Faktisk.

Bilister har ikke vikeplikt for syklende på grunn av gangfelt

Foto: Jon Olav Nesvold / NTB Scanpix

Påstand

Hvis du sykler over gangfeltet, har ikke andre kjørende vikeplikt for deg.

Trygg Trafikk. Facebook, 09.09.2020

Konklusjon

Bilister og andre kjørende har i utgangspunktet bare vikeplikt for gående på grunn av gangfeltet. Syklende er kjørende. Hvis man går av sykkelen og triller den over gangfeltet, har bilistene vikeplikt. Syklende har vikeplikt for bilister når de kjører ut i veien over et gangfelt. Dette skyldes at de da stort sett krysser fra fortau eller gang- og sykkelvei. Om syklisten allerede sykler i veien, gjelder ordinære vikepliktsregler for kjørende. Det finnes tilfeller der bilister har vikeplikt for syklende som krysser veien, også der det er gangfelt, men gangfeltet i seg selv regulerer ikke vikeplikt mellom syklende og bilist.

Påstanden er helt sann.

Trygg trafikk har nylig delt flere innlegg på Facebook om syklister og vikeplikt med emneknaggen #KanDuSykkelreglene. Et av innleggene består av en tegning av en syklist som ser ut til å komme fra en gang- og sykkelvei og skal krysse et fotgjengerfelt. I innlegget står det:

Gangfelt er for gående. Når du skal krysse gangfelt, regnes du som fotgjenger kun hvis du går av sykkelen og triller den over gangfeltet. Hvis du sykler over gangfeltet, har ikke andre kjørende vikeplikt for deg.
Skjermdump: Facebook

Også Utrykningspolitiet (UP) har delt Trygg trafikks bilde med samme budskap: Kjørende har ikke vikeplikt for deg hvis du velger å sykle over gangfeltet.

Til sammen har innleggene blitt delt over 12 000 ganger. Flere har lurt på om det stemmer at syklister alltid har vikeplikt for bilister hvis de velger å sykle over et gangfelt.

I denne faktasjekken skal vi se nærmere på reglene om vikeplikt for syklister i gangfelt.

Lov å sykle i gangfelt

Aller først: Det er ikke forbudt å sykle over et gangfelt.

Ifølge trafikkreglene er dette lov når det er lite folk som går der, så lenge man ikke er til fare eller hindrer gående:

Sykling på gangveg, fortau eller i gangfelt er tillatt når gangtrafikken er liten og syklingen ikke medfører fare eller er til hinder for gående. Slik sykling må ved passering av gående skje i god avstand og i tilnærmet gangfart.

Dette betyr ikke at bilistene har vikeplikt for deg hvis du sykler over gangfeltet.

Samtidig: En bilist har ikke lov til å kjøre ned en syklist i fotgjengerfeltet. Anette Hauge er seniorrådgiver i Veg- og trafikkjuridisk avdeling i Statens vegvesen, og forklarer:

– Det er derfor vi bruker vikeplikt, men ikke kjøreplikt. Du har plikt til å stoppe hvis du er i ferd med å kjøre ned en syklist. Alle trafikanter skal ifølge vegtrafikkloven ferdes hensynsfullt og aktsomt, slik at det ikke oppstår fare.

Syklister er kjørende

Ifølge Hauge er det viktig å huske på at syklister regnes som kjørende:

– En syklist er en kjørende. Hvis man sykler i veibanen eller i et sykkelfelt i veibanen gjelder alle de vanlige vikepliktsreglene som for bilister.

– En syklist har i noen tilfeller lov til å sykle på fortauet, men da har syklisten alltid vikeplikt for gående. Hvis syklisten krysser en vei fra et fortau, har syklisten vikeplikt for bilene på veien, sier Hauge til Faktisk.no.

Hvis syklisten kommer fra en gang- og sykkelvei og skal krysse en vei, har den syklende også vikeplikt for kjørende på veien, med mindre annet er skiltet.

Dette gjelder uavhengig om det er et gangfelt der eller ikke, så lenge man sykler og ikke går. Bilister og andre kjørende har bare vikeplikt for gående i gangfelt, ifølge trafikkreglene:

Ved gangfelt hvor trafikken ikke reguleres av politi eller ved trafikklyssignal, har kjørende vikeplikt for gående som befinner seg i gangfeltet eller er på veg ut i det.

Vikeplikt, men ikke for syklister i gangfelt

Dette sier trafikkreglene:

Kjørende som vil inn på eller krysse veg fra sykkelveg, gangveg, eller fortau, har vikeplikt for trafikant på vegen.

Her ser vi at syklisten, som er regnet som kjørende, har vikeplikt for bilister og andre på veien når han eller hun krysser veien fra sykkelvei, gangvei eller fortau.

Men, det finnes unntak:

Denne plikten gjelder ikke overfor kjørende fra eller til områder nevnt i første ledd.

Områdene som det vises til i «første ledd» er disse:

Kjørende som kommer fra parkeringsplass, holdeplass, torg, eiendom, bensinstasjon, gågate, gatetun eller liknende område har vikeplikt for annen trafikant. Det samme gjelder den som kommer fra gårdsveg eller annen veg som ikke er åpen for alminnelig ferdsel, eller som svinger inn på kjørebanen fra vegens skulder.

Gangfelt betyr kryssing av vei

Dette betyr altså at syklisten ikke har vikeplikt for bilisten hvis bilen krysser sykkelveien, gangveien eller fortauet fra et av disse stedene. Det skal imidlertid ikke være et gangfelt et slik sted.

Fagsjef Mats Larsen i Syklistenes landsforening skriver i en e-post til Faktisk.no:

– Det skal ikke markeres opp gangfelt hvis det er kryssing av avkjørsel. Da er det eventuelt andre virkemidler man bruker, som gjennomgående kantstein og eventuelt annet dekke.

Anette Hauge i Vegvesenet utdyper:

– Hvis du sykler på en gang- og sykkelvei og du kommer til et kryss der det er et oppmerket gangfelt med sebrastriper, betyr dette at gang- og sykkelveien slutter før gangfeltet. Du har da vikeplikt når du krysser veien, med mindre du går over.

Dette gjelder ifølge Hauge også der gang- og sykkelveien begynner igjen umiddelbart etter gangfeltet.

Altså: Finnes det et synlig gangfelt betyr dette at du krysser en vei, og ikke en avkjørsel, ifølge Statens vegvesen. Bilister har kun vikeplikt for gående som krysser en vei – med mindre annet er skiltet.

Dette utelukker ikke at det finnes steder der sebrastriper er merket opp over avkjørsler, noe Faktisk.no har fått tilsendt eksempler på. Dette er da feilmerking etter retningslinjene for veimerking.

Vikeplikt for sykler skiltes

I Sykkelhåndboka skriver Vegvesenet i tillegg følgende (lenker lagt til av Faktisk.no):

Noen steder er kjørende som kommer på veg som krysser sykkelveg eller gang- og sykkelveg pålagt vikeplikt for sykkeltrafikken, angitt med skilt 202 Vikeplikt og underskilt 826 Sykkeltrafikk i begge kjøreretninger.

Noen sykkelveier kan altså være forkjørsvei på samme måte som vanlige veier kan være det, men da skal dette skiltes. Hvis sykkelveien det gjelder har fortau kan det være gangfelt for fotgjengere, men dette er ikke alltid tilfelle. Gangfeltet har ingen betydning for bilistenes vikeplikt overfor syklister, får Faktisk.no opplyst av Vegvesenet.

Faksimile: Sykkelhåndboka v 122, Statens vegvesen

– Stor forvirring og mye feil

Fagsjef Mats Larsen i Syklistenes landsforening påpeker at det er forvirring rundt syklister og vikeplikt i gangfelt:

– Det er dessverre mye feil utforming, skilting og oppmerking der ute. Det er med på å skape enda større forvirring om hvilke regler som gjelder.

En undersøkelse har vist at mange ikke kan vikepliktsreglene for syklister, og i flere omganger har det blitt foreslått og tatt til orde for å gi bilister vikeplikt for syklister. Syklistenes landsforening er av samme oppfatning:

– Vi mener at det burde være en generell regel om at kryssende trafikk viker for syklende på sykkelvei og gang- og sykkelvei. Men for at dette skal være forsvarlig, må også mange krysningspunkter utformes annerledes, skriver Larsen til Faktisk.no.

Vegvesenet: – Reglene er gode

Vegvesenet er negative til å endre regelverket, fordi de mener at vikepliktsreglene for syklister allerede er gode. Ifølge en pressemelding fra 2018 frykter de flere alvorlige ulykker hvis reglene blir endret.

– Å gi syklister samme rettighet som gående på gangfelt vil kunne føre til at syklister holder høyere hastighet når de kommer fra gang- og sykkelvei eller fortau og skal krysse veien. Det kan skape en falsk trygghet for syklistene, som i verste fall kommer i høy fart uten at bilistene har mulighet til å oppdage dem i tide, forklarte senioringeniør Tanja Loftsgarden i pressemeldingen.

Larsen i Syklistenes landsforening har følgende råd til syklister som kommer til gangfelt:

– Pass på at du overholder vikeplikten for kryssende trafikk, senk farten og se etter. Det er i tillegg spesielt viktig å ta hensyn til fotgjengere som befinner seg i gangfeltet.

Vegvesenet har laget en brosjyre om vikeplikt for syklister. Her avklares det flere eksempler på vikepliktssituasjoner mellom bilist og syklist:

Faksimile: Brosjyre fra Vegvesenet
Embed artikkel

Les også

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?