Faktisk.

Nei, kultur­mi­nister Trine Skei Grande vil ikke slukke de lokale FM-radioene

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Påstand

Kulturminister Trine Skei Grande vil slukke din lokale FM-radio.

Trygve Slagsvold Vedum, Senterpartiet. Reklame på lokalradio, 02.08.2019

Konklusjon

Mens Senterpartiet vil forlenge FM-konsesjonene til lokalradio til ut 2031, har et flertallet i kulturkomiteen, som inkluderer Venstre, gått inn for å forlenge konsesjonene til ut 2026. Hva som skjer etter dette er uvisst. Venstre i Stortinget har uttrykt støtte for strengere regler for reklamefinansiering av en håndfull ideelle, etniske eller religiøse radioer i storbyene. Dette er heller ikke grunnlag for å si at Grande vil slukke din lokale FM-radio.

Påstanden er helt feil.

Senterpartiet har siden juli kjøpt radioreklame på lokalradiostasjoner som sender på FM-nettet. Der sier Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum dette:

Hei, det er Trygve. Jeg er en av mange som ikke har DAB i bilen. Kulturminister Trine Skei Grande vil slukke din lokale FM-radio. Er du som meg, og fortsatt ønsker lokalradio på FM - stem Senterpartiet.

Du kan høre radioreklamen her:

Over hele Norge

Annonsen har blitt distribuert via den såkalte FM-samkjøringen. Reklamen har gått på alle stasjonene til Radio Metro-gruppen på Østlandet og Sørlandet, opplyser direktør Hilde Apneseth i Radio Metro.

– I tillegg har den gått på på de aller fleste større lokalradioer i hele Norge. Den begynte å gå i midten av juli og skal til sammen gå i fire uker, sier hun.

Hovedbudskapet i reklamen er at kulturminister Trine Skei Grande (V) vil slukke det lokale FM-nettet. Som kulturminister er Grande ansvarlig statsråd for mediesaker. Påstanden må derfor tolkes som at enten regjeringen eller partiet Venstre går inn for å stenge FM-nettet for lokalradioer. Er dette riktig?

Vedums grunnlag

Faktisk.no har spurt Vedum og hans rådgiver om hva som er grunnlaget for påstanden om at Grande «vil slukke din lokale FM-radio». De viser til:

  1. At regjeringen i 2017 stengte det nasjonale FM-nettet.
  2. At offentlig redaksjonell støtte til lokalradio er kraftig redusert de siste årene.
  3. At 15 lokale FM-stasjoner i storbyene har måttet stenge.
  4. At lokale FM-stasjoner bare har konsesjon til ut 2021.
  5. At Senterpartiets forslag om å forlenge FM-konsesjonene til lokalradio til ut 2031 ble stemt ned i Stortinget, av blant annet Venstre.
  6. Det er foreslått ytterligere begrensninger på mulighetene til reklameinntekter for de ikke-kommersielle kanalene i storbyene.
  7. At Senterpartiet i 2016 foreslo å utsette slukkingen av det nasjonale FM-nettet. Forslaget fikk bare Sps og Frps stemmer.
  8. At Senterpartiet i 2018 foreslo å gjenåpne FM-nettet for NRK P1.

Fra FM til DAB

I 2011 vedtok Stortinget overgangen til digital radio - DAB. Det var kulturminister Anniken Huitfeldt (Ap) som la frem stortingsmeldingen om digitalisering av radiomediet. Riksdekkende radio skulle over på DAB i løpet av 2017, men lokalradio kunne fortsette å sende på FM-båndet. Begrunnelsen var at lokalradioene skulle skjermes for de store kostnadene forbundet med omlegging til DAB. Inntektene fra FM-lytting er også større enn fra DAB.

I storbyene ble FM-radio i 2017 stengt for alle andre enn såkalte nisjeradioer. Dette er radiokanaler som deler sendenett med andre, og som har begrensninger på reklame- og sponsorinntekter. I praksis er det nå bare ikke-kommersielle kanaler som sender på FM i de store byene.

Lokalradioens rolle ble på nytt behandlet da regjeringen Solberg i 2015 la frem lokalradiomeldingen. Stortinget bestemte enstemmig at lokalradioer skal få lov til å fortsette sendinger på FM-båndet frem til 2021.

Lokale FM-stasjoner har derfor lisens til å sende frem til årskiftet 2020/2021. Det er 120 unike aktører i lokalradiomarkedet. De fordeler seg slik:

Hvis vi ser på antallet aktører (kanaler), sender 105 av 120 lokalradioer fortsatt på FM.

Ifølge Medietilsynet har lokalradio hatt en umiddelbar vekst etter slukkingen av de riksdekkende FM-sendingene.

FM-fremtiden

Det sentrale spørsmålet for lokalradioene, og deres lyttere, er hva som skjer fra 1. januar 2021.

Under behandlingen av statsbudsjettet for 2019 stilte Venstre seg bak følgende merknad fra kulturkomiteen på Stortinget:

Komiteens flertall (...) ber regjeringen komme tilbake med en sak til Stortinget der man vurderer å forlenge FM-konsesjonene for lokalradioer utenfor storbyene til 2031.

Slik sendte komiteen et signal om at de ønsket forlenget konsesjon til lokalradio på FM. I desember fikk Medietilsynet i oppdrag å utrede en slik forlengelse.

I mars i år kom mediemeldingen om hvordan regjeringen vil legge til rette for mangfold og kvalitet. Der omtalte kulturminister Trine Skei Grande lokalradioene på denne måten:

I ein marknad med berre to riksdekkjande kommersielle aktørar, er lokalradioane viktige røyster. Med bakgrunn i at all riksdekkjande radio blei heildigitalisert i 2017, blei 2017 òg det første året med meir liberale rammevilkår for lokalradio på FM. Mellom anna blei innhaldskrava og dei økonomiske avgrensingane som gjaldt for nisjeradioar oppheva, med unntak for nisjeradioane i dei konsesjonsområda der heller ikkje lokalradio kan sende på FM.

Medietilsynet leverte sin rapport til Grande i mai. Der anbefaler de at lokalradioene får fortsette å sende på FM ut 2026. I de største byene bør det, som i dag, bare være ikke-kommersielle radioer som får sende på FM, foreslår de.

– Det som ligger i ånden til denne rapporten er hvor viktig lokalradio er, både i formidling av nyheter, og for å skape et fellesskap, sa Grande da rapporten ble overlevert.

Hun sa videre at hun håpet på støtte til de foreslåtte grepene.

– Vi skal nå ha denne på høring og behandle dette i løpet av året, håper vi, sånn at vi så fort som mulig får mediemeldingen gjennom i Stortinget og også får støtte for denne typen grep, sa kulturministeren til Kampanje.

Ba om forlengelse

Under behandlingen av mediemeldingen ba regjeringspartiene på Stortinget regjeringen følge tilsynets anbefaling og forlenge dagens ordning til ut 2026. Flertallet i komiteen, inkludert Venstre, ba også regjeringen følge tilsynets anbefaling om å øke den økonomiske støtten til lokale lyd- og bildemedier. Partiene vil ha økt støtte så lenge noe av pengene skal gå til digitalisering.

Senterpartiet fremmet et eget forslag.

«Stortinget ber regjeringen forlenge dagens FM-konsesjoner for lokalradio ut 2031, tilsvarende utløpstiden for lokalradioens digitale konsesjoner».

Senterpartiet ville altså pålegge regjeringen å forlenge konsesjonene fem år lenger enn flertallet.

– Lokalradioene har viktig rolle

Da dette ble debattert i stortingssalen sa Grande:

– Vi skal også diskutere et «Dokument 8»-forslag om å forlenge dagens FM-konsesjoner for lokalradio ut 2031. Jeg er veldig glad for at flertallet i komiteen slutter seg til at Stortinget ikke bør ta stilling til det før det foreligger et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag. Medietilsynet har nettopp levert en rapport om hvor lenge og hvilke vilkår en forlengelse av lokalradio på FM-nettet eventuelt skal ha. Lokalradioene har en viktig rolle i det norske mediemangfoldet, og rapporten viser at det er nødvendig at lokalradioer får fortsette med FM noen år til.

Bare SV ble med på Senterpartiets forslag.

Omstridt

Radioreklamen har vært omstridt blant norske lokalradioredaktører som deltar i det riksdekkende annonsenettverket «FM-samkjøringen».

– Enkelte radioredaktører nektet å sende reklamen. De mente at det ikke var riktig at kulturministeren vil slukke FM-sendingene. Men de fleste endte opp med å sende reklamen, sier direktør Apneseth i Radio Metro.

Selv valgte hun å sende reklamen på sine egne kanaler, som når store deler av Østlandet og Sørlandet.

– Jeg mener at Vedum har dekning for påstanden siden Grande, så vidt vi vet, aldri har uttalt seg offentlig om hun ønsker forlengelse eller ei. Venstre har uttalt seg, og det samme har en samlet kulturkomité på Stortinget. Men Grande har ikke flagget personlig hva hun mener om saken, sier Apneseth.

Hun forteller at enkelte redaktører mente Venstre må kjøpe seg egen reklametid om de vil ta til motmæle mot Vedum.

– Hverken Venstre, Kulturdepartementet eller Grande har vært i kontakt med oss om dette for å stoppe reklamespottene eller bli intervjuet av våre programledere for å møte påstandene fra Vedum. Inntil det motsatte er bevist konkluderer jeg med at det Vedum sier er sant.

Vedums grunnlag for påstanden

Som nevnt høyere opp i artikkelen, har Vedum lagt frem dokumentasjon for hva som er hans grunnlag for påstanden om at «Grande vil slukke din lokale FM-radio».

Flere av disse henvisningene omhandler riksdekkende FM-radio. De vil vi ikke gå inn i her. Påstanden vi faktasjekker handler om lokale FM-stasjoner.

Offentlig støtte til lokal radio og tv-produksjon har utviklet seg slik:

Vi ser at samlet støtte har gått opp. Fra 2016 har imidlertid støtte til digitalisering av radioene tatt en stor del av potten. Vedum har rett i at redaksjonell støtte har gått ned siden 2015, men den har gått opp hvert år siden 2016.

I 2019, som er det eneste budsjettet kulturminister Trine Skei Grande har lagt fram, ble redaksjonell støtte til lokale lyd- og bildemedier økt med én million kroner.

I det nye forslaget fra Medietilsynet, som kulturkomiteen på Stortinget har bedt regjeringen følge opp, er det foreslått å øke støtten til lokalradio.

Vedum viser også til at 15 lokale FM-stasjoner i storbyene har måttet stenge. Det var en del av DAB-overgangen som ble vedtatt i 2011 at lokalradio i storbyene måtte gå over på DAB i 2017, mens lokalradio i distriktene skulle kunne fortsette å sende på FM. Slik har antallet konsesjoner på FM og DAB utviklet seg:

I tillegg viser Vedum til at de ikke-kommersielle FM-kanalene i storbyene får ytterligere begrensninger på muligheten til å tjene penger på reklame. Nå kan de ha inntil 135 000 kroner i året i reklameinntekter. I forslaget fra Medietilsynet ligger er det totalforbud mot reklame for disse kanalene. Dette vil kunne gå ut over følgende ideelle, etniske eller religiøse kanaler:

Oslo: Radio Riks, Radio America Latina, Radio7, Radio Orakel

Bergen: Studentradioen

Stavanger: Radio sørvest

DAB i Vedums bil

Vedum sier også i radioreklamen at han selv ikke har DAB i bilen. Vedum har to biler registrert på seg:

  1. En Volvo V70, 2013-modell, som han kjøpte i 2016. Denne har DAB.
  2. En Folkevogn Amarok, 2013-modell, som han kjøpte i mars 2019. Denne modellen ble ifølge importør Harald A. Møller levert både med og uten DAB.
Skjermdump fra Facebook

Vedum har i flere reportasjer viste frem bilene sine. I Hamar Arbeiderblad er han omtalt som «dieselkongen», og ble avbildet mellom de to bilene.

I Aftenposten i 2017 og på Facebook i 2018 sier han at han kjører Volvo V70. Men etter at han i mars 2019 gikk til anskaffelse av en VW Amarok, ser dette ut til å ha blitt Vedums foretrukne bil. Han er blitt avbildet med bilen i Dagbladet og den er omtalt i Klassekampen (ikke på nett).

Ifølge rådgiveren bruker Vedum nå Folkevogn Amarok-en, mens det er kona til Vedum som bruker Volvoen.

Oppsummering

105 lokale radioaktører over hele landet har nå konsesjon ut 2021 for å sende på FM. Det er på mange av disse radiokanalene Senterpartiets reklame er blitt sendt.

Medietilsynet har anbefalt at konsesjonene for lokal FM-radio utvides til 2026.

Kulturminister Trine Skei Grande har uttalt at hun håpet på støtte i Stortinget til tilsynets grep. Det fikk hun. Et flertall i kulturkomiteen, som inkluderer Venstre, har anbefalt at konsesjonene forlenges i tråd med tilsynets forslag.

Senterpartiet foreslo at konsesjonene skulle forlenges til 2031. At Venstre stemte mot dette er ikke det samme som at de vil stenge FM-radioene.

Et forslag om endring fra strenge regler til totalforbud mot reklame i et fåtall ikke-kommersielle etniske, religiøse og ideelle radiokanaler i storbyene, er heller ikke grunnlag for å si at Grande vil «stenge din lokale FM-radio».

Tilsvar

Trygve Slagsvold Vedum påpeker at Venstre var med på å innføre DAB, og vedta slukking av det nasjonale FM-nettet.

– De har kuttet og begrenset de lokale FM-radioene, og gitt flere forbud mot å drive videre. Senterpartiet mener FM-radioene er viktige, og foreslo at de skulle få fortsette å drive utover dagens konsesjon. Venstre stemte imot dette i Stortinget. At Venstre nå prøver å late som de er for FM tror jeg velgerne avslører. Jeg vil fortsette å kjempe for lokalradioene uansett. FM-radioen er viktig både for radiomangfoldet og som en del av beredskapen i landet, skriver han i en e-post til Faktisk.no.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?