Faktisk.

Det finnes mer effektive klimatiltak enn å kjøpe elbil

Statsminister Erna Solberg (H) hevdet at kjøp av elbil er det viktigste man kan gjøre som privatperson for å kutte klimautslippene. Det finnes imidlertid tiltak som kan gi større utslag.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Scanpix

I sitt alternative budsjett foreslår Arbeiderpartiet å fjerne momsfritaket for elbiler med en pris på over 600 000 kroner. Etter at forslaget ble kjent skrev venstres partileder Trine Skei Grande følgende melding på Twitter:

«Arbeiderpartiet vil øke momsen på de dyreste el- bilene - så da veit vi det:

Misunnelsen er en større drivkraft enn ønske om en bilpark med nullutslippsbiler #grønnvekst #detGrønneSkiftet #klima»

Under Stortingets spørretime onsdag 13. november spurte Ap-leder Jonas Gahr Støre statsminister Erna Solberg (H) om hun var enig i denne beskrivelsen. Hun svarte at hun ikke oppfattet forslaget som misunnelse, men var opptatt av at staten fortsatt skal sende et tydelig signal om at folk bør kjøpe elbil. Statsministeren sa blant annet dette:

– Regjeringen sier jo også at vi skal ha et bærekraftig bilavgiftssystem fremover – og de omfordelingene – men akkurat nå er det et tydelig og klart signal om at vi ønsker at folk kjøper elbil, at det er det viktigste man kan gjøre personlig og privat for å bidra til å få ned klimautslippene. Det er det viktig at vi gjør sterkt.

Avhenger av livssituasjon

Motor.no var blant dem som skrev om uttalelsen i en artikkel med tittelen «– Å kjøpe elbil er det viktigste du kan gjøre for å få ned klimautslippene». Det er denne påstanden som danner grunnlaget for denne artikkelen.

Som vi kommer tilbake til, vil det å få ett barn mindre utgjøre et veldig stort klimakutt. Denne handlingen er imidlertid ikke relevant for dem som av ulike årsaker, for eksempel høy alder, ikke kan få barn. Dessuten er det åpenbart ikke ønskelig at alle slutter å få barn.

Hvor effektive andre klimavennlige handlinger vil være for den enkelte, avhenger også av flere ulike faktorer. For eksempel er det ikke mulig å kutte i flyreiser hvis man ikke flyr fra før av, og kjøp av elbil vil ikke kutte utslippene, dersom den erstatter kollektivtransport.

Viser til utslippstall

Faktisk.no har vært i kontakt med statsministerens kontor, for å sjekke hvor påstanden stammer fra. Kommunikasjonsrådgiver Arvid Samland har besvart henvendelsen på vegne av statssekretær Rune Alstadsæter.

I e-posten vises det til at valg av transportform er ett av flere valg man kan ta som privatperson, som vil påvirke karbonavtrykket vårt. Det vises også til hvor store utslipp privatbiler står for i Norge.

– Utslipp fra personbiler er den største enkeltkilden til utslipp i ikke-kvotepliktig sektor. I 2018 var utslippene fra personbiler i Norge 4,7 mill. tonn CO₂-ekvivalenter. Utslippet fra oppvarming i husholdninger var til sammenligning på 0,4 mill. tonn CO₂-ekvivalenter, mens utslipp fra husdyrproduksjon (kjøttproduksjon) i Norge var på 3,2 mill. tonn CO₂-ekvivalenter. Innenriks luftfart utgjør 1,3 mill. tonn CO₂-ekvivalenter, og er i motsetning til veitrafikken med i det europeiske kvotesystemet for luftfart, står det i e-posten.

Det påpekes også at det for enkelte finnes andre alternativer enn å eie egen bil, som for eksempel kollektivtransport, sykkel, gange eller bildeling, men at familier, spesielt utenfor de store byene, fortsatt er avhengig av bil:

– Da vil innkjøp av elbil i stedet for en fossilbil i praksis være det viktigste enkeltstående valget en gjennomsnittsfamilie kan gjøre for å redusere utslippene i ikke-kvotepliktig sektor.

Samtidig påpekes det at det også er andre faktorer enn drivstoffutslipp som påvirker livsløpsutslippene til biler, men at dette ikke endrer hovedkonklusjonen om at hva slags bil man velger er viktig for klimaet.

Mest effektivt å droppe barn

Selv om det ikke spesifiseres av statsministeren, er det rimelig å tolke påstanden til å gjelde for folk som skal kjøpe ny bil, og som kan velge mellom bil som kjører på fossilt drivstoff eller elbil.

Dersom man ikke eier bil fra før, vil det å kjøpe elbil bidra til å øke ens personlige klimautslipp. Dette skyldes primært at det er ganske store utslipp forbundet med selve produksjonen av elbiler, noe Faktisk.no har skrevet mer om i denne faktasjekken.

I en studie publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Environmental Research Letters i 2017 sammenlignes en rekke ulike klimatiltak som enkeltindivider kan utføre. Utslippsberegningene baserer seg på analyser av 39 andre studier. I studien har forskerne analysert en rekke ulike handlinger, og vurdert hvilke som monner mest i form av reduserte utslipp.

Blant handlingene som gir store utslag, trekker forskerne frem fire tiltak, som de anbefaler å promotere. Det første tiltaket er å velge å få ett barn mindre. Av alle tiltakene som forskerne har gjennomgått, er det dette som gir soleklart størst utslag for klimaet.

Det neste anbefalte tiltaket er å leve bilfritt, det tredje er å unngå å fly og det fjerde er å velge en plantebasert diett.

Det hjelper å velge elbil

Forskerne har også sett på effekten av å velge en mer energieffektiv bil, som da også kan være å velge en elbil. Denne handlingen faller også inn under gruppen personlige tiltak som kan gi store positive utslag for miljøet, selv om den ikke når opp blant de fire anbefalingene.

Blant tiltakene som skal gi en moderat effekt, er å installere mer effektiv isolering, resirkulering og å installere solcellepanel. Slik ser beregningene ut for noen av tiltakene som gir høyest effekt per år:

Det er knyttet betydelig usikkerhet til flere av tallene som er presentert i grafikken over. Det skyldes både ulike beregninger for ulike tiltak i de ulike studiene, og at ulike tiltak slår annerledes ut gitt ulike forutsetninger. For eksempel vil et barn i snitt stå for større utslipp i USA enn i land med lavere forbruk.

Utslippskuttet ved å droppe én flytur i året vil avhenge flyturens lengde, og hvor stort utslippskuttet blir ved valg av elbil fremfor fossilbil, vil avhenge av hvor mye man kjører.

For å gjøre presentasjonen enklere har Faktisk.no tatt snittet av det høyeste og laveste tallet for de ulike beregningene, som er å finne i studiens tabell 1, der flere av tallene oppgis i intervaller mellom høy og lav.

Det er altså på det rene at det finnes tiltak som kan gi en større klimagevinst enn å velge elbil fremfor fossilbil. Samtidig er det ingen tvil om at det å velge elbil fremfor fossilbil utgjør en betydelig gevinst. Dette er et tema Faktisk.no har vært innom i flere tidligere faktasjekker:

Forsker Linda Ager-Wick Ellingsen ved NTNU har tidligere uttalt til Faktisk.no at elbiler har en klar klimafordel sammenlignet med diesel- og bensinbiler i Norge.

– Før elbilene begynner å kjøre, har de høyere klimagassutslipp enn bensinbiler, fordi batteriene er energikrevende å produsere. Men de er mer energieffektive å kjøre, og kan lades opp med fornybar energi. Derfor gjør de opp for høyere produksjonsutslipp gjennom livssyklusen, sa Ager-Wick Ellingsen til Faktisk.no i 2018.

For mange vil også det å velge elbil fremfor fossilbil være et relativt enkelt klimatiltak å gjennomføre, men som likevel vil kunne føre til en betydelig utslippsreduksjon.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?