Faktisk.

Hvor bor det flest samer?

Oslo har av mange blitt oppfattet som Norges største samekommune. Mye tyder på at det ikke stemmer.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix.

Ingen vet sikkert hvor mange samer det bor i Norge eller hvor mange som snakker samisk. Siden det ikke finnes noen offentlig registrering, er det også vanskelig å vite hvor det bor flest samer.

I mange år har det vært en utbredt oppfatning at Oslo er Norges største samekommune. Det stemmer ikke, ifølge Samisk myteknuser, som er et nettbasert verktøy som skal bidra til en mer faktabasert debatt om samiske spørsmål:

Det bor veldig mange samer i Oslo, det er sant. Men vi mangler grunnlag for å si at det er Norges største sameby.

Det føres ikke statistikk over hvor mange samer som bor i Norge. Dessverre, mener noen. Så det er ikke mulig å si om det bor flest samer i Oslo, Tromsø, Alta eller andre steder.

Samisk myteknuser, som er et samarbeid mellom Antirasistisk senter og den samepolitiske tenketanken Jurddabeassi, avliver også andre myter.

18 000 i Sametingets manntall

Det mest håndfaste vi har å gå ut fra for å finne ut hvor det bor flest samer, er Sametingets valgmanntall. Det er et register over folk som har mulighet til å stemme eller stille som kandidat i valg til Sametinget hvert fjerde år.

For å kunne melde seg inn i Sametingets manntall, må man avgi erklæring om at man oppfatter seg selv som same, og enten:

  1. Ha samisk som hjemmespråk
  2. Ha eller ha hatt en forelder, besteforelder eller oldeforelder med samisk som hjemmespråk
  3. Være barn av en person som står eller har stått i manntallet

Per 30. juni 2019 sto 18 103 personer oppført i valgmanntallet, ifølge Sametinget. Det er mer enn tre ganger så mange som da manntallet ble opprettet i 1989, og 1145 flere enn ved forrige sametingsvalg i 2017.

Sametinget så da en tendens til at flere i de store byene meldte seg inn i valgmanntallet. Det samme har forskere ved UiT Norges arktiske universitet konkludert med, ifølge Forskning.no.

Langt fra alle samer står oppført i Sametingets manntall. Anslagene på hvor mange samer som finnes varierer mellom 50 000 og 80 000 i Norge, Sverige, Finland og Russland. Flest samer bor det i Norge.

Flest i Tromsø

Tromsø er den kommunen i Norge med flest innbyggere registrert i Sametingets manntall. Oslo, som av mange har blitt sett på som Norges største sameby, kommer først på 5. plass.

Både Kautokeino, Alta og Karasjok har flere medlemmer i Sametingets valgmanntall enn det Oslo har.

Kautokeino har størst andel

Siden Tromsø og Oslo har langt flere innbyggere enn de andre kommunene med flest personer i Sametingets valgmanntall, har vi også sett på andelen registrerte i forhold til innbyggertallet.

Da er det Kautokeino som er Norges største samekommune, tett fulgt av Karasjok. Begge steder er over halvparten av innbyggerne registrert i Sametingets manntall.

På denne oversikten er verken Oslo eller Tromsø er blant de ti øverste kommunene. Samtlige av disse kommunene ligger i det staten definerer som det samiske området.

Baserer statistikk på geografi

Når det lages statistikk om samiske forhold, tar Statistisk sentralbyrå (SSB) utgangspunkt i geografi. De samiske områdene defineres her som virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet (STN-området).

Dette området omfatter per i dag 21 hele kommuner og deler av ti kommuner. Av disse 31 kommunene ligger 13 i Finnmark, 14 i Troms og fire i den nordlige delen av Nordland. Sametinget har en oversikt over kommuner og områder.

Ifølge den siste stortingsmeldingen om samisk språk, kultur og samfunnsliv, er hovedargumentet for å velge akkurat dette området at «det omfatter lokalsamfunn som vurderes som betydningsfulle for å bevare og videreutvikle samisk kultur og næringsliv».

Statistikken fra STN-området sier ikke noe om samene som bor i sør- og lulesamisk område, og heller ikke om dem som bor i byer.

Nedgang i befolkningen

1. januar 2019 var det 54 801 personer som bodde i STN-området, en nedgang på 502 personer fra året før, ifølge SSB. Fra 2011 til 2017 var befolkningstallene stabile, men i 2017 kom en tydelig nedgang, som ble ytterligere forsterket i 2018.

I 2018 økte folketallet i Norge med 0,6 prosent, mens det i STN-området gikk ned med 0,9 prosent.

Flere elever har samisk

Selv om vi ikke vet hvor mange samer det er i Norge og hvor mange som snakker samisk, finnes det tall for hvor mange elever som har samisk. I 2018 var det ifølge SSB 833 elever som hadde samisk som opplæringsspråk. Det vil si at de fikk all undervisning på samisk. Disse elevene bodde i STN-området.

Til sammen 952 elever hadde samisk som førstespråk og 1442 elever samisk som andrespråk. Av disse hadde det store flertallet nordsamisk, mens lulesamisk og sørsamisk var mindre vanlig.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?