Faktisk.

Er det blitt flere eller færre jobber i politiet?

Svaret kommer helt an på hvordan man teller.

Foto: Heiko Junge / NTB

Temaet politi har vært diskutert både i nyhetsartikler, radiosendinger og partilederdebatter den siste tiden. Flere tall er kastet inn i debatten.

Da finansminister og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum (Sp) møtte Frps partileder Sylvi Listhaug til duell hos VGTV 9. august, sa Listhaug at det hadde forsvunnet 78 politistillinger i Oslo siden nyttår.

Vedum svarte en hoderystende Listhaug med at det faktisk var 600 flere folk som jobber i politiet nå sammenlignet med da hans parti tok over.

Listhaug kom også innom samme tematikk da NRK holdt sin første partilederdebatt i Arendal 17. august. Der var «færre politifolk» en av flere ting hun listet opp for beskrive konsekvensene av Vedum og regjeringens politikk.

Så, hvem har rett? Hvor mange politifolk har vi egentlig i Norge? Blir det flere eller færre som jobber i politiet?

Årsverk, jobber eller ansatte?

Påstand

Det har blitt over 600 flere folk som jobber i politiet i dag enn da vi overtok.

Trygve Slagsvold Vedum, Senterpartiet. VG-duellen, 09.08.2023

Konklusjon

Siden Vedum og hans regjeringskolleger tok over har det blitt 673 flere årsverk i politiet totalt. Da telles alle typer stillinger i politiet med, ikke bare dem som jobber som politi. Vedum har altså rett hvis vi legger årsverk i politiet til grunn for «folk».

Vi begynner med Vedums påstand om at det har blitt 600 flere ansatte i politiet enn da hans parti overtok regjeringsmakten høsten 2021.

Politiet publiserer bemanningsstistikk med antall årsverk. Dette er ikke det samme som antall ansatte, eller antall stillinger, siden ansatte kan ha deltidstillinger og på den måten dele årsverk.

Statistisk sentralbyrå har tall som skiller på årsverk, stillinger og arbeidsforhold, men disse er bare gjennomsnittstall for året. De oppdateres heller ikke før året er omme, slik at tall for 2023 foreløpig mangler. Vi ser derfor bort fra SSBs tall i denne faktasjekken, og forholder oss til årsverkene politiet oppgir.

673 flere årsverk i politiet

Slik ser utviklingen i antall årsverk i politiet ut siden regjeringskiftet:

Her ser vi, ganske riktig, at det har blitt totalt 673 flere årsverk i politiet fra 31. oktober 2021 til 31. juli 2023, som er det ferskeste tallet vi har. Da er alle politidistriktene og særorganene, inkludert PST, regnet med. Tallet omfatter alle typer stillinger i politiet. Den klart største økningen gjelder sivilt ansatte.

Vedum har altså rett når han sier at det er blitt over 600 flere folk som jobber i politiet, hvis antar at en person fyller ett årsverk.

Flere politifolk, men ikke i politidistriktene

De aller fleste i som jobber i politiet er ansatt i en politistilling. Disse har som regel utdanning fra Politihøgskolen. Men statistikken teller også med andre yrkesgrupper, sortert som jurister og sivile.

Hva da med Sylvi Listhaugs utsagn om at det har blitt «færre politifolk»?

Påstand

Jeg har (...) møtt mange av dem som merker konsekvensene av din politikk på kroppen: (...) færre politifolk.

Sylvi Listhaug, Frp. NRK Partilederdebatten, 17.08.2023

Konklusjon

Sylvi Listhaug sier ikke hvilken periode eller hvilke tall hun sikter til, men det er naturlig å tolke henne til den inneværende regjeringsperioden. Politiets tall viser at Listhaug har rett hvis man kun ser på politiårsverk i politidistriktene, men feil hvis man også teller med politiårsverk i særorganene. I ettertid har Listhaug oppgitt at hun snakket om utviklingen det siste året. Tallene viser en nedgang i politiårsverk både siden nyttår og siden samme tid i fjor.

Legger vi til grunn at Listhaug med politifolk mener samtlige årsverk i politiet siden Vedum tok over i regjering, tar hun som vi allerede har sett, feil. Heller ikke hvis vi legger til grunn at hun utelukkende mener årsverk i politistillinger, har hun rett. I perioden fra 31. oktober 2021 til 31. juli 2023 har det blitt 26 flere årsverk som politi når vi ser Norge under ett.

Men: Duellen mellom Listhaug og Vedum i partilederdebatten handlet om distriktspolitikk. Fjerner vi politiårsverkene i særorganene og PST, og sitter igjen med politidistriktene, får Listhaug rett. Siden Vedum og hans kolleger tok over i regjering har antallet politiårsverk i politidistriktene blitt 143 færre.

Listhaug: Viser til siste års utvikling

Listhaug sa imidlertid ikke hvilken periode hun snakket om i partilederbatten. Til Faktisk.no skriver Listhaug i ettertid at hun snakket om utviklingen det siste året.

– Jeg siktet til utviklingen det siste året siden sittende regjerings politikk ikke har full effekt før de har laget sitt første helt egne statsbudsjett, og det var statsbudsjettet for 2023.

Listhaug peker på utviklingen fra årsskiftet frem til juli i år. I denne perioden falt antall politistillinger med 83,3 årsverk hvis man teller med PST.

– Men siden det vanligvis er relativt store sesongsvingninger i politistillinger er det mest ryddig å sammenligne tall fra samme tid hvert år, skriver Listhaug via sin pressesjef Haakon Sandvik.

Hun peker på at det fra juni i fjor til juni i år var en nedgang på 196 færre politiårsverk i politidistriktene og 158,5 færre politiårsverk totalt i politiet når PST telles med.

– Sammenligner vi juli 2022 med juli 2023 er nedgangen enda større med 189,3 færre årsverk i politiet, inkludert PST.

Politiets statistikk viser at Listhaug har helt rett når hun refererer til disse tallene.

Svinger gjennom året

Listhaug har også helt rett i at antall politiårsverk svinger gjennom året. Det beste bildet av utviklingen over lengre tid vil man derfor få ved å se på gjennomsnittet for hvert år. Her ser man at det har blitt flere og flere årsverk i politiet.

Færre politiårsverk siden nyttår i Oslo

Statistikken er også delt opp i de ulike politidistriktene og særorganene. Det gjør at vi også kan se nærmere på Sylvi Listhaugs Oslo-påstand:

Påstand

Siden nyttår er det forsvunnet 78 politistillinger i Oslo.

Sylvi Listhaug, Frp. VG-duellen, 09.08.2023

Konklusjon

Dette er riktig, hvis man antar at en stilling er det samme som et årsverk.

Slik ser utviklingen for Oslo politidistrikt ut:

Listhaug har altså rett når hun sier at det er blitt 78 færre politistillinger i Oslo siden nyttår, hvis vi antar at en stilling fyller ett årsverk.

Samtidig har det blitt 37 flere sivile årsverk i Oslo-politiet:

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?