Faktisk.

Takten i bolig­byg­gingen har gått opp

hovedbilde
Berit Roald / NTB Scanpix

Påstand

[...] takten i boligbyggingen har gått opp

Jan Tore Sanner. Politisk kvarter (NRK), 03.08.2020

Konklusjon

Det er riktig at det er blitt bygget flere boliger under den borgerlige regjeringen enn under den rødgrønne. Antallet boliger som igangsettes og fullføres hvert år, har i snitt økt med henholdsvis 17 og 19 prosent så langt under den borgerlige regjeringen, sammenlignet med tilsvarende tall for den rødgrønne regjeringen.

Påstanden er helt sann.

Mandag 3. august møttes SVs nestleder Torgeir Knag Fylkesnes, Aps boligpolitiske talsperson Siri Gåsemyr Staalesen og finansminister Jan Tore Sanner (H) til debatt om boligpolitikk på Politisk kvarter på NRK.

Under debatten stilte Staalesen seg spørrende til hva regjeringen har gjort for å bygge flere boliger.

Til dette svarte Jan Tore Sanner følgende:

Det hevdes fra Arbeiderpartiet at vi ikke har fått fart i boligbyggingen. Det er nettopp det vi har gjort. Vi har sørget for at takten i boligbyggingen har gått opp, og vi har bidratt til at man har fått kostnadene ned.

Antallet boliger som bygges påvirkes av en rekke faktorer, hvorav flere er utenfor regjeringens kontroll. Faktisk.no tar ikke stilling til hvorvidt endringene i boligbyggingen skyldes endret politikk, kun om det er blitt bygget flere boliger eller ikke. I denne faktasjekken vil konklusjonen derfor kun bygge på spørsmålet om takten på boligbyggingen har gått opp.

Modell- og analysedirektør Anders Lund i Eiendomsverdi forteller til Faktisk.no at det som har mest å si for hvor mange boliger som bygges, er boligprisene.

– Hvis du har høy prisvekst, høye priser og tilgjengelige tomter å bygge på, så blir det bygget på dem. Antallet boliger som bygges avhenger av hvor mange nybygg boligutviklerne får solgt, sier Lund.

Strategier for boligmarkedet

I 2015 lanserte regjeringen en strategi for boligmarkedet, der målet var å legge til rette for «raskere, enklere og billigere boligbygging». I 2018 ble det lansert en fornyet strategi for samme felt. Den nye strategien inneholder blant annet en liste over planlagte tiltak fra 2015 og statusen for disse.

Blant de gjennomførte tiltakene er nye regler som skal gjøre det enklere og raskere å omdisponere større areal fra nærings- til boligformål, nye regler som kan skape større grad av forutsigbarhet i planleggingsfasen og diverse forenklinger av byggtekniske krav, herunder TEK17.

Faktisk.no har tatt kontakt med Finansdepartementet for å sjekke hva slags dokumentasjon Sanner har for påstanden om den økte boligbyggingen. Departementets kommunikasjonsenhet opplyser at påstanden baserer seg på tall for igangsatt bygging av boliger. Kommunikasjonssjef Therese Riiser Wålen skriver blant annet følgende:

I 2016 ble det igangsatt 36 023 boliger, og i 2017 ble det igangsatt 35 273 boliger. Forrige gang vi hadde så høye årlige byggetall var i 1982, da det ble igangsatt 36 998 boliger.

Hun viser også til de ovennevnte strategiene for boligmarkedet.

Bygges flere boliger

Statistisk sentralbyrå har en årlig statistikk som viser både igangsatte og fullførte boliger. Fordi denne prosessen kan ta noe tid, er det nyttig å se på begge deler.

Slik har utviklingen i antall årlige igangsatte og fullførte boliger vært siden år 2000:

Slik har utviklingen vært, målt i kvadratmeter:

Økning

Finansminister Sanner spesifiserte ikke nøyaktig hvilken periode han siktet til under debatten, da han sa at takten i boligbyggingen har gått opp. Gitt konteksten for uttalelsen, er det imidlertid nærliggende å tolke det som en sammenligning med den rødgrønne regjeringen.

For å sammenligne utviklingen i antall boliger, har Faktisk.no regnet ut gjennomsnittet for årene 2006-2013 for den rødgrønne perioden, og gjennomsnittet for årene 2014-2019 for den borgerlige regjeringsperioden. Den rødgrønne og borgerlige regjeringen overtok makten henholdsvis høsten 2005 og høsten 2013. Fordi det er lite igjen av året, og statsbudsjettet for disse årene lages av utgående regjering, regner vi årene med maktbytter som tilhørende regjeringen som mister makten.

Under Stoltenberg-regjeringen var snittet på 27 631 igangsatte boliger og 25 324 fullførte boliger per år, mens Solberg-regjeringen så langt har hatt et snitt på 32 220 igangsatte boliger og 30 068 fullførte boliger per år. Det tilsvarer en økning på henholdsvis 17 og 19 prosent. Målt i kvadratmeter er økningen på henholdsvis 13 og 21 prosent for igangsatte og fullførte boliger. Derfor blir det riktig av Sanner å si at takten i boligbyggingen har gått opp.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?