Faktisk.

Man kan ikke slå fast at elgkalv ble drept av ulv ved Sognsvann i Oslo

Elgkadaveret som ble funnet i Nordmarka 1. oktober.
Elgkadaveret som ble funnet i Nordmarka 1. oktober. Foto: Geir Olsen

Påstand

Elgkalv drept av ulv ved Sognsvann

Nordre Aker Budstikke. Nordre Aker Budstikke, 01.10.2018

Konklusjon

Statens naturoppsyn har ikke kunnet fastslå dødsårsaken til elgkalven som ble funnet mellom Ullevålseter og Sognsvann. Elgkalv-kadavret er nesten helt oppspist, og fagfolkene må ha et relativt intakt dyr for å kunne se om det er bitt og drept av rovdyr. Det er ikke påvist DNA fra ulv på stedet. Statens naturoppsyn kan heller ikke si hva slags dyr som har spist elgen.

Påstanden er ikke sikker.

Mandag 1. oktober meldte lokalavisen Nordre Aker Budstikke i Oslo at en nesten helt oppspist elgkalv var funnet i skogen mellom Sognsvann og Ullevålseter i Nordmarka. Ekspertene er helt sikre på at elgkalven ble drept av ulv, meldte avisen.

Fot: Faksimile, Nordre Aker Budstikke

Elgkalven ble funnet av en elgjeger som varslet Viltnemnda i Bymiljøetaten, som undersøkte kadaveret. De fastslo at elgen ble drept av ulv, ifølge avisen.

Avisen har bare intervjuet én navngitt kilde, Tore Wendt Jonassen i Viltnemnda. Han er blant annet sitert på følgende:

– De knusningsskadene vi ser på den er det bare ulv som kan forårsake, ikke hund.

– Vi har fastslått at dette helt sikkert har vært et ulveangrep på elgkalv. Dessuten har den blitt spist nesten helt opp på et par dager. Det er det også bare ulven som kan få til, å spise 50 kilo elgkjøtt på så kort tid.

Wendt Jonassen forteller også at elgen hadde store bittskader, at flere ribbein var kuttet tvers av, helt inn til ryggraden og at den hadde bittskader i bakbeina, som skal være typisk jaktmetode for ulven.

Artikkelen i Nordre Aker Budstikke ble sitert med lignende titler på Aftenposten.no, Dagbladet.no, Nettavisen.no og Bondebladet.

NRK Østlandssendingen la ut en melding om funnet i nyhetsstudioet sitt.

Er det sant at det er fastslått med sikkerhet at det var ulv som drepte og spiste elgkalven?

– Entydig konklusjon

Faktisk.no tar kontakt med redaktør Karl Andreas Kjelstrup i Nordre Aker Budstikke og ber om dokumentasjon for påstanden.

– Sitatene i saken du viser til er sitatsjekket av intervjuobjektene. Tore Wendt Jonassen er hovedkilde i saken. Kadaveret var undersøkt av Viltnemndas folk i Bymiljøetaten, som var entydige i konklusjonen. Bildet av elgen var forelagt Rovviltkontakten i Statens naturoppsyn, Oslo og Akershus, som konkluderte med det samme, svarer redaktør Karl Andreas Kjelstrup, som skrev saken.

Rovviltkontakten som vurderte skadene på elgen i tillegg til Wendt Jonassen, er ikke navngitt. Redaktøren husker ikke lenger hva han heter.

Var sikker på at det var ulv

Tore Wendt Jonassen, hovedkilden til Nordre Aker Budstikke, er fallviltjeger i Bymiljøetaten som rykker ut ved tilkalling ved funn av skadet vilt.

– Jeg har mange års erfaring som elgjeger, har vært på kurs og kjenner til hvordan rovdyr dreper. Elgen må ha vært drept av ulv, basert på bittskadene i skjelettet, og jeg forsto rovviltkontakten i Statens naturoppsyn slik at han var enig med meg i det, sier Wendt Jonassen til Faktisk.no.

Konkluderer vanligvis ikke

Hos Statens naturoppsyn (SNO) får Faktisk.no opplyst at det var Hans Petter Klokkerengen som ble konsultert. Han er rovviltkontakt hos SNO i Romerike.

– Jeg var ikke på stedet, men så på bildene som jeg fikk tilsendt sammen med min sjef Jan Huseklepp Wilberg. Det lignet på ulv, men vi konkluderte ikke med hva som var dødsårsaken til elgkalven. Det gjør vi vanligvis ikke heller på vilt, fordi det ikke er noen erstatning å hente, forklarer han.

– Rovviltkontakter rykker vanligvis bare ut når det er husdyr som blir funnet med mistanke om at de er drept av rovdyr, sier Klokkerengen.

Kan ikke konkludere

Jan Huseklepp Wilberg i Statens naturoppsyn. Foto: Statens naturoppsyn

Jan Huseklepp Wilberg er seniorrådgiver i rovviltseksjonen med fagansvar for ulv i Statens naturoppsyn i Miljødirektoratet. Han avviser at de kunne konkludere med hva som var årsaken til at elgkalven døde.

– Jeg og rovviltkontakt Klokkerengen i Eidsvoll vurderte bildet av elgskrotten. Vi var enig om at det var umulig å konkludere sikkert om dødsårsaken fordi det bare var en reingnagd beingrind.

Han utelukker likevel ikke at denne elgen er tatt av ulv.

Trenger intakt dyr

Normalt må en ha et relativt intakt dyr for å kunne fastslå dødsårsak sikkert. Bare da kan man se hvor eventuelle bitt er satt på dyret og om det er drept av rovdyr, forklarer Huseklepp Wilberg.

Skader som er påført et dyr som lever, vil gi blødninger i vev. Det er viktig for å fastslå om det for eksempel er rovdyr som har drept dyret.

Foto: Skjermdump/Håndbok for dokumentasjon av rovviltskade på husdyr og tamrein, Statens naturoppsyn

På et relativt intakt dyr kan man også fastslå hvilken rovdyrart som eventuelt har angrepet. I «håndbok for dokumentasjon av rovviltskade på husdyr og tamrein» står det nærmere beskrevet hvordan Statens naturoppsyn etterforsker slike skader.

Ifølge Huseklepp Wilberg ville det nok uansett ikke vært mulig å konkludere med noen dødsårsak på de beinrestene som var igjen i dette tilfellet. Her blir det et åpent spørsmål hva som var dødsårsaken.

– Elgkalven kan ha vært syk og svak, skadeskutt fra jakt eller fått skader fra påkjørsler eller lignende. Usikker årsak er ikke en uvanlig konklusjon fra vår side når vi ikke har gode nok holdepunkter til å si noe mer sikkert, tilføyer han.

– Overdimensjonert

Påkjørsler, angrep fra hunder, fallulykker eller at de setter seg fast i gjerder, er vanligst på skadet vilt som blir funnet nær beboelse. Kun i få tilfeller er de tatt av rovdyr, bekrefter naturforvalter og biolog Tea Turtumøygard hos Natur og forurensning Miljødivisjonen i Bymiljøetaten.

Turtumøygard mener at oppslagene i media om denne saken har vært noe overdimensjonert.

– Vi vet jo at det har vært, eller er, streifende individer av ulv i Nordmarka. At det kan forekomme funn av elg tatt av ulv i dette området er derfor ikke unaturlig. Jeg vil uansett oppfordre turgåere til å fortsette å bruke skogen som før, sier hun.

Bildet viser at bein er «klippet av», og kan bare ha blitt gjort av ulv, mener Bymiljøetatens fallviltjeger. Foto: Geir Olsen

Det er Bymiljøetaten i Oslo som har ansvaret for organisering og oppfølging av arbeidet med skadet vilt.

Vanlig med åtseletere

Huseklepp Wilberg i Statens naturoppsyn sier at hund og ulv kan drepe mye på samme vis.

– På en elgkalv kan det være bitt først mot flanker, men ofte i hals-nakke-området. De fleste hunder vil nok ikke drepe en elgkalv, men de kan jage og bite i bein og flanker. Gaupe kan også drepe elgkalv, men det er mindre vanlig. I områder med bjørn er det ikke uvanlig at den tar elg, sier Huseklepp Wilberg.

Det er også et åpent spørsmål hva slags dyr som har spist skrotten ren for kjøtt.

– Når vi undersøker husdyr må vi ofte skille mellom hva som har drept dyret, og hvem som har spist av kadaveret etterpå. Det kan ofte være ulike årsaker til dette, forklarer Huseklepp Wilberg.

Om en ulv får være uforstyrret, vil kunne spise relativt mye av en elgkalv på kort tid. Huseklepp Wilberg understreker at det er vanlig at åtseletere raskt kommer til.

Ifølge VG fant elgjegeren elgkalven da han fulgte lydene av noen ravner som skrek.

Faktisk.no har vært i kontakt med elgjegeren, som ikke vil uttale seg offentlig.

Har ikke DNA-analyse

Om det var blitt funnet ulvemøkk i nærheten og levert inn for DNA-analyse, ville man kanskje kommet nærmere et svar på hva som var elgens dødsårsak, ifølge Huseklepp Wilberg.

– Det er ikke funnet noen prøver som skal sendes for DNA analyse, såvidt jeg kjenner til, sier han.

Til Dagbladet uttaler Tore Wendt Jonassen i Bymiljøetaten at han at vet det finnes én ulv i området.

Huseklepp Wilberg bekrefter at det er påvist en ulv i Nordmarka gjennom sommeren. Innsamlete ekskrementer ga DNA-treff på samme ulv i Oslo (ved Måsjøen nord for Kikutstua 19. august), Jevnaker og Ringerike. Dette var en to år gammel tispe fra et revir øst i Sverige. 6. oktober ble denne ulvetispen skutt i Krokskogen i Buskerud. Den var 30 kg.

Statens naturoppsyn undersøker rutinemessig døde rovdyr, tar vevsprøver og sender inn til Rovdata for DNA-analyse.

Innrømmer usikkerhet uten DNA

Wendt Jonassen i Bymiljøetaten forteller at han i ettertid tok med skrotten og viste den til en preparant som har stoppet ut flere rovdyr.

– Han var enig med meg i at knusningsskadene på lårbeinet og kjeven er typisk for ulv, sier Tore Wendt Jonassen til Faktisk.no.

Han ønsker ikke å oppgi navnet på preparanten.

– I ettertid har SNO rett i at man aldri kan være hundre prosent sikker uten DNA, og at andre dyr kan ha spist på skrotten, føyer han til.

Ingen ulver på fem kameraer i Oslo-marka

Det er ikke tatt bilder av ulv på noen av NINAs viltkameraer utplassert i Oslo i år. Foto: Skjermdump / NINA

Faktisk.no har sjekket bilder fra de fem viltkameraene som har vært utplassert i Oslo-marka av Norsk Institutt for Naturforskning, NINA, i 2018.

Ingen av de 212 bildene av dyr tatt av kameraene i Nordmarka eller i Oslo-delen av Østmarka i 2018, er av ulv. Det bekrefter seniorforsker John Odden i NINA.

Kun én av de 166 gangene ulv er observert i Østmarka de siste tre årene, er i Oslo, tilføyer han.

Oppsummering:

  • Statens naturoppsyn kan verken bekrefte eller avkrefte at elgkalven som ble funnet i Nordmarka ved Ullevålseter ble drept av ulv.
  • Ulveeksperter hos Statens naturoppsyn var ikke på stedet, men har bare sett på bilder.
  • Det var så lite kjøtt igjen på skrotten at man ikke kunne ha fastslått dødsårsak.
  • Elgkalven kan ha dødd av skade, sykdom eller blitt påkjørt.
  • Hva slags dyr som har renspist elgkalven, kan heller ikke fastslås.
  • Det er ikke funnet spor som man kan fastslå DNA-prøver på bakgrunn av.

Tilsvar

Redaktør i Nordre Aker Budstikke, Karl Andreas Kjelstrup, kommer med følgende kommentar til Faktisk.nos konklusjon:

Tittelen er basert på opplysninger som tilsa at det ikke var tvil om at ulv var årsaken, gitt av en kilde vi har ansett som troverdig, i lys av sin stilling og mangeårig erfaring som jeger. Hovedargumentene for at det er ulv som har drept elgen er bittskadene i lårene, at ribbeina er «klippet av» og at den er spist helt opp på to-tre dager. Jonassen bekreftet på intervjutidspunktet at samme konklusjon er trukket av andre kyndige som har sett bilder av bittskadene på kadaveret.

Jonassen var klar på at det er lite annet enn en ulv som kan klare å ha spist en elgkalv på så kort tid. At dette utelukker at andre åtseletere også har vært tilstede, kan jeg ikke se. 

Jeg viser også til det NSO sier til dere, om at de ikke kan utelukke at elgen ble drept av ulv. 

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?