Faktisk.

Jo, covid-19 er farligere enn vanlig influensa

hovedbilde
Foto: Heiko Junge / NTB

Påstand

Koronaviruset er ikke farligere enn en vanlig influensa

Facebook-innlegg. Facebook, 23.03.2020

Konklusjon

Covid-19 er farligere enn vanlig influensa. En fersk forskningsgjennomgang på covid-19s dødelighet tilsier at rundt 0,68 prosent av dem som får sykdommen, dør. Til sammenligning estimerer Verdens helseorganisasjon at under 0,1 prosent av dem som blir smittet av vanlig sesonginfluensa, lider samme skjebne. Ifølge WHO dør opptil 650 000 personer av influensa hvert år. Covid-19 dødsfallene har allerede passert én million. Dette tallet ville vært mange ganger høyere uten de strenge tiltakene som er gjennomført i store deler av verden, ifølge en studie publisert i Nature. Det er usikkerhet knyttet til estimatene for dødeligheten av begge sykdommene, og det finnes flere alternative beregninger. Alt tyder likevel på at covid-19 er vesentlig farligere enn influensa.

Påstanden er helt feil.

I flere måneder har en rekke personer spredd ulike påstander om at vanlig sesonginfluensa enten er farligere eller like farlig som covid-19. Blant innleggene som har fått flest delinger, er et innlegg der det hevdes at covid-19 er et biologisk våpen som «ikke svarte til forventningene og ikke drepte flere enn vi kjenner fra en vanlig influensa sesong».

I skrivende stund har innlegget fått over 800 delinger, kommentarer og reaksjoner (interaksjoner). I et annet innlegg med drøye 200 interaksjoner, hevdes det at «Koronaviruset er ikke farligere enn en vanlig influensa» og at de kraftige tiltakene som er innført mot viruset dermed ikke står i stil situasjonens alvorlighet.

Eksempel på innlegg som sammenligner de to sykdommene.
Eksempel på innlegg som sammenligner de to sykdommene. null

Ingen av disse to innleggene har i seg selv fått massiv spredning. Men det finnes mange slike sammenligninger i ulike grupper, som gjør at det totale omfanget likevel blir stort.

I denne faktasjekken skal vi se nærmere på påstanden om at koranaviruset ikke er farligere enn vanlig influensa.

Sammenlignet av Trump

Tematikken har fått ny aktualitet etter at USAs president Donald Trump sammenlignet de to sykdommene i en Twitter-melding, som ble merket som villedende og potensielt skadelig av Twitter. Samme budskap ble slettet av Facebook.

Det er fortsatt mulig å lese hva som står i Twitter-meldingen, dersom man trykker på «View». Det er verdt å merke seg at Trump har et forbehold om grupper i meldingen. Derfor er ikke påstanden vi undersøker i denne faktasjekken den samme som det Trump skriver på Twitter.

Ulike mål på dødelighet

Når man tar for seg dødeligheten av viruset, er det viktig å skille mellom ulike mål for dødelighet eller letalitet. Som WHO skriver, kan man skille mellom:

  • Andelen som dør av en sykdom per bekreftet tilfelle.
  • Den totale andelen smittede som dør av sykdommen.

At disse tallene brukes om hverandre, har bidratt til å skape misforståelser om hvor dødelig viruset egentlig er. Fordi langt fra alle som har fått korona er blitt testet, er andelen døde per bekreftet tilfelle høyere enn andelen som dør av sykdommen totalt sett.

Når vi skriver om dødelighet i denne faktasjekken, er det det siste målet vi sikter til, altså hvor mange av de smittede totalt som dør av sykdommen. For å komme frem til et slikt tall, må man gjøre beregninger basert på hvor mange personer man har grunn til å tro er smittet.

Høyere dødelighet

Det finnes ikke et klart svar på nøyaktig hvor mange av de smittede som dør av covid-19, men det er forsket mye på tematikken. En relativt fersk metaanalyse som ble publisert i International Journal of Infectious Diseases 19. september, estimerer en total dødelighet på 0,68 prosent.

Dette tallet baserer seg på 24 ulike estimater av dødelighet fra flere ulike land, publisert mellom februar og juni 2020. Det er imidlertid verdt å merke seg at det er store variasjoner i de ulike studiene som sammenlignes i denne gjennomgangen. Forskerne bak analysen skriver derfor at det er en betydelig usikkerhet knyttet til tallet. Samtidig mener de det er svært sannsynlig at den reelle dødeligheten ligger et sted mellom 0,53 og 0,82 prosent.

Til sammenligning er dødeligheten for influensa anslått til å vanligvis være lavere enn 0,1 prosent av Verdens helseorganisasjon (WHO).

Nakstad ut mot sammenligning

I en VG-artikkel går assisterende direktør Espen Rostrup Nakstad i rette med uttalelser om at influensa er like farlig som covid-19. Til VG sier Nakstad at «covid-19 er verre og farligere enn sesonginfluensa».

Han viser til tall for Norge som tilsier at dødeligheten for influensa er på 0,17 prosent. Samtidig er dødeligheten for covid-19 estimert til 0,3 prosent, basert på Folkehelseinstituttets modelleringer. Basert på studier av personer som har påviste antistoffer, er dødeligheten 1 prosent, opplyser Nakstad.

Han påpeker også til VG at dødelighetstallet for influensa kan vise seg å være lavere enn 0,17 prosent i Norge:

– En Lancet-studie fra 2019 modellerte dødeligheten av influensainfeksjon i nedre luftveier i Norge mellom 1990–2017 til bare 3,6 dødsfall per 100.000 innbyggere, som gir cirka 200 dødsfall per år, sier Nakstad til avisen.

Til sammenligning er dødeligheten på 0,17 prosent basert på at rundt 900 personer årlig dør av influensa. Nakstad poengterer imidlertid at selv om man legger det laveste av disse estimatene for covid-19 til grunn, og det høyeste for influensa, er covid-19 fortsatt farligere.

De som ønsker det, kan også ta effektive vaksiner mot influensa. Det kan man så langt ikke gjøre for å forebygge covid-19.

Flere døde tross kraftige tiltak

Opptil 650 000 personer dør som følge av vanlig sesonginfluensa hvert år, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO). Til sammenligning har over én million personer allerede dødd som følge av covid-19, viser tall fra VGs korona-oversikt, samt oversikten til Johns Hopkins University.

Dette gir i seg selv en indikasjon på at covid-19 er dødeligere enn sesonginfluensa. Mange land har også innført en lang rekke strenge tiltak for å holde spredningen tilbake. Alt tyder på at disse tiltakene har hatt betydelig effekt.

En studie publisert i Nature estimerer at rundt 3,1 millioner flere personer ville vært døde uten tiltak fra myndighetene i elleve europeiske land. Dette tallet ville naturligvis vært betraktelig høyere dersom forskerne tok for seg hele verden.

Klare konklusjoner fra eksperter

Vaksinebloggen.no er et nettsted med bidragsytere som forsker på vaksiner og immunitet. I et innlegg på bloggen som er skrevet av virolog Even Fossum, diskuteres forskjellene mellom covid-19 og vanlig sesonginfluensa.

I oppsummeringen av innlegget skriver han at det er usikkerhet knyttet til dødelighetstallene for covid-19, fordi de er basert på beregninger. Til tross for dette, er han ikke i tvil om hvilken av sykdommene som er mest dødelig (Faktisk.nos utheving):

Likevel har vi mer enn nok data til å si at covid-19 har betydelig høyere dødelighet enn sesonginfluensa. Det derfor viktig at vi opprettholder smittevernstiltakene, selv om vi nå er leie begrensingene de setter på livene våre. Spesielt nå som vi går inn i en sesong der vi kan få økt smittepress fra flere luftveisinfeksjoner.

Epidemiolog Gideon Meyerowitz-Katz trekker samme konklusjon i et innlegg med tittelen «Covid-19 is far more lethal than influenza». Han skriver blant annet at en fornuftig tolkning av forskningen på feltet, tilsier at Covid-19 er rundt 50 til 100 ganger så dødelig som influensa.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?