Faktisk.

Nei, antall kollek­tiv­av­ganger økte ikke mer i år, enn under det forrige Oslo-byrådet

Foto: NTB Scanpix

Påstand

Med dette byrådet så har vi økt antall avganger i kollektivtransporten med tusen avganger i uka. (...) Mer på ett år enn dere gjorde på fire år

Lan Marie Nguyen Berg, Miljøpartiet De Grønne. Dagsnytt atten, 10.10.2017

Konklusjon

Det er feil at antallet ukentlige avganger med kollektivtrafikk på ett år under denne byrådsperioden har økt mer enn det gjorde under hele forrige byråd. Antallet avganger økte tre ganger så mye i løpet av forrige bystyre-periode som det ligger an til å øke i 2017.

Påstanden er helt feil.

Debatten på Dagsnytt atten i NRK handlet om økningen i bompengeprisene for bilister i Oslo-området. En passering gjennom bompengeringen utenom rushtid, som før kostet 33-35 kroner for en vanlig bensin- eller dieselbil, koster nå 44 kroner for en bensinbil og 49 kroner dersom du kjører dieselbil.

Høyres Eirik Lae Solberg sa at han mener byrådet heller bør spille på lag med innbyggerne og for eksempel satse mer på kollektivtrafikken, som ifølge ham var en stor suksess under det forrige byrådet. Det utløste en ordveksling som startet med at byråd for samferdsel og miljø, Lan Marie Nguyen Berg (MDG) sa dette:

Nå må Høyre være litt redelige her, for det er faktisk med dette byrådet her har vi økt antall avganger i kollektivtransporten med tusen avganger i uka.

Solberg:

Mindre enn i forrige periode.

Berg:

Nei, mye mer, mer på ett år enn dere gjorde på fire år.

Solberg:

Nei, dette kan vi sjekke.

Berg:

Eirik, det kan du sjekke.

Og det er akkurat det vi skal gjøre her. Er det riktig at antallet avganger i kollektivtrafikken i løpet av dette byrådet har økt med over tusen i uka? Og er dette en økning som er større enn det forrige byråd fikk til på fire år?

Blandet kortene

Kort tid etter at vi tar kontakt med Berg og etterspør grunnlaget for påstandene, melder hun tilbake at hun blandet kortene under debatten. I en e-post til Faktisk.no skriver hun:

Dette kom ut feil på Dagsnytt atten, og jeg blandet sammen tallene for antallet avganger og hvor mye vi økte kollektivbudsjettet. Det var dumt. Eirik Lae Solberg hadde rett i at det finnes år med store økninger i antall avganger også i forrige periode. 

Hun viser til at antallet avganger er økt to ganger i år.

Det som stemmer, er at vi økte bevilgningene til Ruter mer enn det forrige byrådet gjorde i hele den forrige perioden, men nøyaktig antall avganger i 2017 er dessverre ikke klart. Vi har derfor ikke sammenlignbare tall for 2017 og tidligere år enda. I april 2017 fikk vi over 1000 flere kollektivavganger i uken. I tillegg ble tilbudet også utvidet kraftig nå i oktober, men hvor mange avganger det blir til sammen har vi ikke tall på ennå.

Mer om bevilgningene lenger ned. Først tar vi for oss antallet avganger, som var det Berg uttalte seg om i debatten.

Antallet avganger i året rapporteres hvert år i trafikkselskapet Ruters årsrapport. Men det siste tallet som er publisert der er for 2016.

En «avgang» er når én buss, trikk, t-bane eller båt forlater første holdeplass på sin rute.

Vi tok kontakt med Ruter og søkte innsyn i hvor mange avganger som er planlagt i 2017 basert på den fastlagte rutetabellen. Det måtte Ruter regne ut. Faktisk.no fikk disse tallene forrige uke.

I år skal det etter planen gå 4 697 743 avganger med buss, trikk, t-bane og båt i Oslo og Akershus. Dette er i gjennomsnitt 12 871 avganger i døgnet, eller i snitt ni avganger hvert minutt. Dette siste tallet er selvsagt mye høyere på dagtid og langt lavere om natten.

Men i uttalelsen snakket Berg om antallet avganger i uka, så i figuren under har vi regnet om de årlige tallene til gjennomsnittlig antall avganger i uka.

For 2017 er planen å ende opp på 90 300 ukentlige avganger, noe som er en økning på 5100 fra året før. I 2016, som var det første året med rød-grønt styre i Oslo, var økningen på beskjedne 900 avganger.

Hvis vi ser på trafikkøkningen for perioden 2011-2015 ser vi at i løpet av disse fire årene økte antallet avganger med 15 000 i uka. Vi ser altså at den samlede trafikkveksten under forrige bystyre-periode var nesten tre ganger større enn i 2017, som er det av Bergs år med størst økning.

Vi ser også at veksten bare fra 2014 til 2015 var noe større enn veksten det siste året.

Bergs svar

Da vi spurte Berg om grunnlaget for tallene hun oppga på Dagsnytt atten, la hun seg raskt flat og sa at hun hadde blandet kortene. Hun viste til at hun hadde uttalt seg om økningen i antall avganger, men egentlig mente å si noe om økningen i budsjettene.

Så la oss ta en titt på utviklingen i kollektivbudsjettene (s. 77, kapittel 711). Berg viser nå til at de økte mer på ett år, enn de gjorde i løpet av hele forrige periode.

Fra 2016 til 2017 økte bevilgningene til kollektivtrafikken i Oslo med 121,8 millioner kroner.

Fra 2011 til 2015 økte de samme bevilgningene med 148,3 millioner kroner.

Så heller ikke hvis vi ser på budsjettene har Berg rett i at de er økt mer på ett år under dagens byråd, enn de gjorde gjennom hele perioden til det forrige byrådet.

I den reviderte påstanden sier Berg ingen ting om prisjusterte tall, men i den etterfølgende dialogen med Faktisk.no påpeker Berg at økningen er større om man ser på den prosentvise veksten fra året før og trekker fra den kommunale prisveksten, såkalt kommunal deflator.

Hvis man velger å regne på denne måten har handlingsrommet til Ruter i 2017 økt mer enn det gjorde under årene med borgerlig styre.

Nytt tall

Faktisk.no tar på nytt kontakt med byråd Berg, og ber om en forklaring på budsjett-tallene hun viste til i den forrige e-posten. Svaret er at i stedet for å se på avganger eller budsjettvekst, bør vi heller se på antall påstigninger. Hun skriver:

Et tall som imidlertid er enda mer interessant å se på enn antall avganger er antall påstigninger. Det viktigste er at det blir mer attraktivt å reise kollektivt og at flere velger dette alternativet. Da er det flere ting en antall avganger som spiller inn. De siste årene har vi sett en kraftig passasjervekst. I første halvår 2017 ser vi en foreløpig økning i antall påstigninger på 6,5 % sammenliknet med 2016.

Hun legger ved en oversikt som viser hvor mange nye passasjerer som har gått på trikk, buss, t-bane og båt i hovedstadsområdet. I oversikten vises det til en prognose som tilsier en passasjervekst på 6,5 prosent i 2017.

Men heller ikke dette er mer enn under hele det forrige byrådets periode. Fra 2011 til 2015 var passasjerveksten på 15 prosent.

Tok for lite i

Den første delen av Bergs påstand handler om hvor mange flere avganger i uka det er nå i 2017, sammenliknet med hva det var i 2015. Berg sier det er mer enn tusen flere avganger. Men her tar hun alt for lite i. Det riktige er at det er rundt 6000 flere avganger i uka nå, enn det det var da Berg inntok byrådskontoret høsten 2015.

Selv om det isolert sett er riktig å si at hun har dekning for den delen av påstanden som handler om tusen flere avganger, blir det misvisende når hun sier «over tusen» og det riktige tallet er 6000.

Men den klareste feilen er å beskrive økningen i løpet av ett år med rødgrønt byråd som større en økningen gjennom den siste borgerlige perioden. Det riktige er at under disse fire årene økte antallet avganger med tre ganger så mye som under ett år med rød-grønt styre. Det er denne påstanden som er grunnlaget for at vi konkluderer med «faktisk helt feil».

Feil etter feil

Men så tar hun også helt feil når hun sier at hun mente å snakke om budsjettøkningen og ikke om antallet avganger. For heller ikke her er økningen større i løpet av ett år med rød-grønt styre enn den var under det borgerlige byrådet.

Og i hennes siste svar, viser hun til antallet påstigninger, men heller ikke her var veksten større på ett år enn det den var under hele forrige byrådsperiode.

Men disse siste forklaringene var ikke det hun sa i debatten. I vår konklusjon forholder vi oss strengt til det som ble uttalt i påstanden vi faktasjekker.

Tilsvar

Konfrontert med Faktisk.no sin konklusjon viser Berg til at hun rettet opp feilen i en senere utgave av Dagsnytt atten, men dette var to dager etter at Faktisk.no hadde stilt henne spørsmål om grunnlaget for påstanden. Nå skriver hun dette:

Det går av og til litt fort i en debatt og det stemmer at jeg sa feil om antall avganger. Det var noe jeg også rettet opp i en ny debatt i Dagsnytt atten noen dager senere. Eirik Lae Solberg hadde rett i at det finnes år med store økninger i antall avganger også i forrige byrådsperiode. 

Når det gjelder økningen i budsjettene viser Berg i en e-post til en tabell som viser oversikt over realveksten i kollektiv-budsjettene. Dette er altså veksten hvert år, minus den årlige kommunale prisveksten. Oversikten viser at det fra 2016 til 2017 var en realvekst på 4,58 prosent, så var det i årene 2013-2015 realvekst på henholdsvis 0,81 prosent, 0,49 prosent og 0,03 prosent.

Videre skriver Berg dette:

Det var dette jeg mente å si – at bevilgningene til kollektivtransporten reelt sett økte mer i 2017 enn under hele den forrige bystyreperioden til sammen. Realøkningen i bevilgningen handler om hvor mye man bevilger av friske penger til å styrke tilbudet, utover den ordinærere lønns- og prisvekst. Å regne med ordinær lønns- og prisvekst som en styrking av kollektivtrafikken, slik faktisk.no gjør, ville vært direkte misvisende.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?