Faktisk.

Jo, kostnadene ved å opprette et døgnbe­mannet PCI-tilbud i Bodø er utredet

FÅR PCI-TILBUD: Etter en lang debatt er det nå klart at Nordlandssykehuset i Bodø får eget PCI-tilbud.
FÅR PCI-TILBUD: Etter en lang debatt er det nå klart at Nordlandssykehuset i Bodø får eget PCI-tilbud. Tommy Angelsen / NTB Scanpix

Påstand

Det er i dag umulig å tallfeste prisen, [på et døgnbemannet PCI-tilbud i Bodø] (...). Det vet ingen så lenge det ikke er utredet.

Skjalg Fjellheim, Nordlys. Nordlys, 05.12.2017

Konklusjon

Det er feil å hevde at kostnadene ved å opprette et døgnbemannet PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset i Bodø ikke er utredet. En utredning foretatt av Helse Nord estimerer investeringskostnadene for hjertebehandlingen til 17 millioner kroner, mens driftskostnadene er beregnet til å ligge mellom 12 og 20 millioner kroner i året. Politisk redaktør Skjalg Fjellheim vedgår at det var feil å skrive at tilbudet ikke er blitt utredet. Fjellheim har flere innvendinger mot utredningen, men det endrer ikke faktumet at utredningen eksisterer.

Påstanden er helt feil.

Over lang tid har det pågått en heftig debatt i Troms og Nordland om såkalt PCI-behandling i Bodø. PCI står for «percutaneous coronary intervention», og er den mest brukte invasive behandlingsteknikken for å åpne trange eller tette kransarterier, ifølge Store medisinske leksikon. Kransarteriene er blodårer som omkranser hjertet, og forsyner det med blod.

I dag er det bare Universitetssykehuset i Tromsø som utfører denne prosedyren for pasienter i hele Nord-Norge.

Stridens kjerne var lenge hvorvidt Nordlandssykehuset i Bodø skal få sin egen PCI-behandling, og hvor omfattende den eventuelt skal være. Tilhengerne av PCI-behandling i Bodø har fremhevet at det vil sikre nærhet til behandlingen for dem som bor i området. Motstanderne frykter at PCI-fagmiljøet i Tromsø vil svekkes. Dette har også PCI-teamet i Tromsø gitt klart uttrykk for.

Mads Gilbert, overlege ved Akuttmedisinsk klinikk ved Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø, sa følgende om saken til NRK i februar:

Vi ber alle styremedlemmene i Helse Nord om å stemme imot forslaget fra Lars Vorland. Blir forslaget vedtatt vil det svekke og ikke styrke det samlede tilbudet til hjertepasientene i Nord-Norge.

Helse Nords direktør Lars Vorland gikk i februar inn for å opprette et PCI-tilbud i Bodø. 18. oktober innstilte Helse Nord på at Bodø bør få egen PCI-behandling. 13. desember ble den lange striden avgjort. Styret i Helse Nord vedtok å opprette et PCI-tilbud i Bodø.

– Umulig å tallfeste prisen

Politisk redaktør Skjalg Fjellheim i Tromsø-avisen Nordlys var blant dem som argumenterte for at Bodø ikke skulle få egen PCI-behandling. I en kommentar publisert på Nordnorskdebatt.no skriver han følgende:

Alternativt kan han innstille på «full pakke», altså oppbygging av et døgntilbud i Bodø med to høyteknologiske lab'er. Men det vil medføre store ekstrakostnader som må dekkes inn over foretakets budsjetter. Det er i dag umulig å tallfeste prisen, men det vil være flere titalls millioner kroner hvert eneste år. 50, 60, 70 millioner? Det vet ingen så lenge det ikke er utredet.

I denne faktasjekken skal vi ta for oss påstanden om at kostnadene for et døgntilbud i Bodø ikke er utredet, slik Fjellheim skriver.

Tar selvkritikk

I en e-post til Faktisk.no skriver Fjellheim at han beklager dersom han har skapt inntrykk av at kostnadene ikke er beregnet fra Helse Nords side. Han vedgår at kostnadene er beregnet av helseforetaket, men skriver også at dette ikke var hovedpoenget i kommentaren.

Jeg mener altså at de totale kostnadene ved PCI-etablering ikke er tilstrekkelig utredet, men begrepet «ikke utredet» er det ikke dekning for, og det beklager jeg selvsagt.

Helse Nord-direktør: – Vi har utredet

Helse Nord-sjef Vorland har tidligere avvist at Helse Nord ikke har regnet på hvor mye et PCI-tilbud i Bodø vil koste i leserinnlegget «Jo, Skjalg Fjellheim, vi har regnet på PCI-økonomien».

Der skriver han blant annet følgende:

Vi har utredet. Og vi har tallfestet. Dessverre får Nordlys’ énkildejournalistikk og lemfeldige omgang med fakta spre seg til andre debattinnlegg og kommentarer.

Direktøren skriver videre at et dagtilbud vil koste rundt 14 millioner kroner i økte driftskostnader per år, mens døgndrift vil koste rundt 20 millioner kroner.

Det vil også være behov for å investere ca. 17 millioner kroner i utstyr, programvare og å tilpasse lokaler, skriver direktøren.

Tallene stemmer med det den økonomiske utredningen viser, som er å finne blant sakspapirene til styremøtet som ble avholdt 13. desember.

Kritisk til utredningen

Fjellheim stiller spørsmål ved hvordan Helse Nord har foretatt kostnadsberegningene, og mener de totale kostnadene er mangelfullt utredet. Han skriver blant annet følgende.

Helse Nord sier for eksempel at Universitetssykehuset Nord-Norge skal Tromsø styrkes med «ekstra stillinger ved hjertemedisinsk avdeling for å delta i oppbyggingen og for å ivareta utdanning og forskning.» Hvor mange stillinger og hva koster dette?

Til dette svarer Helse Nord ved kommunikasjonsdirektør Anne May Knudsen at de har tatt høyde for økt bemanning, kostnadsberegnet til 12 millioner kroner. Det vil medføre at dagens bemanning i Tromsø videreføres. I tillegg skal det ansettes ekstra personell i Tromsø, som skal ambulere til Bodø.

Finansiering av dette skjer innenfor de 12 mill. Hvordan dette skal gjennomføres helt konkret, håndteres av de som får ansvar for gjennomføringen (UNN og Nordlandssykehuset).

Fjellheim har også flere innvendinger mot utredningen. I dette dokumentet gjengir vi disse, samt Helse Nords svar på innvendingene.

I denne faktasjekken foretar vi ingen vurdering av kvaliteten på den økonomiske utredningen. Dersom den skulle være mangelfull, vil ikke det faktum at utredningen eksisterer endres, og det er dette vi har faktasjekket.

Tilsvar

Skjalg Fjellheim opplyser i en e-post til Faktisk.no at han ikke har noe ytterligere å tilføye.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?