Faktisk.

Utenlandske tunge godsbiler har tre ganger så høy ulykkes­ri­siko som norske

I 2018 veltet et vogntog ved Helsfyr i Oslo. To personer ble skadd.
I 2018 veltet et vogntog ved Helsfyr i Oslo. To personer ble skadd. Foto: Ørn Borgen / NTB scanpix

Påstand

(...) utenlandske tunge godsbiler har tre ganger så høy risiko for å være involvert i en ulykke – sammenlignet med norske biler.

Avisa Nordland. Avisa Nordland, 27.02.2019

Konklusjon

Det er upresist å påstå at utenlandske tunge godsbiler har tre ganger så høy risiko for å være involvert i en ulykke, som norske. Dette gjelder kun ulykker med personskade hvor bare ett kjøretøy er involvert. For alle typer ulykker med personskade, har utenlandske tunge kjøretøy rundt dobbelt så høy risiko som norske. Tallmaterialet er 7 til 12 år gammelt.

Påstanden er delvis sann.

I en artikkel i Avisa Nordland siteres en pressemelding fra Nordland fylkesting. Tittelen på saken er: «Utenlandske vogntog har tre ganger så høy risiko for å havne i ulykker. Nå tar politikerne grep».

I artikkelen kommer det frem at Frp har fått med seg Høyre, Rødt, SV, Ap, Sp og MDG i fylkestinget i Nordland på en uttalelse om tiltak for å sikre norske veier.

Skjermdump fra Avisa Nordland

I artikkelen til Avisa Nordland heter det videre at:

Bakgrunnen for uttalelsen fra partiet og støtten fra fylkestinget, er en utredning som viser at utenlandske tunge godsbiler har tre ganger så høy risiko for å være involvert i en ulykke – sammenlignet med norske biler. Det er i rapporten fra Transportøkonomisk institutt (TØI) at denne statistikken kommer fram. I tillegg til eneulykkene, har de utenlandske vogntogene dobbelt så stor risiko for møteulykker.

Flere medier omtaler påstanden

Fremover, Rana Blad og Lofotposten (papir) republiserte saken fra Avisa Nordland i sin helhet. Pressemeldingen er publisert i flere aviser i Nord-Norge.

Lofot-Tidende siterer pressemeldingen slik:

Bakgrunn for uttalelsen er en utredning som viser at utenlandske tunge godsbiler har tre ganger så høy risiko for å bli involvert i eneulykker sammenlignet med norske tunge godsbiler.

I motsetning til artikkelen i Avisa Nordland, har Lofot-Tidene presisert at dette gjelder eneulykker.

I den opprinnelige pressemeldingen med uttalelsen står det blant annet følgende:

Utenlandske tunge godsbiler har tre ganger så høy risiko for å bli involvert i eneulykker sammenlignet med norske tunge godsbiler. Påstanden bekreftes av Transportøkonomisk institutt (TØI) i en rapport med tittelen «Internasjonalisering i godstransport på vei: sikkerhetskonsekvenser, risikofaktorer og tiltak». Rapporten er fra 2016, men med de forhold som nå råder på norske vinterveger, mener Nordland Fylkesting at problemstillingen fortsatt er høyaktuell.

Andre aviser som Sarpsborg Arbeiderblad, Østlandets Blad, Romsdals Budstikke, Varden (for abonnenter) og Anlegg & Transport og Lillesand-Posten (for abonnenter), har som Lofot-Tidene presisert at tallet gjelder eneulykker.

Basert på pressemelding og TØI-rapport

Rapporten de viser til, «Internationalisation in road transport of goods: safety outcomes, risk factors and measures», er utarbeidet av Transportøkonomisk institutt (TØI) i 2016.

Journalist Carl Henning Bjørnstad i Avisa Nordland er glad for at Faktisk.no etterprøver påstanden. Han forklarer at de fikk en pressemelding fra Nordland fylkeskommune på vegne av Frps fylkestingsgruppe. Den kom på e-post, og i dette tilfellet valgte de å lage en kort artikkel basert på pressemeldingen.

– I beskrivelsen står det blant annet at «Analyser av norske ulykkesdata viser at utenlandske tunge godsbiler har tre ganger høyere risiko for å bli involvert i eneulykker, dobbelt så stor risiko for møteulykker, og nesten dobbelt så stor risiko for kollisjon med et kjøretøy som kjører i samme retning, som norske tunge godsbiler», skriver Bjørnstad en e-post til Faktisk.no

Han viser også til TØIs rapport.

Rapport fra 2016

I rapporten har TØI sett på sikkerhetskonsekvensene, risikofaktorene og tiltak i forbindelse med økt internasjonalisering i godstransport på vei.

Rapporten er blant annet basert på dødsulykker analysert av Statens vegvesens ulykkesanalysegruppe og Statistisk sentralbyrås (SSB) database over politirapporterte personskadeulykke.

De har sett på totalt 4298 ulykker med politirapporterte personskader i årene 2007-2014.

Omtrent 80 prosent av alle tyngre kjøretøy som var involvert i dødsulykker den undersøkte perioden (2010-2013) var norske. 11 prosent var utenlandske kjøretøy og 9 prosent hadde usikker nasjonalitet.

Av 1028 sjåfører som var involvert i dødsulykker i perioden 2010 til 2013, var 230 profesjonelle sjåfører. Av disse hadde 40 utenlandsk nasjonalitet eller førerkort. 35 av dem kjørte tunge kjøretøy, og de fleste av dem kjørte semi-trailer. Fem kjørte buss.

Seks kategorier

I rapporten har de fordelt ulykker i perioden 2007-2012 på seks kategorier:

  1. Kjøretøy som kjører i samme retning
  2. Møteulykke
  3. Ulykker i kryss
  4. Ulykker som involverer fotgjengere
  5. Eneulykker
  6. Andre ulykker

Tallene viser at ulykker hvor kjøretøyene kjører i samme retning, frontkollisjoner og eneulykker er de mest vanlige for tunge kjøretøy.

Som grafen viser har utenlandskregistrerte tunge kjøretøy samlet sett omtrent dobbelt så stor risiko for å havne i ulykke med personskade som det norske kjøretøy har.

For eneulykker er risikoen tre ganger så stor, for møteulykker og for ulykker mellom kjøretøy i samme retning er den omtrent dobbelt så stor. For ulykker i veikryss er risikoen omtrent lik.

I rapporten står det også:

Risikoen for å bli involvert i kollisjoner i kryss er imidlertid lik for norske og utenlandske tunge godsbiler, antakelig fordi norske tunge godsbiler har en høyere andel av sitt trafikkarbeid i tettbefolkede områder med flere kryss, mens de utenlandske i større utstrekning kjører på hovedveger. Det er kun forskjellene mellom eneulykker, møteulykker og kollisjoner med kjøretøy som kjører i samme kjøreretning som er statistisk signifikante (på 5 %- nivå).

Tre ganger så høy risiko for eneulykker

Tallene viser at 26 prosent av ulykkene som utenlandske sjåfører av tunge kjøretøy var involvert i, var eneulykker. Denne typen ulykker kan ifølge rapporten være relatert til utmattelse, at sjåføren sovner, distraksjoner, for høy fart i forhold til forholdene, sykdom, rusbruk osv.

Analyser av norske ulykkesdata viser at utenlandske tunge godsbiler har tre ganger høyere risiko for å bli involvert i eneulykker, dobbelt så stor risiko for møteulykker, og nesten dobbelt så stor risiko for kollisjon med et kjøretøy som kjører i samme retning, som norske tunge godsbiler.

De konkluderer med at særlig to risikofaktorer synes å være viktige: (1) Erfaring med og kompetanse på å kjøre på norske veier og (2) vinterkjøring.

Ville presisert at det gjelder eneulykker

Tor-Olav Nævestad er en av forskerne som har skrevet TØI-rapporten som det vises til. Han synes stort sett at resultatene fra rapporten gjengis «relativt greit».

– Hvis jeg skal legge til noen forbehold, så må det bli at jeg ville presisert at tre ganger høyere risiko gjelder eneulykker. Vi finner også at de utenlandske tunge godsbilene har omtrent dobbelt så høy risiko for å være involvert i møteulykker, og nesten dobbelt så høy risiko for å være involvert i kollisjon med et kjøretøy som kjører i samme retning.

– Hvis jeg skulle brukt et sitat som «utenlandske tunge godsbiler har tre ganger så høy risiko for å være involvert ulykker», ville jeg presisert at utenlandske tunge godsbiler har opptil tre ganger så høy risiko for å være involvert ulykker, og også nevnt at det gjelder eneulykker, sier Nævestad i en e-post til Faktisk.no

Han presiserer at tallene er politirapporterte personskadeulykker i perioden 2007-2012.

– Tallene er snittet for hele perioden, så de er basert på et betydelig antall hendelser, skriver han.

– Når vi ser på alle ulykkestyper, ser vi at tunge godsbiler fra EU15 (omfatter EU-land før utvidelsene i 2004, 2007 og 2013 journ. anm.) har 2,8 ganger høyere risiko enn de norske tunge godsbilene for å være involvert i politirapporterte personskadeulykker.

Dette omtaler de i en rapport fra 2014. De har også sett på forskning fra andre land, og funnet ut at risikoen for tunge godsbiler varierer med en faktor på opptil ti mellom europeiske land.

– Ulykkesrisikoen til utenlandske tunge godsbiler generelt er omtrent to ganger høyere enn risikoen for innenlandske tunge godsbiler i de undersøkte europeiske landene, skriver Nævestad.

Åtte av ti ulykker med vogntog skyldes utenlandske sjåfører

Ifølge en NRK-artikkel publisert 6. februar i år viser tall fra forsikringsbransjen at «Nærmere 1.000 utenlandske vogntog kolliderte med bilister på norske veier i fjor».

Det er Gjensidige Forsikring som har talt opp antall ulykker med utenlandske vogntog.

– Hovedfunnet er at det er nærmere 1000 norske bilister som krasjer med utenlandske vogntog i løpet av et år. Og i 80 prosent av tilfellene så hadde de utenlandske vogntogene skylda, sier kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad i Gjensidige Forsikring til NRK.

Vil se på tallene

Tor-Olav Nævestad sier tallene er interessante. Han har ikke hatt tid til å se nærmere på dem, men har bedt Gjensidige om å få tallene for en lengre tidsperiode.

– Når jeg får tallene vil jeg blant annet forsøke å beregne risiko for materiellskadeulykke basert på deres tall og andre tilgjengelige data, sier han til Faktisk.no.

– Med bakgrunn i våre egne tall, som kommer fra ulike datakilder, vet vi at utenlandske tunge godsbiler er involvert i 11 prosent av personskadeulykkene, 17 prosent av dødsulykkene og 33 prosent av bergingshendelsene. Det er derfor interessant å også estimere hvor stor andel av materiellskadene de er involvert i, sier han.

Nævestad mener også det er interessant å se på fordelingen av skyld.

– Det er vanskelig å si om tallene svekker eller styrker våre konklusjoner fra 2016, siden tallene fra Gjensidige primært kan si noe om hvem som har skyld. Men vi kan vel kanskje si at det ikke ser ut til at de svekker våre funn, sier han.

Ønsker å følge opp rapporten

Faktisk.no har vært i kontakt med SSB for å høre om det er mulig å finne nyere tall enn de som er brukt i rapporten fra TØI.

SSB har ikke oversikt over ulykker med norske og utenlandske tunge kjøretøy som er involvert i veitrafikkulykker med personskade fordelt på nasjonalitet. De har heller ikke tall på hvor mange mil utenlandske tunge godsbiler kjører i Norge.

TØI har i sine analyser fått tall fra flere andre kilder, som Statens vegvesen og Eurostat, og de har beregnet turmatriser basert på egne godsmodeller.

Nævestad forteller at de jobber med å få midler til å følge opp med en ny rapport.

Oppsummert

Avisa Nordland skriver om ulykker med vogntog, men bruker tall som bare sier noe om én ulykkestype - nemlig såkalte eneulykker med personskade.

De viser til en rapport basert på ulykkesdata for årene 2007 til 2012.

For eneulykker, er det riktig at utenlandske kjøretøy har tre ganger så høy risiko som norske.

Men for alle typer ulykker, har utenlandske tunge kjøretøy omtrent dobbelt så høy risiko som norske.

Da blir det lite presist, og bare delvis riktig å hevde at utenlandske vogntog har tre ganger så høy risiko for å havne i ulykker.

Heller ikke lenger ned i artikkelen går det det tydelig fram at den tredoblede risikoen bare gjelder en bestemt type ulykker, nemlig ulykker med personskade der bare ett kjøretøy er involvert.

Tilsvar

Sjefredaktør Jan Eirik Hanssen kommer med følgende kommentar til Faktisk.nos konklusjon:

– Det er litt uklart for oss hva du egentlig mener her: Er ikke en eneulykke en ulykke? For øvrig framgår det av artikkelen at «De har derimot dobbelt så stor risiko for møteulykker». Vi har ingen flere tilføyelser fra vår side ut over de spørsmål og den dokumentasjon som allerede er oversendt.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?