Faktisk.

Kan ikke fastslå at Norge er blant verdens farligste ferieland for kvinner

hovedbilde
Norge er verdens 13. farligste land å feriere i for kvinner, ifølge en rangering gjengitt av Rights.no. Men rangeringen har en rekke problematiske sider ved seg. Foto: Cornelius Poppe / NTB.

Påstand

Norge et av verdens farligste land for kvinner å feriere i.

Hege Storhaug, Human Rights Service. Rights.no, 31.03.2022

Konklusjon

Det kan man ikke slå fast. Det gir liten mening å sammenligne registrert kriminalitet i ulike land, ifølge ekspert i SSB. Dette skyldes at hvordan og hva man registrerer, kan være forskjellig. Det kan være ulike definisjoner på ulike lovbrudd fra land til land, og det er forskjeller i hvordan lovbrudd og saker registreres og telles.

Human Rights Service (HRS) skriver i en artikkel at Norge er et av verdens farligste land for kvinner å feriere i. De opplyser at en undersøkelse rangerer Norge på 13. plass på listen over farlige land. Sverige er helt i toppen, kun rangert bak Sør-Afrika.

Rights.no slår fast allerede i overskriften at Norge er et av verdens farligste land for kvinner å feriere i. Skjermdump: Rights.no.

HRS driver det innvandringskritiske nettstedet Rights.no, som får stor spredning i sosiale medier. Fra 2022 mistet organisasjonen statsstøtten etter å ha «endret seg i en negativ og useriøs retning», ifølge det daværende regjeringspartiet Høyre.

Også det alternative nettstedet Document har skrevet om undersøkelsen som rangerer land etter kvinners trygghet. Der er tittelen «Sverige kåret til det farligste landet i Europa for kvinner å feriere i».

Vi skal i denne faktasjekken forklare hvorfor det ikke er grunnlag for å slå fast at Norge er et av verdens farligste land for kvinner å feriere i.

Har vurdert 78 land

Rights.no oppgir at det er SafetyDetectives som har laget rangeringen. SafetyDetectives opplyser på sin nettside at de tester og sammenligner antivirus- og sikkerhetsprodukter. Nettstedet publiserer blogginnlegg om disse temaene.

Blogginnlegget som Rights.no oppgir som kilde, er over fire måneder gammelt. Et søk på web.archive.org viser at innlegget først ble publisert i starten av desember 2021. Det blir også bekreftet når vi sjekker innleggets kildekode.

Innlegget har tittelen «Research: Women's Safety Around the World». Der skriver SafetyDetectives at de ønsket å finne ut hvilke land som er tryggest og farligst for kvinner når det gjelder antall forbrytelser som er begått mot dem, og lovene som beskytter dem.

Men, allerede innledningsvis gir de oss en pekepinn på at denne undersøkelsen trolig ikke gir den fulle og hele sannheten. Artikkelforfatteren skriver at de måtte stole på offisielle data som kanskje ikke reflekterer virkeligheten.

Resultatene av vår forskning var avhengig av hvert lands nivå av åpenhet om antall forbrytelser mot kvinner, samt kvinners evne og vilje til å rapportere disse forbrytelsene i utgangspunktet.

SafetyDetectives skriver videre at de har vurdert 78 land basert på fire forskjellige kategorier når det kommer til forbrytelser begått mot kvinner: Drap, voldtekt, seksuelle overgrep og vold i hjemmet.

– Gir liten mening å sammenligne land

Sigmund Book Mohn er kriminolog og jobber som rådgiver for kriminalstatistikk i Statistisk sentralbyrå (SSB). Han skriver i en e-post til Faktisk.no at artikkelen til SafetyDetectives ikke er en vitenskapelig undersøkelse, og at den heller ikke redegjør for sine kilder.

Sigmund Book Mohn er rådgiver for kriminalstatistikk ved seksjon for inntekts- og levekårsstatistikk i Statistisk sentralbyrå. Foto: UiO.

Mohn mener det gir liten mening å sammenligne registrert kriminalitet i ulike land. Dette skyldes at hvordan og hva man registrerer, kan være forskjellig.

– Det er ulike definisjoner på ulike lovbrudd fra land til land. Det er forskjeller i hvordan lovbrudd og saker registreres og telles (eller ikke). Og det er store forskjeller i folks tilbøyelighet til å anmelde lovbrudd, ikke minst seksuallovbrudd og familievold.

SSB skriver at bak tallene i kriminalitetstatistikken til forskjellige land, kan det blant annet være ulikheter i:

  • Lovgivning om hva som er straffbart og hvordan straffeprosesser skal praktiseres
  • Hvilke handlinger som anmeldes
  • Registrerings- og rapporteringspraksis
  • Telleenheter og populasjon (utvalg) i statistikkene
  • Kategoriseringer/grupperinger i statistikkene, for eksempel av lovbrudd og type saker

Ulike definisjoner

SafetyDetectives skriver selv i innlegget at det er verdt å merke seg at ikke alle land definerer voldtekt og seksuelle overgrep på samme måte.

Mohn forklarer at god rettssikkerhet og støtteordninger for kvinner og andre som er utsatt for seksuallovbrudd, kan være en faktor som øker tilbøyeligheten til å anmelde.

– Dette er også kommentert i undersøkelsen, men de har ikke tatt inn over seg at dette ugyldiggjør hele listen, sier han.

Ifølge SafetyDetectives er Japan det tryggeste landet for kvinner. Sverige er farligst, bare slått av Sør-Afrika:

Slik ser listen til SafetyDetectives ut. Norge ligger på en 13. plass over verdens farligste land for kvinner, men ifølge en ekspert på krimstatistikk gir det liten mening å sammenligne ulike land. Skjermdump: SafetyDetectives.com.

Les kommentarer fra Human Rights Service og SafetyDetectives lenger nede i artikkelen.

Skiller ikke mellom turister og andre

2. desember 2021 publiserte det amerikanske nettstedet Forbes en artikkel basert på listen fra SafetyDetectives. Artikkelen var vinklet på hvor det er tryggest og farligst for kvinner å reise, altså samme vinkling som Rights.no hadde.

Artikkelen var skrevet av en av Forbes' «senior bidragsytere». Innhold som produseres av Forbes' nettverk av bidragsytere, gjennomgår ikke den samme kvalitetskontrollen som ordinære redaksjonelle artikler gjør før publisering. Sånn sett kan bidragsyterne sammenlignes med bloggere, som Faktisk.no har skrevet om før.

Mohn i SSB mener det ikke er noe i statistikken som gjør det mulig å si noe om hvor farlig det er for kvinner å feriere i ulike land. Han kjenner heller ikke til noen undersøkelser om utsatthet for lovbrudd på ferie, verken i Norge eller andre land.

– Den omtalte undersøkelsen skiller ikke på turister og andre. Kvinner blir oftere enn menn utsatt for vold av personer de kjenner fra før. Og vold mot kvinner kan antas å ramme skjevt sosialt. Det er kvinner i utsatte posisjoner, prostituerte, psykisk syke og rusavhengige som man kan anta er mest utsatt.

– At det for noen kan være mer bruk av rusmidler, som alkohol, når man er på ferie (hos seg selv og partnere eller venner), er for så vidt noe kan tenkes å øke sannsynligheten for vold og overgrep.

Sverige nest farligst for kvinner?

Nabolandet vårt Sverige, er ifølge SafetyDetectives det nest farligste landet for kvinner.

Det er Brottsförebyggande rådet (Brå) som publiserer den offisielle kriminalitetsstatistikken i Sverige. De skriver at ifølge EUs statistikk har Sverige lenge hatt det høyeste antallet voldtektsanmeldelser per innbygger, og at andelen oppklarte voldtekter er lav i Sverige.

Men, i en rapport fra 2020, viser Brå derimot at det er forskjeller i hvordan voldtektslovgivningen er utformet, og hvordan statistikken føres. Derfor mener Brå at tallene fra ulike land ikke kan sammenlignes.

Det svenske faktasjekknettstedet Källkritikbyrån har faktasjekket Forbes sin artikkel som er basert på SafetyDetectives sin liste.

De konkluderer også med at det ikke er bevist gjennom undersøkelsen at Sverige er det farligste landet i Europa å feriere i. Faktasjekkerne skriver at å sammenligne kriminalitet i ulike land er vanskelig av flere grunner, og at å sammenligne statistikk over seksualforbrytelser kanskje er det vanskeligste.

I artikkelen skriver Källkritikbyrån at et høyt antall anmeldte voldtekter i et land ikke automatisk betyr at det faktisk begås flere voldtekter der enn i land med lavere antall anmeldelser.

De påpeker også at både i undersøkelsen og i Forbes-artikkelen kommer det frem at den omtalte listen kun er basert på 78 land. Dette er fordi mange land ikke har offentlig tilgjengelig informasjon om de aktuelle forbrytelsene.

Drapsstatistikk kan være et unntak

Sigmund Book Mohn sier at tallene som er brukt i artikkelen til SafetyDetectives baserer seg på registrert kriminalitet av typene drap, voldtekt, andre seksuallovbrudd og familievold begått mot kvinner.

– Annen vold, ran og tyveri, som sannsynlig er vanligst på ferie, er ikke inkludert. Det er nok fordi få land har statistikk over ofrene for alle anmeldte lovbrudd, fordelt på kjønn, slik vi har i Norge, sier han.

– De antar nok bare at seksuallovbrudd og familievold i hovedsak begås mot kvinner. Men det er ikke referert til kildene, så jeg vet ikke.

Kriminologen sier at drapsstatistikk kan være mulig å bruke for å sammenligne land, siden det som oftest blir oppdaget og registrert. Men det er heller ikke gitt.

Også her kan det være ulike definisjoner av hva som inkluderes juridisk. For eksempel om det registreres som forsøk på drap, drap på fostre eller kroppsskade med døden til følge. Og om man teller antall ofre eller antall saker.

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) registrerer ulike lands drapsstatistikk. Der ser vi at drapsraten per 100 000 innbyggere i Norge for kvinner var 0,56 i 2020. For Sverige var den 0,5.

Den siste statistikken fra Sør-Afrika (2018) viser at drapsraten for kvinner var 9,49 per 100 000 innbyggere. I 2018 var drapsraten for kvinner 0,34 i Norge.

Rights.no uenig i konklusjonen

Ansvarlig redaktør i Human Rights Service, Rita Karlsen, skriver i en e-post til Faktisk.no at SafetyDetectives tar utgangspunkt i offentlig tilgjengelig tallmateriale fra hvert enkelt land. Hun påpeker at det er poengtert i artikkelen at hvordan og hva som registreres, er forskjellig i ulike land.

Karlsen stiller seg derfor kritisk til Faktisk.nos konklusjon om at det ikke er grunnlag for å slå fast at Norge er et av verdens farligste land for kvinner å feriere i.

– Hvilket grunnlag har dere da for å konkludere som dere gjør, all den tid tallmaterialet over norsk kriminalitet faktisk fører til at Norge kommer inn på listen over verdens farligste land? spør hun.

Karlsen skriver videre at det kommer frem i artikkelen på Rights.no at den er et referat.

– Det kommer ettertrykkelig frem at vår artikkel er et referat av funn fra internasjonale forskere, og at en rekke land ikke er tatt med i rangeringen fordi de blant annet ikke har godt nok datagrunnlag. Hvis dere/SSB er uenige med forskerne, er det på siden av vår referatartikkel, og dere/SSB kan da ta dette opp med SafetyDetectives.

– Kvinners sikkerhet er en myte

Faktisk.no har vært i kontakt med SafetyDetectives for å spørre hvorfor de mener det blir riktig å sammenligne land basert på kriminalitetsstatistikk.

De svarer at deres undersøkelse gir en indikasjon på kvinners sikkerhet rundt om i verden, og ikke en indikasjon på lands sikkerhet. Ifølge SafetyDetectives er kvinners sikkerhet en myte – det finnes ikke et absolutt trygt land for kvinner.

De er enige i at det kan være misvisende å sammenligne spesifikk kriminalitetsstatistikk fra forskjellige land med tanke på at de kan klassifiseres ulikt. SafetyDetectives skriver videre at det er grunnen til at de «ikke bare stolte på ett kriterium og bruttotall i forskningsprosessen, og i stedet vektet og normaliserte dataene for å oppnå objektive resultater».

SafetyDetectives siterer artikkelforfatteren, Melissa Haun:

– Det faktum at flere andre relative trygge land som Norge, Australia og New Zealand også rangerer høyt på listen, antyder at rapportering kan være mye mer vanlig der, eller at definisjoner av voldtekt er bredere. Og ikke nødvendigvis at flere forbrytelser blir begått.

– Vi rangerte også etter de anmeldte forbrytelsene – og ikke de faktiske forbrytelsene. Og som nevnt ovenfor, beviser dette bare poenget vårt om at det ikke er noe trygt sted for kvinner rundt om i verden, uavhengig av den generelle sikkerheten i hvert land.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?