Faktisk.

Feil om offentlig ansatte i Finland

hovedbilde
Verdensmesterskapet i badstu i 2000 ble holdt i Heinola, Finland. Foto: Kimmo Mäntylä / SCANPIX

Påstand

I Finland er det 250.000 stats- og kommuneansatte, mens i Norge er det 650.000.

Facebook-innlegg. Facebook, 18.08.2021

Konklusjon

Tallene stemmer ikke, antall ansatte i stat og kommune er mye høyere både i Norge og Finland. Forskjellen er heller ikke så stor som det påstås.

Offentlig pengebruk og inflasjon er hete diskusjonstemaer om dagen. Og kanskje er det i denne sammenhengen at gamle påstander om Norges store og voksende offentlige sektor har fått ny vind i seilene.

Ifølge et mye delt Facebook–innlegg har Norge 650 000 stats– og kommuneansatte, mens Finland bare har 250 000. Altså skal Norge ha godt over dobbelt så mange ansatte i stat og kommune som Finland, til tross for at vi har omtrent like mange innbyggere.

Facebook–innlegget ble opprinnelig postet i august 2021, men har blitt spredt på nytt de siste ukene. Det har fått over 5000 reaksjoner, altså delinger, kommentarer og liker-klikk.

Skjermdump, Facebook

Feil i leserinnlegg

Vi finner de samme tallene om Norge og Finland gjengitt flere steder, blant annet i et leserinnlegg i avisa iTromsø i 2021. Dette ble for øvrig besvart av samfunnsøkonom Sindre Myhr, som påpekte at tallene ikke stemte.

Flere av dem som har skrevet kommentar under innlegget på Facebook, påpeker også at tallene ikke kan stemme.

Tidligere politiker bak innlegget

Det er Harald Ruud, tidligere leder av Moss Høyre, som har skrevet innlegget. Han satt 16 år på fylkestinget i Østfold.

Ruud forteller at han opprinnelig hadde googlet seg frem til tallene. Siden mange påpekte at tallene var feil, vurderte han å endre tallene for to år siden. Men det ble med tanken – helt til Faktisk.no tok kontakt.

Den tidligere Østfold-politikeren ønsket i utgangspunktet å synliggjøre forskjellene mellom Finland og Norge. Han sier at målet hans er at folk skal få interesse for vanskelige, politiske temaer.

Derfor er han veldig fornøyd med at innlegget har fått stor oppmerksomhet.

I denne faktasjekken skal vi se nærmere på hva tallene faktisk sier om offentlige ansatte i Norge og Finland.

Altfor lave tall

Innbyggertallene i posten stemmer, i alle fall hvis vi ser på hvor mange innbyggere det var i Norge og Finland i 2019.

Da var det, som det hevdes i posten, 5,3 millioner innbyggere i Norge. Siden har vi fortsatt å bli flere, og nylig passerte vi 5,5 millioner. I Finland har folketallet de siste årene ligget på cirka 5,5 millioner.

Ser vi på antall ansatte i stat og kommune er det derimot noe som skurrer. I finske kommuner alene jobbet det over 434 000 personer i 2021. Altså langt flere enn det posten hevdet jobber i kommune og stat til sammen.

Så hvor mange jobber det egentlig i stat og kommune i Norge og Finland?

200 000 flere i Norge

Vi tar utgangspunkt i at posten omtaler antall ansatte, ikke årsverk.

OECD (Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling) har en statistikk som viser antall personer som er direkte ansatt i offentlig forvaltning i ulike land («employment in general government»).

Ifølge OECD sin oversikt jobbet det totalt 858 000 personer i offentlig forvaltning i Norge i 2020. I Finland var det 660 600.

Altså jobbet det cirka 200 000 flere i offentlig forvaltning i Norge enn i Finland, ifølge OECD.

Dataene er hentet fra OECD National Accounts Statistics, og skal vise antall personer som er direkte ansatt i både sentrale og lokale forvaltningsnivåer, samt i departementer, etater, avdelinger og institusjoner som kontrolleres av offentlige myndigheter.

Norge

Hos statistikkbyråene i Norge og Finland finner vi mer oppdaterte og detaljerte tall.

Det kan være verd å merke seg at slike nasjonale statistikker ikke nødvendigvis er laget for å være sammenlignbare mellom ulike land – de kan være tilpasset nasjonale behov.

Tabellen under viser Statistisk sentralbyrå sin statistikk over antall sysselsatte i offentlig og privat sektor i Norge de siste årene.

Summerer vi opp, ser vi at det totalt var nesten 850 000 sysselsatte i statlig, fylkeskommunal og kommunal forvaltning i Norge i 2019. I 2022 hadde dette økt til over 880 000.

Finland

Tabellen under er hentet fra det finske statistikkbyrået, StatFin, og viser antall arbeidsplasser i offentlig og privat sektor til og med 2021.

Summerer vi opp, ser vi at antall arbeidsplasser i stat og kommuner har økt fra cirka 650 000 i 2019 til 660 000 i 2021.

Flere i privat sektor

Om vi skal sammenligne tallene fra de to nasjonale statistikkbyråene, må vi ta utgangspunkt i 2021, som er siste år vi finner tall for Finland.

Da jobbet det totalt 873 000 personer innen stats–, fylkes– og kommunal forvaltning i Norge. Det utgjorde cirka 32 prosent av alle sysselsatte.

I Finland viser den nasjonale statistikken 656 000 arbeidsplasser i stat og kommune – 28 prosent av totalen.

Det jobbet altså 218 000 flere i stat, fylke og kommune i Norge enn i Finland i 2021, ifølge de nasjonale statistikkene.

Samtidig er det verd å merke seg at det også jobbet flere i privat sektor i Norge enn i Finland. Også den totale arbeidsstyrken var større i Norge enn i Finland.

Både det norske og finske statistikkbyrået oppgir tall som er hentet inn ved slutten av året, men det kan være nasjonal forskjeller i hvordan statistikken føres.

De finske tallene inkluderer for eksempel ikke sysselsatte under 18 år. Vi ser også at den finske statistikken skiller mellom privat sektor, entreprenører og ukjent.

Tall fordelt på næring - ikke sektor

Når man sammenligner ulike sysselsettingstall mellom europeiske land, er det ofte en fordel å bruke tall fra Arbeidskraftsundersøkelsen. Det er fordi den gjennomføres på samme måte i alle EØS-land.

Statistikken fra landene blir publisert på Eurostat, som er EU sitt statistikkbyrå. Tallene her er fordelt på ulike næringer, ikke sektor.

Hvis man ser på næringen som kalles «offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning», ser man at Norge er registrert med 177 200 ansatte. Finland derimot er registrert med 117 000 ansatte.

Minuset ved å sammenligne denne næringsgruppen, er at man går glipp av store yrkesgrupper som jobber i det offentlige. Eksempler på det er barnehageansatte, lærere og sykepleiere.

Norge topper OECD

Det jobber altså flere personer i stat og kommune i Norge enn i Finland, men forskjellen er ikke så stor som det ble hevdet på Facebook.

Norge har den høyeste andelen offentlig ansatte av alle landene i OECD. Nesten hver tredje sysselsatte i Norge jobber i offentlig sektor. Finland og de andre skandinaviske landene har også en stor offentlig sektor, sammenlignet med mange andre land i OECD og euroområdet.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?