Faktisk.

Nedgang i antall årsverk i Oslo-politiet

hovedbilde
Politimester Ida Melbo Øystese og arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna samt lederne for to av de tre geografiske driftsenhetene som fremover skal prioriteres: Gry Lene Sem (Enhet vest) og John Roger Lund (Enhet øst). Foto: Cornelius Poppe / NTB

Påstand

Det siste året er det blitt 133 færre politifolk i Oslo.

Eirik Lae Solberg (H). Politisk kvarter, 29.04.2024

Konklusjon

Det stemmer at det har blitt 133 færre politifolk i Oslo det siste året, hvis man antar at en person fyller ett årsverk.

På en pressekonferanse tirsdag ble det kjent at politiet styrker innsatsen i flere områder i Stor-Oslo. Dette skal bidra til økt trygghet og for å forhindre kriminalitet, uttalte politimester i Oslo, Ida Melbo Øystese.

De siste to ukene har det vært minst 13 alvorlige voldshendelser i Oslo.

Byrådsleder i Oslo, Eirik Lae Solberg (H), har gjentatte ganger ytret et ønske om at regjeringen må sørge for mer politi i hovedstaden. Det har han uttalt til blant annet Dagsavisen og NRK.

Det er allerede kjent at Oslo politidistrikt oppretter et nytt avsnitt på Grønland, en avdeling som skal bestå av flere titalls politibetjenter. Oppdraget er å slå ned på åpent narkotikasalg, vold og trusler på Grønland og Tøyen.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) har også lovet ekstra midler til politiet i revidert nasjonalbudsjett.

Men det ansettes ikke flere politibetjenter i forbindelse med den nye satsingen, dette er snakk om «omgrupperinger», skriver VG.

Byrådsleder vil ha flere ressurser

Mandag møttes byrådslederen i Oslo og finansminister Vedum i Politisk kvarter hos NRK. Der gjentok Lae Solberg at ressursene til politiet må økes, og han sa at det er blitt 133 færre politifolk i Oslo det siste året.

Byrådsleder i Oslo, Eirik Lae Solberg (H), har flere ganger uttalt at politiet i Oslo må få flere ressurser, og er kritisk til at antall årsverk minsker.

Byrådslederen sa også at det er positivt at regjeringen lover ekstra midler, men at pengene vil gå til å opprettholde bemanningen, og ikke til å øke den. Han viste i den anledning til uttalelser fra statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, Sigve Bolstad (Sp), om at de ekstra midlene «ikke var nok til å demme opp».

Eirik Lae Solberg mener at slik situasjonen er i dag, er det ikke nok å bare opprettholde bemanningen.

Finansministeren på sin side var ikke fornøyd med tallsammenligningen, og mente tallrekken som Lae Solberg kom med var «litt fordummende». På Politisk kvarter sa Trygve Slagsvold Vedum at dersom man sammenliknet med bemanningen tilbake i 2021, ville man sett en helt annen utvikling. Vedum var derimot enig at det burde være flere ansatte i politiet, og sa det vil bli mer ressurser til politiet.

Men hva sier så tallene om bemanningen i Oslo-politiet?

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) er ikke fornøyd med tallene som Høyre sammenligner for å si noe om bemanningssituasjonen i Oslo-politiet. Foto: Javad Parsa / NTB

Dette sier politiets egne tall

Politiet publiserer bemanningsstistikk med antall årsverk. Dette er ikke det samme som antall ansatte, eller antall stillinger, siden ansatte kan ha deltidsstillinger og på den måten dele årsverk.

Statistisk sentralbyrå (SSB) har tall som skiller på årsverk, stillinger og arbeidsforhold, men disse er bare gjennomsnittstall for året og kun for tidligere år. På Politisk kvarter ble det vist til tall fra i år, så vi ser derfor bort fra SSBs tall i denne faktasjekken.

I grafen under ser vi utviklingen i antall årsverk i Oslo politidistrikt fra januar 2020 til februar 2024:

Her ser vi at antall årsverk var 2231 i februar 2024, og 2364 på samme tid i fjor.

Variasjonene gjennom året skyldes budsjettmodellen, får vi opplyst fra Oslo Politiforening. Siden de årlige midlene først blir tildelt rundt mars eller april, så starter man gjerne budsjettåret på fjorårets bemanning. Dersom budsjettet er mindre enn fjoråret, må man nedbemanne fram mot sommeren. Mot slutten av året bemannes det så opp igjen for å ha riktig bemanning inn i det nye året.

Men Lae Solberg har altså rett når han sier at det er blitt 133 færre politifolk i Oslo, hvis man da antar at en person fyller ett årsverk.

Les også:

Justisdepartementet om utviklingen

I regjeringen er det Justis- og beredskapsdepartementet som har ansvar for politi- og påtalemyndigheten. Faktisk.no kontaktet derfor departementet for en kommentar om utviklingen i antall årsverk i Oslo-politiet. Fra kommunikasjonsavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet mottok vi følgende svar per epost:

«Siden regjeringen overtok i oktober 2021 har antall politiårsverk i Oslo politidistrikt gått ned med om lag 25 årsverk, dersom man tar høyde for overføringen av om lag 70 årsverk fra den kongelige politieskorte fra Oslo PD til PST i januar 2022. Antall årsverk totalt i samme periode har imidlertid økt med om lag 20 i Oslo, dersom man tar høyde for denne overføringen.

Bemanningsnedgangen blant ansatte i politistillinger skyldes blant annet at det i 2021 og 2022 var en stor økning i ansatte i politidistriktene som følge av håndtering av pandemien (grenseoppdraget) i 2021 og håndtering av migrasjonsstrømmen fra Ukraina i 2022. Dette er midlertidige oppdrag som både er avviklet (grenseoppdraget) og som til dels er redusert i omfang (håndtering av migrasjonsstrømmen).»

Politiforening frykter at oppdrag må bortprioriteres

I Oslo Politiforening har man derimot samme oppfatning av bemanningssituasjonen som byrådsleder Lae Solberg.

– Våre tall tilsier at antall årsverk falt med 109 i løpet av 2023 og at det så langt i år har blitt ytterligere 36 færre, sier leder i Oslo Politiforening, Marius Bækkevar.

Leder i Oslo Politiforening, Marius Bækkevar, er ikke uventet misfornøyd når antall stillinger i politiet minsker. Foto: Oslo Politiforening

Han sier at dette er en oversikt over samtlige stillinger, men at nedgangen nesten utelukkende er politistillinger, ikke sivilt ansatte eller jurist- eller påtalestillinger.

Ifølge Bækkevar er det ikke i det hele tatt vanskelig å tolke disse tallene:

– Nedbemanning er den eneste presise beskrivelsen av utviklingen fra starten av fjoråret og fram til nå. Nå har politimesteren bestemt seg for å flytte ressurser fra noen områder og til andre, som i og for seg nok er en riktig ting å gjøre. Men det gjør at mange andre politioppdrag kommer til å måtte bortprioriteres, mener Bækkevar.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?