Faktisk.

Nei, status som vaksinert har ikke gått ut på dato

Folkehelseinstituttet (FHI) avviser at koronavaksinen har en «utløpsdato» i deres statistikk.

hovedbilde
Foto: Heiko Junge / NTB.

Påstand

FHI definerer deg som uvaksinert dersom du kun har fått én dose, eller hvis det har gått for lang tid siden siste vaksinedose.

Kommentarer på Facebook. Facebook

Konklusjon

Det stemmer ikke at mange som tidligere ble regnet som vaksinerte, nå regnes som uvaksinerte fordi de ikke har fulgt tidsplanen for neste dose. Uvaksinerte er personer som ikke har fått noen vaksinedoser, ifølge FHI.

I flere kommentarfelt på Facebook blir det hevdet at definisjonen av «uvaksinert» også inkluderer mange som har vaksinert seg. For eksempel hevdes det at «uvaksinerte» inkluderer:

  • Dem som tok første dose for mer enn seks måneder siden og ikke har tatt dose to
  • Alle som tok 1. dose for mindre enn 14 dager siden
  • Alle som tok 2. dose for mindre enn 14 dager siden

Ulike varianter av dette verserer på Facebook, der det hevdes at personer som tidligere hadde status som vaksinert, nå regnes som uvaksinerte av myndighetene.

«Går det for lang tid, er man uvaksinert»

«Veldig mange av de som har vaksiner nr 1 og 2, går nå under statistikken uvaksinerte, pga tidsrommet fra siste dose er for lang», står det for eksempel i en kommentar på Facebook under Aftenpostens sak om at kronprinsessen oppfordrer folk til å vaksinere seg.

Mange som diskuterer vaksinering i kommentarfeltene, hevder at statusen som vaksinert «går ut på dato». Det er ikke tilfelle, ifølge Folkehelseinstituttet. Skjermbilde: Facebook.

«Alle går inn under kategorien uvaksinerte om de ikke følger tidsplanen og gitte ramme for hver ny booster.. Det tenker ikke folk på.. Så de som er på sykehuset og kanskje kun tatt 1 dose eller 2, går inn under kategorien uvaksinerte fordi de ikke er fullvaksinert med 3 dose», skriver en annen.

I kommentarfeltet under NRK Nyheter sin Facebook-deling av debattinnlegget «Uvaksinert og ansvarlig» har flere kommet med lignende påstander. NRK har siden slettet Facebook-innlegget der kommentarene under er hentet fra:

I kommentarfeltene eksisterer det ulike oppfatninger om hva som skal til for at man ikke lenger har status som vaksinert. Når det har gått mer enn tre uker siden 1. dose, regnes man som delvis vaksinert. Ikke uvaksinert, slik det hevdes her. Skjermbilde: Facebook.

I et annet Facebook-innlegg hevdes det at man regnes som uvaksinert dersom det har gått mindre enn 21 dager eller mer enn 14 uker siden vaksinasjon. Det vises til Sykepleien.no og FHI som kilder.

«Ikke rart "uvaksinerte" fyller sykehuset når man ser hvordan de defineres. Sannheten er at det er vaksinerte som fyller sykehusene», står det i innlegget.

– Ingen utløpsdato

Smitteverndirektør ved FHI, Geir Bukholm, avviser at FHI sin oversikt over uvaksinerte innlagte pasienter med covid-19, egentlig skjuler et stort antall vaksinerte som har mistet status som vaksinert.

Uvaksinerte er personer som ikke har fått noen vaksinedoser, ifølge FHI.

Videre regnes disse personene som delvis vaksinerte eller fullvaksinerte:

  • Delvis vaksinerte: De som har fått én dose, der det har gått minst tre uker etter første dose.
  • Fullvaksinerte: De som har fått dose to. Status som fullvaksinert regnes fra én uke etter vaksinedosen.
Denne og lignende påstander har den siste tiden blitt spredt på Facebook. Det er ikke riktig at personer som har fått én dose regnes som uvaksinert i statistikken til FHI. Skjermbilde: Facebook.

På FHI sin nettside finner du en mer utfyllende oversikt over hvem som regnes som delvaksinert og fullvaksinert.

– Det er ikke noen utløpsdato i vår statistikk, sier smitteverndirektøren.

– Det kan jo være at koronasertifikatet etter hvert vil kunne få en sånn utløpsdato, men ikke FHI sine statistikker.

Bukholm opplyser at det kan hende at FHI sine råd endres over tid, dersom beskyttelsen fra vaksinene skulle avta.

Første dose

Det stemmer altså ikke at personer som tidligere ble regnet som (delvis) vaksinerte, nå har fått status som «uvaksinert». De tre første ukene etter første dose blir man imidlertid regnet som uvaksinert, fordi man regner med at effekten av vaksinen ikke kommer fullt ut med én gang.

– Vi har valgt tre uker som grense for å være helt på den sikre siden, sier Bukholm.

Geir Bukholm, assisterende direktør i FHI og leder for koronavaksinasjonsprogrammet. Foto: FHI.

Statistikken over innlagte uvaksinerte pasienter kan altså inkludere personer som nylig har fått sin første dose.

– Det er selvfølgelig mulig. Men i og med at det er såpass få som vaksineres med første dose per nå, så vil dette utgjøre svært få. Vaksinasjonsgraden er nå opp mot 90 prosent for de som er 18 år og eldre. Statistisk sett vil dette nødvendigvis bare utgjøre en svært liten andel av de innlagte uvaksinerte, sier Bukholm.

Statistikken over antall vaksinerte mot covid-19 i Nasjonalt vaksinasjonsregister viser at det nå før jul for det meste er tredje dose som settes. Personer som har fått én dose utgjør kun en liten andel av de nylig vaksinerte.

Kan være feilkilder

Det er altså feil at FHI regner en person som uvaksinert dersom det har gått for lang tid mellom første og andre dose, eller dersom det har gått for lang tid siden siste dose, understreker Bukholm.

Det kan likevel skje at noen som har fått vaksine havner i kategorien uvaksinerte innlagte pasienter.

– Det kan være noen, men det må i så fall være et lite antall, sier Bukholm.

FHI lager statistikk over vaksinestatus på innlagte pasienter. Det skjer ved å koble ulike registre opp mot hverandre. Vaksinestatus hentes fra Nasjonalt vaksinasjonsregister Sysvak.

– Det kan være en mulig feilkilde at noen er vaksinert med vaksiner andre steder i verden som ikke er registert i Sysvak. Det kan da være norske statsborgere som er vaksinert med vaksiner som ikke blir registret i Sysvak fordi de ikke er godkjent i Norge, forklarer smitteverndirektøren.

– Eller personer med utenlandsk statsborgerskap som jobber og bor i Norge som er vaksinert i sitt hjemland og ikke har sørget for å få vaksinasjonen registrert i Sysvak. Det vil utgjøre en så liten prosentandel at det ikke vil slå ut på statistikken.

Er definisjonene endret?

Noen som tror at statusen som vaksinert har gått ut på dato, har vist til en faktaboks der FHI oppgis som kilde. Faktaboksen er hentet fra en artikkel på Sykepleien som ble publisert 5. oktober. Artikkelen ble oppdatert 16. desember med en ny definisjon på uvaksinerte.

Sykepleien oppdaterte faktaboksen før Faktisk.no tok kontakt. Ved å bruke Wayback Machine finner vi den opprinnelige teksten:

En faktaboks fra Tidsskriftet Sykepleien blir brukt som «bevis» på at statusen som vaksinert går ut på dato. Sykepleien har nå endret faktaboksen. Skjermbilde: Facebook.

Nå ser faktaboksen slik ut:

Sykepleien har oppdatert saken med denne faktaboksen. Foto: Skjermdump, Sykepleien.no

Ansvarlig redaktør i Tidsskriftet Sykepleien, Anne Hafstad, sier at de endret faktaboksen etter å ha fått henvendelser om at deres definisjon ble brukt til å argumentere mot vaksine.

– Vi tilstreber alltid at alt på våre nettsider skal være kunnskapsbasert og korrekt. Den forrige definisjonen var hentet fra ukerapporten til FHI for uke 37, altså basert på den beste kilden vi har i Norge, sier Hafstad.

– Når vi får reaksjoner sjekker vi fakta, og etter dialog med Preben Aavitsland ved FHI har vi oppdatert definisjonen ut fra hva han sier er det mest korrekte i dag. Den nye definisjonen er per i dag.

Hun legger til at hvis noen er i tvil om hva Sykepleien mener om vaksiner, kan de lese lederen fra 13. desember.

Ubeskyttet, ikke uvaksinert

I faktaboksen vises det til FHI sin ukerapport for uke 37 som kilde.

Her finner vi blant annet følgende tekst (s. 69):

De som regnes som ubeskyttet er altså uvaksinerte individer som ikke har gjennomgått sykdom de siste 12 måneder, individer som har fått én dose koronavaksine hvor det har gått mindre enn 21 dager eller mer enn 14 uker siden vaksinasjon, samt individer som har fått to doser koronavaksine men ikke lenger regnes som beskyttet av første dose (mer enn 14 uker siden første vaksinedose) og enda ikke regnes som beskyttet av andre dose (mindre enn 1 uke siden andre vaksinedose).
Skjermdump fra FHI sin ukerapport, uke 37

I rapporten står det også at man har status som delvis vaksinert og beskyttet fra 3 uker og til og med 14 uker etter vaksinedosen.

Faktaboksen viser altså ikke definisjonen på en uvaksinert, men definisjonen på en ubeskyttet person, opplyser FHI.

Forklarer forvirringen

Faktisk.no har spurt smitteverndirektør Geir Bukholm om FHI har endret definisjonen sin av uvaksinerte, med henvisning til ukerapporten fra uke 37. Bukholm har følgende forklaring etter å ha sett faktaboksen:

– Vi opererte en stund med begrepet beskyttet. Dette var en funksjonell betegnelse og hadde ikke noe med vaksinestatus å gjøre, men med hvilken vekt vi tilla det å ha fått én dose. Logikken var at du var beskyttet med én dose, frem til tidspunktet du skulle få dose to, sier han.

FHI anbefalte et intervall på inntil 12 uker mellom 1. og 2. dose. For at folk skulle rekke å vaksinere seg med dose 2, ble varigheten av «beskyttet» satt til 14 uker, noe som var i tråd med data om god beskyttelsesgrad etter 1. dose, opplyser Bukholm.

Da delta-varianten kom, så man at bare én dose hadde mindre effekt mot smittespredning enn for tidligere varianter, forteller Bukholm. Da ble ikke betegnelsen «beskyttet» lenger vurdert som hensiktsmessig.

– Dette har aldri påvirket vår statistikk over hvem som er delvaksinerte og fullvaksinerte. Men det er ikke noe rart at disse begrepene sammenblandes når det har stått sånn på vår hjemmeside, legger han til.

I de nye ukerapportene har FHI tatt bort definisjonene av beskyttet og ubeskyttet.

Selv om man regnes som delvis vaksinert etter én dose, er anbefalingen å ta andre dose innen tolv uker for bedre effekt, selv om det ikke er satt noen øvre grense for intervallet mellom vaksinene. FHI anbefaler nå en tredje dose for enkelte grupper, når det har gått minst 20 uker siden dose to.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?