Endringer

Vi synes du skal kunne kikke oss i kortene. Derfor har alle våre faktasjekker og artikler en endringslogg. Denne oppdateres med endringer som er større enn enkle skrivefeil. Du finner loggen her, og nederst i hver enkelt sak. Du kan også abonnere på endringsloggen som en RSS-strøm, eller lese mer om rettelser og klager.

Student ble kastet ut av NTNU for å finne opp en drivstoffbesparende enhet
mode_edit
15. november 2018 kl. 10.01

En bolk under mellomtittelen «Adresse på Malta» var ikke helt presis. I den første versjonen av saken sto det:

«Nettstedet ble opprettet 15. september i år, og den som har registrert domenet har også i dette tilfellet gjemt seg bak en anonymitetstjeneste. Denne gang er det Namecheap.com, som også ligger i Panama».

Den siste setningen her endret vi til:

«Denne gang er det via Namecheap.com i USA, men også her er den anonyme personen med kontroll over domenet registrert med tilhold i Panama».

Bare menn skal forhandle om kvinners rett til å bestemme over egen kropp
mode_edit
12. november 2018 kl. 15.38

Sitat fra Henrik Asheim (H) ble lagt inn. Samtidig la vi til at Helge Andre Njåstad (Frp) viser også

¨

til at abortspørsmålet ikke er en del av det som ligger på bordet i budsjettforhandlingene

Leppe-ganespalte eller at barn mangler en hånd, gir grunnlag for abort
mode_edit
11. november 2018 kl. 16.56

Endret siste del av setningen «I 2017 ble det funnet medfødte misdannelser hos 260 fostre, som er registrert med til sammen 348 ulike typer misdannelser». Det står nå «I 2017 ble det funnet medfødte misdannelser hos 260 fostre, og mange av dem hadde flere typer misdannelser».

Flyktninger som får opphold i Norge har krav på rettigheter som ellers krever 40 års medlemskap i folketrygden
mode_edit
8. november 2018 kl. 16.34

Lagt til følgende setning i konklusjonen:

For å få mer enn minstepensjon (det som nå kalles minste pensjonsnivå), må også flyktninger jobbe og opparbeide seg pensjonsrettigheter.

mode_edit
8. november 2018 kl. 14.41

Lagt til følgende setning i avsnittet Trygdetid og opptjening:

Flyktninger har altså rett på minste pensjonsnivå hvis de øvrige vilkårene for pensjon eller trygd er oppfylt.

Hver 8. osloborger medlem i moské
mode_edit
8. november 2018 kl. 10.24

La til søyle for ikke medlem i Den norske kirke eller tros- og livssynssamfunn som får statsstøtte i grafikken.

NOAH kan ikke dokumentere at Carmen ble vedtatt avlivet fordi hun bjeffet i hagen
mode_edit
2. november 2018 kl. 13.53

I en tidlig versjon av artikkelen sto denne setningen: «Når Faktisk.no senere spør om hunderase, om hundens navn virkelig er Carmen og om bildet i Facebook-innlegget er av Carmen, får vi ikke svar». Dette er spørsmål som ved en feil ikke ble sendt over til NOAH, slik vi trodde vi hadde gjort. Setningen er derfor fjernet fra saken.

mode_edit
1. november 2018 kl. 14.24

Siden det er litt usikkerhet rundt hvor mange som faktisk ble bitt av Bob har vi lagt inn ordet «etter» i denne setningen: «Åtte år gamle Bob, som var en blanding av boxer, schæfer og rottweiler, angrep og bet etter en rekke personer samme dag i Oslo i 2015».

Fra 19. oktober jobber kvinner gratis ut året
mode_edit
31. oktober 2018 kl. 08.18

La til følgende bolk nederst, for å forklare hvor dagen stammer fra:

«PS! I tilsvaret skriver SV at de har støttet opp under UNIOs «Equal Pay Day». UNIOs kommunikasjonssjef Signy Svendsen opplyser at fagforeningen i år har valgt å markere dagen 19. oktober for kvinner med opp til fire års høyere utdanning. Hun skriver følgende til Faktisk.no:

Heltidsansatte kvinner med inntil 4 års høyere utdanning tjente ifølge Teknisk beregningsutvalg, TBU, i 2017 79,3 prosent av menn med samme utdanning (hhv 679 800 kr for menn og 538 920 kroner for kvinner), og kvinnene utgjør 56 pst av gruppa med inntil 4 års høyere utdanning).
Når året har 365 dager kommer vi til 20. oktober. Siden 20. oktober i år var på en lørdag, valgte vi fredag 19. oktober for å markere.»
mode_edit
31. oktober 2018 kl. 07.57

La til følgende setning i konklusjonen, for å tydeliggjøre hvordan deltidsarbeid bidrar til lønnsforskjellene:

Deltidsstillinger er i snitt dårligere betalt også når man justerer for arbeidstid, hvilket de nevnte median- og gjennomsnittstallene er.
Viser 10 av 189 endringer.