Faktisk.

Dette vet vi om selvmord blant foreldre til barne­verns­barn

Foreldre til barnevernsbarn begår oftere selvmord enn andre. Men tallene er gamle, og vi vet ikke om selvmordene skjedde før, under eller etter kontakten med barnevernet.

Foto: Sara Johannessen / NTB scanpix.

I anti-barnevernsgrupper på Facebook er selvmord et stadig tilbakevendende tema. Den siste tiden har det blitt delt flere bilder med påstander om hvor mange barnevernsbarn og foreldre som har dødd eller tatt livet av seg. På det ene bildet står det:

Skjermdump fra anti-barneverngruppe på Facebook.
I løpet av en 11-årsperiode begikk 438 mødre selvmord etter kontakt med barnevernet.

Norsk barnevern tar 4–5 barn fra sine foreldre hver eneste dag!

Hver uke tar to foreldre som har barnevernsak livet sitt.

Vi har i denne gjennomgangen valgt ikke å lenke til Facebook-gruppene hvor barnevern diskuteres, fordi det bidrar til spredning av personopplysninger om foreldre og/eller barn som er i kontakt med barnevernet. I denne artikkelen skal vi se på hva forskningen sier om selvmord og andre dødsårsaker blant disse foreldrene.

Gamle tall

«I løpet av en 11-årsperiode begikk 438 mødre selvmord etter kontakt med barnevernet», står det på plakaten.

Tallet virker å være hentet fra en rapport som Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) kom med i 2005. Her har forskerne blant annet sett på dødsårsaker hos foreldre til barn og unge som hadde barnevernstiltak i perioden 1991–2001. Til sammen dreier det seg om over 99 000 barn og unge. Av disse hadde nesten 6900 minst én død forelder.

Mange av barna hadde barneverntiltak en relativt kort periode, mens andre hadde det hele perioden. Alle typer tiltak er inkludert, fra hjelpetiltak i hjemmet (som for eksempel barnehageplass, støttekontakt og økonomisk stønad), til full omsorgsovertagelse med og uten tvang.

Nær 12 prosent av barna hadde vært plassert i fosterhjem i kortere eller lengre tid i løpet av perioden. 10 prosent hadde vært plassert på barnevernsinstitusjon. Noen barn kan ha vært både i fosterhjem og på barnevernsinstitusjon.

Forskerne fulgte barna og foreldrene deres i inntil 12 år etter at barnevernstiltaket var avsluttet. De som var 22 år da tiltaket ble avsluttet i 1990, var dermed blitt 33 år da dataene ble hentet ut i 2001. Hovedtyngden av de nesten 6900 personene som hadde døde foreldre, var i alderen 16–28 år i 2001.

438 mistet mor i selvmord

Ifølge rapporten hadde 3683 barn og unge en mor som var død. Av disse hadde 438 barn og unge mistet moren sin i selvmord. På plakaten står det at 438 mødre begikk selvmord, mens enheten i rapporten altså er barn og unge. Siden en mor kan ha hatt flere barn, kan det altså være snakk om færre enn 438 mødre.

På plakaten står det også at selvmordene ble begått «etter kontakt med barnevernet». Det er det ikke dekning for å si, ifølge forfatter av rapporten, Lars B. Kristofersen:

Lars B. Kristofersen, forsker ved OsloMet. Foto: OsloMet.

– For noen skjedde dødsfallet før barnevernstiltaket ble iverksatt, mens det for andre skjedde under og etter. Det er altså ikke riktig å si at alle begikk selvmord etter kontakt med barnevernet, sier han til Faktisk.no.

Kristofersen jobber nå som forsker ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet. Siden 2005 har han vært med på å lage flere rapporter om hvordan barnevernsbarn og foreldrene deres klarer seg.

Faktisk.no har ikke funnet nyere kartlegginger av dødsfall blant foreldre til barnevernsbarn enn den NIBR kom med for 14 år siden.

Alle typer barnevernstiltak

På Facebook-grupper som er kritiske til barnevernet, kobles ofte selvmord blant foreldre til at de har blitt fratatt omsorgen for barna sine. Kristofersen understreker at tallene i rapporten omfatter barn med alle typer barnevernstiltak, og ikke bare omsorgsovertakelser:

– Jeg vil ikke bagatellisere det å bli fratatt barn, men vi vet altså ikke hvor mange tilfeller av omsorgsovertakelser som er inkludert her. Vi kan heller ikke utelukke at noen selvmord kan knyttes til at mødrene mistet omsorgen for barna sine, sier han.

Også blant fedrene til barnevernsbarna var det mange selvmord, ifølge NIBR-rapporten. Fedrene til 953 barn som hadde barneverntiltak i perioden 1991–2001, hadde tatt sitt eget liv.

Ser man på alle dødsårsaker – ikke bare selvmord – hos foreldre til barnevernsbarn, får man følgende oversikt:

Høye selvmordstall blant foreldre

Sykdom er den viktigste dødsårsaken både blant fedre og mødre til barnevernsbarn. Deretter kommer selvmord, ulykker og drap/overfall. Selvmord var dødsårsak for 14 prosent av fedrene og 12 prosent av mødrene i perioden 1990–2001.

Legger man sammen selvmord, ulykker og drap/overfall, var dette dødsårsak for over 27 prosent av mødrene til barnevernsbarn. Den tilsvarende andelen blant jenter og kvinner i den vanlige befolkningen var 4 prosent.

Blant fedre til barnevernsbarn var den tilsvarende andelen 32 prosent, mens den i den vanlige befolkningen av gutter og menn var 7 prosent.

– I denne studien hadde vi ikke noen sammenligningsgruppe, men vi har sett på tallene opp mot kvinner og menn generelt. Konklusjonen er at tallene for selvmord blant foreldre til barn med barnevernserfaring synes å ligge høyt, sier Kristofersen.

Vi har tidligere faktasjekket om sjefen for barnevernet har dobbeltroller:

Langt dårligere levekår

I en NOVA-studie fra 2008 så forskerne på hvordan det gikk med barnevernsbarna sammenlignet med barn som ikke hadde hatt barnevernstiltak. De sammenlignet blant annet fem sosioøkonomiske og demografiske kjennetegn ved foreldrene til de to gruppene.

Sammenligningen viste at barnevernsbarna hadde langt dårligere levekår, og dermed et dårligere utgangspunkt for å klare seg, enn barn som ikke hadde hatt barnevernstiltak. I rapporten står det:

Store opprinnelige velferdsproblemer kombinert med senere omsorgssvikt, antas å være hovedårsaken til dårlige prognoser hos mange barnevernsbarn.

Fire ganger så høy dødelighet

Det var langt mer vanlig at foreldre til barnevernsbarn hadde mottatt sosialhjelp, og de hadde oftere lav inntekt enn foreldrene i sammenligningsgruppen. De var også sjeldnere gift, og hadde mindre utdanning.

Sammenligningen viste også at barnevernsbarna langt oftere hadde mistet foreldrene sine.

4,1 prosent av disse barna hadde døde mødre, mot 0,8 prosent i sammenligningsgruppen. 7,6 prosent av barnevernsbarna hadde døde fedre, mens det samme gjaldt for 2,1 prosent av dem som ikke hadde hatt barnevernstiltak. Her er alle typer dødsfall inkludert.

– Både for mødre og fedre var dødsriskoen høyere i barnevernsgruppen enn i sammenligningsgruppen. Dødeligheten blant mødre var over fire ganger så høy i barnevernsgruppen, sier Lars B. Kristofersen.

Han mener det bør forskes mer på dette:

– Vi vet ikke nok om hvorfor foreldre til barn med barnevernserfaring har høyere risiko både for dødsfall og selvmord. Dette burde vært fulgt opp med nyere studier, sier Kristofersen.

Les også denne faktasjekken:

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?