Faktisk.

Populært kjøttbilde bruker utdaterte tall

hovedbilde
Skjermbilde: Facebook

Et Facebook-bilde hevder at Norge bruker langt mindre antibiotika i landbruket enn andre land. Det stemmer, men tallene i bildet er fra 2014, og gir ikke lenger et riktig bilde av virkeligheten.

Et bilde av kjøttstykker spekket med sprøyter har blitt delt i sosiale medier over en lengre periode. Budskapet i bildet er at Norge bruker svært lite antibiotika i dyrehold sammenlignet med Danmark, Tyskland og Spania.

For tiden settes antibiotikabruken i landbruket i sammenheng med antibiotikaresistente sykdommer, som av noen knyttes til høyere dødelighet ved koronavirussykdommen covid-19. Faktisk.no har fått flere henvendelser fra lesere som lurer på om tallene i bildet stemmer.

Det stemmer at Norge bruker mindre antibiotika enn andre europeiske land. Tallene i bildet er imidlertid utdaterte og handler ikke bare om antibiotika.

Hentet fra EU-rapport

Bildet som deles er satt sammen av skjermbilder fra en Youtube-video fra 2016. Det fremgår i videoen laget av Ingve Berntsen, Vidar Nedrebø og Halvard Bøe, at tallene i bildet er hentet fra European Medical Authority (EMA). EMA gir ut en årlig «ESVAC Report», som gir en oversikt over salget av antimikrobielle medikamenter for dyr i 31 europeiske land.

I rapporten omfatter «dyr» alle matproduserende dyr i landbruket, inkludert hester. Også oppdrettsfisk er tatt med.

Antimikrobielle stoffer inkluderer antibiotika, men omfatter også stoffer som dreper sopp, parasitter og lignende. Bildet gir altså et noe misvisende inntrykk ved å hevde at tallene handler om antibiotika.

Tall per kilo dyr

Den nyeste rapporten, som ble publisert i oktober i fjor, inneholder tall for 2017. Tabell 4 i rapporten viser hvor mye antimikrobielle stoffer som blir solgt per kilo matproduserende dyr i hvert land.

Dette er beregnet ved hjelp av en «populasjonskorreksjonsfaktor», som er et anslag over hvor mange dyr det er i landbruket i hvert enkelt land. Dette oppgis i 1000 tonn.

Det er tilsynelatende dette tallet som blir brukt på bildet som deles på Facebook. I Norge, Danmark, Spania og Tyskland ble det solgt følgende mengde antimikrobielle stoffer per kilo husdyr i 2017:

I 2017 var Norge det landet der salget av antimikrobielle stoffer per kilo dyr var lavest, med 3,1 mg.

Antibiotikasalget per kilo husdyr i Tyskland, Danmark og Spania var også betydelig lavere i 2017 enn det bildet som deles på Facebook skal ha det til.

For eksempel ble det solgt 230,3 mg antimikrobielle stoffer per kilo husdyr i Spania i 2017, mens tallet i bildet er på 418,8 mg. For Tyskland er det tilsvarende tallet i bildet 149,9 mg, mens det var 89 mg ifølge de seneste EMA-tallene. Det er bare i Norges tilfelle at tallet i bildet ser ut til å være korrekt.

Gamle tall

Årsak til at tallene i bildet som deles på Facebook ikke stemmer overens med de siste tilgjengelige EMA-tallene, er at informasjonen det gjengir er hentet fra en video fra 2016.I 2016 var tallene for 2017 av åpenbare grunner ikke tilgjengelige. Ved å gå gjennom tallene bakover i tid, ser vi at tallene i bildet er hentet fra 2014. Dette året var følgende tilfelle:

  • I Danmark ble det solgt 44,2 mg antimikrobielle stoffer per kilo husdyr.
  • I Tyskland ble det solgt 149,3 mg.
  • I Spania ble det solgt 418,8 mg.

Dette er de samme tallene som blir oppgitt i bildet. Informasjonen som spres på Facebook er altså seks år gammel.

Nedgang i påfølgende år

Siden 2014 har imidlertid salget av antimikrobielle stoffer per kilo dyr sunket i Danmark, Tyskland og Spania:

Her ser vi at salget av antimikrobielle stoffer per kilo dyr har gått kraftig ned i Spania, men også noe i Tyskland, siden 2014. Det har også blitt noe redusert i Danmark, mens Norge er relativt stabilt.

Tallene som oppgis i Facebook-bildet er altså utdaterte, selv om det stemmer at salget av antimikrobielle stoffer er lavest i Norge.

Fisk påvirker tallene

Siden EMA-tallene inkluderer fisk, er norsk oppdrettsnæring tatt med i statistikken. Oppdrettsfisk utgjør en stor andel av de norske matproduserende dyrene. Ifølge Statistisk sentralbyrås (SSB) akvakulturstatistikk ble det solgt 1 308 487 tonn norsk matfisk i 2017. Til sammenligning ble til sammen 351 287 tonn kjøtt fra landbruket godkjent for slakt til menneskemat samme år, ifølge SSB.

Oppdrettsnæringen bruker svært små mengder antimikrobielle midler. Vi kan finne tall for dette i rapporten NORM-VET 2018, som gis ut av Norsk veterinærinstitutt. Ifølge rapporten var mengden slike stoffer per kilo oppdrettsfisk på 0,48 mg.

Dette tilsier at bruken av antimikrobielle stoffer i det norske landbruket er høyere enn det som fremgår av bildet. Dersom man kun ser på storfe, svin, kylling, sau, geit og fjørfe, ble det brukt 7,7 mg slike stoffer per kg dyr, ifølge NORM-VET-rapporten.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?