Faktisk.

Nei, det stemmer ikke at Ap lovet 12 000 nye sykehjems­plasser, men at det bare kom 567

Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

Påstand

Det var dette virkemiddelet [investeringstilskudd] dere gikk til valg på. Som skulle gi 12 000 flere sykehjemsplasser. Som ikke ga mer enn 567 nye sykehjemsplasser.

Erna Solberg, Høyre. NRK Debatten, 03.05.2018

Konklusjon

Her bruker statsministeren et gammelt tall. Reviderte tall fra SSB viser at det var en nettovekst på 440 nye sykehjemsplasser i den rødgrønne regjeringsperioden fra 2005 til 2013. Ap lovte imidlertid ikke 12 000 nye sykehjemsplasser i forbindelse med investeringstilskuddet, men 12 000 nye omsorgsplasser. Dette omfatter både sykehjemsplasser og heldøgns omsorgsboliger. Lovnaden gjaldt dessuten perioden 2008–15, og ikke 2005–13, som er den Solberg snakker om. Det er ingen tvil om at Ap ikke klarte å innfri løftet sitt. Men det er ikke riktig at det bare ble 567 nye sykehjemsplasser som følge av investeringstilskuddet. Fra 2008 til 2015 ble det til sammen 2040 flere sykehjemsplasser og heldøgns omsorgsboliger.

Påstanden er helt feil.

I Debatten på NRK 3. mai 2018 var temaet eldreomsorg. Statsminister Erna Solberg (H) møtte Ap-leder og tidligere helseminister Jonas Gahr Støre til debatt. Da det ble snakk om utviklingen i antall sykehjemsplasser, steg temperaturen mellom de to partilederne.

I 2008 innførte den rødgrønne regjeringen et investeringstilskudd til sykehjemsplasser og omsorgsboliger. Ordningen skulle både stimulere økonomien etter finanskrisen, og gjøre kommunene i stand til å oppgradere og bygge nye heldøgns omsorgsplasser.

I rundskrivet fra regjeringen til landets kommuner og fylkesmenn het det:

Investeringstilskuddet er et viktig verktøy for å oppnå Regjeringens målsetting om 12 000 nye omsorgsplasser innen år 2015.

Målet til den rødgrønne regjeringen var altså å få til 12 000 nye plasser i perioden 2008–15.

Beskyldt for bløff

Mange kommuner har brukt investeringstilskuddet til å oppgradere allerede eksisterende omsorgsplasser istedenfor å bygge nye. Det har Solberg-regjeringen uten hell forsøkt å endre på. I Debatten kritiserte statsministeren ordningen den rødgrønne regjeringen innførte i 2008:

Det var dette virkemiddelet dere gikk til valg på. Som skulle gi 12 000 flere sykehjemsplasser. Som ikke ga mer enn 567 nye sykehjemsplasser.
Foto: Skjermdump/Facebook.

Støre parerte med at «denne historiefortellingen er helt feil». Solbergs påstand utløste også en mye delt Facebook-post fra tidligere stortingsrepresentant Tove Karoline Knutsen (Ap):

Erna Solberg bløffer – og hun vet det! Det kom IKKE 567 nye sykehjemsplasser under den rødgrønne regjeringen! Det kom 7700 flere ferdigstilte nye og renoverte plasser fra 2008/2009 til 2015 – ALLE påbegynt før 2013! (...) Nå må denne statsministeren snart begynne å snakke sant!

Stemmer det at Solberg «bløffet», slik Knutsen hevder? Eller har statsministeren rett i at det bare kom 567 nye sykehjemsplasser under den rødgrønne regjeringen?

Faktasjekket før

Tallet 567 ble først brukt av Aftenposten i 2014 (for abonnenter). Basert på utregninger gjort av Statistisk sentralbyrå (SSB), slo avisen fast at det hadde blitt 567 flere plasser på ulike pleie- og omsorgsinstitusjoner fra 2005 til 2013.

Statssekretær ved Statsministerens kontor, Rune Alstadsæter (H), opplyser til Faktisk.no at Solberg baserte seg på dette tallet da hun kom med påstanden i Debatten. Han viser også til at samme avis faktasjekket beregningen året etter, og hevder at resultatet ble det samme.

Foto: Skjermdump/Aftenposten.

Påstanden som ble faktasjekket var at det bare ble 567 nye sykehjemsplasser under den rødgrønne regjeringen. Altså nøyaktig den samme påstanden som vi faktasjekker nå.

Aftenpostens kommentator Thomas Boe Hornburg konkluderte med at påstanden var delvis feil. Han argumenterte blant annet med at Stoltenbergs løfte gjaldt perioden 2008–15, og at Aftenposten hadde sett på perioden 2005–13. Hornburg ble et halvt år senere ansatt som politisk rådgiver i Arbeiderpartiet.

Brukte gammelt tall

Alstadsæter tar derfor feil når han hevder at faktasjekken viste at det ble 567 nye sykehjemsplasser under den rødgrønne regjeringen. Aftenpostens konklusjon var at dette var delvis feil.

Videre viser statssekretæren til at det siden 2014 har kommet endelige tall fra SSB på antall plasser i helse- og omsorgsinstitusjoner for disse årene. I en e-post til Faktisk.no skriver han:

Sammenliknet med tidligere tall, er samlet antall plasser i sykehjem og aldershjem revidert noe ned. De endelige tallene viser at det var 414 flere slike plasser i 2013 enn i 2005. Antall sykehjemsplasser økte i denne perioden med 1627, mens det ble 1213 færre plasser i aldershjem.     

Utviklingen i antall beboere i boliger med heldøgns bemanning er ikke hensyntatt til tallene over. Disse boligene kom først inn i statistikken SSB fra 2008.

Tallene Aldstadsæter referer til for syke- og aldershjemsplasser stemmer. Det ble 414 flere slike plasser i perioden 2005–13, ifølge SSB. Dermed brukte Solberg et tall som ikke var oppdatert da hun i Debatten sa at det ble 567 nye sykehjemsplasser.

Ikke bare sykehjemsplasser

Da Solberg kom med påstanden, snakket hun først om investeringstilskuddet «som skulle gi 12 000 nye sykehjemsplasser». Altså må vi se påstanden i lys av hva Arbeiderpartiet faktisk lovte.

Ifølge Aftenposten (for abonnenter) har Aps lovnader blitt stadig vagere. Først sa Stoltenberg 12 000 nye sykehjemsplasser. I 2009 skrev han på sin egen blogg at løftet ikke bare omfattet sykehjemsplasser, men også heldøgns omsorgsboliger. Høsten 2012 snakket helseminister Jonas Gahr Støre om «tilsagn om tilskudd» til 12 000 heldøgns omsorgsplasser innen 2015.

Løftet omtales også i Stoltenberg 2-regjeringens budsjettdokumenter fra 2009. Der står det at:

Det legges til grunn en målsetting om at det skal gis investeringstilskudd til 12 000 sykehjemsplasser og omsorgsboliger i perioden 2008–2015.

Når Solberg sier at investeringstilskuddet den rødgrønne regjeringen innførte skulle gi 12 000 sykehjemsplasser, er hun upresis. Lovnaden gjaldt både sykehjemsplasser og omsorgsboliger, og man kan derfor ikke se bort fra omsorgsboligene.

2040 flere plasser

Aps lovnad gjaldt perioden 2008–15. Da Aftenposten i 2014 skrev at det bare hadde blitt 567 nye omsorgsplasser, hadde de sett på perioden 2005–13. Når Solberg bruker dette tallet og setter det i sammenheng med Aps lovnad for en annen tidsperiode, blir det misvisende.

Fra SSB har Faktisk.no fått tall som viser utviklingen i antall plasser i helse- og omsorgsinstitusjoner fra 2008 til 2017:

Både sykehjem, aldershjem og omsorgsboliger med heldøgns bemanning er inkludert i oversikten. Utviklingen kan oppsummeres slik:

  • Fra 2008 til 2015 var nettoveksten i antall omsorgsplasser på 2040.
  • Det ble 349 flere sykehjemsplasser og 975 færre plasser på aldershjem.
  • Antall beboere i bolig med heldøgns bemanning økte med 2666. Disse tallene er ifølge SSB beheftet med usikkerhet, blant annet fordi kommunene har ulike definisjoner av hva en omsorgsbolig er.

Mye renovering

Faktisk.no har også sett på noen av tallene Tove Karoline Knutsen bruker i sin Facebook-post. Hun viser til Kommuneproposisjonen for 2017, som er regjeringens eget forslag til økonomisk opplegg for kommunene. Her beskriver Solberg-regjeringen hvordan investeringstilskuddet som den rødgrønne regjeringen innførte, er brukt i perioden 2008–2015:

Fra 2008 til 2015 innvilget Husbanken investeringstilskudd til i alt 12 292 heldøgns omsorgsplasser. 7694 plasser ble ferdigstilt i løpet av perioden. Siden mange kommuner brukte pengene på å renovere allerede eksisterende plasser, ble nettoveksten bare på 2040 plasser, ifølge SSB.

I Kommuneproposisjonen oppgis netto tilvekst av plasser å være 2340. Dag R. Abrahamsen i seksjon for helsestatistikk i SSB er usikker på hva avviket skyldes, men fastholder at 2040 plasser er riktig basert på de siste tilgjengelige tallene.

Oppsummering

Erna Solberg tok feil da hun sa at det bare ble 567 nye sykehjemsplasser under den rødgrønne regjeringen. Det er det flere grunner til:

  • Tallet er hentet fra en sak Aftenposten trykket i 2014. Siden da har SSBs tall blitt revidert slik at netto økning for syke- og aldershjemsplasser fra 2005 til 2013 var på 440.
  • Solberg knyttet påstanden opp mot Aps lovnad om 12 000 nye omsorgsplasser. Denne lovnaden omfattet også omsorgsboliger, og ikke bare sykehjemsplasser.
  • Aps lovnad gjaldt dessuten perioden 2008–15 og ikke perioden 2005–13, som Solberg snakket om.
  • Tar man med både sykehjemsplasser og omsorgsboliger i perioden 2008–15, var veksten på 2040 plasser.

Tilsvar

Statssekretær ved Statsministerens kontor, Rune Aldstadsæter, kommer med følgende kommentar til konklusjonen:

Tallene viser at Ap ikke innfridde sine eldreløfter, og illustrerer godt at Aps politikk på dette området har vært feilslått. Ernas påstand i Debatten var at Aps finansieringsmodell ikke sikrer at vi får mange nok nye sykehjem/heldøgns omsorgsplasser. Regjeringen ønsker derfor å stille strengere krav til kommunene om at de må bygge nye plasser for å få økonomisk støtte. Det er ingenting i gjennomgangen til Faktisk.no som bestrider en slik påstand.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?