 5,1 % av mennene og 4,9 % av kvinnene hadde opplevd alvorlig fysisk vold fra foresatte i barndommen (slått med knyttneve, sparket, banket opp). Dersom man bruker disse funnene vil antallet barn som er slått av foreldrene langt overstige 60 000. 

Slik Faktisk.no ser det, er flere årsaker til at den nevnte rapporten fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) ikke dokumenterer TV 2s påstand om at «60 000 barn blir slått av foreldrene»:

  1. TV 2 viser kun til Røde Kors-rapporten i saken som er publisert. I TV 2-saken står det: «Ifølge en fersk rapport fra Norges Røde Kors utsettes hele 60 000 norske barn for grov fysisk vold i hjemmet». Dermed må man ta utgangspunkt i at tallet TV 2 bruker i tittelen kommer fra Røde Kors-rapporten, og ikke NKVTS-rapporten.
  2. Tallene fra NKVTS-rapporten Solbrække viser til, og som Faktisk.no har fått på mail av Oksvold, omhandler både det man kaller «mindre alvorlig fysisk vold» og «alvorlig fysisk vold». TV 2s påstand omhandler grov fysisk vold. Påstanden kan derfor ikke belegges med tall over opplevd «mindre alvorlig fysisk vold».
  3. At 5,1 prosent av mennene og 4,9 prosent av kvinnene i undersøkelsen som gjengis i NKVTS-rapporten oppgir å ha opplevd alvorlig fysisk vold fra foresatte i barndommen, kan heller ikke brukes som dokumentasjon for TV 2s påstand. TV 2 påstår at 60 000 barn blir slått av foreldrene. Det er ikke det samme som at de har blitt slått én gang i løpet av livet.
  4. NKVTS-undersøkelsen ble gjennomført blant 4527 personer mellom 18 og 75 år. Dette omfatter kvinner og menn født fra og med 1939 til og med 1995. Tallene i undersøkelsen viser at langt flere født mellom 1939 og 1949 (6,5 prosent av kvinnene og 5,9 prosent av mennene) oppga å ha opplevd alvorlig vold fra foresatte, enn dem født mellom 1990 og 1995 (4,7 prosent av kvinnene og 2,7 prosent av mennene).

Tilsvar

Kommunikasjonsdirektør i Røde Kors, Øistein Mjærum, skriver følgende i en e-post til Faktisk.no:

Vi tok utgangspunkt i statistikken til Bufdir, som gjengis i vår rapport. Den viser at 6 prosent av alle barn har vært utsatt for grov vold fra en av foreldrene. 6 prosent av alle barn er 67 000, og fordi det er alltid er usikkerhet omkring spørreundersøkelser rundet vi tallet ned til 60 000. Vi har kun sagt at det er 60 000 barn som opplever grov vold. Vi har ikke presisert om de har blitt utsatt for grov vold én eller flere ganger.

Nyhetsredaktør i TV 2, Karianne Solbrække, svarer ikke spesifikt for påstanden om at «60 000 barn blir slått av foreldrene», men skriver dette i en e-post til Faktisk.no:

Vi tar uttalelsen til forskerne fra NOVA til etterretning. Premisset for Faktisk.no sin faktasjekk er dermed at et barn må utsettes for vold fra sine foreldre gjentatte ganger for at formuleringen «slått av foreldrene» skal være dekkende. 

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?