Faktisk.

Jo, det store flertallet av verdens klima­fors­kere er enige om at mennesket påvirker klimaet

Streikende skoleelever utenfor Stortinget.
Streikende skoleelever utenfor Stortinget. Foto: Tom Hansen / NTB scanpix

Påstand

Det store flertallet av verdens klimaforskere, 66%, (...) konkluderer [ikke] om mennesket kan påvirke klimaet.

Helge Lurås, Resett, Kjell Erik Eilertsen. Resett, 22.03.2019

Konklusjon

Det store flertallet av verdens klimaforskere er enige om at klimaendringene er menneskeskapte. Resett viser til forskere, men rapporten de omtaler har sett på forskningsartikler. At 66 prosent av artiklene som er kartlagt i en studie ikke svarer på dette spørsmålet, betyr ikke at forskerne bak disse ikke vil ta stilling til om klimaendringene er menneskeskapte.

Påstanden er helt feil.

I en artikkel publisert på det alternative nettstedet Resett kunne man 22. mars lese en artikkel med denne tittelen:

Slik oppsto 97 % myten – og verdens mest standhaftige Fake News.

I artikkelen angripes påstanden om at 97 prosent av verdens klimaforskere er enige om at klimaendringene vi opplever på kloden er påvirket av menneskelig aktivitet.

Skjermdump fra Resett.no

Det er redaktør Helge Lurås i Resett som har skrevet artikkelen.

Lurås viser tidlig i artikkelen til et Facebook-innlegg skrevet av Kjell Erik Eilertsen, tidligere forvalter og journalist som nå jobber i oljebransjen. Der står det:

KUN TRE PROMILLE av verdens klimaforskere gir ubetinget tilslutning til at den globale oppvarmingen på ca. 0,8 grader celsius de siste 150 år er menneskeskapt.

1% avviser tesen. 32% tror mennesket i ulik grad kan påvirke klimaet, mens det store flertallet av verdens klimaforskere, 66%, ikke konkluderer om mennesket kan påvirke klimaet.

Disse formuleringer blir i sin helhet sitert på nettstedet Resett.

Er det riktig, som Eilertsen og Lurås skriver, at 66 prosent av verdens klimaforskere ikke vil konkludere i spørsmålet om menneskeskapte klimaendringer?

Mye delt

Resett-artikkelen har fått over 2700 reaksjoner på sosiale medier. Artikkelen ble publisert omtrent samtidig som at 36 000 skoleungdommer, ifølge NTB, deltok i streik for klimaet.

Skjermdump fra Resetts Facebook-post

Faktisk.no har fått tips fra flere lesere, som lurer på om påstandene i artikkelen stemmer.

I Facebook-innlegget viser Eilertsen til geografiprofessor Johannes Krüger ved Københavns universitet. Han har skrevet brev til Danmarks statsminister om hvorfor han mener politikken ikke bør baseres på FNs klimapanels konklusjoner og anbefalinger. Eilertsen siterer blant annet dette fra Krügers brev:

Påstanden om 97 % konsensus har med medienes hjelp manifestert seg i offentligheten, som om hele den globale oppvarming er menneskeskapt.

Krüger tar utgangspunkt i en forskningsrapport fra 2013 der førsteforfatter er John Cook ved Universitetet i Queensland, Australia.

Rapporten er en metaanalyse, altså sammenstilling av annen forskning. Cook og hans kollegaer analyserte 11 944 forskningsrapporter om klima. Av disse var det 4014 rapporter der det ble uttrykt et standpunkt om hvorvidt klimaendringer er menneskeskapte. Cook tok utgangspunkt i disse og la de resterende 7930 til side.

Blant de 4014 publiserte forskningsartiklene om klima, var det 97 prosent som konkluderte med at menneskelig aktivitet påvirket klimaet. Dette tallet ble bekreftet ved en spørreundersøkelse blant forskerne.

Etablert vitenskap

Lurås og Eilertsen fester seg ved de 7930 rapportene der det ikke uttrykkes noen mening . De skriver at 66 prosent av klimaforskerne ikke konkluderer med om klimaendringene er menneskeskapt eller ikke

I Cook-rapporten er denne måten å telle på sammenliknet med det å si at geologer avviser etablerte sannheter om platedrift siden de ikke eksplisitt uttrykker at jordas kontinenter beveger seg på denne måten. Teorien om platedrift er allment akseptert geologisk vitenskap, slik at den ikke nødvendigvis gjentas i all publisert geologisk forskning.

Konklusjonen til Cook og hans kollegaer er at menneskeskapte globale klimaendringer avvises i et lavt antall publiserte vitenskapelige artikler - rundt to prosent.

Uvitenskapelig

Når Faktisk tar kontakt, viser Helge Lurås i Resett til Facebook-innlegget til Eilertsen, og skriver at Resett har Eilertsens godkjennelse til å sitere fra innlegget.

Eilertsen skriver at Resett må svare for sin framstilling av innlegget. For egen del viser han også til en rapport fra britiske Global Warming Policy Foundation (GWPF), forfattet av Andrew Montford. Der står det at Cook-rapportens metodikk er ensidig, og at den bare beskriver enighet om selvfølgeligheter.

Montford er regnskapsfører med bachelorgrad i kjemi. Han har ikke publisert en eneste fagfellevurdert vitenskapelig artikkel. Derimot er han en kjent klimaskeptiker, blogger og forfatter av boken «The Hockey Stick Illusion» om «den korrupte vitenskapen».

GWPF ble i 2009 etablert som en veldedig stiftelse av den klimaskeptiske britiske politikeren Nigel Lawson. I 2015 ble de gransket av det britiske tilsynet for veldedige stiftelser. De konkluderte med at GWPF ikke drev uavhengig informasjon egnet til undervisning, men agiterte politisk. Organisasjonen ble etter dette splittet opp.

Enighet

Den globale enigheten blant ledende vitenskapelige miljøer kommer fram i flere andre sammenhenger enn Cooks forskning. Enigheten ble klart uttrykt allerede i 2005 da de vitenskapelige akademiene i Brasil, Canada, Kina, Frankrike, Tyskland, India, Italia, Japan, Russland, Storbrittania og USA i fellesskap uttalte:

Det vil alltid være usikkerhet rundt forståelsen av et så komplekst system som jordas klima. Uansett er det sterke beviser for at global oppvarming skjer. (...) Det er sannsynlig at mesteparten av oppvarmingen de siste tiår skyldes menneskelig aktivitet. Oppvarmingen har allerede ledet til endringer på klodens klima.

Guvernøren i California har en liste over 198 ledende vitenskapelige organisasjoner fra hele verden som mener at klimaendringer skyldes menneskelig aktivitet.

NASA har laget denne oversikten over amerikanske vitenskapsmiljøer som støtter opp under menneskeskapte klimaendringer. De skriver:

En rekke fagfellevurderte publiserte studier viser at 97 prosent eller mer av aktive publiserende klimaforskere er enige: Det er ekstremt sannsynlig at global oppvarming siste århundre skyldes menneskelig aktivitet.

NTNU-professor Asgeir Tomasgard leder Senter for bærekraftige energistudier. Han viser til at det er FNs klimapanel (IPCC) som er den vitenskapelige autoriteten på klimaforskning.

– De går kritisk inn i alt som publiseres. De kjører helt åpne prosesser med kvalitetssikring på et nivå som vi aldri før har sett. Jeg kan ikke forstå, basert på det arbeidet de gjør, at det skal være noe tvil om at klimaendringene er påvirket av menneskelig aktivitet, sier han til Faktisk.no.

97 prosent overrasker ikke

Biologi-professor Nils Christian Stenseth ved Universitetet i Oslo er en av Norges fremste vitenskapsmenn. Han er medforfatter i et pågående arbeid for å legge fram en ny IPCC-rapport om status for verdens klimaforskning.

– Den store majoriteten av forskere som jobber med klimaendringer er av den oppfatningen at mennesker spiller en vesentlig rolle. Om det er akkurat 97 prosent er umulig å si, men et slikt tall overrasker meg ikke, sier han til Faktisk.no.

Han viser til at det blant solforskere er noe uenighet.

– Det er en gruppe solforskere som mener det er endringer i solaktivitet som bidrar mest, men det blir stadig færre av dem. Solaktivitet kan bidra, for det er mange ting som påvirker klimaet. Men det er ikke tvil om at menneskelig aktivitet er en viktig, og kanskje den viktigste faktoren i å endre klimaet.

Han peker på at dette ikke lenger er et spørsmål om hva en mener, siden enigheten er så stor.

– Dette er ikke bare min mening, men en mening som deles av alle de ledende forskningsmiljøene i for eksempel USA og Frankrike, der jeg selv er medlem av de vitenskapelige akademiene, sier han.

En spørreundersøkelse fra 2016 blant 1868 vitenskapsmenn viste at det blant de med med minst ti fagfellevurderte vitenskapelige publiseringer er 90 prosents enighet om at menneskeskapte klimagassutslipp er den viktigste driveren for klimaendringene.

Oppsummert

Det er stor enighet i det vitenskapelige miljøet om at klimaendringene vi opplever på jorda er påvirket av menneskelig aktivitet.

Det er altså helt feil at 66 prosent av verdens klimaforskere ikke konkluderer om dette.

Tallet kommer fra en metastudie der 66 prosent av rapportene ikke ble vurdert, siden det i disse rapportene ikke ble klart uttrykt noen mening om hvorvidt menneskelig aktivitet påvirker klimaet.

At rapportene ikke spesifikt uttrykker et ståsted om dette betyr ikke at forfatterne ikke vil konkludere i spørsmålet.

Tilsvar

I en e-post til Faktisk.no skriver Helge Lurås i Resett:

Poenget dere må ta hensyn til er at klimaforskerne ikke er enige om hvor stor andel av klimaendringene som er menneskeskapt. Man kan ikke simpelthen bruke utsagnet «klimaendringene er menneskapt» og så påstå at det er konsensus om det utsagnet. Det forteller i realiteten ingenting, men forleder folk flest til å tro at forskerne er enige om at alle klimaendringene (100%) er menneskeskapt. 

Det har selvfølgelig stor betydning om 10%, 50% eller 100% av klimaendringene er menneskeskapt. Og det er nettopp i vurderingen av hvor mye at forskerne er uenige. Svært få vil påstå at CO2-utslipp er uten berydning, og det har vi heller ikke påstått i Resett.

Faktasjekken deres er derfor gjennomført på feil premisser.

Kjell Erik Eilertsen mener Faktisk.no heller burde faktasjekket påstanden om at 97 prosent av verdens klimaforskere støtter teorien om menneskeskapte klimaendringer. Han skriver:

Det er pussig dere ikke sjekker faktagehalten i «97%-påstanden», all den tid den har gått viralt og etablert en «sannhet», blant annet hjulpet av en tweet fra Obama som åpenbart ikke forsto hva han twitret om, eller hva som lå til grunn for påstanden. At Faktisk.no på et døgn, gjennom noen telefoner, har skaffet seg et bilde av hvor all verdens kvalifiserte forskere står i spørsmålet om i hvilken grad mennesket har betydning for å påvirke klimaet på jorden, lyder tvilsomt, og burde være gjenstand for en ny faktasjekk.

Jeg vil anbefale Faktisk.no å få bragt på det rene hvordan virkningsgraden av AGW fordeler seg blant de 3.855 av de omtalte artikler, og hva som er forskjellen på de 118 og de 41 artiklene som inngikk i den samme undersøkelsen av Cook et.al., samt i regi av hvilken organisasjon artikkelen til Cook et.al. er publisert.  

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?