Faktisk.

Andelen barn født av innvand­rer­kvinner er stabil

Det stemmer at nesten tre av ti barn som ble født i fjor, har mødre som er innvandrere. Andelen økte imidlertid bare med 0,1 prosentpoeng fra 2017 til 2018, og man må tilbake til 2014 for å finne lavere fødselstall blant innvandrerkvinner.

Foto: Frank May / NTB scanpix.

«Innvandrerkvinner bak tre av ti fødsler i fjor» var tittelen på en NTB-sak som skapte stort engasjement på sosiale medier. NTB hadde sitert en artikkel fra Dagens Næringsliv med tittelen «Nå faller også innvandrerkvinners fruktbarhet».

I ingressen til Dagens Næringsliv sto det at «Likevel hadde nesten en tredjedel av barna som ble født i fjor en innvandrer som mor». Dette brukte NTB som vinkling på sin sak.

Skjermbilde fra Facebook.

Denne artikkelen ble blant annet publisert av Nettavisen og Resett, og begge steder skapte den stort engasjement i kommentarfeltene. På Resetts Facebook-side satte flere av dem som kommenterte likhetstegn mellom innvandrerkvinner og muslimer. En del fryktet også utviklingen:

Det handler vel også om at i innvandrermiljøene har 1 mann opp til 4 «koner» som han befrukter kontinuerlig…

Ja muslimene har jo uttalt de skal føde oss i senk, og de lever godt på fødselpenger, barnetrygd og sndre goder.

Når man er fruktbar fra 10 års alderen er d ikke så rart at de rekker å ruge frem en haug me unger🤨

tre av ti fødsler, snart blir det 6 av 10 fødsler, på tide å våkne opp....

Hvor mange barn føder innvandrerkvinner sammenlignet med andre kvinner, og hvordan har utviklingen vært? Hvor kommer innvandrermødrene fra? Det skal vi se nærmere på i denne artikkelen.

0,1 prosentpoeng økning fra 2017

Fødselstallene blant innvandrerkvinner er hentet fra SSB, og det er riktig at de fødte nesten en tredel av barna i 2018 (28,6 prosent). Dette er imidlertid bare en marginalt høyere andel enn året før, da innvandrerkvinner fødte 28,5 prosent av barna i Norge.

Andelen barn født av innvandrerkvinner har økt fra 22 prosent i 2011 til i underkant av 29 prosent i 2018. I artikkelen til Dagens Næringsliv er seniorforsker Astri Syse i SSB intervjuet. Hun sier at det er overraskende at en så stor andel barn er født av innvandrerkvinner. Dette skyldes at forskjellen i fruktbarhet mellom kvinner med og uten innvandrerbakgrunn, er mindre enn på lenge.

– Grunnen til at så mange barn ble født av innvandrere, er at det er flere innvandrerkvinner i fruktbar alder, sier Syse til Dagens Næringsliv.

Se alle bakgrunnstallene fra SSB her.

Laveste fødselstall siden 2014

I 2018 kom til sammen 55 120 levendefødte barn til verden her til lands. 15 766 av dem ble født av innvandrerkvinner. Dette er det laveste fødselstallet blant innvandrerkvinner siden 2014, ifølge SSB.

Mens antall fødte totalt har gått jevnt nedover siden 2012, var det en økning i antall barn født av innvandrerkvinner i perioden 2011–2017. Fra 2017 til 2018 var det en nedgang i antall barn som ble født av denne gruppen.

46 prosent fra Europa

SSB definerer innvandrere som personer som er født i utlandet med utenlandsfødte foreldre, og som har fire utenlandsfødte besteforeldre. Nesten tre av ti barn som ble født i 2018, hadde altså mødre som var innvandrere. Men hvor ble disse kvinnene født?

I kommentarfeltene på Facebook mener mange å vite at de kom fra muslimske land. SSB har ikke offentliggjort tall for enkeltland eller etter religiøs tilhørighet, men man kan se på mødrenes landbakgrunn.

Ifølge SSB ble nesten 46 prosent av innvandrerkvinnene som fikk barn i fjor, født i Europa. 36,4 prosent ble født i et EU- eller EØS-land, mens 9,4 prosent ble født i et annet europeisk land. Den nest største gruppen av innvandrermødre ble født i Asia med Tyrkia (32 prosent).

Kvinner født i Afrika sto for 18 prosent av fødslene blant innvandrerkvinner i fjor. De siste 4 prosentene ble født i Amerika eller i Oseania.

Fruktbarheten faller for alle

Fruktbarheten blant kvinner i Norge har gått gradvis nedover de siste årene. Dette gjelder for alle grupper, både innvandrere, norskfødte med innvandrerforeldre og resten av befolkningen, viser tall fra SSB.

Samlet fruktbarhetstall for kvinner beskriver gjennomsnittlig antall levendefødte barn hver kvinne kommer til å føde i hele kvinnens fødedyktige periode (15–49 år). Det er en forutsetning av at fruktbarhetsmønsteret i perioden vedvarer og at dødsfall ikke forekommer.

Selv om fruktbarheten også har falt blant innvandrerkvinner, føder de fortsatt flere barn enn befolkningen for øvrig. Fruktbarheten blant norskfødte kvinner med innvandrerforeldre er imidlertid lavere enn blant kvinner uten innvandrerbakgrunn.

Afrikanske kvinner får flest barn

Hvor kommer innvandrerkvinnene som føder flest barn fra? Igjen mener kommentarfeltene på Facebook å vite at de kommer fra muslimske land, særlig i Afrika. SSB har offentliggjort tall for samlet fruktbarhet etter landbakgrunn.

Tallene viser at kvinner født i Afrika i snitt får flere barn enn andre innvandrergrupper. Mens den samlede fruktbarheten for kvinner født i Afrika var 2,55 i 2018, var det tilsvarende tallet for alle innvandrere 1,87. Trenden for alle innvandrergrupper er at fruktbarheten går ned.

Oppsummering

  • Det er riktig at nesten tre av ti barn som kom til verden i 2018, ble født av innvandrerkvinner.
  • Innvandrerkvinner har ikke født så få barn siden 2014.
  • Andelen barn som ble født av innvandrerkvinner økte med 0,1 prosentpoeng fra 2017 til 2018.
  • 46 prosent av innvandrerkvinnene som fikk barn i 2018, ble selv født i et europeisk land.
  • Fruktbarheten faller for alle grupper, men innvandrerkvinner får fortsatt flere barn enn resten av befolkningen.
  • Kvinner som ble født i Afrika får klart flest barn.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?