Faktisk.

Det blir flere og flere bomsta­sjoner

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Påstand

Det blir flere og flere bomstasjoner.

Sverre Myrli, Arbeiderpartiet. TV 2, 25.10.2017

Konklusjon

I 2016 var det 92 flere bomstasjoner enn i 2009. Hittil i år er det 39 flere bomstasjoner enn det var i 2014, men fire færre bomstasjoner enn det var i fjor. Tallet for 2017 er imidlertid ikke endelig og kan endre seg før året er omme. Basert på de nåværende tallene er det derfor delvis sant at det blir flere og flere bomstasjoner i Norge.

Påstanden er delvis sann.

Onsdag 25. oktober møtte Bård Hoksrud (Frp) Arbeiderpartiets Sverre Myrli til debatt hos TV 2 nyhetskanalen. Temaet var bomstasjoner og 19 nye bompengeprosjekter Stortinget har vedtatt. Bård Hoksrud fikk nok en gang et møte med 2013-garantien om at det kom til å bli bompengefritt over hele landet dersom han ble samferdselsminister.

Hoksrud ble ikke samferdselsminister, men jobbet som statssekretær for samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) fra oktober 2013 frem til juni 2015. Hos TV 2 kalte Arbeiderpartiets Sverre Myrli bompengesaken for «tidenes bløff» fra Frp:

Det blir flere og flere bomstasjoner. Flere og flere bompengefinansierte veiprosjekter, med Høyre og Fremskrittspartiet i regjering.

Videre påstår Myrli at det heller «aldri har blitt tatt inn mer i bompenger enn i dag», noe som ifølge ham betyr at Frp driver med dobbelkommunikasjon, all den tid Hoksrud er imot bompenger. Hoksrud forklarer det hele med at man trenger et stortingsflertall for å kunne fjerne bompengene. Derfor har det altså ikke skjedd.

Antall bomstasjoner

Faktisk.no tar kontakt med Sverre Myrli for å høre hva som ligger til grunn for påstanden om at «det blir flere og flere bomstasjoner». Myrli skriver følgende i en e-post:

Om det blir flere bomstasjoner, er nok ikke lett å si, for begrepet bomstasjon er i ferd må å bli utdatert. Nå er det jo ikke fysiske bommer lenger, men elektroniske løsninger der en betaler ved passering av punkter. Så begrepet bomstasjon er ikke så godt, og det har heller ikke så mye med saken å gjøre. Men at «det blir stadig flere bompengefinansierte vegprosjekter» og at «det tas stadig inn mer i bompenger» (noe jeg mener jeg også sa), står jeg inne for. 

Selv om Myrli mener at begrepet ikke er godt, er «bomstasjoner» noe Statens vegvesen har oversikt over. Slik har utviklingen i antall stasjoner vært fra 2009 og frem til 25. oktober 2017:

I fjor var det 240 bomstasjoner, mens det hittil i år har vært 236. Statens vegvesen forventer at tallet på antall bomstasjoner ligger på 237 når året er omme. Det endelige tallet kan imidlertid ikke slås fast med absolutt sikkerhet. Av tallene over kan man også lese dette:

  • I 2013 var det 22 flere bomstasjoner enn i 2009.
  • Hittil i 2017 har det vært 39 flere bomstasjoner enn det var i 2014.
  • Hittil i 2017 har det vært 88 flere bomstasjoner enn det var i 2009.

Dersom man ser på utviklingen de siste årene er det altså riktig at det har blitt flere bomstasjoner i Norge. Det foreløpige tallet for 2017 viser imidlertid en liten nedgang siden i fjor.

Innbetalte bompenger

Selv om påstanden og konklusjonen i denne faktasjekken omhandler antall bomstasjoner, kan vi også ta en titt på Sverre Myrlis to andre påstander. Stemmer det at det aldri har blitt tatt inn mer bompenger enn i dag? Og blir det flere og flere bompengefinansierte veiprosjekter?

I forslag til statsbudsjett for 2018 finner man oversikt over antall innbetalte bompenger totalt, hvor mye som er stilt til disposisjon for riksvei og fylkesvei, samt totalsum over bompenger stilt til disposisjon fra og med 2010 til og med 2016. Alle summene er oppgitt i 2018-kroner:

Av tabellen over kan man se at totalt innbetalte bompenger har økt hvert år siden 2010, beregnet i 2018-kroner. For å gå enda lenger tilbake i tid, kan vi også ta en titt på bompengeinntekter fra 2002 og frem til 2015. Oversikten er oppgitt i en rapporten «Bompengeselskapenes drift i 2015», utarbeidet av Statens vegvesen:

Veiprosjekter med innkreving

Statens vegvesen har også oversikt over antall prosjekter med bompengeinnkreving per 31. desember hvert år. Utviklingen ser slik ut:

Av grafen kan man se at antall prosjekter med innkreving ved utgangen av året, har økt hvert år siden 2009.

Faktisk.no har tidligere faktasjekket en påstand om de nye bompengesatsene i Oslo. Det var Raymond Johansen som påsto at det er bred politisk enighet om de nye satsene, som trådte i kraft i Oslo 1. oktober 2017:

Nasjonal transportplan

I Nasjonal transportplan (NTP) 2014-2023 skriver regjeringen følgende om bompenger:

Regjeringen vil i planperioden videreføre og utvikle bompenger som et viktig bidrag til finansiering av vegbygging. Lokale ønsker om nye bompengeprosjekt vil bli tillagt vekt og forutsetningen om lokal tilslutning og vedtak er et sentralt prinsipp i bompengepolitikken. Regjeringen er opptatt av å utvikle og praktisere prinsippene for bompenger slik at ordningen blir mer effektiv og oppnår mest mulig troverdighet og legitimitet hos trafikantene.

Under et annet punkt i NTP beskrives utfordringer knyttet til bompengeinnkreving:

Utviklingen de siste år har gått i retning av økt omfang både i kroner og i antall prosjekt og bompengeselskap (...). Dette stiller nye og økte krav til å ivareta hensynet til trafikanter og næringsliv på en best mulig måte, slik at bompengeinnkrevingen sikrer likebehandling av ulike trafikantgrupper. Det er i dag om lag 60 bompengeselskaper (og 70 bompengeprosjekt) i Norge. Dette er et stort antall, og det eksisterer liten grad av enhetlig praksis på tvers av selskapene.

Videre står det at bompengeordningen fremstår som lite oversiktlig for brukerne og at ordningen gir ulike vilkår på ulike steder i landet:

Når stadig flere vegprosjekt bompengefinansieres, øker også tettheten mellom innkrevingspunktene. Det er en viktig statlig oppgave å se det enkelte bompengeprosjekt i sammenheng med andre prosjekt i samme område slik at den strekningsvise belastningen ikke blir for stor. Staten må også sørge for at trafikantene opplever nærliggende bompengeprosjekt som en del av et helhetlig og enkelt system også når det gjelder takster, rabatter og innkrevingssystemer. Alle bompengeprosjekt, både på riks- og fylkesveg, må godkjennes av Stortinget.

For å kunne effektivisere innkrevingen av bompenger og øke brukervennligheten ble det i NTP 2014-2023 foreslått færre bompengeselskaper, en samordning av takst- og rabattsystemer, samt å utrede hvorvidt det bør bli obligatorisk for alle kjøretøy å benytte bompengebrikke. Dette er per i dag kun pålagt kjøretøy over 3500 kg.

Færre bompengeselskap følges opp i Nasjonal transportplan 2018-2029, der regjeringen legger frem en bompengereform:

På initiativ fra Samferdselsdepartementet har fylkeskommunene gått sammen om å etablere fem regionale bompengeselskap som i fremtiden skal stå for bompengeinnkrevingen. Dette innebærer en kraftig reduksjon fra dagens antall på nærmere 60 selskaper. (...) Formålet med omorganiseringen er større brukervennlighet og lavere kostnader, gjennom mer profesjonell bompengeinnkreving, kundebehandling og finansforvaltning.

Tilsvar

Sverre Myrli skriver kommer med følgende kommentar i en e-post til Faktisk.no:

Dette bekrefter Arbeiderpartiets påstander om at det blir flere og flere bomstasjoner. I tillegg til antallet det her vises til er flere nye bompengefinansierte vegprosjekter vedtatt. Arbeiderpartiet er ikke imot bompenger, men vi reagerer på at Frp sier de er imot, mens det altså blir stadig mer mens de styrer landet. 

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?