Faktisk.

Dette er tallene Siv Jensen og Raymond Johansen krangler om

Siv Jensen (Frp) og Raymond Johansen (Ap) krangler om hvem som legger mest på bordet til bypakker og kollektivtransport i Oslo. Hvor kommer de ulike tallene fra, og er de riktige?

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

I NRKs Politisk kvarter torsdag 27. juni snakket Frp-leder Siv Jensen blant annet om bompenger og bypakker.

– I Oslo har staten tilbudt seg å legge opptil 15 milliarder kroner med statlige penger på bordet. Hva legger byrådet på bordet? Ingenting. De sender den lokale andelen rett videre til bilistene. I Oslo er det altså sånn at bilistene må betale for det vesentlige av all kollektivutbygging uten at de egentlig får noe igjen i form av bedre fremkommelighet på veiene, sa Jensen.

Uttalelsen førte til reaksjoner fra byrådsleder Raymond Johansen (Ap). Senere samme dag sa han dette til Dagsavisen:

– De neste fire årene får vi ca 6,5 mrd fra staten. Samtidig kommer Oslo kommune selv til å bruke ca 8,5 mrd på tilskudd til kollektivtrafikken, og 1,4 mrd kommunale kroner på investeringer. Så enten snakker Siv Jensen mot bedre viten, eller så feilinformerer hun med vilje.

– Det er feil at Oslo sender regningen for Oslopakke 3 til bilistene. Vi legger inn milliarder i form av overføringer fra kommunen, billettinntekter fra kollektivtrafikken, i tillegg til bompenger. Faktisk, når man inkluderer billettinntekter og tilskudd fra fylkene, kommer ca. 2/3 av inntektene til kollektivsatsinga i Oslo og Akershus fra innbyggerne her. 

Hvor kommer tallene fra, og er de riktige? Det skal vi se nærmere på i denne artikkelen.

Mener bilistene må betale

Også VG har omtalt Johansens kommentarer, i artikkelen «Raymond Johansen: Siv Jensen lyver».

Overfor Dagsavisen viser Atle Simonsen, statssekretær for Siv Jensen, til 50/50-prosjekter, som Fornebubanen, hvor staten tar sin del av regningen, men hvor han hevder at Oslo kommune ikke bevilger lokale midler.

– De sender sin halvdel av regningen til bilistene som betaler bompenger, eller de reisende som betaler billett på kollektivtrafikk, samt penger fra grunneiere.

I samme artikkel sier Raymond Johansen følgende:

– Det er underlig at Siv Jensen mener at de 6,5 mrd staten skal bidra med er beviset på at hvor fantastiske de er, mens de 10 milliardene Oslo selv skal spytte i kollektivtrafikken de neste fire årene ikke teller. I tillegg kommer de nær 18 mrd i billettinntekter fra som kommer fra de reisende i Oslo og Akershus i den perioden.

– 15 milliarder fra staten

Siv Jensen påstår at staten legger opptil 15 milliarder kroner på bordet i Oslo. Det er lagt opp til at staten skal bidra med opptil 15 milliarder kroner til Oslo kommune, Bærum kommune, Skedsmo kommune, Oppegård kommune, Akershus fylkeskommune fra 2019 til 2029.

De 15 milliardene Jensen snakker om, er den totale summen som er satt av i utkast til ny byvekstavtale mellom Oslo kommune, Bærum kommune, Skedsmo kommune, Oppegård kommune, Akershus fylkeskommune og Staten 2019-2029.

Dette bekrefter statssekretær Atle Simonsen i Finansdepartementet overfor Faktisk.no. Utkastet er sendt til politisk behandling. Det er altså ikke vedtatt ennå.

Slik fordeler summene i utkastet seg:

  • 4,8 milliarder 2019-kr i avtaleperioden til fremkommelighetstiltak for kollektivtrafikk, sykling og gange som bidrar til å oppfylle målet i byvekstavtalen.
  • Belønningsmidler utgjør 3,5 milliarder 2019-kr i perioden 2019-2029.
  • Midler til utvikling av knutepunkter og stasjoner: 318 millioner 2019-kr.
  • Totalt: 8,6 milliarder kroner.

I tillegg kommer det statens bidrag til Fornebubanen, som skal bygges i samarbeid med Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Her tar Jensen utgangspunkt i det statlige bidraget i gjeldende bymiljøavtale, som er på 6,4 milliarder 2019-kroner.

Det har nylig blitt lagt frem et høyere kostnadsestimat for Fornebubanen. Her er ny totalpris satt til 16,2 milliarder kroner, hvorav 7,9 milliarder er lagt til staten.

I utkastet til ny byvekstavtale tar staten forbehold om endring av beløp i forbindelse med fastsettelse av det statlige bidraget til Fornebubanen. Dette gjør de både under punktet om midler til gang-, sykkel og kollektivtrafikktiltak på riksveg, og i punktet om belønningsmidler.

– Ingen kommunale midler til 50/50-prosjekt

Siv Jensens statssekretær påstår at Oslo kommune ikke bevilger noen kommunale midler til 50/50-prosjektene, prosjekter der staten finansierer halvparten. Av tre slike prosjekter som nevnes i utkast til ny byvekstavtale, er det bare for Fornebubanen det foreligger en konkret avtale med staten om finansiering. Siste kostnadsestimering for Fornebubanen ligger på totalt 16,2 milliarder kroner: 7,9 milliarder fra staten, 5 milliarder fra bompenger, 2,8 milliarder i grunneierbidrag (280 millioner fra Oslo kommune) og 474 millioner fra Ruter.

50/50-prosjektene er en ordning i byvekstavtalene mellom staten og de lokale myndighetene. Kort forklart går ordningen ut på at staten betaler halvparten av enkelte lokale kollektivprosjekter, mot at lokalpolitikerne sørger for «arealbruk i byområdene som øker kollektivbruken og gjør det enklere å være syklist og fotgjenger».

I revidert Oslopakke 3 er det foreslått tre 50/50-prosjekter: Fornebubanen, ny t-banetunnel gjennom Oslo sentrum og bane/kollektivløsning for Nedre Romerike. Av disse tre prosjektene er det bare Fornebubanen som har en konkret avtale med staten om finansiering. Simonsen skriver til Faktisk.no at han snakker om Fornebubanen.

I gjeldende handlingsprogram står dette om finansiering av Fornebubanen:

Det legges til grunn at 50 % av kostnadene for Fornebubanen finansieres gjennom Bymiljøavtalen/Byvekstsavtalen. Resterende er forutsatt finansiert gjennom bompenger fra Oslopakke 3 og private bidrag/grunneierbidrag og bidrag fra kollektivtrafikantene.

Grunneierbidrag betyr at de som eier tomtene langs strekningen skal være med å betale for Fornebubanen.

I byrådets forslag om styringsramme er finansieringen av Fornebubanen satt opp slik:

Tabell: Byrådet, Oslo kommune

Her ser vi at det er lagt opp til at staten skal bidra med 7,9 milliarder kroner. I tillegg er det planlagt 2,8 milliarder fra grunneierbidrag, 474 millioner fra Ruter og 5 milliarder fra bompenger.

Det er ikke ført opp egne midler fra Oslo kommune.

Oslo kommune skulle opprinnelig sørge for 460 millioner (2014-kroner) i grunneierbidrag. Per i dag mangler 390 millioner. Ifølge Akershus fylkeskommune planlegger Oslo å hente inn disse via bompenger.

– 6,5 milliarder fra staten

Raymond Johansen påstår at Oslo får ca. 6,5 milliarder kroner fra staten de neste fire årene. Gjennom Oslopakke 3 får Oslo kommune og Akershus fylkeskommune 7,7 milliarder kroner av staten til kollektivsatsing de fire neste årene.

Tallene Johansen snakker om, finner vi i handlingsprogram 2020-2023 i Oslopakke 3:

Tabell: Oslopakke 3

Her har byrådslederen lagt sammen midlene i bymiljøavtalen. Til sammen blir dette 6,6 milliarder kroner.

Også belønningsmidler er overføringer fra staten, og skulle blitt inkludert i utregningen. Da er vi oppe i 7,7 milliarder kroner.

Statlige riksvegmidler er ikke regnet med, fordi pengene ikke går til kollektivtransport.

Raymond Johansen sier at det er feil at Oslo sender regningen for Oslopakke 3 til bilistene, fordi byrådet legger inn milliarder i form av overføringer fra kommunen, billettinntekter fra kollektivtrafikken, i tillegg til bompenger.

Slik fordeler de anslåtte inntektene i Oslopakke 3 seg på kommune, stat og bompenger:

– 8,5 milliarder fra Oslo kommune

Raymond Johansen påstår at Oslo kommune bruker ca. 8,5 milliarder i tilskudd til kollektivtrafikken de neste fire årene.

Runar Kjellstad Nygård (Ap), byrådssekretær ved byrådslederens kontor i Oslo, forklarer overfor Faktisk.no at tallet er hentet fra Oslo-budsjettet.

I byrådets budsjettforslag for 2019 bevilges 2,1 milliarder kroner til kollektivtrafikk. Ganger man beløpet med fire, får man 8,4 milliarder kroner.

– 1,4 milliarder fra Oslo kommune

Raymond Johansen påstår at Oslo kommune investerer 1,4 milliarder kroner i kollektivtrafikken de neste fire årene.

I oversikten over inntekter i Oslopakke 3 for perioden 2020-2023, står det at Oslo skal bidra med totalt 1,4 milliarder kroner i kommunale midler.

Også Akershus bidra med 1,4 milliarder i fylkeskommunale midler til Oslopakke 3.

– 10 milliarder kroner til kollektivtrafikken

Raymond Johansen påstår at Oslo skal spytte inn 10 milliarder kroner i kollektivtrafikken de neste fire årene.

Dette tallet er summen av 8,5 milliarder og 1,4 milliarder, forklart i de to avsnittene over.

– 18 milliarder kroner i billettinntekter

Raymond Johansen påstår at 18 milliarder kroner i billettinntekter fra reisende i Oslo og Akershus skal brukes i kollektivtrafikken de neste fire årene.

Billettinntektene var på rundt 4,5 milliarder kroner i 2018. Ganger vi dette med fire, får vi 18 milliarder kroner. Nesten alt av billettinntekter går tilbake til Ruters drift, bortsett fra en liten del, som går til Oslopakke 3.

I Oslopakke 3s inntekter fra 2020 til 2023, kommer 2,4 prosent fra billettinntekter/kollektivbidrag.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?