Faktisk.

Nei, 16 000 forskere ber deg ikke om å slutte å få barn

Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Påstand

Over 16.000 forskere ber deg slutte å få barn.

Side3, Nettavisen. Side3/Nettavisen, 14.11.2017

Konklusjon

Det stemmer ikke at over 16 000 forskere ber deg slutte å få barn. Forskerne Side3/Nettavisen viser til har skrevet under på et opprop, der befolkningsvekst trekkes frem som ett av mange problemer for jordens bærekraft. Derfor oppfordrer de til at folk ikke bør få så mange barn at befolkningen øker. For å opprettholde befolkningen i Norge må kvinner i snitt få 2,1 barn. Tall fra SSB viser at norske kvinner i snitt fikk 1,71 barn i 2016.

Påstanden er helt feil.

14. november publiserte Side3.no en sak med tittelen «Over 16.000 forskere ber deg slutte å få barn». Side3 drives av Nettavisen, hvor saken også ble publisert. På Nettavisen.no fikk artikkelen tittelen «16.000 forskere trygler om at du ikke skal få barn».

Slik har artikkelen sett ut på fronten til Nettavisen.no i tre dager. Foto: Skjermdump/Nettavisen.no

I saken skriver journalist Magnus Blaker følgende:

«Verdens forskeres advarsel til menneskeheten: Et andre varsel». Slik lyder den dystopiske tittelen på et nytt opprop som i første omgang var underskrevet av 15.364 forskere fra 184 land - deriblant et hundretalls fra Norge - og som senere har fått rundt tusen nye underskrifter. Oppropet kommer 25 år etter en tilsvarende advarsel i 1992, som advarte om en dyster fremtid for planeten. Det var ikke snakk om klima spesielt, men om alt fra skadene på ozonlaget, tilgangen til ferskvann, massedød av marine dyr, skogsdød, biologisk mangfold og befolkningsvekst.

Blaker har videre oversatt deler av innholdet i oppropet, samt vist til professor og lege Hans Roslings «Don't Panic - The Truth About Population»-foredrag fra 2013. Faktisk.no sender en e-post til Blaker og etterspør dokumentasjon for påstanden om at 16 000 forskere ber deg slutte å få barn. Han svarer følgende:

Utgangspunktet er at ca. 15300+1200 forskere hadde underskrevet dette oppropet som fremhever at befolkningsveksten er kanskje den viktigste utfordringen til klodens bærekraft, og at de mener at enkeltindivider må gjøre mer - inkludert å begrense reproduksjon. Tittelen er tabloid, men innholdet er åpenbart at klodens fremtid står på spill og befolkningsveksten er grunnproblemet.

Avisa Nordland har også publisert saken fra Side3/Nettavisen, med samme tittel. Saken har vært omtalt av flere internasjonale medier. Her er eksempler på hvordan de har formulert seg:

Independent: «15,000 scientists give catastrophic warning about the fate of the world in new ‘letter to humanity’».
Washington Post: «Thousands of scientists issue bleak ‘second notice’ to humanity».
Science Daily: «15,000 scientists in 184 countries warn about negative global environmental trends».
The Sun: «Thousands of scientists sign terrifying ‘Warning to Humanity’ letter predicting imminent apocalypse
Daily Mail: «Catastrophic warning about the fate of humanity is given by 15,000 scientists who claim human destruction of the natural world will lead to 'misery' and an 'irretrievably mutilated' planet»

Oppropet

Oppropet det vises til heter «World Scientists’ Warning to Humanity: A Second Notice». Åtte forskere står signert som forfattere av oppropet. Før 23. oktober 2017 hadde totalt 15 364 personer skrevet under. I tillegg har 2595 støttet oppropet etter 23. oktober.

I oppropet advarer forskerne mot flere forhold som bekymrer dem. Advarselen følger opp et lignende opprop fra 1992. Blant problemene som fremheves er menneskeskapte klimaendringer, avskoging, økende kjøttkonsum, og utryddelsen av en rekke dyrearter.

Det er riktig at det uttrykkes en bekymring for befolkningsvekst i artikkelen. I oppropet omtales rask befolkningsvekst som den sentrale årsaken til mange økologiske og sosiale trusler.

Det argumenteres også for å få ned fødselsratene ved å sikre at kvinner og menn har tilgang til utdanning og opplysning om prevensjon og lignende, spesielt der slike tjenester er mangelfulle.

Uklart antall forskere

Av Nettavisens tittel fremgår det at over 16 000 forskere har signert oppropet. Det er riktig at det totale antallet signaturer er høyere enn 16 000, men hvor mange av signaturene som i realiteten stammer fra forskere, er noe uklart.

Det er forholdsvis lett å skrive under på oppropet, selv om du ikke er forsker. For å teste hvor enkelt dette er signerte Faktisk.no oppropet under navnet «Forsker Forskersen». Navnet står fortsatt oppført som én av forskerne som har støttet oppropet. Også «aaYouAre, AllFools» er registrert.

For få barn til å opprettholde befolkningen

I oppropet står det at det er på tide å revurdere og endre vår individuelle atferd, inkludert ved å «begrense vår egen reproduksjon». Antallet barnefødsler bør ideelt sett ned til et nivå som på det meste vil opprettholde dagens befolkning, står det. Det er imidlertid ikke det samme som å oppfordre folk til å slutte å få barn.

Fødselsraten for norske kvinner var på 1,71 barn per kvinne i 2016, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Tidligere professor ved NTNU og barnelege Dag Bratlid har tidligere sagt til Aftenposten at vi må ha en fødselsrate på 2,1 for å opprettholde befolkningen i Norge.

Det stemmer godt med en befolkningsstudie publisert i C.F. Population Research and Policy Review i 2003, der det samme tallet oppgis for alle utviklede land, med en feilmargin på 0,1 barn per kvinne.

Med andre ord er fødselsraten i Norge godt innenfor oppropets anbefaling om ikke å bidra til befolkningsvekst.

Professor: – Ingen trygler folk om ikke å få barn

Faktisk.no har fått svar fra to av de åtte forskerne som står oppført som forfattere av oppropet. Ingen av dem kjenner seg igjen i Nettavisens overskrifter. Professor Bill Laurence ved James Cook University sier følgende om Nettavisens titler:

Vi har identifisert overbefolkning som et kritisk problem, men ingen trygler folk om ikke å få barn. Vi argumenterer sterkt for at kvinner skal få utdannelse, fordi dette fører til en rekke positive utfall for sosial velferd, og for å senke befolkningsveksten.

Førsteamanuensis Eileen Crist ved Virginia Tech skriver i en e-post til Faktisk.no at budskapet i artikkelen blir feiltolket og forvrengt i de nevnte overskriftene.

Hun forteller at et valg om ikke å få barn kan være et økologisk valg, på samme måte som at enkelte velger ikke å spise kjøtt. Hun understreker imidlertid at dette er et valg den enkelte familie eller person selv må foreta, og at det viktigste poenget er å argumentere for frivillig familieplanlegging, og likhet mellom kjønnene både i fattige og rike land.

Ved å oppnå disse to målene vil vi være på rett vei til å stabilisere og gradvis redusere den globale befolkningen.

Crist sier at meninger om befolkningsvekst veldig ofte blir feiltolket, og at det derfor er mange som kvier seg for å ta opp tematikken.

Det er så sprøtt og demoraliserende at enhver uttalelse om befolkningsstørrelse kan bli feiltolket.

Hva sier forskerne som har skrevet under?

Det ikke riktig at «et hundretalls», altså flere hundre, forskere fra Norge har støttet oppropet - 107 av dem som har skrevet under har oppgitt Norge som land. Faktisk.no har vært i kontakt med 39 av dem, deriblant Bjørn H. Samset, seniorforsker ved CICERO Senter for klimaforskning. Han skriver følgende i en e-post:

Hovedbudskapet er en advarsel om at vi er i ferd med å ødelegge grunnlaget for vår egen sivilisasjon, på mange måter samtidig, og at vi ikke er i nærheten av å finne løsninger på problemene. Om barnetall sier oppropet «ideally to replacement level at most». Hvis vi ser på den vestlige verden er det der vi er i dag. Litt i overkant av to barn per kvinne, som er måltallet man ofte bruker. Historisk går fødselsrater ned så fort barnedødeligheten gjør det, og – særlig – når kvinner får likeverdige rettigheter og plass i samfunnet. Da jeg leste oppropet tolket jeg uttalelsene om fødselsrater som en referanse til at vi må få til global likestilling, og god helse over hele verden. Da stabiliseres befolkningen av seg selv. Effekten er den samme, men budskapet er et ganske annet enn «slutt å få barn». Det er derfor – etter min mening – ikke riktig å si at det er dette forskere går ut med.

Flertallet av dem Faktisk.no har vært i kontakt med sier at de ikke kjenner seg igjen i Nettavisens fremstilling. Flere mener at tittelen er misvisende og ukorrekt. Noen skriver at de selv har flere barn og at de aldri ville støttet noe som oppfordrer folk til å slutte å få barn.

Per Fauchald, seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning, formulerer seg slik:

Det er en sterkt misvisende tittel. Hovedbudskapet i artikkelen er ikke å få folk til å slutte å få barn, men gjennomføre en bærekraftig politikk som ikke ødelegger livsgrunnlaget på jorda. Befolkningsøkning er en del av dette sammensatte problemet. Av 13 forslag til tiltak, nevnes tiltak mht. fruktbarhet i ett.

- Uansvarlig

Hans K. Senøien er professor ved Institutt for naturhistorie ved NTNU. Han skriver at oppropet er ment som en advarsel om at mennesker i nær fremtid må gjøre noe med situasjonen for å unngå tap og ødeleggelse av mennesker livsgrunnlag:

Oppropet peker på at noen av de mest presserende utfordringene menneskesamfunnene står overfor er knyttet til klimaendring og tap av biologisk mangfold. Viktige tiltak for å gjøre noe med dette inkluderer reduserte utslipp av klimagasser, økt bruk av fornybar energi, å stoppe tap av arter og økosystemer, å minske forurensing av alle slag, og å få kontroll på verdens befolkningsvekst.

Videre skriver Senøien at dette ikke innebærer at «du» skal slutte å fly, eller kaste ut vedovnen på hytta, eller slutte å pakke inn mat i plast, eller sterilisere deg:

Det betyr at menneskesamfunn må redusere miljøødeleggende tiltak og få kontroll på akselererende forbruk og urettferdig fordeling. I Norge er det å få færre barn et lite meningsfylt tiltak - vi produserer allerede for få barn til å opprettholde en stabil befolkning. Derimot er det mer enn fornuftig også i vår del av verden å sterkt redusere bruk av fossilt brensel, å endre matvaner og konsumpsjon, og aktivt å hindre tap av naturmangfold til lands og i havene.

Ane Eriksen, postdoktor ved Avdeling for Anvendt økologi og landbruksfag ved Høgskolen i Innlandet, peker blant annet på fruktbarhetstallet i Norge og understreker at vi i dag får færre barn enn to barn per foreldrepar:

Kommentarfeltet under Nettavisens sak på Facebook. Foto: Skjermdump / Facebook
Å presentere denne svært viktige artikkelen som at «Over 16.000 forskere ber deg slutte å få barn» er ikke bare direkte feil, men etter min mening også uansvarlig, fordi det flytter fokuset bort fra et veldig viktig budskap og gir et feilaktig inntrykk av at forskere legger skylden for verdens problemer på at DU velger å få barn. En rask kikk på kommentarfeltet til Nettavisen bekrefter at mange lesere dessverre tolker det på den måten.

Tilsvar

Nyhetsredaktør i Nettavisen, Erik Stephansen, kommer med følgende kommentar til Faktisk.nos konklusjon:

Vi vil sterkt bestride at tittelen «Over 16.000 forskere ber deg slutte å få barn» er «helt feil», som Faktisk.no hevder. Det er i så fall en svært etnosentrisk konklusjon.

De 16.000 forskerne har gått ut med en advarsel til menneskeheten. Denne menneskeheten er også vi nordmenn en del av. Og selv om nordmenn «bare» får 1,7 barn i snitt – altså under erstatningsraten – så er det befolkningsvekst også i Norge. Forskerne skriver da også eksplisitt at dette også gjelder oss. I originaloppropet heter det: «It is also time to re-examine and change our individual behaviors, including limiting our own reproduction (ideally to replacement level at most) and drastically diminishing our per capita consumption of fossil fuels, meat, and other resources».

Så kan vi gå med på at overskriften er spisset, at forskerne ikke konkret ber deg og meg om at vi skal «slutte å få barn». Men de ber oss om å begrense oss, at vi bør tenke på få færre barn.

Tolkningen til Faktisk.no er derfor både pedantisk og etnosentrisk. I tillegg mener vi at denne saken igjen stiller spørsmål ved selve formålet til Faktisk.no. Dette har da ingenting med fake news å gjøre, men dreier seg igjen om tolkninger i en sak som slett ikke har noe klart og tydelig «faktum».

Nyhetsredaktør Erik Stephansen har i ettertid av publisering kritisert denne faktasjekken i innlegget «Faktasjekkerne som ikke ville la seg faktasjekke», som er publisert på Stephansens egen blogg 30. november.

Faktisk.no har svarte 1. desember på Stephansens kritikk i kommentaren «Uredelig fra Erik Stephansen».

Samme dag svarte Stephansen på Faktisk.nos kommentar i blogginnlegget «Verre og verre fra Faktisk.no».

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?