Faktisk.

Nei, Finnmark er ikke det fylket som bidrar mest til norsk økonomi

Redaktør Geir Wulff i Ságat
Redaktør Geir Wulff i Ságat Foto: Ságat

Påstand

Vi er det fylket som reelt sett bidrar mest til AS Norge

Geir Wulff, Ságat. NRK - Finnmark, 07.03.2018

Konklusjon

Finnmark er ikke det fylket som bidrar mest til AS Norge. Fylkesfordelt nasjonalregnskap viser at Finnmark er fylket som skaper minst verdier totalt sett. Justert for antall innbyggere havner Finnmark midt på treet. Finnmark har store naturressurser i form av fisk, olje og gass. En del av disse verdiene hentes opp av bedrifter og personer utenfor fylket, og er vanskelig å fordele fylkesvis. Selv hvis vi justerer sjenerøst for dette, er det ikke nok til at Finnmark havner på topp.

Påstanden er helt feil.

I Finnmark er det stort engasjement mot den vedtatte fylkessammenslåingen av Troms og Finnmark. Finnmark Arbeiderparti har vedtatt å gå imot avtalen om sammenslåing som tidligere stortingsrepresentant Knut Storberget (Ap) har meklet fram.

Onsdag tok NRK Finnmark opp tråden fra en diskusjon som først utspant seg på lokalradioen Kautokeino GLR. Der tok Ságat-redaktør Geir Wulff til orde for at Finnmark heller burde etablere en egen uavhengig stat enn å bli overkjørt fra Oslo. Da NRK ba Wulff om å redegjøre nærmere for dette, svarte redaktøren slik:

Finnmark er et enormt geografisk område. Vi har veldig rike naturressurser, både på land, i havet og under havet. Vi må huske på at til Finnmark hører også en enorm økonomisk sone i Barentshavet. Finnmark er uten tvil den rikeste delen av Norge. Vi er det fylket som reelt sett bidrar mest til AS Norge.

Det er den siste setningen her vi skal se nærmere på. Er det riktig at Finnmark er det fylket som bidrar mest til AS Norge?

Viser blant annet til Vedum

Overfor Faktisk.no forteller Wulff at grunnlaget for påstanden er de enorme verdiene som fylket bidrar med:

Det hentes oppe store verdier fra våre områder. Du er nødt til å ta med hele Barentshavet i det regnestykket. Jeg tenker på verdiene fra fisken som blir ført ut av Finnmark, men ikke blir bokført som skapt i Finnmark.

Han viser også til noe Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum sa da han besøkte Finnmark i januar.

Vedum sa også noe om dette på et møte i Vadsø, og han har vel studert tallene bedre enn det jeg har.

Ifølge iFinnmark sa Vedum følgende på møtet:

Hvis du hadde isolert Finnmark som fylke, hadde det gått med voldsomt stort overskudd. Man har enorme naturressurser, og en unik beliggenhet mot Russland. Vi som land er helt avhengig av at vi har folk som vil bo her, og at vi hevder suverenitet.

Fylkesvis verdiskapning

Når Wulff sier «bidrar mest til AS Norge» er det naturlig å tolke det som bidrag i regnskapsmessig forstand. I nasjonalregnskapet blir verdiskapningen - brutto nasjonalprodukt - fordelt både fylkesvis, per innbygger og per sysselsatt.

SSB skriver dette om hvordan de fordeler verdiskapningen fylkesvis:

Det generelle prinsippet for regionale regnskap er at produksjon og produktinnsats i hver lokale bransjeenhet (virksomhet) skal fordeles der den lokale enhet hører hjemme. Hvis et foretak har virksomheter i flere regioner, betraktes hver enhet for seg og regionen tilskrives den aktiviteten som skjer i den enkelte virksomhet. På samme måte skal brutto realinvesteringene fordeles til den regionen der den lokale enheten som disponerer kapitalen hører til.

Enda mer om hvordan det fylkesfordelte Nasjonalregnskapet beregnes finner du her.

Tallene fra SSB viser at Oslo har den høyeste verdiskapningen per sysselsatt. Hver arbeidstaker i Oslo bidro med 23 prosent mer enn landsgjennomsnittet. Finnmark kommer tredje dårligst ut med en verdiskapning per sysselsatt på 84 prosent av landsgjennomsnittet.

Tallene blir noe annerledes om vi ser på verdiskapning per innbygger. Da havner Finnmark midt på treet.

Ser vi på det totale bruttoproduktet for hvert fylke, bidrar Oslo soleklart mest til verdiskapningen i Norge med sine 500 milliarder kroner i 2015. Dette er rundt 17 ganger mer enn bidraget fra Finnmark.

I absolutte tall er Finnmark det fylket som bidrar minst til verdiskapningen i Norge.

NHO kårer hvert år hvilke kommuner og fylker som er mest attraktive og har best lokal vekstkraft. Dette baserer de på «forhold ved næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommunal økonomi». I 2017 kom Finnmark ut som landets dårligste fylke.

Havområdene

Wulff er tydelig på at han ser på Barentshavet som en Finnmark-ressurs. I de enorme havområdene nord for fylket finnes store bestander av torsk, hyse, sei, lodde, blåkveite, uer og reker. Fisket av disse artene står for over halvparten av av den totale årlige norske fangsten på rundt 2,3 millioner tonn i 2015. Forskningsdirektør ved Havforskningsinstituttet, Geir Huse, mener likevel det blir feil å tilskrive disse ressursene bare til Finnmark.

Dette omtales ofte som barentsbestander, men de vandrer jo, så det er ikke riktig å si at de bare er hjemmehørende i barentsregionen. Torsk fiskes for eksempel også i stor grad når den gyter lenger sør.

Huse viser også til at næringen er så komplisert at det ikke er enkelt å sortere verdiene som hentes i Barentshavet fylkesvis. Høstingen skjer utenfor alle de nordnorske fylkene. Og båter fra Nordland og Troms fisker i Barentshavet og leverer i Finnmark. Båter fra Finnmark fisker lenger sør og leverer i Troms. Russiske båter fisker i både norsk og russisk sone og leverer i Finnmark. Seniorforsker Stig Karlstad ved forskningsinstitusjonen Norut sier det slik:

Verdier synliggjøres ikke. Andre nyter godt av ressursene i barrentshavet. Det er synd at vi vet så lite om dette.

Totalt sett var verdiskapningen, andel av BNP, i fiskerinæringen i hele Norge på 12,2 milliarder kroner i 2015. Det viser tall SSB har trukket ut for Faktisk.no. I de publiserte statistikkene er fangst og fiske slått sammen.

Skrei-fangst utenfor Senja i Troms.
Skrei-fangst utenfor Senja i Troms. Foto: NTB Scanpix

I verdi utgjorde de såkalte barentsbestandene i havet 61 prosent av den samlede norske fangsten i 2015, viser tall fra Fiskeridirektoratet.

Det er helt umulig å si hvor stor del av dette fisket som med rimelighet kan sies å «tilhøre» Finnmark. Fiskere i Nordland, Troms og flere andre fylker vil protestere om vi sier at alt fiske av torsk, hyse, sei, lodde blåkveite, uer og reker, skal «føres» på Finnmark.

Men dersom vi skulle gjøre akkurat det, ser vi at 61 prosent av verdiskapningen utgjør 98 000 kroner per finnmarking. Selv ikke om vi legger hele dette beløpet på toppen av bruttoproduktet per innbygger i fylket, er det nok til å løfte Finnmark til toppen av lista over hvilke fylker som bidrar mest.

Olje- og gass-produksjon

Verdiskapningen fra petroleumsvirksomhet på norsk sokkel var i 2015 på hele 429 milliarder kroner. Dette beløpet kommer på toppen av fastlands BNP. Det Wulff gjør er å fordele dette fylkesvis, men er det mulig?

For hele Norge var oljeproduksjonen i 2017 på 238 millioner kubikkmeter oljeekvivalenter, viser tall fra Oljedirektoratet. Av dette ble 9,4 millioner kubikkmeter produsert i Barentshavet, noe som utgjør fire prosent av den samlede produksjonen.

Goliat-feltet utenfor Hammerfest. Foto: NTB Scanpix

Hvis vi viderefører tanken om at petroleumsressursene i Barentshavet «tilhører» Finnmark, må vi også si at olje og gass i Nordsjøen «tilhører» Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Produksjonen fordeler seg da slik:

  1. Barentshavet: Produksjonen i 2017 var 9,5 millioner kubikkmeter oljeekvivalenter. Dette utgjør 125 kubikkmeter oljeekvivalenter per finnmarking.
  2. Nordsjøen: Produksjonen i 2017 var på 168 millioner kubikkmeter oljeekvivalenter. Delt på 1,3 millioner mennesker utgjør dette 130 kubikkmeter oljeekvivalenter per hode i Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.

Oljeproduksjonen per hode er altså større i disse fylkene enn i Finnmark. Hvis vi viderefører tankegangen til Wulff om å fylkesfordele petroleumsinntektene på sokkelen vil altså fylkene Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane rykke fra, og komme enda bedre ut enn Finnmark.

Mangelen på etablert infrastruktur gjør at det foreløpig også er dyrere å produsere i Barentshavet. Oljedirektoratet skriver i sin ressursrapport for 2017:

Både i Nordsjøen og i Norskehavet bidrar nærhet til infrastruktur til at også mindre funn blir lønnsomme å bygge ut. I Barentshavet er infrastrukturen foreløpig begrenset. De største funnene bygges nå ut med selvstendige løsninger. Det er viktig at disse planlegges slik at løsningen også kan ivareta utviklingen av eventuelle nye funn i området.

På den annen side er det store uutnyttede ressurser i de nordligste havområdene som kan gi framtidige inntekter. Men det er ikke så relevant i denne sammenhengen. Påstanden fra Wulff handler om hvordan Finnmark bidrar nå.

Oppsummert

Fylkesfordelt bruttoprodukt er den vanligste måten å måle verdiskapningen i et fylke på - altså hvem som «bidrar mest til AS Norge». Uansett om man deler bruttoproduktet på antall innbyggere eller antall sysselsatte, havner Finnmark langt nede på lista over hvilke fylker som bidrar mest.

Hvis vi ser på absolutte tall er det tydelig at Finnmark er det fylket som bidrar minst - ikke mest - til AS Norge.

Havressursene utenfor Finnmark tilfører utvilsomt landet store verdier, men verdiskapning fra fangst blir ført i det fylket båten er hjemmehørende og der mannskapet bor. Det er derfor ikke mulig å si hvor stor del av verdiene i Barentshavet som skulle «tilhøre» Finnmark.

Selv ikke en svært sjenerøs beregning, der vi legger en andel av verdiskapningen som tilsvarer all fangst av torsk, hyse, sei, lodde, blåkveite, uer og reker på toppen av Finnmarks bruttoprodukt per innbygger, er nok til å føre fylket til toppen av lista.

Hvis vi til slutt ser på verdiene som skapes av petroleumsvirksomheten i Barentshavet, ser vi at bidraget derfra, i forhold til folketallet i Finnmark, ikke er større enn bidraget fra aktiviteten i Nordsjøen, fordelt på innbyggerne i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.

Samlet sett er det derfor ikke riktig å si at Finnmark er det fylket som bidrar mest til AS Norge.

Tilsvar

Redaktør Geir Wulff viser til at han ønsket å synliggjøre Finnmarks store bidrag til norsk økonomi. I en e-post til Faktisk.no skriver han dette:

Selv om faktasjekken konkluderer med at Finnmark ikke er det fylket som bidrar mest til AS Norge, bekreftes langt på vei det jeg mente å få frem i morgendebatten på NRK Finnmark. 

Finnmark er svært ressursrikt og en viktig bidragsyter til AS Norge, selv om dette ikke kan leses direkte av offisielle statistikker. Dette fordi Finnmark i stor utstrekning leverer råvarer, hvor enorme verdier føres ut av fylket uten bearbeiding og verdiskapning lokalt. 

Det er vedtatt en storstilt utbygging av petroleumsvirksomhet i Barentshavet, uten særlige ringvirkninger på land i Finnmark. Eksempelvis Johan Castberg-feltet, som er antatt å ville skape 1 700 varige årsverk nasjonalt, men bare 500 (29 prosent) i Nord-Norge, herav 42-60 i Finnmark (forsynings- og helikopterbase i Hammerfest). Samtidig er Johan Castberg antatt å ha en samfunnsøkonomisk verdi på noe mellom 53 og 83 milliarder kroner, hvorav omlag 3/4 antas å tilfelle statskassa i form av skatter og avgifter. 

Finnmarks bidrag til felleskassa i Norge må derfor antas å ville øke merkbart i årene fremover. På dette grunnlag har Finnmark krav på respekt når vi ønsker å være et selvstendig fylke. 
Embed artikkel

Les også

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?