Faktisk.

Nei, Virke-sjefen sa ikke at utenlands­handel truer titusenvis av arbeids­plasser

Foto: Sara Johannessen / SCANPIX

Påstand

– Utenlandshandel truer titusenvis av arbeidsplasser

NRK. NRK.no, 19.09.2017

Konklusjon

Den opprinnelige tittelen i NRKs sak var et sitat som fremsto som om det kom fra sjefen for hovedorganisasjonen Virke. Problemet er bare at Virke-sjefen aldri sa at «utenlandshandelen truer titusenvis av arbeidsplasser». Derimot spår Virke at både digitalisering, demografiske endringer, økt produktivitet, effektivisering, automatisering, samt netthandel fra utlandet, kan medføre tap av rundt 40 000 arbeidsplasser i norsk handel innen 2030. Tall fra Virke viser at rundt 9000 arbeidsplasser kan gå tapt innen 2020, som følge av utenlandshandel under 350 kroner.

Påstanden er helt feil.

I en sak om en fersk rapport fra hovedorganisasjonen Virke, slo NRK den 19. september fast at «utenlandshandel truer titusenvis av arbeidsplasser». Påstanden fungerte som tittel i artikkelen, med en sitatstrek foran. I saken sto det ikke hvem som var avsender for sitatet, og sitatet var heller ikke gjengitt noe annet sted i saken.

Foto: Skjermdump / NRK.no

Faktisk.no tar kontakt med NRK-journalist Johan B. Sættem, som har skrevet artikkelen. Han skriver følgende i en e-post:

Dokumentasjonen for påstanden er mitt intervju med [Virke-sjef] Vibeke Hammer Madsen. Det Madsen nevner først i intervjuet, som det viktigste i rapporten, er utfordringene som er knyttet til den hurtig voksende netthandelen fra utlandet, som vokser tre ganger så raskt som annen netthandel. I intervjuet, som jeg har på tape, sier hun: «Varehandelen er Norges største sysselsetter, med 370.000 ansatte. Cirka 10 prosent av disse, venter vi er jobber som kommer til å forsvinne». Siden du som meg kan regne, vet du at vi da snakker om flere titusen.

Videre skriver Sættem at han stiller det samme spørsmålet, «hvor mange jobber mener dere er i fare?» på nytt, på nesten samme måte. På det svarer Virke-sjef Vibeke Hammer Madsen dette, ifølge Sættem:

40.000 jobber, altså 10 prosent av 370.000 kommer til å forsvinne. Det kommer til å komme nye jobber, men vi vet ikke hva de er og hvor de kommer.

Ut fra dette sitatet, som for øvrig heller ikke ble gjengitt i den opprinnelige saken, ble tittelen «- Utenlandshandel truer titusenvis av arbeidsplasser» skapt. Problemet er bare at det ikke var det Virke-sjefen sa.

Slik så saken ut på forsiden til NRK.no onsdag formiddag. Foto: Skjermdump / NRK.no

NRK korrigerte

Etter at Faktisk.no tok kontakt med NRK og Virke, endret NRK tittel, og kom med følgende korrigering:

Saken er oppdatert onsdag formiddag. NRK har besluttet å endre tittelen på saken fra «Utenlandshandel truer titusenvis av arbeidsplasser» til «Utviklingen truer titusenvis av arbeidsplasser» etter dialog med faktisk.no og hovedorganisasjonen Virke onsdag morgen. Det er den samlede teknologiske og demografiske utviklingen som robotisering og automatisering samt netthandel fra utlandet som gjør at Virke mener at 40.000 arbeidsplasser vil forsvinne.

Det eneste stedet 40 000 arbeidsplasser er nevnt, er i NRKs rettelse. I ettertid er det også lagt inn et sitat fra Vibeke Hammer Madsen, der hun sier at Virke venter at ti prosent av jobbene til 370 000 ansatte, kommer til å forsvinne. Hvilket tidsperspektiv det er snakk om, står det ikke noe om.

Faktisk.no har samtidig vært i kontakt med Julie Wentzel Frøland, kommunikasjonsrådgiver i Virke. Hun skriver dette i en e-post:

Her er vi nok litt feilsitert. Regner med at du sikter til overskriften på saken i går fra NRK.no. Vi har ikke sagt at titusener av arbeidsplasser er truet som konsekvens av utenlandsk netthandel. Derimot spår vi at titusenvis av arbeidsplasser kan forsvinne i handelen innen 2030, som følge av flere faktorer, inkludert digitalisering, demografiske endringer og økt produktivitet. Dette er på bakgrunn av beregninger gjort av Samfunnsøkonomisk Analyse, på vegne av Virke og Handel og Kontor (HK). Her har nok journalisten sammenblandet litt, fordi vi også snakker om økt netthandel til utlandet. Vi har vært i kontakt med NRK i ettertid, og fått dem til å korrigere dette.

- Effektivisering og automatisering

Saken til NRK omhandler i all hovedsak netthandel og 350-kronersgrensen for moms- og tollfri import til Norge, med utgangspunkt i Virkes nye Handelsrapport for 2017. Handelsrapporten omhandler imidlertid hele den norske varehandelen, som er mye større enn bare netthandel. Dette står det i rapporten om nedgang i antall sysselsatte:

Sysselsettingen har, etter norsk målestokk, og som en følge av trangere økonomiske tider vært lav de seneste årene. Færre sysselsatte gir færre personer med normal kjøpekraft, hvilket har en negativ effekt på norsk handel. Den siste tiden har denne trenden snudd, og vi har sett en moderat bedring i sysselsettingstallene. Vi anslår at arbeidsledigheten kommer til å ha en beskjeden nedgang i årene som kommer.

Og:

Med en større andel av handelen utenom tradisjonell butikk og økt effektivisering og automatisering i hele verdikjeden, vil også handelens rolle som sysselsetter svekkes. Et forsiktig anslag er en nedgang i sysselsettingen på 10 prosent frem til 2030.

Altså er det den generelle utviklingen - som likefremt omhandler digitalisering, demografiske endringer, effektivisering og automatisering - som vil kunne føre til en nedgang i sysselsatte i norsk varehandel.

Dersom man tar utgangspunkt i antall sysselsatte i 2016, som i rapporten oppgis å være 373 000 personer, men som i ettertid er oppjustert til 375 600 av Statistisk Sentralbyrå (SSB), spår Virke at i overkant av 37 000 arbeidsplasser kan forsvinne frem til 2030. Det vil ikke være mulig for Faktisk.no å faktasjekke om dette anslaget stemmer, da det er en fremskrivning av utviklingen i norsk varehandel. Vi kan likevel ta en titt på utviklingen i sysselsatte i varehandelen de siste tiårene:

Netthandel

Hva så med netthandelen? Ifølge Virkes rapport handler vi i Norge for 530 milliarder kroner i året. Selv om fleste av disse pengene legges igjen i norske fysiske butikker, er det netthandel og handel i utlandet som vokser sterkest, skriver de:

Veksten i netthandel av varer fra utlandet har vært 15 ganger så høy som for den fysiske butikkhandelen i den siste femårsperioden. Når utenlandske varer blir mer tilgjengelige, teknologien gjør kvantesprang, forbrukerne stiller nye krav og befolkningen endres, gir dette norsk handel nye og spennende muligheter, men stiller også høyere krav for å lykkes.

I en artikkel publisert på nettsidene til Virke.no 19. mai i år, står det om en analyse som PA Consulting utførte i 2015. Analysen tar ifølge Virke for seg momsfritaket som utenlandske nettaktører får, på varer som koster under 350 kroner:

Selv om momsrabatten gjør varene rimelige for forbrukeren, så koster det AS Norge dyrt. Det er et direkte tap av om lag 3 milliarder i skatteinntekter som kunne vært brukt til å investere i Norge. Og Norge mister mange sårt trengte arbeidsplasser i varehandelen − faktisk rundt 6000 i henhold til en analyse av PA Consulting fra 2015.

Analysen som ble gjennomført at PA Consulting i 2015, tok for seg konsekvenser av momsgrensen for netthandel fra utlandet. I analysen står dette under «oppsummering av konsekvenser i år 2020»:

Ca. 3.500 til ca. 5.000 tapte arbeidsplasser, som følge av direkte og indirekte effekter.

Faktisk.no tar kontakt med Harald Jachwitz Andersen, direktør for Virkes arbeid med samfunnspolitisk utrednings-, analyse- og påvirkningsarbeid. Andersen forteller at Virke har oppdaterte tall som de har kommet frem til ved å bruke metodeverket som PA Consulting benyttet seg av i analysen i 2015.

Virkes oppdaterte anslag viser et samlet tap av 9105 arbeidsplasser innen 2020 på grunn av utenlandshandel under 350 kroner, gitt flere forutsetninger:

Forutsetningen er at utenlandshandelen framover følger samme veksttakten som siden 2011 og at 40 prosent av kronene brukt på utenlandshandel er på kjøp under 350 kroner. Videre forutsettes det at forholdet mellom omsetning og antall arbeidsplasser i detalj- og engrosleddet blir som i dag.

Det totale anslaget gjelder tap av arbeidsplasser i detalj- og engrosledd. Heller ikke dette tallet vil det være mulig for Faktisk.no å faktasjekke, da det er en fremskrivning.

Tilsvar

Håvard Grønli, fungerende redaksjonssjef for økonomi- og politikkredaksjonen i NRK Nyheter, kommer med følgende kommentar i en e-post til Faktisk.no:

Vinkelen i denne tittelen skyldes en misforståelse i intervjuet NRK gjorde med Virke-leder Madsen. Misforståelsen oppsto på grunn av et spisset budskap i materialet vi fikk presentert på forhånd. Det fullstendige bildet framkommer i rapporten artikkelen omtaler, og feiloppfatningen fra intervjuet skulle derfor vært luket bort før publisering.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?