Faktisk.

Nei, MDG feilin­for­merer ikke grovt om luftkva­li­teten i Oslo

hovedbilde
Håkon Mosvold Larsen / NTB Scanpix

Påstand

MDG feilinformerer grovt om luftkvaliteten i Oslo [ved å hevde at den har overskredet forurensningsforskriftens grenseverdier hvert år siden 2010].

Nyhetsavisen Ja til bilen i Oslo, Jarle Aabø. jatilbilenioslo.no, 18.09.2018

Konklusjon

Det er helt feil at MDG feilinformerer grovt, når en lokalpolitiker hevder at Oslo-lufta har overskredet forurensningsforskriftens grenseverdier hvert år siden 2010. Påstanden er helt sann, og «Nyhetsavisen ja til bilen i Oslo» sin påstand er følgelig gal. Dette fremkommer av Oslo kommunes rapport om luftkvalitet for 2017, som blant annet inneholder historiske tall. Der kan man lese at nivået av nitrogendioksid har oversteget grenseverdiene samtlige år i tidsperioden. Denne grafen er også inkludert i artikkelen der den feilaktige påstanden fremsettes.

Påstanden er helt feil.

18. september publiserte det ferske nettstedet «Nyhetsavisen ja til bilen i Oslo» en artikkel med tittelen «MDG feilinformerer grovt om luftkvaliteten i Oslo».

I artikkelen vises det til et leserinnlegg i Dagsavisen av styremedlem Miriam Einangshaug i MDG Gamle Oslo. I leserinnlegget skriver lokalpolitikeren blant annet:

Hvert år siden 2010 har Oslolufta overskredet forurensningsforskriftens grenseverdier.

Dette bestrides i artikkelen. Der står det blant annet at den ovennevnte påstanden «er en grov feil», og den karakteriseres som sterk feilinformasjon i sakens tittel.

Det er dette vi skal undersøke i denne i faktasjekken. Stemmer det at det er «grov feilinformasjon» å hevde at Oslo-lufta har overskredet grenseverdiene hvert år siden 2010?

Viser til luftkvalitetsmålinger

Faktisk.no har vært i kontakt med Jarle Aabø, som er mannen bak nettstedet. Han har ikke oppgitt noen annen dokumentasjon enn det som fremkommer i artikkelen.

I artikkelen vises det til flere tabeller med målinger av luftkvalitet. Disse er hentet fra nettstedet Luftkvalitet.info, som driftes av Norsk Institutt for Luftforskning (NILU) på vegne av Miljødirektoratet, Statens Vegvesen og NILU.

I de fleste tabellene det vises til, er årsmiddelverdien innenfor grenseverdien. Dette gjelder blant annet svevestøv (PM 10 og PM 2,5). Innlegget viser også til årsmiddelnivået av nitrogendioksid (NO₂).

Basert på tabellen som er gjengitt i artikkelen, kan det se ut som at årsmiddelverdien har oversteget den juridiske grensen ved minst ett målepunkt hvert år.

En lignende tabell fra Oslo kommunes årsrapport om luftkvalitet viser tydeligere at grenseverdiene har blitt overskredet samtlige år, ved minst ett målepunkt. I 2017 gjaldt dette kun for målepunktene ved Hjortnes og Bygdøy allé. Denne grenseverdien er satt til 40 mikrogram per kubikkmeter (μg/m3).

Kilde: Årsrapport 2017, Luftkvaliteten i Oslo

Renere luft enn før

Det fremkommer av rapporten til Oslo kommune at det er blitt mindre luftforurensning de siste årene. Dette har også Faktisk.no konkludert med i en tidligere faktasjekk:

Når det gjelder NO₂ skriver Oslo kommune følgende i sammendraget av rapporten (vår utheving):

Det ser ut til at nivåene av nitrogendioksid, som er en gass som i hovedsak stammer fra eksos, har gått noe ned siden 2012/13 som følge av renere kjøretøypark og gunstige meteorologiske forhold. Grenseverdiene i forurensningsforskriften overholdes likevel ikke. Overskridelsene er spesielt store langs hovedveiene og i andre sterkt trafikkerte områder.

Ikke grov feilinformasjon

Som man kan lese ut fra tabellen nettstedet selv refererer til, og som det fremkommer i rapporten om luftkvalitet, har grenseverdiene for NO₂ blitt overskredet hvert år siden 2010.

Det er derfor helt feil å hevde at Miriam Einangshaug feilinformerer grovt, når hun påpeker dette.

Tilsvar

Jarle Aabø har sendt følgende tilsvar til Faktisk.no:

Det Nyhetsavisen Ja til bilen i Oslo faktasjekket var MDG-politiker Miriam Einangshaugs generelle påstand i sin kronikk i Dagsavisen som lød:

Hvert år siden 2010 har Oslo-lufta overskredet forurensningsforskriftens grenseverdier.

Det medfører ikke riktighet at Oslo-lufta, brukt her som et generelt begrep, hvert år siden 2010 har ligget over grenseverdiene. Det faktiske luftmålinger som presenteres som historiske data hos Luftkvalitet.info viser at det for PM10, PM2,5, benzen og benzopyren aldri har vært registrert målinger over den juridiske grenseverdien siden 2010. Når det gjelder NO2 viser statistikken at det hovedsakelig og helt lokalt, som på for eksempel Hjortneskaia og i Bygdøy allé, har vært registrert målinger noe over grenseverdien.

At MDG-politikeren generaliserer slik hun gjør finnes det ikke dekning for hos Luftkvalitet.info som driftes av Norsk Institutt for Luftforskning på vegne av Miljødirektoratet og Statens Vegvesen. Nyhetsavisen Ja til bilen i Oslo har kun brukt Luftkvalitet.info som åpen kilde, noe som er det mest normale å gjøre innenfor god norsk journalistikk.

For å stille et kontrollspørsmål: - Er det grenseverdiene på Hjortneskaia det handler om eller er det grenseverdien for Oslo-lufta som sådan MDG-politikeren snakker om? 

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?