Faktisk.

Norge er blant de ti landene på topp i verden i forventet levealder, viser OECD-tall

Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Påstand

I år er vi tilbake blant de ti landene på topp i verden i forventet levealder, og vi har igjen gått forbi Sverige, viser OECD-tall.

Bent Høie, Høyre. Sykehustalen 2018, 16.01.2018

Konklusjon

Hvilken plass Norge havner på når man sammenligner forventet levealder, varierer etter hvilken kilde man bruker. I sykehustalen viste Høie til tall fra OECD, og her ligger Norge på delt 7. plass over Sverige. I andre oversikter plasseres Norge lenger ned. Dette kan for eksempel skyldes at flere land er inkludert i oversiktene, eller ulike beregningsmåter. Ser man på WHO sine tall, havner Norge på 15. plass og er ikke blant de ti beste landene i verden. Tall fra to andre kilder plasserer Norge på 9. og 10. plass, mens Verdensbankens oversikt plasserer Norge på en delt 12. plass.

Påstanden er helt sann.

De siste årene har helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) holdt det han kaller sykehustalen. Der kommer han med styringssignaler om hva sykehusene skal gjøre det kommende året. I talen for 2018 snakket Høie blant annet om nordmenns høye levealder:

I år er vi tilbake blant de ti landene på topp i verden i forventet levealder, og vi har igjen gått forbi Sverige, viser OECD-tall.

Stemmer det at Norge er blant de ti øverst rangerte landene i verden når det gjelder forventet levealder? Og er vi bedre enn svenskene? Det skal vi finne ut i denne faktasjekken.

OECD: Norge på delt 7. plass

Faktisk.no kontakter Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) for å spørre hva som ligger til grunn for påstanden. Per Aubrey B. Tenden, seniorrådgiver i kommunikasjonsenheten, svarer:

I sykehustalen viser statsråden til en fersk rapport fra OECD som kom i november 2017. Rapporten viser at Norge nå er blant de ti beste OECD-landene i forventet levealder, og at vi har passert Sverige. Norge har en forventet levealder på 82,4 år, Sverige har 82,3 år og Danmark har 80,8 år. Japan har den høyeste levealderen med 83,9 år.

OECD-rapporten inneholder listen over OECD-land. Der er Norge nummer ni av land etter forventet levealder. Etter det vi kjenner til, er det kun Singapore som ikke-OECD medlem hvor forventet levealder er høyere enn Norge. Dette innebærer at Norge da vil være nummer ti i verden i forventet levealder.

Slik ser 2015-tallene fra Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) ut:

Tallene, som bare omfatter OECD-land og -partnerland, viser at Japan var landet med høyest forventet levealder, mens Spania og Sveits kom på delt 2. plass. Også Italia, Australia og Island hadde høyere forventet levealder enn Norge i 2015, ifølge OECD. Norge kom på delt 7. plass med Frankrike og Luxemburg, mens Sverige lå like bak.

Ser på OECD-land

Bent Høies påstand er at Norge er blant de ti landene på topp i verden i forventet levealder, ifølge OECD. OECDs oversikt baserer seg imidlertid bare på tall fra de 35 OECD-landene, samt noen OECD-partnerland – ikke på data fra alle land i verden.

Bare to land som ikke inkluderes i OECDs oversikt viser seg på topp 20-listen i andre oversikter: Singapore og Malta. Av disse to landene er det bare Singapore som havner over Norge på rankingene. Dersom OECD hadde inkludert Singapore i oversikten, ville Norge sannsynligvis endt opp på 8. plass, i stedet for 7. plass.

Selv om OECD-tallene kun viser forventet levealder i utvalgte land, har Høie altså rett i at disse tallene viser at Norge er blant de ti øverste landene i verden når det gjelder forventet levealder. Også påstanden om at vi har gått forbi Sverige, stemmer, basert på OECDs tall.

WHO: Norge på 15. plass

OECD er ikke den eneste organisasjonen som beregner forventet levealder. Det gjør også Verdens helseorganisasjon (WHO):

WHOs toppliste skiller seg noe fra topplisten til OECD. Begge organisasjoner har Japan på topp. På listen til WHO er også Singapore, Israel, Sverige, Sør-Korea, Canada og Nederland plassert foran Norge, i tillegg til de andre topplandene fra OECDs liste. Legger man WHOs oversikt til grunn, havner Norge på 15. plass. Sverige havner her på delt 9. plass med Frankrike.

Høies påstand er altså riktig hvis man ser på tallene til OECD, men ikke hvis man legger WHOs tall til grunn. Hva er årsaken til at tallene spriker på denne måten?

«Små forskjeller påvirker»

Ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) er plasseringen i rangeringer som dette noe vilkårlig. I en artikkel, der FHI blant annet har sett på Norges plassering ved ulike rangeringer, står det:

Til dels skyldes slike variasjoner at de ulike kildene har tatt med flere eller færre land i sammenlikningen, dels skyldes det at ulike organisasjoner har ulike protokoller for datainnsamling og beregning av levealder. Siden de reelle ulikhetene er så små, vil små forskjeller påvirke rangeringen.

FHI har sett på tall fra både Global Burden of Disease Study, The Human Mortality Database, OECD, Verdensbanken og WHO. Dersom man legger til grunn de nyeste tilgjengelige tallene fra disse kildene, får man denne oversikten:

Tar man utgangspunkt i oversikten over, havner Norge på fem ulike plasser:

  • OECD 2015: Delt 7. plass med Frankrike og Luxembourg.
  • WHO 2015: 15. plass.
  • GBD 2016: Delt 10. plass med Israel og Luxembourg.
  • HMD 2014/2013: 9. plass. (HMDs statistikk baserer seg på data fra 39 ulike land/områder. Verken Singapore eller Malta er inkludert.)
  • Verdensbanken 2015: Delt 12. plass med Canada, Liechtenstein og Israel.

Ulik metode kan gi utslag

Ifølge seniorforsker i SSB, Astri Syse, regnes forventet levealder stort sett ut på samme måte, selv om forskjeller i metode kan gi små utslag. For eksempel er det rundt 0,2–0,5 år i forskjell mellom forventet levealder basert på registrerte tall i forhold til framskrevne tall i SSB. Dette har blant annet sammenheng med om man registrerer dødsfall ved utgang av året eller faktisk alder ved død. I en e-post til Faktisk.no skriver Syse:

Astri Syse, seniorforsker i SSB. Foto: SSB.
Jeg antar at det er samme kilder som benyttes av WHO og OECD, men siden WHO også «behandler» land med dårligere data enn OECD, kan det være at det er gjort noen avveininger for å sikre sammenliknbarhet i forhold til data input eller metode.

Et typisk eksempel er ifølge Syse at man ikke har presis alder for en befolkning eller dødsfall, og derfor gjør beregninger i femårige aldersgrupper i stedet for ettårige (som land med gode data gjør).

Imidlertid er forskjellene særdeles små, og det er svingninger fra år til år, så jeg synes sitatet til Høie er helt innenfor – og når han i tillegg viser til OECD, er det mer enn godt nok. Rent substansielt er en forskjell på 0,1 «neglisjerbart», i forhold til tilfeldige svingninger.

– Overraskende små forskjeller

I en artikkel fra 2016 skriver Syse og kolleger at hvor Norge havner i rangeringer, kommer an på hvilke land som er inkludert, hvordan det er regnet ut, og hvilken periode som er tatt utgangspunkt i. Seniorforskeren forklarer:

Når det gjelder samlet levealder for menn og kvinner, er det noen som vekter mer presist enn andre i sammenlikninger. Det vil si at de tar hensyn til andelene kvinner og menn i ulike aldersgrupper under risiko for å dø. Ofte legges imidlertid bare menns og kvinners levealder sammen og deles på to. Dette kan også gi forskjeller når man sammenlikner samlet levealder.

Syse synes forskjellene mellom 2015-tallene til OECD og WHO for Norge og Sverige er overraskende små. Ifølge OECD var den forventede levealderen i Norge 82,4 år, mens den var 82,3 år i Sverige. Utregningene til WHO viste at de tilsvarende tallene var 81,8 for Norge og 82,4 i Sverige.

I Norge har levealderen økt de to siste årene, mens den har stagnert i Sverige. Det er ikke lett å vite om dette er tilfeldigheter eller begynnelsen på en mer stagnerende trend/utflating av levealderen i disse landene.

Påstanden stemmer

Bent Høies påstand lød som følger: «I år er vi tilbake blant de ti landene på topp i verden i forventet levealder. Vi har igjen gått forbi Sverige, viser OECD-tall.»

Påstanden til Høie er helt rett. Det stemmer at OECD-tallene viser at Norge er blant de ti landene på topp i verden i forventet levealder. Det stemmer også at disse tallene viser at vi har gått forbi Sverige.

I tre andre oversikter vi har sett på, havner Norge utenfor topp ti-listen. Det var imidlertid ikke disse oversiktene Høie viste til da han kom med påstanden.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?