Faktisk.

Reinen har mindre enn 40 prosent av landarealet å beite på

hovedbilde
Foto: Heiko Junge / NTB

Påstand

I 40 prosent av landet vårt er det reindrift, og i disse områdene trenger man også mer strøm, mer rimelig tilgang på rikelig med fornybar energi.

Elisabeth Sæther, Arbeiderpartiet. NRK, 26.02.2023

Konklusjon

Det stemmer at samisk reindrift omfatter rundt 40 prosent av landets areal. Men dette er et bruttoareal som også inkluderer byer, tettsteder, isbreer, innsjøer, veier også videre. Det finnes ikke statistikk som sier noe om hvor stort område reinen i praksis har til å beite på.

En påstand om at reindrift omfatter 40 prosent av Norges landareal har blitt gjentatt flere ganger de siste ukene. Påstanden har dukket opp i diskusjoner om menneskerettighetsbruddet på Fosen og i forbindelse med aksjonene i regjeringskvartalet.

En av dem som har kommet med påstanden er Elisabeth Sæther (Ap), statssekretær i Olje- og energidepartementet, i Helgemorgen på NRK 26. februar. Artist og klimaaktivist, Ella Marie Hætta Isaksen, svarte med å slå i bordet og si at hun hater det argumentet, og ba om at statssekretæren ikke bruker en sånn påstand igjen.

Statssekretæren er ikke alene om å bruke tallet 40 prosent om reindrift. Tallet er også gjengitt i Nettavisen, Dagsavisen, Nationen og i Debatten på NRK.

Faktisk.no har fått flere spørsmål om det stemmer at reindrift foregår på 40 prosent av Norges areal.

– Et misvisende tall

Hvis man googler reindrift og 40 prosent, er ett av de første treffene man får opp siden til Landbruksdirektoratet.

De skriver at reindrift foregår i nesten 140 av landets kommuner, på et areal som utgjør om lag 40 prosent av landarealet i Norge. (Etter kommunesammenslåinger er antall kommuner med reindrift 126).

Håvard Alexander Hagen, seniorrådgiver ved avdeling for reindrift i Landbruksdirektoratet, sier at tallet på 40 prosent må nyanseres.

– Dette er egentlig et noe misvisende tall. Det er snakk om et bruttoareal som omfatter vesentlige områder som ikke knyttes til reinbeite. Som for eksempel byer, tettsteder, isbreer, innsjøer, veier også videre, forklarer han.

Håvard Alexander Hagen, seniorrådgiver ved avdeling for reindrift i Landbruksdirektoratet, sier at de ikke har statistikk over hvor store områder reinen i praksis har til å beite på.

Seniorrådgiveren sier at det ikke finnes tall på reindriftens eksakte arealbruk.

– Reindrift er en arealkrevende næring, men vi vet ikke nøyaktig hvor stor arealbruken er. I praksis er den under 40 prosent, sier han.

I en e-post til Faktisk.no skriver Benedicte Øhren Danielsen, kommunikasjonsrådgiver i Olje- og energidepartementet, at departementet forholder seg til Landbruksdirektoratets tall som står på deres sider.

De ønsker ikke å kommentere konklusjonen i faktasjekken ytterligere.

Ønsker mer statistikk over områder

kilden.nibio.no kan man gå inn og se på reindriftskartet som viser hvordan reindriftsområdene brukes. Her kan man blant annet se oversikt over flytt- og trekkleier, beitebruk, oppsamlingsområder, gjerder og anlegg.

Hagen opplyser at en arbeidsgruppe i fjor la frem en rapport som kom med forslag til hvordan man kan utvikle bedre statistikk for arealbruk i reinbeiteområder. Arbeidsgruppen ble etablert av Landbruks- og matdepartementet.

– Et av forslagene var at det må bli utarbeidet statistikk som viser hvordan arealressursene innenfor det enkeltes distrikt er fordelt. Vi mangler en tydelig definisjon på hva som faktisk er reindriftsareal, sier han.

Samisk befolkning med eksklusiv rett

Arbeidsgruppen kom også frem til at alle reindriftsområder utgjør i overkant av 45 prosent av Norges fastland. Det samiske reindriftsområdet strekker seg fra nord i Innlandet fylke til Troms og Finnmark, og det er også samisk reindrift i Trollheimen.

I tillegg er det fire tamreinlag og reinlag med andre driftsformer, og til slutt én privat grunneier med konsesjon til reindrift.

Kart over reindrift i Norge:

Trykk på bildet for å se hvor det foregår reindrift i Norge. Kilde: Landbruksdirektoratet

Her ser vi fordeling av arealressurser for de fire fylkene der hoveddelen av reindriften foregår:

89 prosent innen fem kilometer til inngrep i naturen

I 2020 publiserte SSB en analyse over utbygging og konsekvenser for reinbeiteområder. I analysen står det at omfattende utbygging av vindkraft vil ha store konsekvenser for reinbeiteområdene. I arbeidet kom SSB frem til at cirka 89 prosent av det samiske reinbeiteområdet ligger innen fem kilometer fra fysiske inngrep som bygninger og infrastruktur. 37 prosent av alt årstidsbeite og flyttlei lå innen én kilometer fra bygninger og infrastruktur, ifølge SSB.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?