Faktisk.

Colorado var først ute med lega­li­sering av cannabis. Der har bruken økt i alle alders­grupper, også blant barn fra 12 til 17 år

Illustrasjonsfoto: Sara Johannessen / NTB scanpix

Påstand

Colorado, som var først ute med legalisering, opplever økt bruk i alle aldersgrupper, inkludert barn fra 12 til 17 år.

Mina Gerhardsen, Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan. Aftenposten.no, 09.07.2017

Konklusjon

Ifølge tall fra National Survey on Drug Use and Health (NSDUH) har Colorado en av de høyeste brukerandelene i USA blant alle aldersgrupper. Ser man på hvor mange som har brukt marihuana siste måned, tallene Gerhardsen legger til grunn, har det vært en økning i alle aldersgrupper fra 2008-2009 til 2014-2015. Økningen blant barn mellom 12 og 17 år har imidlertid vært ikke-signifikant. Ser man på hvor mange som har brukt marihuana siste år, har det vært en økning i alle aldersgrupper fra 2008-2009 til 2014-2015, bortsett fra blant dem mellom 12 og 17 år, der det har vært en ikke-signifikant nedgang. Flere amerikanske forskere påpeker imidlertid at man ikke kan se langtidseffekten av legalisering før om mange år.

Påstanden er delvis sann.

I et debattinnlegg publisert hos Aftenposten skriver Mina Gerhardsen, generalsekretær i Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan, om legalisering av marihuana.

Gerhardsen bruker den amerikanske delstaten Colorado som eksempel når hun skal argumentere for tittelen på debattinnlegget «Legalisering av cannabis løser ingenting», som er et bidrag i den norske legaliseringsdebatten.

Mina Gerhardsen, generalsekretær i Actis. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

I innlegget skriver hun følgende:

[Anne Siri Koksrud] Bekkelund (politisk økonom i tankesmien Civita journ. anm.) mener legalisering er løsningen. Det er uklart hva det skal løse. Colorado, som var først ute med legalisering, opplever økt bruk i alle aldersgrupper, inkludert barn fra 12 til 17 år. Dette er en svært reell negativ konsekvens av økt aksept og økt tilgjengelighet.

Et flertall stemte for lovforslaget om legalisering av marihuana i Colorado 6. november i 2012. Det samme skjedde i Washington 6. november 2012. Begge disse delstatene var altså først ute med legalisering av marihuana som rusmiddel. I Colorado trådte lovendringen i kraft 10. desember 2012.

Forutsetningene for legalisering i den amerikanske delstaten var klare: Bare personer som har fylt 21 år kan bruke og/eller oppbevare begrensede mengder med marihuana, det er ulovlig å selge marihuana til mindreårige, det er ulovlig å kjøre i ruspåvirket tilstand, salg skal foregå på lovlig måte og marihuanaavgiften skal fungere på en liknende måte som alkoholavgiften.

Salg av marihuana som rusmiddel ble ikke lovlig i Colorado før 1. januar 2014.

Viser til tall fra nasjonal undersøkelse

Når Faktisk.no ber Mina Gerhardsen om dokumentasjon for påstanden om at Colorado opplever økt bruk i alle aldersgrupper, inkludert barn fra 12 til 17 år, sender hun lenker til to ulike kilder over e-post:

Den første kilden er en publikasjon utgitt av anti-legaliseringsalliansen Smart Approaches to Marijuana (SAM). Gerhardsen viser til side fire i «Lessons learned after 4 years of marijuana legalization». I e-posten til Faktisk.no skriver hun:

Det finnes en rekke mindre undersøkelser som viser litt ulike resultat, så vi er opptatt av å bruke de store datainnsamlingene som viser utvikling over tid. Rapporten er laget av SAM - Smart approaches to marihuana, men for å sikre kvalitet er den gjennomgått av forskere fra en rekke universiteter, slik det står oppgitt på forsiden.

Publikasjonen er, som Gerhardsen påpeker, gjennomgått av forskere fra University of Colorado at Denver, Johnn Hopkins University, Harvard Medical School, Children's Hospital Boston, samt University of Kansas. På den aktuelle siden i publikasjonen, side fire, står det følgende:

Etter at Colorado og Washington legaliserte marijuana, har vanlig bruk av rusmiddelet blant barn mellom 12 og 17 år ligget over det nasjonale gjennomsnittet og bruken øker også raskere enn det nasjonale gjennomsnittet. Dessuten ligger Colorado i landstoppen hva gjelder (A) bruk av marihuana det siste året, (B) bruk av marijuana den siste måneden, og (C) prosentandelen personer som tar marihuana for første gang i løpet av den perioden, blant dem mellom 12 og 17 år.

I «SAM»-publikasjonen presenteres også to ulike grafer: Én over bruk i Colorado og Washington, sammenliknet med landsgjennomsnittet, samt én over totalbruk blant mindreårige mellom 12 og 17 år i Colorado, Washington og landsgjennomsnittet. Begge disse fremstillingene tar utgangspunkt i bruk av marihuana i løpet av den siste måneden. «SAM» oppgir å ha brukt anslag fra «NSDUH» - «National Survey on Drug Use and Health».

Mina Gerhardsen sender også lenke til en annen kilde:

Her er den siste Rocky Mountain HIDTA-rapporten. Den viser at Colorado er høyest i landet blant 12-17-åringer, og blant 26+. I gruppen 18-25 er Colorado nå på andreplass etter Vermont, men 12 prosentpoeng over landsgjennomsnittet.

Publikasjonen hun viser til er et vedlegg til rapporten «The Legalization of Marijuana in Colorado: The Impact, Volume 4, September 2016». I vedlegget finnes det en liste over de ti delstatene hvor marijuanabruken er mest utbredt blant unge. Blant mindreårige mellom 12 og 17 år, havner Colorado på førsteplass, med en brukerandel på 11,13 prosent.

Datagrunnlaget her er også hentet fra «National Survey on Drug Use and Health», denne gangen er tallene fra 2014 og 2015. De årlige undersøkelsene, med tall, er publisert på Samhsa.gov - nettsidene til «Substance Ause and Mental Health Services Administration».

Begge publikasjonene Gerhardsen viser til er altså basert på det samme tallgrunnlaget. I begge publikasjonene er det marihuanabruk siste måned som er lagt til grunn.

Bruk siste måned 2008-2015

Tallene fra «National Survey on Drug Use and Health» viser både marihuanabruk det siste året og den siste måneden fordelt på aldersgruppe og delstat.

Slik ser tallene ut for de ulike aldersgruppene i Colorado, som har brukt marihuana den siste måneden:

Andelen som har brukt marihuana i løpet av den siste måneden har altså økt etter at legaliseringen av bruk trådte i kraft 10. desember 2012. Dette gjelder for alle aldersgrupper.

For å se på om endringen i bruk av marijuana den siste måneden før og etter legalisering har vært statistisk signifikant, har vi tatt utgangspunkt i p-verdiene som «Substance Abuse and Mental Health Services Administration» har publisert.

Store norske leksikon (SNL) definerer p-verdien som «sannsynligheten for at funnene eller resultatene i en vitenskapelig studie ved slump skal ha blitt slik de er, dersom nullhypotesen er sann».

P-verdier er bare oppgitt for differanser mellom to og to etterfølgende år, samt for differansen mellom 2008-2009 og 2014-2015. Dersom man skal se på et større tidsrom, basert på de eksisterende p-verdiene, er man altså nødt til å legge 2008-2009 vs. 2014-2015 til grunn. Da finner man dette:

 • I aldersgruppen 12+ har det vært en signifikant økning på 6,80 prosentpoeng.
 • I aldersgruppen 12-17 har det vært en ikke-signifikant økning på 0,96 prosentpoeng.
 • I aldersgruppen 18+ har det vært en signifikant økning på 7,40 prosentpoeng.
 • I aldersgruppen 18-25 har det vært en signifikant økning på 7,57 prosentpoeng.
 • I aldersgruppen 26+ har det vært en signifikant økning på 7,34 prosentpoeng.

Kristoffer Herland Hellton, postdoktor i statistikk ved Matematisk institutt ved Universitetet i Oslo og forsker ved Norsk regnesentral, sier følgende om ikke-signifikant økning:

En ikke-signifikant økning er fortsatt en økning, man kan bare ikke tilskrive den andre årsaker enn tilfeldig variasjon.

Altså vil økningen i aldersgruppen 12-17 år, som Gerhardsen legger ekstra vekt på i påstanden sin, kunne skyldes naturlig variasjon eller målefeil.

Bruk siste år 2008-2015

Vi kan også se på tallene for de ulike aldersgruppene i Colorado, som har brukt marihuana det siste året:

Andelen som har brukt marihuana i løpet av det siste året har også økt etter legaliseringen trådte i kraft 10. desember 2012. Dette gjelder for alle aldersgrupper, bortsett fra barn mellom 12 og 17 år. Her lå brukerandelen på 18,55 prosent i 2008-2009, mens den lå på 18,35 prosent i 2014-2015.

For å se på om endringen i bruk av marijuana det siste året før og etter legalisering har vært statistisk signifikant, har vi tatt utgangspunkt i p-verdiene som «Substance Abuse and Mental Health Services Administration» har publisert. Også her velger vi å se på p-verdiene som er oppgitt for differansen mellom 2008-2009 og 2014-2015.

 • I aldersgruppen 12+ har det vært en signifikant økning på 7,97 prosentpoeng.
 • I aldersgruppen 12-17 har det vært en ikke-signifikant nedgang på 0,20 prosentpoeng.
 • I aldersgruppen 18+ har det vært en signifikant økning på 8,81 prosentpoeng.
 • I aldersgruppen 18-25 har det vært en signifikant økning på 6,65 prosentpoeng.
 • I aldersgruppen 26+ har det vært en signifikant økning på 9,12 prosentpoeng.

Hvis du vil se en fullstendig oversikt over prosentandel som har brukt marihuana siste år eller måned i Colorado, fordelt på aldersgruppe og år, med p-verdier for differanse, kan du trykke her.

2013-2014 til 2014-2015

Flere har tipset oss om en Washington Post-artikkel publisert i desember i fjor. Artikkelen omtaler tall som viser en nedgang blant barn mellom 12 og 17 år, fra 2013-2014 til 2014-2015. Disse tallene er også hentet fra «National Survey on Drug Use and Health», og er tatt med i fremstillingene over.

Skjermdump: Washingtonpost.com

Dersom man ser spesifikt på prosentandelen mellom 12 og 17 år som har brukt marihuana, finner man dette:

 • Andel som har brukt marihuana siste måned: 12,56 prosent i 2013-2014 og 11,13 prosent i 2014-2015. Nedgangen har vært på 1,43 prosentpoeng. P-verdien ligger på 0,265, noe som vil si at nedgangen er ikke-signifikant.
 • Andel som har brukt marijuana siste måned: 20,81 prosent i 2013-2014 og 18,35 prosent i 2014-2015. Nedgangen har vært på 2,46 prosentpoeng. P-verdien ligger på 0,092, og forskjellen mellom disse verdiene regnes som signifikant dersom p-verdien er under 0,10. Her har det altså funnet sted en signifikant nedgang.

En andel på 11,13 prosent for bruk siste måned og 18,35 prosent for bruk siste år (i 2014-2015) er likevel høyere enn prosentandelen var før legalisering i 2012. Dersom man ser på tallene for 2011-2012, viser de at en prosentandel på 10,47 prosent for bruk siste måned, og 17,64 for bruk siste år.

«Ikke statistisk signifikant»

6. oktober 2016 publiserte den amerikanske faktasjekktjenesten PolitiFact en faktasjekk. De tok for seg en påstand fremmet av en pro-legaliseringsgruppe ved navn «Regulate Marijuana Like Alcohol». Gruppa påsto følgende:

Ifølge myndighetene i Colorado har ikke bruken av marihuana økt blant elever på «high school» etter legaliseringen.

Her er det altså snakk om «high school»-elever, som normalt omfatter elever som er mellom 14 og 18 år gamle. Etter å ha sett på tall fra ulike undersøkelser, som omhandler brukerandelen mellom 2012 og 2015, konkluderte PolitiFact med at påstanden var «halvsann»:

Basert på tallene som brukes virker det som om det har vært en liten økning i marijuanabruk blant elever på videregående i Colorado. Flere eksperter vi har snakket med sier imidlertid at økningen ikke er statistisk signifikant. De sier også at det er for tidlig å trekke konklusjoner om bruk av marihuana, og at det trengs mange flere år med undersøkelser.

En av undersøkelsene det vises til i PolitiFacts faktasjekk, er «Healthy Kids Colorado Survey», gjennomført av etaten for folkehelse og miljø i den amerikanske delstaten.

I 2015-rapporten har de blant annet sett på bruk av marijuana blant «high school»-elever. 15 970 tilfeldig valgte «high school»-elever fra 127 ulike skoler og 997 tilfeldig valgte «middel school»-elever fra 30 ulike skoler, deltok i undersøkelsen. Responsraten blant «high school»-elevene var på 46,5 prosent, mens den lå på 48,1 prosent for «middle school»-elevene. I tillegg deltok 26 andre «high schools» og 69 «middel schools». Ifølge helsemyndighetene deltok over 40 000 studenter totalt. Tallene fra undersøkelsen ser slik ut:

Fire av fem «high school»-studenter I Colorado har ikke brukt marihuana i løpet av de 30 siste dagene, en rate som har forholdt seg relativt uendret siden 2013. Colorado skiller seg ikke signifikant ut fra landsgjennomsnittet verken for andelen som har bruk eller andelen som for øyeblikket bruker marihuana.

Her kan vi også se på den samme undersøkelsen fra 2013. Der så tallene slik ut:

«Ingen sammenliknbar forskjell»

Den siste studien som ble gjort om utbredelse av bruk av marihuana i Colorado, ble publisert i det medisinske tidsskiftet JAMA Pediatrics, som utgis av foreningen «American Medical Association», i februar i år. Totalt ti forskere står bak studien: Magdalena Cerdá, Melanie Wall, Tianshu Feng, Katherine M. Keyes, Aaron Sarvet, John Schulenberg, Patrick M. O’Malley, Rosalie Liccardo Pacula, Sandro Gale og Deborah S. Hasin.

I studien har forskerne sett på hvordan utbredelsen av marihuanabruk blant tenåringer i Washington og Colorado har endret seg etter legaliseringen av marihuana som rusmiddel. Dataene som er lagt til grunn for studien omfatter 253 902 elever på 8., 10. og 12. trinn fra 2010 til 2015, og er hentet inn av «Monitoring the Future» som er underlagt universitetet i Michigan. Forskerne konkluderte slik:

Det ble ikke funnet noen signifikante forskjeller i oppfattet skadelighet eller bruk av marihuana blant 12.-klassinger i Washington eller for noen av de tre trinnene i Colorado.

I drøftingen som følger kommer dette frem:

Vi fant ingen sammenliknbar forskjell i oppfattet skadelighet eller bruk av marihuana i Colorado. Forskjellen kan henge sammen med ulik grad av kommersialisering av marihuana før legaliseringen i Washington sammenliknet med i Colorado. Colorado hadde utviklet et system for medisinsk marihuana før legaliseringen, med betydelig markedsføring, som unge allerede da ble eksponert for. [...] Langtidseffekten legaliseringen av marihuana som rusmiddel har på marihuanabruk blant mindreårige i Colorado er fortsatt ikke kjent. I tillegg ble halvparten så mange Colorado-skoler inkludert i utvalget, sammenliknet med Washington-utvalget, noe som kan begrense muligheten til å oppdage en effekt i Colorado, særlig hvis skolene ligger langt unna utsalgssteder for marihuana.

Tilsvar

I en e-post kommer Mina Gerhardsen med følgende kommentar til konklusjonen:

Vi bruker tallene for bruk siste måned fordi dette sier mest om reell bruk, ikke bare om man har prøvd en gang eller to. Dette er derfor det vanligste måltallet. Det er for tidlig å konkludere om erfaringene fra Colorado, men det er flere utviklingstrekk som gir grunn til bekymring av det vi har sett hittil.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?