Faktisk.

I 2015 tok Norge imot 21 ganger flere enslige mindreårige asylsøkere per 1000 innbyggere enn Storbri­tannia, og 203 ganger flere enn Frankrike

Foto: NRK

Påstand

Hvis vi ser på per 1000 innbygger så mottok altså Norge 21 ganger flere EMA [enslige mindreårige asylsøkere] enn Storbritannia, og hele 203 ganger flere enn Frankrike [i følge de siste kjente tallene i 2015].

Mazyar Keshvari, Frp. Politisk kvarter, NRK P2, 03.10.2017

Konklusjon

Mazyar Keshvari har rett når han hevder at Norge i 2015 tok imot 21 ganger flere enslige mindreårige asylsøkere per 1000 innbyggere enn Storbritannia, og 203 ganger flere enn Frankrike. Han har riktignok ikke brukt Eurostats senest oppdaterte tall for året, men forskjellen er nesten ubetydelig i denne sammenhengen. Keshvari kunne ha omtalt tall for 2016 som gir et helt annet bilde, men siden debatten i Politisk kvarter hovedsakelig omhandler mindreårige som ankom Norge i 2015 må påstanden sies å være helt riktig.

Påstanden er helt sann.

Under Politisk kvarter på NRK P2 tirsdag denne uka møttes de innvandringspolitiske talsmennene Stein Erik Lauvås og Mazyar Keshvari fra henholdsvis Arbeiderpartiet og Fremskrittpartiet til debatt om asylbarns rettigheter. Bakgrunnen var at flere av de enslige mindreårige asylsøkerne som har ankommet Norge de siste årene, og spesielt under toppåret i 2015, kun har fått innvilget midlertidig opphold. En del av dem som ankom i 2015 fyller nå 18 år, og må derfor reise tilbake til hjemlandet. Dette var bakteppet for debatten i Politisk kvarter.

Ap vil neste uke fremme et forslag i Stortinget som skal sørge for å begrense antall saker hvor det innvilges midlertidig opphold. Keshvari og Frp enige i at midlertidig opphold ikke er veien å gå, men vil i motsetning til Ap blant annet opprette omsorgssentre i Afghanistan hvor mindreårige asylsøkere kan returneres til.

Hva er en enslig mindreårig asylsøker?

En enslig mindreårig asylsøker (EMA) er ifølge UDI en asylsøker som oppgir å være under 18 år, og som er uten foreldre eller andre med foreldreansvar i Norge. I 2015 tok Norge ifølge UDI imot 5480 asylsøknader fra personer som oppga at de var enslige mindreårige da de søkte beskyttelse (asyl) i Norge i 2015. Disse søknadene ble hovedsakelig behandlet i 2016, da 316 mindreårige ble innvilget midlertidig opphold. De fleste var afghanere. UDI regner forøvrig midlertidig opphold som et avslag, da det bare gir søkeren rett til å bli i Norge til fylte 18 år.

For å illustrere antallet enslige mindreårige asylsøkere som kommer til Norge hevder altså Keshvari:

Realiteten fra de siste kjente tallene i 2015 er at Norge også når det kommer til enslige mindreårige asylsøkere mottok uforholdsmessig mange mennesker. Halvparten av enslige mindreårige asylsøkere som kommer til Europa havnet i Sverige og Norge. Hvis vi ser på per 1000 innbygger så mottok altså Norge 21 ganger flere EMA [enslige mindreårige asylsøkere] enn Storbritannia, og hele 203 ganger flere enn Frankrike.

UDI og Eurostat

Faktisk.no velger i denne faktasjekken å ta for oss siste ledd i uttalelsen, altså «Hvis vi ser på per 1000 innbygger så mottok altså Norge 21 ganger flere EMA [enslige mindreårige asylsøkere] enn Storbritannia, og hele 203 ganger flere enn Frankrike». Påstanden om at halvparten av enslige mindreårige asylsøkere som kom til Europa i 2015 havnet i Sverige og Norge er forøvrig sjekket her:

Vi kontakter Keshvari for å få dokumentasjon for påstanden, og får tilsendt en oversikt med tall fra Eurostat over antall registrerte asylsøkere som er regnet som enslige mindreårige, fordelt på ulike europiske land. Oversikten har også med folketallet i landene, slik at det er mulig å gjøre utregninger over enslige mindreårige asylsøkere per 1000 innbyggere.

Eurostat-tallene Keshvari viser til er noe lavere enn UDIs tall - ifølge Kehsvaris tall har Norge mottatt asylsøknader fra 5050 enslige mindreårige asylsøkere.

Tallene Faktisk.no selv finner i Eurostats statistikkbank er enda noe lavere - 4790 søknader. Vi kontakter UDI som avleverer tall til Eurostat for å avklare hvorfor tallene varierer. Seniorrådgiver Peter Akre i UDIs analyse- og utviklingsavdeling forklarer oss følgende:

I UDI registrerer vi alle som leverer søknad om asyl og som hevder de er under 18 år og uten omsorgsperson, og det er disse våre egne statistikker teller. Når det gjelder oversendelser av tall til Eurostat gjøres dette etterskuddsvis, og det kan skje justeringer før tallene sendes dit. Eksempler kan være at søkeren blir gjenforent med en omsorgsperson i søknadsperioden, eller det blir bevist at de ikke er under 18 år. I slike tilfeller tas de ut av statistikken, og tallene hos Eurostat kan derfor være noe lavere.

Av samme grunn kan Eurostat-statistikken vise to forskjellige tall for samme år, da tallene i databasen kan revideres etter første publisering. Peter Akre i UDI presiserer at man derfor alltid bør bruke seneste tilgjengelige tall.

Keshvari har regnet riktig

Tallene Keshvari sender oss er altså hentet fra Eurostat. Det samme er folketallet for landene. Keshvari har ikke brukt de senest oppdaterte tallene for 2015 i Eurostat, men utslaget når vi justerer etter dette er ikke veldig stort: Norge har fremdeles tatt imot 193 ganger så mange enslige mindreårige asylsøkere som Frankrike, mot 18 ganger så mange som Storbritannia, i betydningen «personer som har levert asylsøknad». Oversikten ser slik ut:

...men det finnes nyere statistikk

Det Keshvari ikke omtaler er at det også foreligger nyere tall hos Eurostat, blant annet for hele 2016. Disse tallene gir et helt annet bilde. 2015 var et rekordår for asylsøknader i Norge, mens antallet falt kraftig i 2016. I Statistisk sentralbyrås Samfunnsspeilet nr 4/2016 skriver forsker Lars Østby følgende:

Kanskje var økningen i tilstrømningen i fjor bare en forbigående bølge? Fra 4. kvartal 2015 til 1. kvartal 2016 gikk antall asylsøkere til Norge ned med hele 95 prosent, mens det til EU gikk ned med 33 prosent (Eurostat 2016a). Man vet ikke hvor mye av nedgangen som skyldes vår egen innstramning og hvor mye som kan skyldes andre forhold; som streng grensekontroll eller avtalen mellom EU og Tyrkia som i praksis har satt en stopper for båttransporten fra Tyrkia til Hellas.

Ifølge UDI mottok Norge kun 320 asylsøknader fra enslige mindreårige i 2016, mot tidligere nevnte 5480 i 2015. I Eurostats statistikker er tallet for Norge justert ned til 270. Slik ser den europeiske statistikken ut for fjoråret:

Ut ifra disse tallene kan vi regne ut at Norge i fjor tok imot omtrent like mange enslige mindreårige asylsøkere pr 1000 innbyggere som Storbritannia, mot 21 ganger så mange i 2015. Sammenligner vi med Frankrike tok Norge imot syv ganger flere pr 1000 innbyggere, mot 203 ganger i 2015.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?