Faktisk.

Ingen etablerte så mange nye statlige arbeids­plasser utenfor Oslo som Bondevik 2-regjeringen

Foto: Ned Alley / NTB scanpix

Påstand

Ved alle nye etableringer av statlige arbeidsplasser, skal annen lokalisering [enn Oslo] vurderes. Ingen har gjort mer på dette enn Bondevik 2-regjeringen.

Knut Arild Hareide, KrF. KrFs landsmøte, 27.04.2017

Konklusjon

Bondevik 2-regjeringen vedtok å etablere 849 nye statlige arbeidsplasser utenfor Oslo. Det er flere enn Stoltenberg 2-regjeringen og Solberg-regjeringen til sammen. I tillegg kommer flytting av statsansatte ut av hovedstaden. Legger man sammen flytting med nyetablering, kommer også Bondevik 2-regjeringen best ut.

Påstanden er helt sann.

Hvilken regjering er norgesmester i etablering av statlige arbeidsplasser utenfor Oslo? Skal man tro KrF-leder Knut Arild Hareide, tilhører gullmedaljen Bondevik 2-regjeringen.

Når Faktisk.no ber Hareide om dokumentasjon for påstanden, sender hans rådgiver, Jon Håkon Øen, et notat som Stortingets utredningsseksjon laget til det danske Folketinget i 2015. Der heter det:

Den mest omdiskuterte og omfattende utflyttingen av statlige arbeidsplasser ble vedtatt i 2003, etter forslag fra Bondevik II-regjeringen. I St. meld. nr.17 (2002–2003) Om statlige tilsyn foreslo regjeringen utflytting av flere statlige tilsyn. Under Stortingets behandling ble det inngått et forlik med deler av opposisjonen, og i perioden 2003–2007 ble følgelig syv statlige tilsyn med om lag 900 årsverk flyttet ut av Oslo (…).

Omdiskutert flytting

Videre omtales Stoltenberg 2-regjeringens vedtak om utflytting av Veterinærinstituttet og Veterinærhøyskolen, hvilket omfattet henholdsvis 240 og 450 arbeidsplasser, ifølge notatet. Disse utflyttingene er fortsatt ikke realisert, men var planlagt gjennomført i 2019. Dette er nå utsatt til 2020. I notatet heter det:

Både Veterinærinstituttet og Veterinærhøyskolen skal flyttes til Norges miljø- og biovitenskaplige universitet i Ås, like utenfor Oslo, og det kan diskuteres om Ås er eller ikke er en del av Oslo-området, og om det er legitimt å regne dette som en utflytting.

Hareides rådgiver viser også til at Solberg-regjeringen så langt (april 2017) har vedtatt å flytte ut eller etablere om lag 630 statlige arbeidsplasser utenfor Oslo, ifølge Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).

Vedtatte nyetableringer

Faktisk.no ba KMD om en oversikt over hvilke statlige arbeidsplasser som har blitt vedtatt flyttet ut og nyopprettet utenfor Oslo under de tre siste regjeringene. Vi ba også om en oversikt over hvor mange av disse som har blitt effektuert. KMD svarer følgende:

Det er vanskelig å oppgi et nøyaktig tall på hvor mange av arbeidsplassene under hver regjering som er effektuert. Det kan skje mye fra man utreder å flytte noe til det faktisk blir flyttet, både med hensyn til antall ansatte og tidspunkt for flytting/etablering.

I denne faktasjekken må vi derfor gå ut fra hvilke arbeidsplasser som er vedtatt opprettet utenfor Oslo. Vi vil også presentere tallene for flytting av statlige arbeidsplasser ut av hovedstaden. Dette kan oppsummeres slik:

Bondevik var flyttekongen

Bondevik 2-regjeringen satt ved makten i perioden 2001–05 og besto av KrF, Høyre og Venstre. Denne regjeringen vedtok å flytte 814 statlige arbeidsplasser ut av Oslo og etablerte 849 nye statlige arbeidsplasser utenfor hovedstaden, ifølge KMD.

Hold musepekeren over symbolene for å se hvilken virksomhet som ble opprettet/flyttet og hvor mange ansatte som var berørt.

Omstridt flytting med Stoltenberg

Jens Stoltenbergs andre regjering styrte Norge fra 2005 til 2013. Ap, Sp og SV hadde dermed dobbelt så lang tid på seg som Bondevik 2-regjeringen. De rødgrønne klarte likevel bare vedta å flytte ut 1111 og etablere 260 statlige arbeidsplasser utenfor Oslo.

Utflyttingen av 770 av disse arbeidsplassene har – slik Hareide påpeker – vært omdiskutert. Veterinærhøgskolen og Veterinærinstituttet skal flyttes fra Oslo til Ås i Akershus. Ås ligger ifølge KMD innenfor Oslos bo- og arbeidsmarkedsregion, og man kan derfor stille spørsmål ved om dette er en reell utflytting av arbeidsplasser. Det samme gjelder for flyttingen av 40 arbeidsplasser i Kriminalomsorgens sentrale forvaltning til Lillestrøm.

Solberg et stykke bak

Erna Solbergs Høyre/Frp-regjering overtok makten i 2013. De har ifølge KMD vedtatt å flytte ut minst 217 arbeidsplasser og etablere 437 nye utenfor Oslo.

Antall nye ansatte som skal jobbe i Likestillings- og diskrimineringsnemnda i Bergen og i Fornybar AS i Stavanger er ikke oppgitt. Faktisk.no har derfor ikke tatt dem med i utregningen. I tillegg er antall ansatte i Fylkesmannens fellesadministrasjon som skal flyttes til Arendal oppgitt til mellom fem og 15. Faktisk.no har brukt fem i utregningen.

Bondevik 2 på topp

Ser man bare på vedtatte nyetableringer av statlige arbeidsplasser utenfor Oslo – slik Hareide snakker om – kan man rangere de tre siste regjeringene slik:

  1. Bondevik 2: 849 ansatte.
  2. Solberg: 437 ansatte.
  3. Stoltenberg 2: 260 ansatte.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?