Faktisk.

Nei, asylsøkere får ikke maks pensjon uten å ha løftet en finger

Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix.

Påstand

Asylsøkere får max pensjoner uten å ha løftet en finger ... Det er ca 50 000 mer enn minstepensjonister som har slitt hele livet for å bygge landet vårt.

Slå ring om Norge. Facebook, 28.01.2018

Konklusjon

Alt i denne påstanden er feil. Asylsøkere har ikke rett på pensjon fra folketrygden. Dermed kan de ikke få «max pensjoner uten å ha løftet en finger», og de kan ikke få 50 000 mer enn andre minstepensjonister. Flyktninger, som har fått innvilget opphold i Norge, kan få pensjon fra folketrygden. De har også noen fordeler som andre grupper ikke har. Men heller ikke flyktninger kan få mer enn minstepensjon uten å jobbe. Og de får ikke 50 000 kroner mer enn andre minstepensjonister.

Påstanden er helt feil.
Hvorfor skal utenlandske asylsøkere ha ca. 50 000 mer årlig i pensjon enn etnisk norske minstepensjonister?
Foto: Skjermdump/Slå ring om Norge/Facebook.

Dette skrev Facebook-gruppen Slå ring om Norge i en mye delt post. Gruppen har nesten 38 000 medlemmer og deler i hovedsak sterkt innvandringskritiske påstander. I bildet til den aktuelle posten hevdes det at:

Asylsøkere får max pensjoner uten å ha løftet en finger ... Det er ca 50 000 mer enn minstepensjonister som har slitt hele livet for å bygge landet vårt.

Kan det virkelig stemme at asylsøkere får «max pensjoner» uten å ha jobbet? Og utgjør dette rundt 50 000 kroner mer enn minstepensjonister får? Det er disse påstandene vi skal faktasjekke.

– Ha en dårlig dag

Slå ring om Norge hadde fjernet posten fra Facebook da denne faktasjekken ble publisert, men før det ble den delt over 1100 ganger. I tillegg hadde det kommet over 200 kommentarer og mer enn 1600 reaksjoner. Mange i kommentarfeltet var rystet over den påståtte forskjellsbehandlingen, og hetsen mot innvandrere flommet.

Faktisk.no har kontaktet Slå ring om Norge og gitt administrator mulighet til å dokumentere påstandene. Vi fikk følgende svar:

Du har betalt for å markedsføre politisk korrekt propaganda som «journalistikk» og er ikke i nærheten av å være «journalist». Et minimum av faglig respekt er nødvendig for å imøtekomme marxistreiret deres sin forespørsel, og det finnes ikke spor av sånt her. Imidlertid fint at dere tar jobben med å dokumentere for oss. Takk. Ha en dårlig dag!

Asylsøkere får ikke pensjon

Foto: Skjermdump/Slå ring om Norge/Facebook.

Slå ring om Norge ønsker altså ikke å legge fram dokumentasjon for sine mye delte påstander. Dagen etter at Faktisk.no tok kontakt, ba Facebook-gruppen om hjelp til å finne fakta. «Hvor mye får en minstepensjonist i pensjon per måned? Og hvor mye får man om man har fullt opptjente pensjonspoeng?» lød spørsmålene.

Alt tyder på at Slå ring om Norge fikk hjelp til å finne fakta. Dagen etter at forespørselen ble delt, tok Facebook-gruppen selvkritikk:

Vi kom i skade for å påstå at asylsøkere får 50 000 mer i pensjon enn etnisk norske minstepensjonister. Det stemmer nok ikke. Vi tar ansvar, beklager og har slettet feilen. Ingen skade skjedd.
Foto: Skjermdump/Slå ring om Norge/Facebook.

Faktisk.no har spurt Nav om asylsøkere kan få utbetalt pensjon i Norge. I en e-post svarer fagavdelingen:

Som asylsøker har man begrenset medlemskap i folketrygden. Hvis en asylsøker får opphold i landet, skal perioden som asylsøker regnes med som trygdetid/medlemskap i utmålingen av den botidsbaserte delen av pensjonen. Asylsøkere får ikke pensjon fra folketrygden.

Påstanden om at «asylsøkere får max pensjoner uten å ha løftet en finger» er altså ikke riktig.

Flyktninger får pensjon

En person kalles ifølge UDI asylsøker «når han eller hun har søkt om beskyttelse (asyl) i Norge, og ikke har fått søknaden sin endelig avgjort». Når søknaden er ferdig behandlet, kalles man ikke lenger asylsøker.

De som får positivt svar på søknaden får innvilget opphold enten som flyktning eller på humanitært grunnlag. Personer som får endelig avslag på søknaden, må reise ut av Norge.

Mens asylsøkere ikke har rett på pensjon fra folketrygden, gjelder andre regler for flyktninger. Professor dr. juris ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo, Morten Kjelland, skriver følgende i en e-post til Faktisk.no:

Dersom de får flyktningstatus (se folketrygdloven § 1-7), er de medlemmer i folketrygden på samme måte som andre som bor i Norge, og har rett til de samme ytelsene.

Særregler for flyktninger

Flyktninger, men altså ikke asylsøkere, har enkelte fordeler i folketrygden sammenlignet med andre grupper. Kjelland oppsummerer de to viktigste fordelene slik:

Professor ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo, Morten Kjelland. Foto: UiO.
For det første gjelder det ikke noe krav om at man må ha vært medlem i folketrygden en viss minstetid før man har rett til en ytelse. Normalt er kravet tre år for dem som ikke er flyktninger.

For det andre skal det ved beregningen av ytelsene til flyktninger ikke skje noen reduksjon av ytelsen selv om de har mindre enn full trygdetid (40 år). For en person som ikke er flyktning og har vært medlem i folketrygden i eksempelvis 20 år, skal pensjonen utgjøre 20/40 av full pensjon. For flyktninger skal det ikke skje en slik reduksjon. Hadde vedkommende i eksemplet vært flyktning, ville han eller hun fått full ytelse (40/40).

Foreslo innstramming

Regjeringen fremmet i fjor forslag om å stramme inn trygdereglene for flyktninger, men fikk ikke støtte i Stortinget. Endringene ville ført til at særordningen om blant annet alderspensjon ville blitt erstattet med behovsprøvde ordningen supplerende stønad.

Vi har allerede slått fast at Slå ring om Norge feilaktig hevder at asylsøkere kan få «max pensjoner uten å ha løftet en finger». Påstanden stemmer heller ikke om man bytter ut «asylsøkere» med «flyktninger». For å få mer enn minstepensjon (det som nå kalles minste pensjonsnivå), må også flyktninger jobbe og opparbeide seg pensjonsrettigheter.

Nav opplyser til Faktisk.no at flyktninger som ikke har jobbet i Norge, har rett til full minsteytelse (minstepensjon) gitt at de øvrige vilkårene for pensjon er oppfylt (for eksempel alder og uførhet). Satsene for minste pensjonsnivå fastsettes i forbindelse med den årlige reguleringen av alderspensjoner.

Tre eksempler

En lignende påstand som den vi faktasjekker her ble spredt på nettet i 2015. Nav publiserte da denne artikkelen, hvor de viser til konkrete eksempler for å forklare hvordan reglene slår ut for tre personer med ulik status som tar ut alderspensjon ved fylte 67 år:

  1. Kari fra Norge. Har bodd i Norge hele livet. Ved fylte 67 år får hun alderspensjon med full trygdetid (40 år). Siden hun ikke har vært i arbeid får hun beregnet en minstepensjon. Minstepensjon kalles nå minste pensjonsnivå.
  2. Jelena fra Russland. Har fått innvilget opphold i Norge med grunnlag i familiegjenforening. Ved fylte 67 år har hun bodd ti år i Norge. Hun får beregnet en trygdetid på ti år. Hun får beregnet en alderspensjon tilsvarende 10/40 deler av en minstepensjon.
  3. Khaled fra Syria. Han har fått innvilget opphold i Norge som flyktning i henhold til utlendingslovens § 28. Ved fylte 67 år har han bodd fem år i Norge. Som følge av særreglene for flyktninger, får han innvilget full trygdetid og fullt særtillegg. Han får beregnet en minstepensjon.

Får ikke 50 000 mer

En flyktning som «ikke har løftet en finger» – som må tolkes som at vedkommende ikke har jobbet – har altså rett på minste pensjonsnivå hvis de øvrige vilkårene for pensjon er oppfylt. Nøyaktig det samme gjelder for en person som er født i Norge og har bodd her hele sitt liv.

En flyktning med minstepensjon får altså ikke 50 000 kroner mer i året enn det andre minstepensjonister gjør, ifølge Navs fagavdeling:

Nei. En flyktning får unntak for inngangsvilkåret om tre års trygdetid/medlemskap og er garantert en minsteytelse uten avkorting mot trygdetid. Dette betyr at de får samme minsteytelse som en person som ikke har inntektsopptjening og har full opptjening av trygdetid/medlemskap.

Heller ikke professor Kjelland har hørt om flyktninger som får 50 000 mer enn andre minstepensjonister:

Nei, det har jeg aldri hørt om. De får det samme som alle andre, men nyter som nevnt godt av at det ikke skal foretas noen avkortning der trygdetiden er kortere enn den tiden som kreves for rett til full pensjon.

Alt er feil

Slå ring om Norge kommer med flere faktafeil i Facebook-posten, som nå er slettet:

  • Asylsøkere kan ikke få pensjon gjennom folketrygden i Norge. For å få det, må man ha fått opphold i Norge og status som flyktning.
  • Ingen – verken asylsøkere, flyktninger eller andre – får «max pensjon uten å ha løftet en finger». Hvis man ikke har jobbet, får man minste pensjonsnivå (minstepensjon).
  • Flyktninger får beregnet minste pensjonsnivå på samme måte som alle andre. De får altså ikke «ca. 50 000 mer enn minstepensjonister som har slitt hele livet for å bygge landet vårt».

Tilsvar

Faktisk.no har bedt Slå ring om Norge om en kommentar til konklusjonen, men har foreløpig ikke fått svar.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?