Faktisk.

Nei, Erna Solberg har ikke gitt bort milliarder i det skjulte til Bill Gates

hovedbilde
Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Påstand

Hvem ga Erna tillatelse i 2017 til å gi bort milliarder fra vårt oljefond til Bill Gates.. og det UTEN det norske folks samtykke..?

Facebook-innlegg. Facebook, 13.11.2020

Konklusjon

Erna Solberg har ikke gitt bort milliarder av kroner i det skjulte til Bill Gates. Påstander om dette knyttes til bevilgninger gitt til vaksinealliansen GAVI, som Bill & Melinda Gates Foundation var med på å starte. Det ble vist til at dokumenter ble holdt skjult. Støtte til vaksinealliansen GAVI er ikke det samme som å gi penger til Bill Gates. Vaksinealliansen er global organisasjon der Gates-stiftelsen har ett av 28 styremedlemmer. Dokumenter om håndteringen av støtten var ikke arkivert som de skulle, men dokumenter om den faktiske bevilgningen var offentlige. Folkets representanter, ved de til enhver tid innvalgte på Stortinget, har vedtatt støtten som del av statsbudsjettet en rekke ganger. Dermed har støtten blitt vedtatt helt åpent – ikke skjult som påstått.

Påstanden er helt feil.

Et innlegg sprer seg på sosiale medier med budskapet:

Hvem ga Erna tillatelse i 2017 til å gi bort milliarder fra vårt oljefond til Bill Gates.. og det UTEN det norsk folks samtykke..?
Er det derfor at det ble kutt i pensjonen til de eldre her i landet i ettertid?

Teksten deles ofte som et bilde.

Slik har mange delt påstanden på Facebook. Skjermdump fra Facebook

I bildet settes budskapet sammen med en skjermdump som viser en Aftenposten-artikkel med bilde av Bill Gates sammen med statsminister Erna Solberg.

Artikkelen vises med tittelen «Sentrale dokumenter om norske bistandsmilliarder skjult for offentligh...»

Bildet som spres har blitt videredelt på Facebook over 1500 ganger de siste ukene.

Totalt har budskapet skapt over 9500 interaksjoner (reaksjoner, kommentarer og delinger) i samme periode, viser tall fra analyseverktøyet Crowdtangle.

Så stemmer det at Erna Solberg har gitt milliarder av kroner fra oljefondet til Bill Gates? Og hva handler den Aftenposten-artikkelen egentlig om – bekrefter den påstanden?

Artikkel om manglende journalføring

Mange av delingene i sosiale medier inneholdt ingen lenke til Aftenposten-artikkelen siden de bestod av en skjermdump.

Denne artikkelen vises det til i innleggene på sosiale medier. Faksimile fra Aftenposten.no

Den opprinnelige Aftenposten-artikkelen er likevel bare et nettsøk unna.

Ved å søke etter den oppgitte tittelen og begrense søket til aftenposten.no får vi artikkelen som øverste treff:

site:aftenposten.no "Sentrale dokumenter om norske bistandsmilliarder skjult for offentligh*"

Artikkelen er fra 2017 og omtaler støtte gitt til den globale vaksinealliansen Gavi fra Regjeringen Solberg. Det nevnes i artikkelen at også Bill Gates gjennom sin stiftelse er en stor bidragsyter til alliansen, men det hevdes ikke at pengene har gått til ham.

Hovedinnholdet i artikkelen er at det kommer kritikk mot regjeringen, fordi dokumenter knyttet til støtten mangler i Utenriksdepartementets arkiver.

Gjennomgang fra Riksrevisjonen

Kilden til dette er ifølge artikkelen en foreløpig rapport om arkivering og innsyn i forvaltningen fra Riksrevisjonen.

Denne rapporten ble ferdigstilt og offentliggjort litt over en måned etter at Aftenposten-artikkelen stod på trykk i 2017. I den endelige rapporten bekreftes det at det hadde blitt avdekket manglende journalføring og arkivering av dokumenter knyttet til håndteringen av støtten til vaksinealliansen.

Riksrevisjonen skrev dette om den manglende arkiveringen:

Norges nest største enkeltavtale innen bistand er den som gjelder støtten til GAVI. Når det da viser seg at det er 15–29 arkiverte dokumenter per år som omhandler saken, kun 12 utgående dokumenter til GAVI i arkivet i løpet av 4 ½ år og omfattende dokumentasjon på e-posttjeneren, tyder det på at mye av saksbehandlingen i denne perioden kan ha skjedd utenfor saks- og arkivsystemet. (..) Mangelfull dokumentasjon kan være problematisk for Utenriksdepartementet selv, men også for den interesserte offentligheten og for forskere når de skal forske på forvaltningen av norsk bistand i denne perioden.

I rapporten kommer det frem at det fantes over 25 000 e-postmeldinger om man søkte på GAVI i UDs e-posttjener.

Kritikken av manglende arkivering av journalføring i offentlige etater er ikke unik for regjeringens håndtering av vaksinestøtten. Riksrevisjonen ser i sin rapport på en rekke andre departementer. Slik kritikk har også flere ganger kommet fra blant annet presseorganisasjonene, og i 2016 kom det en gjennomgang av praksisen i Forsvarsdepartementet fra Sivilombudsmannen.

Men innebar denne manglende arkiveringen, knyttet til håndteringen av støtten, at det var bevilget milliarder i det skjulte?

Ikke bevilget i det skjulte

For å undersøke dette ser vi på mulige kilder som kan vise hvordan pengene har blitt bevilget.

Slike store bistandsbevilgninger går vanligvis over statsbudsjettet.

Delingene i sosiale medier nevner 2017, og Aftenposten-artikkelen nevner også at Erna Solberg i en tale i januar 2015 lovte at pengebidraget skulle økes til 1,25 milliarder kroner årlig.

Statsministeren snakket altså åpent og offentlig allerede i 2015 om at regjeringens politikk var å øke støtten til vaksinealliansen GAVI. Det avkrefter i seg selv at det ble overført penger i det skjulte.

Så hvordan ble for eksempel bevilgningene i 2017 bestemt?

I statsbudsjettet for 2017 foreslo regjeringen å bevilge omtrent 3 milliarder kroner til budsjettposten for global helse over Utenriksdepartementets budsjett.

I budsjettet står det at «om lag to tredjedeler av bevilgningen under posten går til langsiktig støtte til de offentlig- private helsepartnerskapene Vaksinealliansen Gavi».

Statsbudsjettet fra Erna Solbergs regjering for 2017 ble behandlet i Stortinget, også biten om støtte til GAVI. Her sees Solberg selv under finansdebatten om budsjettet i desember 2016. (foto: Berit Roald / NTB)

Da statsbudsjettet for 2017 ble behandlet i Stortinget ble støtten til GAVI også behandlet. Stortingets utenriks- og forsvarskomité hadde høring om budsjettet. I høringen deltok en rekke organisasjoner og andre interesserte fra samfunnet.

Stortingspolitikerne vedtok budsjettet og ga regjeringen tilsagnsfullmakt om å vedta støtte til GAVI med langsiktige lovnader:

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2017 kan gi tilsagn om:
tilskudd til vaksinealliansen Gavi med inntil 6 250 mill. kroner i perioden 2016–2020 over kap. 169, post 70 Global helse.

Bevilgningen til GAVI ble altså ikke gjort i det skjulte.

Bevilgningen hadde blitt lagt frem offentlig i regjeringens forslag til statsbudsjett. Dette ble så diskutert i en åpen høring på Stortinget. Før folkets valgte representanter (stortingsrepresentantene) vedtok det.

Støtten til GAVI bevilges som hovedregel over Utenriksdepartementets budsjett kapittel 169 post 70 for global helse.

Denne posten blir behandlet på samme måte hvert år. Så vi finner igjen de samme dokumentsporene for flere år:

2015: BudsjettforslagVedtak i Stortinget

2016: BudsjettforslagVedtak i Stortinget

2017: BudsjettforslagVedtak i Stortinget

2018: BudsjettforslagVedtak i Stortinget

2019: BudsjettforslagVedtak i Stortinget
(fra dette budsjettet flyttet til kapittel 160)

2020: BudsjettforslagVedtak i Stortinget

GAVI er ikke det samme som Bill Gates

I påstanden som spres i sosiale medier gis det inntrykk av at Erna Solberg og regjeringen gir milliarder fra oljefondet direkte til Bill Gates.

Men Aftenposten-artikkelen det vises til, og som omtaler milliardstøtte, handler om støtte til vaksinealliansen GAVI.

Så er støtte til GAVI det samme som å gi penger til Bill Gates?

Dette har Faktisk.no tidligere undersøkt i forbindelse med lignende påstander knyttet til vaksinestøtte og kampen mot koronaviruspandemien.

GAVI er en internasjonal organisasjon som ble grunnlagt i 1999 av blant andre Gates-stiftelsen, Verdensbanken, UNICEF, WHO og flere vaksineprodusenter.

Organisasjonen arbeider for å skaffe vaksiner til barn i utviklingsland. De skriver på sine hjemmesider at de per i dag bidrar til å vaksinere 49 prosent av verdens barn. 760 millioner barn har fått vaksiner fra GAVI, og organisasjonen anslår at dette har reddet 13 millioner liv som ellers ville ha gått tapt.

GAVI har fått økonomisk støtte fra Norge siden år 2000. Mellom 2010 og 2018 gikk 10,27 milliarder kroner til GAVI og relaterte prosjekter, ifølge en oversikt Utenriksdepartementet sendte til Faktisk.no da vi sist undersøkte dette.

En stiftelse opprettet av Bill Gates og hans kone, Bill & Melinda Gates Foundation, har vært en av de største giverne av penger til GAVI. Likevel har stiftelsen også i perioder blitt forbigått av landet Storbritannia ved den britiske stat.

Selv om Gates-stiftelsen har gitt store økonomiske bidrag til GAVI, betyr ikke dette at stiftelsen har en kontrollerende posisjon i organisasjonen.

Som en av stifterne av GAVI skal Gates-stiftelsen ha ett styremedlem i GAVI-styret, ifølge vedtektene. Styret er nå på 28 medlemmer.

Dette betyr likevel ikke at GAVI kontrolleres av Bill Gates, og at å gi penger dit er det samme som å gi penger til ham som han kan styre over selv.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?