Faktisk.

Resolusjon fra Europarådet stanser ikke vaksinepass

På sosiale medier hevdes det at en resolusjon fra Europarådet har satt en stopper for innføring av vaksinepass både i Norge og andre land. Så enkelt er det ikke.

hovedbilde
Foto: Ellen Wuibaux / Europarådet.

I mange land diskuteres det nå om myndighetene skal innføre vaksinepass. Et vaksinepass kan gi personer som har blitt vaksinert mot covid-19 enkelte fordeler uvaksinerte ikke har. Vaksinepasset kan for eksempel åpne for reising over landegrenser uten å sitte i karantene, eller at man kan gå på restaurant eller konsert.

Norge har foreløpig ikke innført vaksinepass, men det pågår ifølge regjeringen et arbeid med tekniske krav og hvilke opplysninger et slikt pass bør inneholde. Også EU og Verdens helseorganisasjon (WHO) jobber det med dette, og regjeringen har bekreftet at de jobber med et vaksinebevis etter internasjonale standarder.

President i Europakommisjonen, Ursula van der Leyen. Foto: EU.

President i Europakommisjonen, Ursula von der Leyen, varslet 1. mars at det vil komme et forslag om et felles vaksinepass for EU i løpet av mars. Danske myndigheter har allerede sagt at de vil utvikle et digitalt vaksinepass, og også i Sverige ønsker myndighetene å ha et slikt pass klart til sommeren.

På sosiale medier hevdes det imidlertid at en resolusjon fra Europarådet allerede har satt en stopper for innføringen av vaksinepass. Hva sier egentlig resolusjonen, og er den juridisk bindende for medlemsstatene?

Feil i svensk artikkel

Det er særlig en kommentarartikkel i den høyreekstreme, svenske avisen Nya Tider som deles som bevis på påstanden om at Europarådet har satt en stopper for innføringen av vaksinepass. I Norge er artikkelen delt i flere store åpne Facebook-grupper, blant annet i gruppen «I Rogaland».

En artikkel fra den høyreekstreme, svenske avisen Nya Tider er spredt blant nordmenn på Facebook. Skjermbilde fra Nya Tider.

I Facebook-innlegget vises det til resolusjon 2361 fra Europarådet som skal gjøre at styresmaktene i medlemsstatene ikke har lov til å diskriminere personer som ikke ønsker å bli vaksinert mot covid-19:

Dette medførar til dømes at Danmark ikkje har lov å innføra «Vaksinepass» og nekta dei som ikkje er vaksinerte å reisa kor dei vil eller andre goder som dei har sett for seg at berre vaksinerte skulle kunna gjera/ha fordel av.

Det same gjeld ulike planar som svenske styresmakter hadde tenkt å innføra i høve dei som var vaksinerte og dei som ikkje er vaksinerte.

De svenske faktasjekkerne i Källkritikbyrån har faktasjekket artikkelen til Nya Tider og konkludert med at den inneholder flere feil. Källkritikbyrån konkluderer blant annet med at det ikke er riktig at resolusjonen fra Europarådet setter en stopper for innføringen av vaksinepass.

Vaksinepass ikke nevnt

Europarådet har ingenting med EU å gjøre, men er en organisasjon med 47 medlemsstater. Rådets viktigste oppgave er å verne om menneskerettighetene, demokrati og rettsstatsprinsippet. Den europeiske menneskerettighetsdomstolen er et sentralt organ i Europarådet.

Det øverste beslutningsorganet er ministerkomiteen, som består av utenriksministrene i medlemsstatene. I tillegg kommer parlamentarikerforsamlingen (PACE) som er et rådgivende organ og består av 324 parlamentarikere fra medlemslandene. Norge har fem plasser i PACE.

Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE) vedtok en resolusjon om vaksiner 27. januar 2021. Foto: Europarådet.

27. januar 2021 vedtok PACE resolusjonen som nå tolkes som et forbud mot å innføre vaksinepass. Resolusjonen handler om etiske, juridiske og praktiske hensyn rundt covid-19-vaksiner.

Det står ingenting i selve resolusjonen om vaksinepass, men i punkt 7.5.2 nevnes vaksinesertifikater:

[PACE oppfordrer medlemsstater og EU til å] bruke vaksinesertifikater bare til deres bestemte formål som er å overvåke vaksinasjonseffekt, potensielle bivirkninger og uønskede hendelser.

Fikk inn et tillegg

Dette punktet kom inn i resolusjonen etter et tilleggsforslag fra sju parlamentarikere. I begrunnelsen for tilleggsforslaget er vaksinepass nevnt:

Vaksinesertifikater bør ikke brukes som «vaksinepass» (på grenser, i luftfart eller for tilgang på tjenester). Slik bruk ville være uvitenskapelig på grunn av mangelen på data om vaksinenes effektivitet når det gjelder å redusere smitteoverføring, lengden på oppnådd immunitet, i tillegg til andelen som «mislykkes» med å bli immune på grunn av nye varianter, virusbelastning og forsinket andre vaksinedose. Slik bruk vil også føre til bekymringer rundt personvern, og, tatt i betraktning den begrensede tilgangen på vaksiner, kan opprettholde og forsterke ekskluderende og diskriminerende praksis.

Resolusjonen ble vedtatt med 115 stemmer mot 2, mens 13 avsto fra å stemme. De fire norske som avla stemme, stemte alle for resolusjonen.

Men hvilke konsekvenser får en slik resolusjon egentlig for medlemsstatene i Europarådet? Kan resolusjonen stanse innføringen av vaksinepass, slik det hevdes på Facebook?

Ikke juridisk bindende

Nei, det kan den ikke. Resolusjoner fra PACE er nemlig ikke juridisk bindende for medlemsstatene.

– Europarådets parlamentariske forsamling er kun et rådgivende organ, og kan derfor ikke bestemme noe som helst med bindende virkning. Deres resolusjoner er kun anbefalinger, som medlemsstatene rettslig sett står fritt til å følge eller ikke, skriver Stian Øby Johansen, førsteamanuensis ved Senter for europarett ved Universitetet i Oslo, i en e-post til Faktisk.no.

Stian Øby Johansen, førsteamanuensis ved Senter for europarett ved Universitetet i Oslo. Foto: UiO.

At resolusjoner bare er anbefalinger, står uttrykkelig i traktaten som etablerer Europarådet. I artikkel 23 bokstav a) står det at den parlamentariske forsamlingen kan «drøfte og gi anbefalinger vedrørende enhver sak som er i samsvar med Europarådets formål og innenfor dets virkefelt».

Ifølge Johansen blir Europarådet ofte forvekslet med EUs råd. EUs råd har – i motsetning til Europarådets parlamentarikerforsamling – makt til å fatte vedtak som er bindende for EUs medlemsstater.

– Vedtak i EUs råd kan senere bli bindende for Norge hvis de innlemmes i EØS-avtalen, men det krever i så fall samtykke fra Norges side, opplyser Johansen.

– Norge har ikke forpliktet seg

Selv om resolusjoner fra PACE ikke er juridisk bindende, kan de likevel ha politisk betydning. Denne resolusjonen ble vedtatt med stort flertall, og alle Norges representanter som avga stemme, stemte for den.

Ingjerd Schou (H) er leder for Stortingets Europarådsdelegasjon. Hun avviser at resolusjonen den norske delegasjonen støttet innebærer at Norge har forpliktet seg til ikke å innføre vaksinepass.

Ingjerd Schou (H), leder for Stortingets Europaråds delegasjon. Foto: Stortinget.

– Norge har ikke forpliktet seg til et bestemt standpunkt når det gjelder vaksinepass. Resolusjonen fra PACE er heller å anse som en anbefaling, som Norge bør/kan ta med i betraktningen i diskusjonen om vaksinepass, skriver Schou i en e-post til Faktisk.no.

Hun viser til at bakgrunnforklaringen i tillegget til resolusjonen – som er det eneste stedet vaksinepass nevnes – ikke en del av det faktiske endringsforslaget. Bakgrunnsforklaringen ble heller ikke lagt fram for avstemming i plenum.

– Sitatet inngår dermed ikke som en del av den endelige resolusjonsteksten som ble vedtatt den 27. januar. Følgelig har ikke Norge forpliktet seg til å ikke innføre vaksinepass, understreker Schou.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?