Faktisk.

Nei, forekomsten av hjernekreft blant barn og unge øker ikke

Foto: Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix.

Påstand

Hjernekreft øker blant barn og unge.

Folkets Strålevern. Folkets Stråleverns hjemmeside, 31.01.2018

Konklusjon

Det stemmer ikke at stadig flere barn og unge får hjernekreft. Forekomsten av hjernesvulst har tvert imot vært stabil i de yngste aldersgruppene i flere tiår, ifølge Kreftregisteret. Folkets Strålevern hevder også at det kan være en sammenheng mellom hjernekreft og langvarig bruk av mobiltelefon. Ifølge kunnskapsoppsummeringer er ikke personer som har brukt mobil i mange år er mer utsatt enn andre.

Påstanden er helt feil.

Folkets Strålevern er en aksjonistgruppe som mener at myndighetene ikke beskytter befolkningen godt nok mot elektromagnetisk stråling. Mandag rullet organisasjonen ut en stor annonsekampanje, og hadde ifølge Filter Nyheter leid annonseplass på 355 lystavler på til sammen 55 forskjellige steder over hele landet. Annonsene var blant annet å se på Oslo S og flere store kjøpesentre.

Kampanjen ble imidlertid kortvarig. Allerede tirsdag formiddag satte selskapet JCDecaux, som driver reklameskjermene, ned foten og fjernet annonsene. Viseadministrerende direktør Gisle Roness skriver følgende i en e-post til Filter Nyheter:

JCDecaux har selvsagt etablert et sett med rutiner for å kontrollere annonsørenes budskap før oppstart av kampanjer, men her glapp det dessverre fullstendig.

Sett i etterkant er dette definitivt ikke en type kunde vi ønsker, og denne kampanjen burde vært stoppet før den kom på. Utendørsreklame skal gjerne engasjere, men vi ønsker ikke bruk av frykt som virkemiddel.

Kobler kreft og mobil

På hjemmesidene sine og på Facebook har Folkets Strålevern publisert seks ulike annonser. Faktisk.no har valgt å se nærmere én av disse:

Foto: Skjermdump/Folkets strålevern.
Det er mer og mer vanlig at barn får sin egen telefon. Mer og mer vanlig er det også at selv yngre mennesker utvikler kreft i hjernen. Det er tilstrekkelig dokumentert at det kan være en sammenheng mellom hjernekreft og langvarig bruk av mobiltelefon.

Folkets Strålevern har lagt ut dokumentasjon for påstandene i de ulike annonsene på hjemmesiden sin. Der hevdes det at:

Hjernekreft øker blant barn og unge.

Det er denne påstanden vi skal faktasjekke.

– Økningen vises ikke enda

I dokumentasjonen på hjemmesiden hevder Folkets Strålevern at:

Økt forekomst av hjernekreft vises enda ikke i befolkningen totalt sett på grunn av lang latenstid, men utviklingen er allerede tydelig i utvalg av befolkningen, f.eks. blant barn og de som bruker mobiltelefonen mest.

Det vises til at «ondartet hjernesvulst er den vanligste kreftrelaterte dødsårsaken i aldersgruppen 15–39 år» i USA, men det står ingenting om utviklingen over tid eller utviklingen i Norge. Generalsekretær i Folkets Strålevern, Sissel Halmøy, sender lenke til en svensk artikkel om hjernekreft, samt tall fra Dødsårsakregisteret når Faktisk.no ber om dokumentasjon for påstanden om at stadig flere barn og unge får hjernekreft.

Tallene viser antall personer som døde av ondartet svulst i hjernen, og Folkets Strålevern har selv beregnet antall dødsfall per 100 000 innbyggere for enkelte år. Siden tallene ikke er brutt ned på ulike aldersgrupper, kan de ikke brukes til å si noe om utviklingen blant barn og unge, som er det vi faktasjekker her.

I tillegg til å være generalsekretær i Folkets Strålevern, er Halmøy daglig leder og styreleder i Softworks AS. Selskapet tilbyr måling av elektromagnetisk stråling i hus og leiligheter for 3500 kroner.

Stabile tall blant barn og unge

Kreftregisteret samler inn data og utarbeider statistikk om kreftforekomsten i Norge. Faktisk.no har bedt om å få tall på forekomsten av ondartet hjernesvulst i ulike aldersgrupper over tid:

Kommunikasjonsrådgiver i Kreftregisteret Elisabeth Jakobsen beskriver utviklingen i antall tilfeller av hjernesvulst slik i en e-post til Faktisk.no:

For de yngste, altså de under 20, er forekomsten helt stabil. Det er tilfeldige variasjoner mellom de ulike årene, men ratene ligger hele veien mellom tre og åtte tilfeller per 100 000 per år. 

For eldre grupper ser bildet litt annerledes ut. Der har det vært noe økning, særlig blant de aller eldste, slik situasjonen også er for de fleste andre kreftformer. Så har vi altså sett en nedgang de siste årene, som altså sannsynligvis handler om en underrapportering. Vi tror imidlertid ikke at det er snakk om underrapportering i de yngste gruppene. 

Årsaken til at Kreftregisteret ikke mener det er underrapportering i de yngste aldersgruppene, er at barnekreft følges opp særlig nøye. Det er snakk om barn, det er få tilfeller hvert år og få sykehus som behandler barn med kreft. I tillegg er det et eget kvalitetsregister for barnekreft som gransker tallene særlig nøye. Jakobsen skriver:

Derfor er vi trygge på at disse tallene er komplette.

Ingen sammenheng

Folkets Strålevern setter den påståtte økningen i hjernekreft blant barn og unge i sammenheng med økt mobilbruk. Statens strålevern, som er Norges fagmyndighet innen strålevern og atomsikkerhet, er helt klar på at det ikke er helsefarlig å bruke mobiltelefon. De viser til en rapport fra en ekspertgruppe som har utredet om svake elektromagnetiske felt gir helseskader og oppsummerer med at:

En samlet vurdering av kunnskapsstatus gir liten grunn til å bekymre seg for helserisikoen ved bruk av mobiltelefon. Så langt er det ikke noen indikasjoner på at personer som har brukt mobiltelefon i mange år, er mer utsatt enn andre. Den forskningen som foreligger når det gjelder barn og mobil, viser at heller ikke barn har større risiko for helseskade.

Statens stråleverns motsats i Sverige, Strålsäkerhetsmyndigheten, har en internasjonalt sammensatt ekspertgruppe som hvert år går gjennom all ny forskningslitteratur om elektromagnetisk stråling og helserisiko. Gruppen ser på funn, styrker og svakheter ved de ulike studiene og utelukker studier som ikke holder mål.

I den siste tilgjengelige rapporten fra 2016 skriver ekspertgruppen følgende om forekomsten av hjernesvulst:

Kreftforekomsten i Sverige og andre land viser ingen økning som kan ha sammenheng med den massive mobilbruken som startet på begynnelsen av 2000-tallet.

– Påfører folk unødig frykt

Selv om JCDecaux har fjernet annonsene til Folkets Strålevern, ligger de fortsatt ute på hjemmesiden deres, og de blir delt på Facebook. Seksjonssjef Merete Hannevik i Statens strålevern reagerer sterkt på kampanjen:

Seksjonssjef i Statens strålevern, Merete Hannevik. Foto: Statens strålevern.
Kampanjen påfører folk en unødig frykt ved å framsette udokumenterte påstander om sammenhenger som om de er opplest, vedtatt og klart dokumentert. Det er ikke tilfelle.

Hannevik har sett på noen av artiklene Folkets Strålevern viser til som dokumentasjon for påstandene i annonsene:

I noen tilfeller er forfatterne ganske bastante på sine funn, men i de fleste jeg har sett på, tar forskerne klare forbehold om at studiene må reproduseres før konklusjonen kan trekkes, at dette er indikasjoner og ikke beviser noen sammenheng. Noen kommenterer også at det er svakheter i studien, som for eksempel at de ikke har korrigert for andre kjente faktorer som hvordan røyking påvirker sædkvalitet.

– Hersketeknikk

Sissel Halmøy i Folkets Strålevern mener Statens strålevern driver med hersketeknikk når de beskylder hennes organisasjon for skremselspropaganda. I en e-post til Faktisk.no skriver hun:

Hva med små barn som leser «røyking dreper» på tobakkspakken til foreldrene? Er ikke dét å skape frykt? De som ikke tåler budskapene på vår opplysningskampanje, burde i hvert fall ikke se på nyhetene.

Folkets Strålevern påstår at «hjernekreft øker blant barn og unge». Tall fra Kreftregisteret viser imidlertid at forekomsten av ondartet hjernesvulst har vært stabil i aldersgruppene 0–9 år, 10–19 år og 20–29 år fra 1980 og frem til 2016. Påstanden til Folkets Strålevern er derfor ikke riktig.

Tilsvar

Faktisk.no har bedt generalsekretær Sissel Halmøy i Folkets Strålevern kommentere vår konklusjon om at det er feil at hjernekreft øker blant barn og unge. Etter å ha fått tallene fra Kreftregisteret tilsendt, kommenterer hun forekomsten i hele befolkningen:

Tallene til Kreftregisteret (1980–2016) viser at det har vært en to-tre-dobling av hjernekreft i løpet av disse årene.

I vår opplysningskampanje har vi med vilje brukt litt «provoserende» tekster, for å få oppmerksomhet – interesse og/eller irritasjon – med den hensikt at folk skal gå inn og lese teksten og referansen til de fagfellevurderte vitenskapelig publiserte studiene som er vedlagt. Hensikten med vår opplysningskampanje – som noen har valgt å kalle en skremselskampanje – er å gi folk en informasjon som vi dessverre ikke får fra Statens strålevern i dag.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?