Faktisk.

Ingenting tyder på at mange døde pensjo­nister får utbetalt trygd i Pakistan

Rights.no skriver om avdøde pensjonister som mottar penger, ber regjeringen om granskning og frykter for velferdsstatens bærekraft. Problemet lar seg ikke dokumentere, og Navs utbetalinger til Pakistan er svært små.

hovedbilde
Foto: Fredrik Varfjell

I et innlegg publisert 26. november skriver nettstedet Human rights service (HRS) om et angivelig problem med trygdesvindel i Norge. Nettstedet jobber for å begrense innvandringen til Norge, og beskriver «organisert islam» som «vår tids farligste ideologi».

Tittelen på innlegget som er publisert på Rights.no er «Døde pensjonister mottar fortsatt trygd».

I ingressen står det følgende:

Hvor mange norskpakistanske pensjonister i Pakistan er egentlig døde, samtidig som familien fortsatt mottar alderspensjonen? Dette spørsmålet er igjen høyaktuelt, og hvorfor har ikke norske myndigheter prøvd å finne ut om det pågår et storstilt trygdejuks?

Innledningsvis går Rights.no langt i å slå fast at det betales ut alderspensjon til flere avdøde norsk-pakistanere i Pakistan.

I skrivende stund har innlegget fått over 6200 delinger, kommentarer og reaksjoner til sammen.

Skjermdump: Facebook

I innlegget vises det til en svensk rapport om organisert kriminalitet som er utarbeidet av tolv svenske offentlige instanser. Rights.no er spesielt opptatt av ett avsnitt i rapporten. Nettstedets skribent Hege Storhaug skriver følgende:

Men det nevnes noe annet også i rapporten, som er uhyre interessant for oss i Norge også: pensjonister med innvandrerbakgrunn tar pensjonen med seg til gamlelandet. Når de dør, rapporterer ikke familien der dødsfallet til myndighetene her for fortsatt å kunne hente ut pensjonen.

Det er riktig at en slik form for trygdesvindel nevnes i den svenske rapporten. Problematikken er omtalt i et avsnitt på side 9.

Opp mot 120 år?

Dokumentasjonen for at vi har tilsvarende problemer også i Norge i dag er mer sparsommelig. I innlegget fremmer nettstedet en oppsiktsvekkende og udokumentert opplysning om Statistisk sentralbyrå (SSB):

Denne problemstillingen møtte HRS tidlig på 2000-tallet, da SSB fortalte (med positivt fortegn) om pakistanere som kunne bli svært gamle, opp mot 120 år, om vi ikke husker feil (vi finner ikke lenke til dette i dag). Vel, vi kjenner Pakistan godt. Det er ingen problem å få kjøpt dokument og attester fra myndighetene med ønsket informasjon, som at jeg i 1993 (visstnok) giftet meg med Kong Harald i Islamabad.

Faktisk.no har forsøkt å finne tilbake til disse angivelige opplysningene om de svært gamle pakistanerne, som SSB skal ha fortalt om med positivt fortegn, uten å lykkes. Tidlig på 2000-tallet (2004) skrev imidlertid SSB en stor rapport om innvandrere i Norge.

I rapporten beskrives det som en potensiell fremtidig utfordring at pakistanske innvandrere blir stadig eldre. Utfordringen besto imidlertid ikke av at de tok med seg pensjonene tilbake til hjemlandet. Snarere trekkes det frem at få flytter tilbake til Pakistan, noe som ifølge rapporten vil kreve tilpasninger fra eldreomsorgen:

Blant innvandrere fra Pakistan er det nå 800 (tre prosent) som er over 60 år. Det [er] 2,5 ganger så mange som er mellom 50 og 59 år, slik at antallet over 60 kanskje er tredoblet om ti år. Denne gruppen har relativt høy levealder, og de har til nå ikke flyttet tilbake i Pakistan i særlig utstrekning.

Pakistanere «opp mot 120 år» finner Faktisk.no derimot ingen troverdig informasjon om i rapporten. Faktisk.no har også gått gjennom rapporter fra daværende Trygdeetaten, og gjort flere søk i ulike databaser, uten å finne noen troverdig kilde for påstanden.

At det fantes eksempler på at enkelte hevet trygd i døde pensjonister navn tidlig på 2000-tallet, er likevel ikke omstridt. Dette ble også omtalt i pressen på den tiden, blant annet av VG og Avisenes nyhetsbyrå.

Trussel for velferdsstaten?

I innlegget bruker kobler HRS de mulige utbetalingene til døde pensjonister som argument for at den norske velferdsstaten ikke er bærekraftig. Nettstedets skribent Hege Storhaug skriver:

Den flyten som burde vært gransket av norske myndigheter er ikke minst knyttet til innvandrere som kom på 70-tallet og et par tiår frem. Hvor mange av dem er i livet – etter informasjon i vårt Folkeregister – og er registrert bosatt i opprinnelsesland som for eksempel Pakistan, Tyrkia og Marokko, de tre største gruppene som kom på nettopp 70-tallet fra den 3. Verden?

Hun spør videre om man kanskje bør sette SSB på saken, «for å sjekke antall og alder på dem, og deretter foreslå at det blir foretatt egne undersøkelser om de faktisk ikke er gått av med døden?».

Storhaug avslutter med å spørre om regjeringen tør granske temaet, eller om man skal trekke det hun mener må være en åpenbar konklusjon:

En sterk velferdsstat som Norge henger ikke ihop med masseinnvandringen fra den korrupte 3. verden.

Nav har tall

Det er ikke nødvendig å kontakte SSB for å få oversikt over Navs utbetalinger til utlandet. Dette finnes det åpent tilgjengelige tall for på Navs nettsider. Til sammen utbetalte Nav 439 milliarder kroner i 2018, hvorav 7,2 milliarder kroner (1,65 prosent) gikk til personer bosatt i utlandet. Slik fordeler utenlandsutbetalingene seg per land. Landene Storhaug trekker frem er markert i rødt:

Slik tallene over viser, går det soleklart mest penger til Sverige. Av den samlede summen av utbetalinger til utlandet går under 0,5 prosent til Pakistan, litt over 0,6 prosent til Marokko og rundt 1,6 prosent til Tyrkia. Til sammen står utbetalinger til de tre landene Storhaug trekker frem for rundt 2,7 prosent av utbetalingene til utlandet.

Tar man utgangspunkt i de samlede utbetalingene fra Nav og ikke bare dem som går til utlandet, utgjør utbetalinger til de tre landene 0,04 prosent. Utbetalingene til Pakistan, som Storhaug vier mest oppmerksomhet i innlegget, utgjør i underkant av 0,008 prosent. Dette gjelder alle utbetalinger fra Nav, ikke utelukkende pensjoner.

137 mottar norsk pensjon i Pakistan

Når det gjelder pensjonsutgifter spesifikt, finnes det kun en topp 10-liste for utenlandsbetalinger i Navs rapport. Hverken Tyrkia, Marokko eller Pakistan er å finne på denne topplisten. Mesteparten av de utenlandske pensjonsutbetalingene gikk til europeiske land, USA og Thailand.

I alt mottok 47 671 personer bosatt i utlandet alderspensjon fra Nav i fjor. Navs fagavdeling opplyser til Faktisk.no at 137 personer bosatt i Pakistan fikk utbetalt pensjon fra NAV per september 2019.

I denne gruppen finnes det per dags dato ingen personer over 92 år, opplyser fagavdelingen.

Nav opplyser også at aldersfordelingen blant pensjonister over 80 år i Pakistan, er omtrent den samme som for det totale antall alderspensjonister.

Kjenner ikke til slike saker

Navs fagavdeling skriver at det kan være krevende å føre kontroll med pensjonsutbetalinger i land Norge ikke har trygdeavtaler med. Derfor har Nav innført kontrolltiltak for å sikre at utbetalinger ikke skjer etter at mottakeren er død.

I enkelte land har Nav elektronisk utveksling av dødsmeldinger med trygdemyndighetene. I andre land bruker Nav såkalte leveattester, for å redusere faren for feilutbetalinger. Dette er et skjema som sendes ut årlig til mottakere av pensjon og uføretrygd som er fast bosatt i utlandet.

Den skal underskrives av mottakeren, og en offentlig myndighet på mottakers hjemsted, eller to vitner som bekrefter at vedkommende er i live.

Dersom Nav ikke mottar leveattest innen en gitt frist, gis det en påminnelse om forlenget frist. Deretter stanses utbetalingen. Slike attester sendes til mottakere i alle land utenfor EØS-området, og enkelte land innenfor EØS som velges fra år til år, opplyser fagavdelingen.

Etaten er ikke kjent med konkrete trygdemisbrukssaker, der avdødes familie har hevet pensjon i lang tid etter at mottaker er død. Nav opplyser imidlertid at det er høyere risiko for at de ikke får stanset utbetalingene i tide etter dødsfall i utlandet enn i Norge.

Oppsummering

Rights.no tegner et bilde av en storslått svindel med norske pensjonsutbetalinger som går til avdøde mottakere i Pakistan. Denne svindelen skal være av et slikt omfang at nettstedet kobler den opp mot den norske velferdsstatens bærekraft.

I realiteten er det ingenting som tyder på at en slik storsvindel foregår:

  • Kun 137 personer som er bosatt i Pakistan fikk utbetalt pensjon fra Nav per september 2019. Til sammenligning fikk totalt 47 671 utenlandsboende personer det samme i fjor.
  • Mesteparten av Navs pensjonsutbetalinger til utlandet går til europeiske land, USA og Thailand.
  • Ingen av dem som er bosatt i Pakistan og får utbetalt pensjon fra Nav er i skrivende stund over 92 år gamle.
  • Totalt ble det utbetalt 34 millioner kroner fra Nav til personer bosatt i Pakistan i fjor. Dette tallet inkluderer også andre ytelser enn pensjon. Det utgjør under 0,5 prosent av Navs utbetalinger til personer bosatt i utlandet.
  • Alle som er bosatt utenfor EØS og som mottar pensjon fra Nav, må levere en såkalt leveattest hvert år, for å bevise at de er i live.
  • Nav er ikke kjent med konkrete trygdemisbrukssaker, der avdødes familie har hevet pensjon i lang tid etter at mottaker er død.

Spør om Faktisk.no har blitt nedsnødd

Faktisk.no har forelagt Hege Storhaug informasjon om denne artikkelen, og har spurt henne om en kommentar. Hun skriver følgende i en e-post til Faktisk.no:

– Har Faktisk.no valgt å bli fullstendig nedsnødd? Hvor står det i artikkelen at «[norske pensjonsutbetalinger [...] går til] avdøde mottakere i Pakistan. Denne svindelen skal være av et slikt omfang at nettstedet kobler den opp mot den norske velferdsstatens bærekraft»? Fikk dere ikke med dere alt det andre vi skrev? Leveattest, Pakistan? Har noen av dere kjennskap til Pakistan? 

– Har dere i det hele tatt vært til stede de siste 10 - 20 årene ang. trygdesvinvel begått av personer fra 3. verden? Skal vi hjelpe dere? Taxi, Lime, somaliere som er oppført som enslige forsørgere, tusener av barn som ikke befinner seg i norsk skole. Lenker får dere finne selv. Trygdeforbruket vet dere vel også alt om i denne gruppen. Men publiser gjerne det dere har tenkt. Vi skal nok vurdere å svare på rights. 

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?