Faktisk.

Nei, NASA-GISS har ikke manipulert en total tempe­ra­tur­økning i perioden 1880-2011 på 0,8 grader

Meteorologisk institutt på Blinderen i Oslo. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Påstand

NASA-GISS har manipulert inn en total temperaturøkning i perioden 1880-2011 på 0.8°C som faktisk ikke har skjedd

Roy-Arne Breivik, Nettavisen. Nettavisen, 04.02.2019

Konklusjon

Ny kunnskap om temperaturendringer, og nye data, gjør at NASA og andre klimaforskere justerer på gamle temperaturmålinger. Det er hverken juks eller manipulasjon, slik det hevdes i Nettavisen-innlegget, men ordinær vitenskapelig metode. Det er vitenskapelig diskusjon om hvordan såkalt homogenisering av gamle data best kan gjøres, men det er ikke grunnlag for å si at NASA-GISS har manipulert inn en temperaturøkning som ikke har funnet sted.

Påstanden er helt feil.

I et debattinnlegg i Nettavisen fremmes en rekke oppsiktsvekkende påstander. I tittelen stilles spørsmålet:

Menneskeskapt global oppvarming - inkompetanse eller bedrageri?

Det stilles spørsmål ved om de menneskeskapte klimaendringene er et resultat av inkompetanse hos verdens ledende klimainstitusjoner, eller om det er et bedrageri, der noen bevisst forleder kloden til å tro at den globale oppvarmingen er menneskeskapt.

I artikkelen beskrives det hvordan en helt sentral institusjon for global registrering av temperaturer, amerikanske NASA-GISS, jukser med historiske temperaturmålinger. NASA-GISS er en forkortelse for «National Aeronautics and Space Administration - Goddard institute for Space Studies».

Ved å justere ned de historiske temperaturmålingene får de klimaendringene til å være større enn de i virkeligheten er, hevder han. Dette viser seg i noen helt sentrale faktuelle påstander i artikkelen:

NASA-GISS har manipulert inn en total temperaturøkning i perioden 1880-2011 på 0.8°C som faktisk ikke har skjedd.

Og:

(...) NASA-GISS har manipulert temperatur-data de mottok fra IMO (...).

Og:

(...) NASA-GISS har tuklet med data (...).

Og:

IPPC (FNs klimapanel) hevder vi har hatt en global oppvarming siste 150 år på 0,8°C grunnet menneskelig utslipp av CO2. NASA-GISS har manipulert temperaturen opp med 0,8°C.

Og:

Dette er bare ett av mange veldokumenterte tilfeller hvor store, anerkjente institusjoner jukser med temperaturdata.

Den overordnede påstanden i setningene over er at NASA-GISS jukser med temperaturdata, og manipulerer inn en temperaturøkning som ikke har skjedd. Det er dette vi skal se nærmere på i denne faktasjekken.

Artikkelen er delt, kommentert eller reagert på over 2200 ganger.

Klima-ateist

Artikkelforfatter er rørlegger Roy-Arne Breivik fra Stokmarknes. I 2017 fikk han selv føle ekstremvær på kroppen da naustet blåste over ham. Han er selverklært «klima-ateist». Endringene skjer, men de ikke har noe med menneskelige utslipp å gjøre, presiserer han.

Til Faktisk.no skriver han at klima-dataene er «tuklet med». Påstanden om 0,8 graders manipulert temperaturøkning omtaler han som en «spissformulering»:

– Om temperaturen er manipulert med 0,5°C eller 0,95°C er egentlig irrelevant. Hovedpoenget er at store deler av den «alarmerende» temperaturøkningen er manipulert inn, skriver han.

Når vi spør om hva som er hans kilder, viser han hovedsakelig til en video fra et foredrag den dansk-norske geografiprofessoren Ole Humlum holdt på en konferanse arrangert av Klimarealistene. Dette er en gruppering som mener klimaendringene hovedsakelig skyldes naturlige variasjoner, og ikke utslipp av klimagasser. De skriver:

Vi arbeider for å presentere vitenskapelige fakta som forteller en annen historie enn det politisk vedtatte budskapet som bare har støtte i villedende klimamodeller.

Humlum har lenge vært sentral i denne grupperingen.

- Administrative endringer

I videoen viser Humlum til at temperaturer målt for mange tiår siden har blitt justert i nyere tid. Han sier:

Generelt kan man si at fortiden kjøles ned og nåtiden varmes opp, administrativt. Nettoresultatet er naturligvis at når folk ser på hvordan temperaturen var for mange år siden sammenliknet med i dag, så får man inntrykk av at stigningen er langt kraftigere enn det som vises i originaldata.

Konkret viser han til hvordan temperaturmålinger gjort av det islandske meteorologiske instituttet (IMO) er blitt endret på av amerikanerne i NASA-GISS:

Dette er administrative endringer. Jeg har ikke klart å finne en god forklaring på dette, de islandske meteorologene har ikke funnet noen god forklaring, men det er mulig det er en god forklaring.

Breivik viser også til en rekke artikler om temaet, publisert på nettsteder som er skeptiske til menneskeskapte klimaendringer, eksempelvis her, her og her.

Han skriver også at han brukte feil årstall, og at manipulasjonen med temperaturdata går helt tilbake til 1860.

Gjenganger

Påstander om manipulering av temperaturdata har vært fremmet i flere fasonger av det globale klimaskeptiske miljøet.

NASA-GISS har i en artikkel forklart hvorfor historiske data justeres. Det er hovedsakelig to årsaker:

  1. Nye oppdaterte analysemetoder.
  2. Flere nye datakilder.

Siden 1981 har NASA på grunn av ny kunnskap i flere omganger endret på beregningsmodellene for global overflatetemperatur (GISTEMP). Særlig skyldes dette ny kunnskap om hvordan menneskelig aktivitet forurenser temperaturmålinger lokalt. Målestasjoner som er plassert i nærheten av urbane strøk blir påvirket lokalt av oppvarming fra blant annet bygninger.

NASA skriver:

Ingen rådata er blitt endret i løpet av årene, bortsett fra mindre kvalitetskontroller og slettinger av dobbeloppføringer, men GISTEMP-analysene har endret seg på grunn av flere observasjoner og endringer i metoden.

De viser selv til et eksempel for å illustrere hvorfor historiske temperaturer justeres:

Tenk deg at en målestasjon ved foten av et fjell rapporterer temperaturer fra 1880. Tenk deg videre at det i 1990 ble bygget en målestasjon til, nærmere toppen av fjellet i 1900. Siden de nye målingene er mye lavere enn de fra foten av fjellet vil et snitt av de to målingene føre til et temperaturfall fra 1900.

Kontinuerlig endring

Inger Hansen-Bauer ved Meteorologisk institutt i Oslo viser til at menneskelig aktivitet endrer seg hele tiden. Derfor vil for eksempel urbanisering rundt et målepunkt gradvis føre til forstyrrelser på målingene

– Det er lite utstyr som står på samme sted over så lang tid. Utstyret endrer seg også. I tillegg endrer miljøet seg rundt målestasjonene. Derfor blir lange tidsserier det vi kaller inhomogene. De må homogeniseres, sier hun til Faktisk.no.

Temperaturene justeres derfor slik at de gir et bilde av hvordan det ville vært om målepunktene var de samme med det samme utstyret hele tiden.

NASA-GISS har publisert tabeller som viser hvordan tidsserien med den globale overflatetemperaturen har blitt justert i flere omganger.

Grafen over viser tydelig at det i løpet av årene fra 1981 og frem til i dag har vært gjort en rekke justeringer av historiske temperaturdata. Særlig har det vært justeringer av temperaturen i perioden før andre verdenskrig. Til tross for justeringene er bildet som tegnes over tid ganske entydig.

NASAs mest oppdaterte og ferskeste bane for historisk global temperatur er fra 2017. Den viser at overflatetemperaturen på kloden steg med 0,78 grader fra 1880 til 2011.

Hansen-Bauer ved Meteorologisk institutt synes beskrivelsen på NASAs nettsider av hvilke justeringer som er gjort - og hvorfor - er god. Der dokumenteres også hvor stor innvirkning de forskjellige justeringene har.

Island

Breivik og Humlum er særlig opptatt av dataene fra Islands meteorologiske institutt (IMO) og viser til at disse skal ha blitt «manipulert». Breivik skriver:

Det som nå viser seg er at NASA-GISS har manipulert temperatur-data de mottok fra IMO slik at perioden fra 1880 til 1940 er gjort kaldere med ca. 0.5°C. Varmeperioden 1930-40 er glattet ut. Perioden 1940 til 2011 er gjort varmere med totalt 0.3°C.

Faktisk.no tar kontakt med Islands ledende klimatolog, Trausti Johnson ved Veðurstofa (værstua eller IMO). Han er tydelig oppgitt over gjentagende påstander fra klimafornektere om datamanipulasjon.

– Disse kritikerne forstår ikke nødvendigheten av å justere gamle publiserte data - selv når jeg forklarer det i detalj. De bare fortsetter å spre påstander om at data blir forfalsket, skriver han i en e-post.

Han viser til en rekke bloggposter (1, 2, 3, 4, 5) der han har forsøkt å forklare de islandske måledataene.

– Mange av kritikerne gidder ikke lese dette. De bare fortsetter å spre sine hovedsakelig ignorante påstander uansett.

Uenige om metode

Noe av grunnlaget for at påstandene har fått grobunn i det klimafornektende miljøet er en reell vitenskapelig uenighet mellom IMO og NASA-GISS om hvordan gamle data best skal justeres. I motsetning til hva som skrives i Nettavisen-innlegget, har IMO diskutert metodene med NASA-GISS:

– Justeringer av gamle publiserte data er absolutt nødvendig. Men NASA-GISS har en annen tilnærming til dette enn vi har, og derfor er det avvik. Deres metode må absolutt sies å være akseptabel. Jeg stiller meg tvilende til enkelte justeringer de har gjort, men dette er ingen ting å bekymre seg for om vi ser på det store bildet, skriver Johnson.

Videre skriver han:

– Jeg mener våre justeringer er bedre for områdene rundt Island enn de NASA-GISS gjør, men jeg skjønner godt deres situasjon.

Fordi NASA-GISS håndterer data fra hele verden har de valgt en mer global enhetlig tilnærming til hvordan dataene justeres.

– Det er bra for oss, og interessant, at noen utenforstående jobber med islandske data med andre metoder enn det vi gjør, sier Johnson.

Lokal eller global justering

Hanssen-Bauer ved Metererologisk institutt på Blindern er enig med Johnson i at islendingene har bedre forutsetninger for å jobbe med sine egne data.

– Ideelt sett burde homogenitetsanalyser av dataene gjøres i hvert enkelt land, fordi det er der man har informasjon om endringer ved målestasjonene, og dessuten et bedre datagrunnlag for å gjøre riktige justeringer. Det er imidlertid ikke alle land som har ressurser til å gjøre slike analyser. Produsentene av de globale datasettene har derfor sine egne rutiner der dataene sjekkes og justeres, skriver hun.

Oppsummert

Det er riktig at NASA-GISS, i likhet med andre klimaforskere justerer historiske data om for eksempel temperatur.

Men dette er hverken «juks med tall», eller «manipulasjon». Justeringene er vitenskapelig funderte tilpassinger, slik at alle data blir sammenliknbare.

Endret måleutstyr, endret plassering og endret miljø rundt målestasjoner gjør at lange tidsserier med data ikke er sammenlignbare uten såkalt homogenisering av dataene.

Ny kunnskap om hvordan temperaturendringene virker har ført til flere revideringer av den historiske temperaturutviklingen, men det stor bildet av en betydelig varmere klode har ikke endret seg.

Det er en faglig uenighet mellom islandske klimaforskere og NASA-GISS om hvordan dataene for Island best kan justeres, men islendingene anerkjenner amerikanernes tilnærming.

Det er helt feil at NASA-GISS har manipulert inn en temperaturøkning på 0,8 grader som ikke har skjedd.

Tilsvar

I en e-post til Faktisk.no skriver Roy-Arne Breivik:

Jeg er veldig glad Faktisk.no konkluderer med at NASA-GISS har forandret fortidens temperaturdata, som forklares med homogenisering. Jeg er også glad for at Faktisk.no konkluderer med at NASA-GISS sine temperaturdata ikke samsvarer med islandske klimaforskere. Jeg skjønner godt de ikke ønsker å kritisere NASA-GISS.

Angående homogeniseringen som NASA-GISS har gjort av sine egne, og andre temperaturdata, så forandrer denne seg fra år til år. Jeg konstaterer at NASA-GISS som leverandør til IPCC stadig ser behov for å homogenisere temperaturdata som allerede er homogenisert flere ganger tidligere. 

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?