Faktisk.

Jo, både mordere og vold­tekts­menn utvises til Somalia

hovedbilde
Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix.

Påstand

Pga sikkerhetsrisiko utvises ingen mordere, terrorister eller voldtektsmenn til Somalia.

Frie Nasjonalister – Politisk ukorrekt info. Facebook, 13.02.2019

Konklusjon

Påstanden er ikke riktig. Bare de tre siste årene har minst seks somaliske borgere blitt utvist på grunn av voldtekt og to på grunn av drap, ifølge Utlendingsnemnda (UNE). Ytterligere 55 personer ble utvist etter å ha blitt dømt for andre typer lovbrudd. Ingen er vernet mot retur til Somalia på grunn av sikkerhetssituasjonen alene, ifølge UNE. Dette gjelder for alle somaliske borgere, også de som har blitt utvist etter å ha blitt straffet.

Påstanden er helt feil.

«Frie Nasjonalister – Politisk ukorrekt info» er en Facebook-side med over 23 000 følgere. Selv omtaler Frie Nasjonalister seg som «en sammenslutning av nasjonalsinnede som reagerer mot den internasjonalisering, masseinnvandring og globalkapitalisme som truer landet vårt».

På Facebook-siden deles hyppig artikler, videoer og bilder, særlig om innvandring, islam og klimaskepsis. 13. februar delte Frie Nasjonalister et bilde av et fly og noe som kan minne om en minaret i solnedgang. På bildet sto det:

Skjermdump fra Facebook.
Pga. sikkerhetsrisiko utvises ingen mordere, terrorister eller voldtektsmenn til Somalia. Badeferier, bryllupsreiser og slektsstevner dit fortsetter derimot som vanlig.

Frie Nasjonalister hevder altså at ingen mordere, terrorister eller voldtektsmenn blir utvist til Somalia på grunn av sikkerhetsrisiko. I denne faktasjekken skal vi finne ut om det stemmer.

Disse kan bli utvist

I Facebook-innlegget har Frie Nasjonalister lenket til en redegjørelse fra regjeringen om utvisning og bortvisning fra Norge. Dette er virkemidler myndighetene kan bruke for å nekte utlendinger innreise til eller opphold i Norge.

Utlendinger kan bli utvist fra Norge hvis han eller hun:

 • Har begått en straffbar handling.
 • Grovt eller gjentatte ganger har overtrådt én eller flere bestemmelser i utlendingsloven. Vanlige overtredelser er ulovlig opphold, ulovlig arbeid og uriktige opplysninger.
 • Unnlater å forlate landet når det er fattet vedtak om det.
 • Har gjort noe som truer Norges sikkerhet eller har overtrådt terrorbestemmelsene i straffeloven. I disse tilfellene er det ikke et krav at utlendingen er straffedømt.

Disse kan ikke bli utvist

Personer med norsk statsborgerskap kan ifølge utlendingsloven ikke bli utvist. Dette gjelder også for dem som har dobbelt statsborgerskap. I regjeringens redegjørelse står det også hvilke andre grupper som er vernet mot utvisning:

 • En utlending som har eller fyller kravene til å få permanent oppholdstillatelse kan bare utvises på grunn av mer alvorlige forbrytelser eller av hensyn til Norges sikkerhet.
 • Personer som er født i Norge og siden uavbrutt har hatt fast bopel her, kan ikke utvises.
 • En utlending kan ikke utvises hvis man etter en vurdering av forholdets alvor og vedkommendes tilknytning til riket, mener at utvisningen skaper en uforholdsmessig stor belastning for utlendingen selv eller for den nærmeste familien.
 • Som hovedregel kan man ikke utvise en utlending som blir sendt til et land hvor vedkommende risikerer å bli utsatt for forfølgelse.

– Feil å si «ingen»

Faktisk.no har spurt Frie Nasjonalister om de har annen dokumentasjon for påstanden. De har sendt en rekke lenker til enkeltsaker omtalt i media, men ingen av dem underbygger påstanden om at «på grunn av sikkerhetsrisiko utvises ingen mordere, terrorister eller voldtektsmenn til Somalia».

Etter å ha forsøkt å finne dokumentasjon, virker heller ikke Frie Nasjonalister lenger å mene at de har dekning for påstanden sin:

– Vi tenker nå at ordet «ingen» er feil å bruke. Men kan Faktisk.no vise til at somaliere som har utført voldtekt, terror og mord er blitt utvist? skriver Frie Nasjonalister i en melding til Faktisk.no.

Over 900 utvist til Somalia

Det er Utlendingsdirektoratet (UDI) som fatter vedtak om utvisning. De siste fem årene har til sammen 923 somaliske statsborgere blitt utvist fra Norge, viser tall fra UDI.

757 personer ble utvist på grunn av brudd på utlendingsloven, mens 165 personer ble utvist fordi de var straffedømte. I tillegg ble én person utvist etter EØS-reglementet.

UDI opplyser til Faktisk.no at de ikke har opplysninger om hva slags lovbrudd de som har blitt utvist på grunn av straff, har begått. UDI forholder seg kun til straffereaksjonen, altså lengden på straffen, når de skal vurdere utvisning.

Det har også betydning hvilken oppholdsstatus utlendingen har. Det skal mer til for å utvise en som har permanent oppholdstillatelse, sammenlignet med en som har midlertidig eller ingen oppholdstillatelse. Dette reguleres av § 66, 67 og 68 i utlendingsloven.

I 2018 ble 29 somaliske borgere utvist fordi de var straffedømte. 18 av dem ble utvist med hjemmel i utlendingsloven § 66 1c, viser en oversikt som Faktisk.no har fått av UDI. Denne hjemmelen gjelder utlendinger som ikke har oppholdstillatelse i Norge og som har begått mindre alvorlige lovbrudd.

Somalia regnes som sikkert

Utlendingsnemnda (UNE) er klageinstansen for utlendingssaker. Hvis UDI har fattet vedtak om at en utlending skal utvises, kan utlendingen klage til UNE. Når UNE behandler klagesaker, gjør de alltid en vurdering av sikkerhetssituasjonen i hjemlandet til den som klager.

– UNE vurderer det slik at ingen er vernet mot retur til Somalia på grunn av sikkerhetssituasjonen alene, skriver senior kommunikasjonsrådgiver Anniken K.E. Kjeserud i UNE i en e-post til Faktisk.no.

– Vi vurderer sikkerhetssituasjonen til somaliske borgere som er utvist på samme måte som i alle andre saker som gjelder somaliske borgere.

Sikkerhetssituasjonen i seg selv, er altså ikke nok til å verne noen mot utvisning til Somalia.

Åtte utvist på tre år

På oppdrag fra Faktisk.no har UNE gått gjennom saker som gjelder utvisning av somaliske borgere med straffbare forhold. De tre siste årene har det vært til sammen 63 saker.

Av disse er det bare noen få som gjelder utvisning på grunn av drap eller voldtekt. Saker om terrorisme behandles av Justis- og beredskapsdepartementet. Gjennomgangen til UNE viser at:

 • I 2016 ble 2 somaliske borgere utvist på grunn av voldtekt.
 • I 2017 ble 3 somaliske borgere utvist på grunn av voldtekt og 1 på grunn av drap.
 • I 2018 ble 1 somalisk borger utvist på grunn av voldtekt og 1 på grunn av drap.

Kan være i norsk fengsel

Tallene er hentet inn via manuell telling, så UNE tar forbehold om feil. UNE understreker at å bli utvist ikke er det samme som å bli uttransportert.

– Det kan for eksempel være at noen soner en straff i Norge og ennå ikke er uttransportert til Somalia, skriver Kjeserud til Faktisk.no.

Siden påstanden til Frie Nasjonalister handler om utvisning, kan vi likevel fastslå at det er helt feil at ingen utvises til Somalia etter å ha blitt dømt for drap eller voldtekt. Bare de tre siste årene har minst seks somaliske borgere blitt utvist på grunn av voldtekt og to på grunn av drap, ifølge UNE.

Faktisk.no har spurt Justis- og beredskapsdepartementet om hvor mange som har blitt utvist til Somalia på grunn av terror. Dette ønsker ikke departementet å svare på.

53 straffede tvangsreturnert

Utlendinger som har blitt utvist og som ikke forlater Norge frivillig, kan bli uttransportert av politiet. De fem siste årene har til sammen 53 straffedømte blitt tvangsreturnert til Somalia, opplyser politiet til Faktisk.no.

Det kan gå lang tid fra en person blir utvist på grunn av straff, til personen faktisk blir tvangsreturnert. Vi vet derfor ikke når de 53 personene ble utvist. Vi vet heller ikke hva de ble dømt for.

Oppsummering

 • Det er helt feil at ingen mordere, terrorister eller voldtektsmenn blir utvist til Somalia på grunn av sikkerhetsrisiko.
 • Bare de tre siste årene har til sammen minst seks somaliske borgere blitt utvist på grunn av voldtekt, mens to har blitt utvist på grunn av drap.
 • Ifølge UNE, som er klageinstansen for utlendingssaker, er ingen vernet mot retur til Somalia på grunn av sikkerhetssituasjonen alene.
 • Dette gjelder også for somaliske borgere som har blitt utvist på grunn av straff.

Tilsvar

I en melding til Faktisk.no skriver Frie Nasjonalister:

Vår påstand er rettet mot ALLE de som aldri blir utvist, for eksempel for knivdrapene på trikken i Oslo. Faktasjekk eller ei, vårt poeng med bildet var rettet mot disse sakene og de poengene. Og slektsreiser og ferier fortsetter til Somalia som vanlig til tross for at de påstår å være i livsfare i hjemlandet.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?