Faktisk.

Er innvandring hoved­år­saken til økt ulikhet?

Finansminister Siv Jensen (Frp) sier at innvandring er hovedårsaken til økte forskjeller. Hun tar feil, sier SSB-forsker Rolf Aaberge. Ifølge ham er det veksten i inntekt til de rikeste som er hovedforklaringen på økt økonomisk ulikhet.

hovedbilde
Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

I dag stilte finansminister Siv Jensen (Frp) opp til debatt i NRKs Politisk kvarter, i forbindelse med en stortingsmelding om fordeling og sosial bærekraft, som ble lagt frem av regjeringen i dag.

NRK-programleder Lilla Sølhusvik prøvde flere ganger å få Siv Jensen til å svare på hva som er årsaken til at forskjellene øker i Norge. Jensen ville heller snakke om at stadig flere barn vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt, og at mesteparten av økningen skyldes innvandring. Slik gikk dialogen mellom dem:

– Og så til spørsmålet: Er det et problem at forskjellene øker i Norge?

– Ja, det er et problem at flere barn vokser opp i lavinntektsfamilier. Og det er jo nettopp derfor regjeringen har forsterket tiltakene, blant annet med gratis kjernetid i barnehagene (...).

– Bare til oppklaring også: (...) Når man ser på at forskjellene øker, er det innvandring som er det største problemet, eller er det det at de rikeste faktisk også blir mye rikere her i landet?

Finansminister Siv Jensen (Frp) snakket om økende ulikhet på Politisk kvarter. Skjermdump fra nrk.no.

– Det vi må se på, er hva er det som har skjedd? Jo, det er flere barn som vokser opp i lavinntektsfamilier. Og helt siden 2006, er det et uomtvistelig faktum at veksten har skjedd hos barn med innvandrerforeldre.

– Det vet vi, og det er heller ikke mitt spørsmål. (...) Kan den stortingsmeldingen du skal legge fram i dag slå fast hva som er grunnen til at forskjellene øker? Er den viktigste grunnen innvandringen, eller er den viktigste grunnen at de rikeste blir mye rikere?

– Den aller viktigste grunnen er at det er for mange barn som vokser opp i familier som ikke klarer å forsørge seg selv. Hovedvekten av de har innvandrerbakgrunn. Det er et uomtvistelig faktum, og det er slått fast.

– Så det er innvandringen som er den største grunnen til forskjellene?

– Det er hovedårsaken. Og da må vi jo gjøre noe med det (...).

Vrir debatten

Helt til det siste svaret, forsøker Siv Jensen å dreie debatten inn på barn i husholdninger med vedvarende lavinntekt, som ikke er det samme som økte forskjeller, som programlederen spør om.

Jensen svarer først at den viktigste grunnen til at forskjellene øker, er at for mange barn vokser opp i familier som ikke klarer å forsørge seg selv.

Etterpå svarer hun at det er innvandring som er hovedårsaken til økte forskjeller. Dette gjentok Jensen senere i VG:

– Venstresiden sier de vil bekjempe ulikhet og barnefattigdom, men vil ikke gjøre noe med det som er den største driveren av dem alle, nemlig innvandring.

Mener Jensen tar feil

NRK har i ettertid fulgt opp med en artikkel der ulikhetsforsker i Statistisk sentralbyrå (SSB), Rolf Aaberge, går ut mot Jensen, og sier at finansministeren tar feil når hun hevder at innvandring er hovedårsak til at ulikhetene i Norge øker.

– Den viktigste grunnen til økonomisk ulikhet er økningen i inntekten til de aller rikeste, sier Aaberge til NRK.

Rolf Aaberge, forsker i SSB. Foto: Studio Vest AS

Han mener at overskudd som er holdt tilbake i bedriftene, og ikke utbetalt til eierne som utbytte, også må regnes som inntekt, i tillegg til skattepliktig utbytte, og at dette gir store utslag.

– Hvis man tar hensyn til alle inntektene som eiere av små og mellomstore bedrifter mottar, både direkte i form av utbytte, men også indirekte i form av tilbakeholdt overskudd, er ulikheten mye større enn det man vanligvis ser i statistikken. Tar man hensyn til det, så er effekten av eierinntektene mye større enn effekten av innvandring, sier han til NRK.

– Innvandring ikke hovedårsak

Der programlederen i Politisk kvarter snakker om «forskjeller», snakker Jensen hovedsakelig om «barn som vokser opp i lavinntektsfamilier». Rolf Aaberge i SSB snakker om økonomisk ulikhet. Han mener at ulike begreper og forståelsen av dem kan være et problem i debatten rundt ulikhet:

– Det er viktig å skille mellom fattigdom, eller lavinntekt som SSB kaller det, og ulikhet. Det er to forskjellige ting, sier han til Faktisk.no.

Lavinntektsgrensen vi bruker er 60 prosent av medianinntekten. Denne grensen øker når medianinntekten øker. Ulikhet er noe annet, og måles gjerne av inntekt i Gini-koeffisient.

Ifølge Aaberge er det ikke omstridt at innvandring har en innvirkning på økningen i inntektsulikhet:

– Innvandrerne utgjør nå flertallet av dem som lever i lavinntekt i Norge, og det er klart at det gjør noe med ulikheten når det kommer flere inn på bunnen av stigen, sier han.

Samtidig påpeker Aaberge at innvandring ikke er den viktigste grunnen til økt inntektsulikhet.

– Det som har skjedd i Norge de siste årene, er at vi har fått flere på bunnen, men vi har også sett en stor økning i inntekten til de rikeste. De rikeste tar rett og slett mye mer av kaka, og dette gir mye større utslag på inntektsulikheten enn innvandrerne, sier han.

Vedvarende lavinntekt og ulikhet

I desember konkluderte vi med at det er riktig at innvandring er den klart viktigste årsaken til veksten i familier med vedvarende lavinntekt. Vedvarende lavinntekt blir ofte omtalt som fattigdom.

At innvandring er den viktigste årsaken til veksten i familier med vedvarende lavinntekt, er ikke det samme som at innvandring er hovedårsaken til ulikhet.

NTB har blandet de to begrepene i overskriften på artikkelen sin om saken, som Aftenposten har gjengitt:

Foto: Skjermdump/Aftenposten.no

Aaberge i SSB har aldri påstått at innvandring ikke er hovedårsaken til barnefattigdom, altså barn i husholdninger med vedvarende lavinntekt, men at det ikke er hovedårsaken til økt økonomisk ulikhet i Norge.

Hva sier regjeringen?

I regjeringens egen stortingsmelding, som er årsaken til at Siv Jensen i utgangspunktet stilte i Politisk kvarter, står det at likhet og ulikhet kan vurderes langs flere dimensjoner, hvorav økonomisk ulikhet er én. Økonomisk ulikhet handler om hvordan inntekt og formue fordeler seg i befolkningen.

Fordeling, ulikhet og likhet handler om grunnleggende forhold i livene våre. Derfor er det viktig å se forskjellige dimensjoner opp mot hverandre og forstå sammenhengene bak. Det fordrer et godt faktagrunnlag.

Om «faktorer bak utviklingen i inntektsfordelingen i Norge de siste 30 årene», står det:

(...) en noe mindre jevn fordeling av både lønns- og kapitalinntekter [har] bidratt til en gradvis økning i Gini-indeksen for husholdningsinntekt i Norge gjennom de siste 30 årene. Endringer i familiemønstre og økt innvandring ser ut til å ha trukket i samme retning, men virkningen av dette er vanskeligere å anslå eksakt.

Regjeringen har også laget en egen side med spørsmål og svar om ulikhet, i forbindelse med stortingsmeldingen. På spørsmålet «Hva er årsaken til at ulikhet oppstår?», svarer regjeringen:

Det er mange sammensatte faktorer som påvirker utviklingen i ulikhet. Økonomiske konjunkturelle og strukturelle forhold som innvandring, globalisering og endringer i husholdnings- og alderssammensetning i befolkningen påvirker utviklingen i både økonomisk og sosial ulikhet.

Det står ingenting om hvilken årsak som er den aller viktigste, eller at det i det hele tatt finnes én hovedårsak.

Hva vet vi?

Faktisk.no har flere ganger tidligere skrevet om ulikhet, blant annet i denne artikkelen fra 2017:

Statistisk sentralbyrå (SSB) har målt inntektsulikhet etter Gini-koeffisienten siden 1986. Statistikken viser at inntektsulikhetene i Norge har steget siden dette.

Øker også uten innvandrere

Før kommunevalget i 2015 ba NRK SSB, ved blant andre Rolf Aaberge, se på hvordan innvandring påvirker inntektsulikheten i de største byene i landet.

Gjennomgangen viste at høy innvandring ga store utslag, og ulikhetene målt etter Gini-koeffisienten var betydelig mindre når man holdt innvandrerhusholdningene utenfor.

Ulikhetene øker likevel også når vi utelater innvandrerbefolkningen. I Økonomiske analyser 1/2017 skriver SSB at ulikheten blant befolkningen minus innvandrerne har økt hvert år siden 2010, målt med annet mål for ulikhet (P90/P10).

Ulikhetsmålene og den offisielle inntektsstatistikken gir, som tidligere nevnt, ikke nødvendigvis et riktig bilde av de egentlige forskjellene i Norge. Verdiene av offentlige tjenester regnes ikke som inntekt på statistikkene, selv om de bidrar til å minske de faktiske ulikhetene.

Oppsummert

En sammenblanding av «barn i husholdninger med vedvarende lavinntekt» og «ulikhet»/«forskjeller» har ført til forvirring i debatten.

Siv Jensen forsøkte selv å dreie debatten inn på innvandring som årsak til en økning i barn i husholdninger med vedvarende lavinntekt, da programlederen spurte om innvandring som årsak til økt ulikhet.

Innvandring er den viktigste årsaken til veksten i familier med vedvarende lavinntekt.

Innvandring er én av årsakene til økt økonomisk ulikhet. Større inntektsandeler til de rikeste er en annen årsak. Man kan ikke fastslå at innvandring er hovedårsaken.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?