Faktisk.

Regjeringen har sendt ut nærmere 30 000 uten lovlig opphold

Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Påstand

Vi har sendt ut snart 30 000 illegale innvandrere

Per Sandberg, Frp. Underhuset på TV 2, 17.08.2017

Konklusjon

Tallet Per Sandberg bruker stemmer overens med tallene Politiets utlendingsenhet (PU) har på tvangsmessige uttransporteringer av personer som ikke har lovlig opphold i Norge. Derimot bruker ikke Utlendingsdirektoratet (UDI) begrepet «illegal innvandrer» slik Sandberg gjør, fordi «ingen innvandrer er illegal». Det gjør heller ikke PU, men sistnevnte antar at begrepene har sammenfallende betydning. Selv om han er unyansert i begrepsbruken er Sandbergs faktapåstand sann.

Påstanden er helt sann.

I en debatt under Arendalsuka sendt på TV 2 hevdet Fremskrittspartiets Per Sandberg at den sittende regjeringen har sendt ut snart 30 000 illegale innvandrere i løpet av stortingsperioden. Faktisk.no ber Sandberg dokumentere hvor tallet kommer fra, og får følgende svar via Sandbergs politiske rådgiver Veronica Pedersen Åsheim:

Det vi ser dersom man tar med hele oktober 2013 til dags dato er litt over 28.086 personer som ikke har lovlig opphold i Norge sendt ut.

Vedlagt i svaret får vi også en tabell over tvangmessige uttransporteringer utført de siste årene, med henvisning til Politiets utlendingsenhet (PU) som sammen med landets politidistrikter har «det nasjonale ansvaret for tvangsmessig uttransportering av personer som ikke har lovlig opphold i Norge». De årlige summerte tallene Åsheim sender oss stemmer overens med årsstatistikker fra PU:

PU har ikke publiserte månedstall i sine statistikker for tidligere år. Vi kontakter derfor PU som bekrefter at tallene i regnestykket Åsheim viser til stemmer overens med PUs tall, med unntak av noen svært få etterregisterte. Det er altså riktig at 28 086 personer uten lovlig opphold er tvangsmessig sendt ut av landet hittil i regjeringsperioden. Statistikken omfatter ikke personer som av ulike grunner forlater landet frivillig.

Ulike grupper tvangsutsendte

Men hvem er egentlig menneskene bak tallene? Ifølge PU er alle personene i statistikken mennesker som hadde ulovlig opphold i Norge ved utsendelsestidspunktet. PU deler disse videre inn i følgende grupper:

 1. Asyl
  Personer som har søkt beskyttelse (asyl) i Norge og som har fått endelig avslag på en asylsøknad.
 2. Dublin
  Personer som uttransporteres etter Dublin-avtalen. Avtalen gjelder mellom EU-landene, Island, Sveits, Liechtenstein og Norge. Hovedregelen er at søknaden skal behandles av det første «Dublin-landet» asylsøkeren kommer til. Hvis asylsøkeren senere søker om beskyttelse i et annet Dublin-land, i dette tilfellet Norge, skal han eller hun sendes tilbake til det landet som allerede har behandlet søknaden, eller som skal ha ansvar for å behandle søknaden. Hvis personen har oppholdstillatelse i et annet land skal personen sendes dit.
 3. Bortviste
  Personer som av ulike grunner blir nektet å reise inn i Norge eller får beskjed av norske myndigheter om at de må forlate Norge. En bortvisning er kun et midlertidig forbud, og personene kan komme tilbake senere.
 4. Utviste
  Alle utviste som ikke har søkt beskyttelse (asyl) eller omfattes av Dublin-avtalen. De fleste i denne kategorien er utvist på bakgrunn av straffereaksjon og får et tidsbegrenset innreiseforbud. Mange av disse er borgere fra EØS-land som i utgangspunktet kan ha lovlig opphold i Norge.
 5. Andre
  De som faller utenfor de øvrige kategoriene.

Hva er en illegal innvandrer?

PU bruker altså begrepet «personer uten lovlig opphold» om personene. Faktisk.no spør PU om Sandbergs begrep «illegale innvandrere»:

I vår kommunikasjon bruker vi ikke dette begrepet, men «personer uten lovlig opphold i landet» med henvisning til de som blir uttransportert. Det antas at begrepene har sammenfallende betydning.

I Norge er det Utlendingsdirektoratet (UDI) som er den sentrale etaten i utlendingsforvaltningen. UDI behandler blant annet søknader om beskyttelse (asyl), og fatter også vedtak om bortvising og utvisning som PU senere utfører ved uttransporteringer.

Presserådgiver Aslaug S. Røhne skriver følgende til Faktisk.no i en e-post om Sandbergs bruk av begrepet «illegale innvandrere»:

Når det gjelder illegale innvandrere, bruker vi ikke dette begrepet fordi ingen innvandrer er illegal. Dersom en person har søkt om opphold i Norge og får avslag med utreisefrist og ikke forlater landet, kan man si at personen oppholder seg i Norge ulovlig. Det er da politiets utlendingsenhet som har ansvaret for uttransporteringen.

Utover dette henviser UDI til rapporten «Et marginalt problem? Asylsøkere, ulovlig opphold og kriminalitet» fra 2014 som sier dette om betegnelser på personer uten lovlig opphold:

Stadig vanligere betegnelser for personer uten lovlig opphold er «irregulære» eller «papirløse» migranter (Johansen m.fl 2013). Andre begreper som har blitt brukt er «uautoriserte utlendinger» (Zhang 2008) og «illegaliserte migranter» (Fangen og Kjærre 2013). Dette er imidlertid noe upresise betegnelser fordi de ikke sier noe om hva som er ulovlig ved migrasjonsprosessen eller - situasjonen.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?