Faktisk.

Innvand­rer­ar­beids­le­dig­heten i Oslo er redusert med 30 prosent de siste tre årene

Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Påstand

Innvandrerarbeidsledigheten [i Oslo] er redusert med 30 prosent de siste tre årene.

Kamzy Gunaratnam, Arbeiderpartiet. Twitter, 11.02.2019

Konklusjon

SSB publiserer kvartalstall over personer som registrerer seg som helt ledige hos Nav. Fordi Nav endret registreringsløsning i november 2018 er ikke tallene for 4. kvartal i fjor sammenlignbare med eldre tall. Sammenligner vi tallene for 3. kvartal 2015 med 3. kvartal 2018, finner vi en nedgang på 26,7 prosent i Oslo, hvis vi ser på arbeidsledige innvandrere i prosent av arbeidsstyrken. Ser vi på antall arbeidsledige innvandrere i Oslo, finner vi en nedgang på 22,2 prosent.

Påstanden er delvis sann.

Etter en debatt om bosetting av flyktninger i Oslo i Dagsnytt 18 mandag 11. februar, la varaordfører i Oslo, Kamzy Gunaratnam (Ap), ut denne meldingen på Twitter:

Foto: Skjermdump / Twitter
Aldri tidligere har en så stor andel gått i barnehage og en så lav andel gått på kontantstøtte i Oslo, og vi har heller aldri hatt en høyere andel som deltar i aktivitetsskole. Innvandrerarbeidsledigheten er redusert med 30 prosent de siste tre årene.

Det er påstanden om innvandrerarbeidsledighet vi skal se nærmere på i denne faktasjekken.

– «Om lag 30 prosent»

Faktisk.no tar kontakt med Gunaratnam for å høre hva som ligger til grunn for påstanden. I en e-post oppgir hun Statistisk sentralbyrå (SSB) som kilde, og skriver følgende:

– Jeg ser nok at jeg har uttalt meg upresist og skulle sagt «om lag 30 prosent» og «andel» her. Det riktige tallet er 28 prosent nedgang i andel innvandrerarbeidsledighet fra K3 i 2015 til K3 i 2018.

Nedgang siden 2015

SSB har kvartalsvise tall over registrerte arbeidsledige blant innvandrere. Tallene er ikke sesongjustert. Når man skal se på utvikling over tid betyr det at man bør sammenligne ett kvartal i startåret med samme kvartal i sluttåret, slik Gunaratnam også skriver at hun har gjort.

Tallene for 4. kvartal 2018 er ikke direkte sammenlignbare med eldre tall, fordi NAV la om registreringsløsningen sin i november 2018. Den nye løsningen skal ifølge NAV være mindre omfattende og føre til at det går kortere tid fra arbeidssøkere registrerer seg, til de kommer inn i statistikken.

Nedgang på 26,7 prosent

For å få et mest mulig riktig bilde, ser vi derfor på tallene for 3. kvartal 2015 og sammenligner dem med 3. kvartal 2018.

  • Arbeidsledige innvandrere i prosent av arbeidsstyrken, 3. kvartal 2015: 7,5 prosent.
  • Arbeidsledige innvandrere i prosent av arbeidsstyrken, 3. kvartal 2018: 5,5 prosent.

Dette tilsvarer en nedgang på 26,67 prosent.

Nedgang på 22,2 prosent

Vi kan også se på utviklingen i antall arbeidsledige.

  • Arbeidsledige innvandrere i alt, 3. kvartal 2015: 7240.
  • Arbeidsledige innvandrere i alt, 3. kvartal 2018: 5636.
  • Endring fra 3. kvartal 2015 til 3. kvartal 2018: 1604.

Dette tilsvarer en nedgang på 22,15 prosent.

Har ikke AKU-tall

SSB-tallene som vi har omtalt over, er hentet fra Navs statistikk over registrerte helt ledige. SSB har også egne tall, hentet inn gjennom Arbeidskraftundersøkelsen (AKU).

AKU-ledigheten ligger normalt på et høyere nivå enn den registrerte ledigheten, ifølge SSB.

Den viktigste grunnen er at AKU fanger opp dem som søker arbeid uten å registrere seg hos NAV. Det gjelder særlig nykommere på arbeidsmarkedet, uten krav på dagpenger.

AKU-ledigheten blant innvandrere kan imidlertid ikke brytes ned på fylkes-/kommunenivå, og vi kan derfor ikke hente ut tall for Oslo, som er det Gunaratnam snakker om.

Tilsvar

Halvard Hølleland (Ap), byrådssekretær i Byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid, kommer med følgende kommentar til Faktisk.nos konklusjon:

Utvikling i arbeidsledighet blant innvandrere i Oslo er beregnet av Byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid i Oslo kommune med utgangspunkt i Statistisk sentralbyrås tall.

Tallene sammenlikner nedgang i arbeidsledighet fra 3. kvartal 2015 til 3. kvartal 2018, som på tidspunktet da utregningen ble gjort var henholdsvis 7,6 prosent og 5,5 prosent. Det gir en nedgang på 28 prosent. Det er denne utregningen som har vært utgangspunkt for påstanden om nedgang i innvandrerarbeidsledighet på 30 prosent.

Vi har forståelse for at noen kan mene det er upresist å runde 28 prosent opp til 30 prosent. I etterkant har vi også sett at tallet SSB presenterte for 2015 skulle være 7,5 og ikke 7,6, slik det fremgår av SSBs grafikk. Dermed er nedgangen 27 prosent. Nedgangen er også noe lavere om man tar utgangspunkt i antall arbeidsledige, og ikke arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken, noe som kom frem da arbeidsbyråd Tone Tellevik Dahl presenterte saken i media.

Vi ser i etterkant at prosentnedgangen burde vært presentert helt presist, men hovedbildet er uansett det samme. Nedgang i innvandrerarbeidsledighet sammenfaller for øvrig med en klar økning de siste tre årene i andelen som kommer ut i arbeid etter endt introduksjonsprogram i Oslo, en klar nedgang i kontantstøttemottakere og en oppgang i barnehagedeltakelsen.

Det kommer nye arbeidsledighetstall hvert kvartal og nedgangen vi viste til var et øyeblikksbilde som uansett ikke er egnet til å referere til over tid.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?